Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2017  TimKiem
  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sinh hoạt chuyên đề về nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
3/6/2014 2:32:29 PM
Ngày 04-3-2014, trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xin giới thiệu toàn bộ nội dung chuyên đề để bạn đọc tham khảo.

I. Sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm:

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm. Người khẳng định nghề nào cũng vinh quang và việc gì cũng phải cố gắng, chuyên tâm, không chủ quan, đại khái.

Sinh thời, Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; đó là, khi được Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, cũng phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ làm cho thành công. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao phải “có gan phụ trách”, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất. Nêu cao tinh thần trách nhiệm là phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri; làm việc theo nhu cầu nội tâm cá nhân. Làm việc cẩu thả, chậm chạp, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy, vv ... là không có tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh tựu trung lại là “hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương hy sinh quên mình vì độc lập, tự do và vì hạnh phúc nhân dân. Những hoạt động của Người ngay trong thời gian tìm đường cứu nước (1911-1920) là công việc tự giác, là trách nhiệm của một người dân đối với Tổ quốc, đối với nhân dân. Sau khi tìm được con đường cứu nước, Người tự xác định trách nhiệm thức tỉnh dân tộc Việt Nam về nhiệm vụ và con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Trong thời gian nhận công tác tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người trăn trở, sốt ruột về tình trạng “không hoạt động”, coi đó là một tình cảnh đau buồn, vì “như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng”. Người sốt sắng nêu yêu cầu được hoạt động, mong muốn nhanh chóng được trở về nước cùng Đảng ta lãnh đạo cách mạng.                                                                         

Ngay sau khi về nước, Hồ Chí Minh khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiều công việc quan trọng, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Người kêu gọi nhân dân tham gia Mặt trận Việt Minh, coi trách nhiệm cứu quốc là việc chung, ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm. Người xác định trách nhiệm của mình: “Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, dầu phải hy sinh tính mệnh cũng không nề”[1]. Từ sau năm 1945, với cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Người đã tự xác định cho mình trách nhiệm người công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và trách nhiệm nặng nề của người lãnh đạo cao nhất. Người xác định trách nhiệm quan trọng nhất là cùng với Đảng với dân bảo vệ được nền độc lập dân tộc mới giành được, để xây dựng đất nước, mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

   Trong quan hệ với nhà nước và nhân dân, Người nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình, đó là nhận sự ủy thác của quốc dân, đồng bào, hoàn thành trách nhiệm được Tổ quốc giao phó "cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận" nhằm làm cho "nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"[2]; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Cuộc đời của Bác là cuộc đời của một con người tận trung với nước, tận hiếu với dân, nghĩ gì, làm gì cũng từ trách nhiệm vì nước vì dân" Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa"[3]. Về việc riêng, tổng kết cuộc đời của mình, Bác nói mấy câu giản dị mà hàm súc như vậy trong Di chúc.

Trong lãnh đạo cách mạng, có lúc Đảng phạm sai lầm, khuyết điểm. Trước khuyết điểm đó, Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần dám chịu trách nhiệm, không né tránh, thay mặt Đảng, Nhà nước xin lỗi nhân dân.

Về đời tư, Chủ tịch Hồ Chí Minh mồ côi mẹ năm lên 9 tuổi, ở với cha đến năm 19 tuổi thì Người từ biệt cha, ra đi tìm đường cứu nước. Khi nghe tin ông Nguyễn Sinh Khiêm (anh ruột của Bác) mất, không có điều kiện về chịu tang, Người gửi điện: "Nghe tin anh Cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường xá xa cách, lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu. Than ôi! Tôi xin chịu tội bất đễ trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng cho một người con đã hy sinh tình nhà để lo việc nước"[4] vv...

2. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm:

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan cần phải:

-     Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ trách nhiệm chung, mỗi cán bộ công chức phải hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao. Đặc biệt chú ý trong tiếp xúc, nắm tâm tư, tình cảm của nhân dân.

- Cần nhận thức sâu sắc rằng, công chức không phải chỉ là một chức danh mà là một sứ mệnh. Sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức là những người tiêu biểu, tiên tiến trong nhân dân, phải nêu gương trước nhân dân. Muốn thực hiện tốt tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức đối với Tổ quốc, với nhân dân không thể tách rời cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chống thói vô cảm trước những vất vả, khó khăn của nhân dân.

-  Cụ thể hóa những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan phải xác định rõ cách thức và mức độ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân thông qua nhiệm vụ cụ thể, trong từng hoàn cảnh cụ thể. Ðó chính là yêu cầu cụ thể hóa thực hiện chuẩn mực đạo đức "bản lĩnh, trung thực, tận tụy, kỷ cương, gương mẫu" của cơ quan đã đề ra.

II. Đánh giá tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan thời gian qua:

Trong những năm qua, Chi uỷ và lãnh đạo Ban đã thường xuyên chỉ đạo đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan nói, viết và làm đúng theo chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định, quy chế của cơ quan; chỉ đạo các phòng chuyên môn bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và triển khai các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên tư tưởng và giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức; triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan liên hệ việc thực hiện nội dung đăng ký; rà soát, xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức "bản lĩnh, trung thực, tận tụy, kỷ cương, gương mẫu". Trong các buổi hội ý đầu giờ các ngày làm việc, giao ban hằng tuần, sinh hoạt Chi bộ và họp cơ quan định kỳ, Chi ủy, lãnh đạo Ban đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các phòng chuyên môn và đảng viên, cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Vì vậy, đa số cán bộ, công chức cơ quan đều an tâm công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI), Chi ủy đã xác định những khuyết điểm yếu kém của tập thể Chi ủy và cá nhân đảng viên được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2012 để đưa vào chương trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 2013; các đảng viên đã liên hệ những yếu kém chỉ ra để đưa vào kế hoạch khắc phục của bản thân gắn với chức trách, nhiệm vụ chuyên môn của từng người. Đến cuối năm 2013, những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã được khắc phục một bước, đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy tính tự giác của đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tác phong, tinh thần làm việc của các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức tốt hơn. Những kết quả trên góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, qua thực hiện, việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn có lúc chất lượng chưa cao; có việc còn chậm tiến độ. Có phòng, bộ phận và cá nhân chưa thực sự thể hiện hết trách nhiệm trong triển khai công việc chung. Một số cán bộ, công chức chưa chịu khó học hỏi, nghiên cứu để nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu; chưa chủ động triển khai nhiệm vụ và chưa thể hiện rõ trách nhiệm của bản thân đối với công việc được giao; một số có biểu hiện đùn đẩy công việc, cái gì có lợi cho mình thì làm, cái gì không có "lợi ích cá nhân" thì không làm hoặc làm theo kiểu" cầm chừng"… Việc chấp hành quy chế, quy định của cơ quan; ý thức thực hành tiết kiệm; việc sử dụng, giữ gìn và bảo quản các tài sản chung của một số cán bộ, công chức chưa tốt.

III. Các giải pháp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng với các giải pháp đã được đề ra sau khi sinh hoạt chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Chi bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy(sinh hoạt Chi bộ ngày 05-12-2013), trong thời gian tới tập trung làm tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI), Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khoá XI) và Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 10-01-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cá nhân tự soi rọi và tự giác, nhanh chóng khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

2. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn phải xác định việc nêu cao tinh thần trách nhiệm là tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; là nhiệm vụ hằng ngày và là nội dung quan trọng trong sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, cơ quan, các đoàn thể.

3. Cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, làm việc có nguyên tắc, kỷ cương. Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

4. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương về nêu cao tinh thần trách nhiệm để quần chúng trong cơ quan làm theo. Trong thực hiện nhiệm vụ phải chủ động, tích cực, tự giác, thực sự cầu thị, trung thực, chân thành, công tâm; không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; nhận và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, Ban về chất lượng công tác tham mưu của mình.

5. Cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện tốt chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng; chấp hành tốt các nội quy, quy định, quy chế của cơ quan.

6. Tăng cường giáo dục để đảng viên, công chức hiểu đúng và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

Các đồng chí trong chi ủy, lãnh đạo cơ quan, trưởng, phó các phòng chuyên môn lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức kết hợp với các biện pháp thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác cán bộ. Trong giao ban hằng tuần, hằng tháng có nội dung đánh giá tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan. Hằng năm, cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức kiểm điểm việc thực hiện gắn với kiểm điểm cấp ủy, đảng viên, công chức và kết quả phân loại tổ chức đảng, cơ quan và đảng viên, công chức cuối năm.

IV. Tổ chức thực hiện:    

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy học tập, quán triệt sâu sắc chuyên đề này, từ đó thấm nhuần, liên hệ và triển khai thực hiện tốt các giải pháp đã được đề ra.

Giao Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức phổ biến, quán triệt chuyên đề này tới toàn thể đoàn viên biết để thực hiện.

V. Câu hỏi thảo luận:

1. Theo đồng chí, mỗi người đảng viên, cán bộ, công chức như thế nào là có tinh thần trách nhiệm ?. Liên hệ với bản thân và của mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan về tinh thần trách nhiệm.

2. Qua đánh giá tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan thời gian qua, đồng chí thấy đánh giá như vậy đã đúng chưa, nhất là những hạn chế, yếu kém của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan về tinh thần trách nhiệm.

3. Đồng chí có ý kiến gì về 6 giải pháp đã đề ra nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan trong thời gian tới.

 


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 3, tr. 198.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr, 161

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 12, tr, 501

[4]Gửi họ Nguyễn Sinh- Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 6, tr, 114

 

 

Nguồn Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Số lượt xem:17140
Bài viết trước:
Icon  Các cấp hội phụ nữ tỉnh qua 3 năm triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Icon  Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm
Icon  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghề thầy thuốc
Icon  Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Icon  Nữ giáo viên người DTTS đầu tiên đạt giáo viên giỏi bậc THCS ở TP Kon Tum
Icon  Năm 2014, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với nhiệm vụ chính trị của địa phương
Icon  Kon Plông: Hội nghị tổng kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014
Icon  Rèn luyện tư cách cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Icon  Huyện ủy Tu Mơ Rông sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03
Icon  Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng quân đội về chính trị
    LIÊN KẾT
Trang chủ   |   Liên hệ   
Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum - Giấy phép số 03/GP- TTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum - Kon Tum; Điện thoại: 060.3862301; Email: phiemkt@gmail.com.
Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Bệnh viện thẩm mỹ JW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín nhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Nâng mũi s line ở đâu đẹp và an toàn


Nâng mũi s line bao lâu thì đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Điều trị khớp cắn ngược


Quy trình phẫu thuật hàm hô