Kon Tum: Khởi sắc sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy 

Kon Tum: Khởi sắc sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy

Thứ ba - 05/11/2019 10:04
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy, với sự tập trung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy các cấp, các sở, ngành liên quan, của hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp Nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.
Lãnh đạo tỉnh tham gia làm đường với nhân dân xã Đăk Năng (TP.Kon Tum) đầu năm (ảnh: Phi Em)
Lãnh đạo tỉnh tham gia làm đường với nhân dân xã Đăk Năng (TP.Kon Tum) đầu năm (ảnh: Phi Em)
Ngày 01-6-2016, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thống nhất ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU "về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025", với quan điểm chỉ đạo: xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, phải được tiến hành đồng thời ở tất cả các xã, thực hiện đồng bộ đối với tất cả các tiêu chí, với sự đồng tâm của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của toàn xã hội. 
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết 01-NQ/TU đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025. Các huyện ủy, thành ủy đã xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cụ thể hóa để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng... Đồng thời, tích cực phát động các phong trào thi đua như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Thôn làng phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số trong phong trào xây dựng nông thôn mới"; "Dân vận khéo trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới"; "Ra quân đầu năm về xây dựng nông thôn mới"... được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng.
Với khí thế và quyết tâm đó, đến nay, trong 86 xã trên địa bàn tỉnh, có 18 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, 08 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 19 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí; bình quân đạt 11,62 tiêu chí/xã, tăng 2,92 tiêu chí so với năm 2015 (đạt 92% so với kế hoạch).
Trong đó, đối với tiêu chí số 1 về quy hoạch, có 86/86 xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt việc công bố, công khai, ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch của xã; một số địa phương đã rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô thị và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn... Về bộ các tiêu chí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị (tiêu chí số 2 đến tiêu chí số 9), Tỉnh đã ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, qua đó diện mạo vùng nông thôn từng bước được thay đổi, cụ thể: có 42/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về giao thông; 78/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về thủy lợi; 74/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về điện; 40/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về trường học; 41/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; 68/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về hạ tầng thương mại; 68/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về truyền thông thông tin; 34/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về nhà ở dân cư. Để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả (tiêu chí số 10 đến tiêu chí số 13), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đạt nhiều kết quả tích cực; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay ở khu vực nông thôn là 23,22%, giảm 10,67% so với năm 2015), thu nhập bình quân đầu người hàng năm đều tăng, cụ thể: 19/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về thu nhập; 24/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về giảm hộ nghèo; 84/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về lao động có việc làm; 38/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về tổ chức sản xuất. Đối với bộ các tiêu chí phát triển y tế, giáo dục, văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái (tiêu chí số 14 đến tiêu chí số 17), có 49/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về giáo dục và đào tạo; 51/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về y tế; 58/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về văn hóa; 37/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. Đối với bộ các tiêu chí về củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, vai trò của chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh (tiêu chí số 18 và 19), có 41/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 69/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về quốc phòng và an ninh.
Có thể khẳng định, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 01-6-2016 của Tỉnh ủy, với sự tập trung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy các cấp, các sở, ngành liên quan, của hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp Nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Diện mạo nông thôn đã có sự thay đổi và khởi sắc; hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư cơ bản đồng bộ; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâng lên; chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; dân chủ ở cơ sở được phát huy...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá về những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như: kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đạt tiến độ so với mục tiêu Nghị quyết; hình thức liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ giữa doanh nghiệp với người dân chưa được phổ biến rộng rãi; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất còn hạn chế. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là ban thường vụ huyện ủy, thành ủy tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm; đồng thời chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn quản lý; tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành sớm các mục tiêu đề ra. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn các tiêu chí trong nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội; ít nhất 30% số xã đạt chuẩn các tiêu chí trong nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất; ít nhất 50% số xã đạt chuẩn các tiêu chí trong nhóm tiêu chí văn hóa - xã hội - môi trường và đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn các tiêu chí trong nhóm tiêu chí về hệ thống chính trị.

Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:37 | lượt tải:19

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lượt xem:3 | lượt tải:1

KH.19.TU

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:15 | lượt tải:4

CV.435.BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III-2021

Lượt xem:55 | lượt tải:51

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:81 | lượt tải:81

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:224 | lượt tải:218

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:89 | lượt tải:92
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay7,241
  • Tháng hiện tại367,878
  • Tổng lượt truy cập10,955,154
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây