Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2017  TimKiem
  VĂN BẢN NGHIÊN CỨU
Hướng dẫn 07-HD/BPGV về việc học tập chuyên đề năm 2014 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".
12/21/2013 10:54:48 AM

TỈNH UỶ KON TUM                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 BỘ PHẬN GIÚP VIỆC                       Kon Tum, ngày 19  tháng 12  năm 2013

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC

         HỒ CHÍ MINH

                     *

         Số 07  - HD/BPGV

 

HƯỚNG DẪN

việc học tập chuyên đề năm 2014

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

____________

 

Thực hiện Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 05-12-2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ phận giúp việc tỉnh hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cùng với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đầu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó tự giác học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

- Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm để thực sự là người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI), với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên.

- Cung cấp thêm tài liệu để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014

1- Đối với cấp tỉnh:

Bộ phận giúp việc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu chuyên đề năm 2014; hướng dẫn cách thức tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề 2014 trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2014 cho các thành viên bộ phận giúp việc cấp ủy cấp huyện và tương đương.

Thời gian: thực hiện ngay sau khi có Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 ( dự kiến đầu tháng 02-2014).

 2- Đối với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:

Tổ chức tập huấn, giới thiệu chuyên đề năm 2014; hướng dẫn cách thức tổ chức học tập, sinh hoạt trong chi bộ, đoàn thể, đơn vị và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2014 cho các đồng chí cấp ủy cơ sở và các chi bộ, nhất là đối với các đồng chí bí thư chi bộ.

Thời gian: thực hiện ngay sau khi được tập huấn tại tỉnh; hoàn thành trong tháng 2-2014.

 Đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở, tùy theo số lượng đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, địa phương để mở hội nghị giới thiệu chuyên đề năm 2014 cho phù hợp ( có thể mở riêng cho từng đối tượng hoặc tập trung tất cả các đối tượng; có thể phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng khác để mở hội nghị). Sau khi được nghe giới thiệu chuyên đề năm 2014 tại chi bộ, đảng bộ cơ sở, việc học tập, trao đổi của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vẫn phải thực hiện trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan.

2. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các đơn vị :

Việc tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề năm 2014 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các đơn vị thực hiện theo Công văn số 14 - CV/BPGV, ngày 19 -10- 2012 của Bộ phận giúp việc tỉnh. Về nội dung học tập, thảo luận bổ sung các nội dung được nêu trong chuyên đề 2014, cụ thể:

+ Quán triệt các nội dung học tập, làm theo tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các " bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, hoặc nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

+ Các chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể học tập, thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra phương hướng, giải pháp phấn đấu, làm theo tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp mà chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã xây dựng và thực hiện từ trước đến nay. Các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền lựa chọn một số vấn đề hạn chế, khuyết điểm có liên quan đến nội dung chuyên đề 2014 để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, gắn với tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

+ Sau khi học tập chuyên đề, các chi bộ rà soát các bản đăng ký của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nếu thấy cần thiết hướng dẫn các cá nhân bổ sung nội dung bản đăng ký (về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm ). Đối với cán bộ chủ chốt thuộc đối tượng theo Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày ngày 10 - 01- 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt  lựa chọn nội dung, tập trung vào nội dung của Chuyên đề năm 2014 (về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm ) để đăng ký thực hiện ( hoàn thành trong tháng 3-2014).

III. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Tài liệu chuyên đề năm 2014 và tài liệu “ Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật biên soạn và phát hành.

Đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đăng ký số lượng tài liệu đặt mua về Bộ phận chuyên trách tỉnh để khi có thông báo kịp thời mua tài liệu phục vụ việc học tập ( đăng ký trong tháng 12-2013).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp ủy các cấp, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai việc học tập, nghiên cứu và tuyên truyền tại địa phương, đơn vị; báo cáo việc học tập với cấp ủy cấp trên trực tiếp để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Bộ phận giúp việc tỉnh.

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể trong tỉnh chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể các cấp trong tỉnh phối hợp ban tuyên giáo, bộ phận giúp việc các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy trong công tác chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, học tập và công tác tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung chuyên đề gắn với tuyên truyền người tốt, việc tốt và đưa tin về công tác tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nơi nhận:                                                                                                               PHÓ BAN TUYÊN GIÁO

- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c),                                                                                             kiêm

- Các thành viên Bộ phận giúp việc tỉnh,                                                                PHÓ BỘ PHẬN

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh,                                                                                     (Đã ký)

- Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy ,

- Báo Kon Tum, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh,

Cổng thông tin điện tử tỉnh,                                    

- Lưu Bộ phận chuyên trách CT-03.                                                                      Ngô Trường Sơn

Số lượt xem:40758
Bài viết trước:
Icon  Hướng dẫn tổ chức quán triệt Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Icon  Thông tư liên tịch hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ
Icon  Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Icon  Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và nhưng năm tiếp theo
Icon  TÀI LIỆU TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CƠ SỞ
Icon  Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
Icon  Hướng dẫn tuyên truyền đối ngoại về việc Việt Nam là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016
Icon  Hướng dẫn tuyên truyền công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị
Icon  Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp trong tỉnh giai đoạn (2013-2015)
Icon  Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp
    LIÊN KẾT
Trang chủ   |   Liên hệ   
Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum - Giấy phép số 03/GP- TTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum - Kon Tum; Điện thoại: 060.3862301; Email: phiemkt@gmail.com.
Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Bệnh viện thẩm mỹ JW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín nhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Nâng mũi s line ở đâu đẹp và an toàn


Nâng mũi s line bao lâu thì đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Điều trị khớp cắn ngược


Quy trình phẫu thuật hàm hô