Kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh năm 2019 

Kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh năm 2019

Thứ năm - 12/12/2019 13:06
Năm 2019, Liên hiệp hội đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tập trung lãnh đạo cán bộ, viên chức, hội viên và người lao động đề cao trách nhiệm đối với các hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Liên hiệp hội tổ chức Tổng kết Hội thi và Cuộc thi năm 2018-2019
Liên hiệp hội tổ chức Tổng kết Hội thi và Cuộc thi năm 2018-2019
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (Viết tắt là Liên hiệp hội) được UBND tỉnh Kon Tum thành lập theo Quyết định số 173/ QĐ-CT, ngày 31 tháng 3 năm 2006. Từ đó đến nay Liên hiệp hội đã trãi qua 3 lần Đại hội; Liên hiệp hội đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ: quy tụ đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN), nhằm phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước ở địa phương.
Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động công tác tại cơ quan Liên hiệp hội luôn chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan; thông qua Ban chấp hành Liên hiệp hội, đã chỉ đạo các Hội thành viên xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước cho toàn thể đảng viên, hội viên, viên chức và người lao động ở cơ quan Thường trực LHH và các hội thành viên. Tiếp tục quán triệt và đề ra các giải pháp để thực hiện Chỉ thị Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn thể quần chúng thuộc cơ quan LHH, các Hội thành viên, qua đó để thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Qua một năm thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao: cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong cơ quan đã gương mẫu, đoàn kết, thi đua thực hiện nghiêm túc quy định về chuẩn mực đạo đức do cơ quan Hội đề ra, nâng cao nhận thức; tự tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tổ chức thực hiện các họat động và đạt được những kết quả  trong năm 2019: Liên hiệp hội đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 2019 để tập trung lãnh đạo cán bộ, viên chức, hội viên và người lao động đề cao trách nhiệm đối với các hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Toàn thể cán bộ,  viên chức và người lao động đã phát huy tính chủ động, khắc phục khó khăn, làm tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với những kết quả cụ thể như sau: (1) Tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Kon Tum theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg, ngày 14-02-2014 của Thủ tướng Chính phủ, in ấn phát hành thường xuyên Bản tin khoa học và đời sống, tiếp tục quản trị và hoạt động  Website của Liên hiệp hội nhằm tuyên truyền, phổ biến và đưa KHKT đến với cơ sở, từng bước tạo lập diễn đàn của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh, qua đó đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch sản xuất phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, đến nay Website của Liên hiệp hội đã có hơn 60.000 người truy cập; (2) Thực hiện thường xuyên nhiệm vụ thành viên Hội đồng KHCN tỉnh, Hội đồng Nhận xét và công nhận sáng kiến kinh nghiệm tỉnh, Hội đồng quản lý quỹ phát triển KHCN tỉnh. Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/ thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Qua đó đã tham gia ý kiến thẩm định 20 dự thảo Quyết định, Chương trình của tỉnh, của các sở ngành đề nghị; thực hiện nhiệm vụ phản biện 1 với 38 dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường mời tham gia; nhận xét đánh giá để công nhận 17 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh do Sở KH&CN mời tham gia, các việc làm này đã nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; (3) Chủ trì và tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng lần thứ 11 tỉnh trong năm 2019. Qua đó đã có 32 hồ sơ tham gia dự thi, tổ chức chấm và đề nghị công nhận 19 giải pháp đạt giải gồm: 01 giải Nhất, 04 giải Nhì, 05 giải Ba, 09 giải Khuyến khích, gửi 02 giải pháp tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 15; được Hội đồng chấm thi Quốc gia chấm và công nhận đạt 01 giải Khuyến khích, trao giải thưởng tại Hà Nội vào ngày 24-10-2019. Tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên và Nhi đồng lần thứ 11 (2018-2019), phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu nhiên và nhi đồng lần thư 12 (2019-2020) trên địa bàn tỉnh ngày 27/11/2019; (4) Phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen tổ chức Hội nghị tập huấn và kiến tập kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Kon Tum cho 65 đại biểu của huyện KonPLông và thành phố Kon Tum tham dự; Hội nghị đã phổ biến kiến thức về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch theo tiêu chuẩn VietGap và sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường...Hội nghị trực tiếp tham quan tại 4 Mô hình sản xuất khép kín tại huyện KonPlông; (5) Phối hợp với Viện tư vấn phát triển Hà Nội (CODE), Viện phát triển Doanh nhân cộng đồng Hà Nội (CENDI), Trung tâm Tư vấn quản lý bền vững và Phát triển văn hóa cộng đồng Đông Nam Á Hà Nội (CIRUM), Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện KonPlông; tổ chức Tạo đàm về kết quả thực hiện giao đất giao rừng, sản xuất nông nghiệp sinh thái, và quản lý rừng cộng đồng ở tỉnh Kon Tum; với 70 đại biểu tham dự. Tọa đàm đã chia sẻ kết quả, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện công tác giao đất giao rừng, quản lý bảo vệ và phát triển rừng ở các xã vùng đồng báo DTTS của tỉnh nơi có rừng đạt được nhiều kết quả hơn nữa, góp phần vào việc phát triển kinh tế bảo vệ môi trường ở địa phương; (6) Phối hợp với Câu lạc bộ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh, tổ chức 2 buổi sinh hoạt chuyên đề, với nội dung: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến thông tin về tình hình thời sự thế giới, khu vực và trong nước, nhiệm vụ bảo vệ biên giới và biển đảo quốc gia, đề xuất các giải pháp về cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm với với nhân dân trong công vụ; (7) Phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ, tham mưu đề xuất UBND tỉnh lựa chọn 01 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh (Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum) tham gia chương trình “Tôn vinh doanh nghiệp sáng tạo năm 2019 và Diễn đàn Thương hiệu Việt-kết nối đầu tư”; (8) Đề xuất và được Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam thống nhất tặng danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp hội Việt Nam năm 2019” cho 01 giảng viên của trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh; (9) Phối hợp với Viện tư vấn phát triển Hà Nội (CODE), Trung tâm Tư vấn quản lý bền vững và Phát triển văn hóa cộng đồng Đông Nam Á Hà Nội (CIRUM), Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, tiếp tục kiểm tra và thực hiện dự án về quản lý, bảo vệ rừng gắn với sinh kế, trồng cây dược liệu dưới tán rừng, giữ nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đồng bào DTTS ở 4 thôn làng của xã Hơ Moong, làng Ba Gốc xã Sa Sơn huyện Sa Thầy, xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông; quản lý tài nguyên, thực hành sinh kế, tập quán, truyền thống văn hóa xã hội, gắn với du lịch sinh thái ở xã Pờ Ê huyện KonPLông; (10) Tham dự Hội nghị giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, Hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; (11) Phối hợp, hỗ trợ Hội Đông y tỉnh tổ chức Giao ban cụm các tỉnh Tây nguyên và tổ chức Hội thảo khoa học về nội dung “Trồng và phát triển cây thuốc Nam để khai thác, chế biến, chuẩn trị bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh. 
Để tiếp tục tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2020 và những năm tiếp theo, Liên hiệp hội tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Kết luận số 1778-KL/TU, ngày 20-7-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum”;
Hai là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nội dung chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo sự chỉ đạo của cấp trên đạt kết quả tốt;
Ba là, thông qua Hội nghị Ban chấp hành LHH, chỉ đạo các Hội thành viên; lãnh đạo cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác tư vấn, phản biện và GĐXH, quy tụ, tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức KHCN, tổ chức Hội thi, Cuộc thi STKT trên địa bàn tỉnh, biên tập và xuất bản Bản tin Khoa học kỹ thuật và Đời sống, trang tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội, truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ đến với tổ chức và người dân đạt kết quả tốt hơn.     
Bốn là, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Hội thành viên, của hội viên các Hội, thực hiện nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KHCN của tỉnh, để tham vấn và đóng góp ý kiến với lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng trong tỉnh về các chương trình, kế hoạch công tác của địa phương, tuyên truyền, quãng bá đường lối, chính sách của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về KHCN đến với cơ sở và người dân, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.


Bài, ảnh: Lê Văn Hùng - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:37 | lượt tải:19

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lượt xem:3 | lượt tải:1

KH.19.TU

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:15 | lượt tải:4

CV.435.BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III-2021

Lượt xem:55 | lượt tải:51

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:81 | lượt tải:81

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:224 | lượt tải:217

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:89 | lượt tải:92
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay6,838
  • Tháng hiện tại367,475
  • Tổng lượt truy cập10,954,751
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây