Kết quả công tác biên soạn lịch sử trên địa bàn tỉnh năm 2019 và những vấn đề cần quan tâm thời gian tới 
banner 1
 

Kết quả công tác biên soạn lịch sử trên địa bàn tỉnh năm 2019 và những vấn đề cần quan tâm thời gian tới

Thứ năm - 16/01/2020 16:44
Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 đạt được những kết quả nhất định.
Sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)” xuất bản lần thứ 3 (có bổ sung, chỉnh sửa)
Sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)” xuất bản lần thứ 3 (có bổ sung, chỉnh sửa)
Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của  Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng; Kế hoạch số 331/KH-HVCTQG, ngày 30-7-2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 490-KH/HVCTQG, ngày 23-10-2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác lịch sử năm 2019 và Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 17-10-2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh.
Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch của cấp ủy để triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà ban hành Chỉ thị về việc biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn và chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn và lực lượng vũ trang huyện xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn lịch sử. Các huyện ủy: Ngọc Hồi, Ia H’Drai, Đăk Tô, Tu Mơ Rông và Thành ủy Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị; Ban Thường vụ huyện ủy Kon Plông ban hành công văn và giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc công tác biên soạn lịch sử Đảng  bộ các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện; Thường trực Huyện ủy Đăk Glei, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy ban hành công văn chỉ đạo đẩy mạnh tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Một số huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có sự đổi mới trong công tác chỉ đạo biên soạn lịch sử như: Huyện ủy Đăk Hà ban hành quyết định thành lập Tổ biên soạn lịch sử giúp các xã; Huyện ủy Đăk Glei thành lập Hội đồng thẩm định công trình biên soạn lịch sử Đảng bộ xã (thị trấn), lịch sử ban, ngành, đoàn thế cấp huyện.
Nhờ đó, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 đạt được những kết quả nhất định. Ở cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành xuất bản lần thứ 3 (có bổ sung, chỉnh sửa) sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”; tiến hành biên soạn, biên tập và tổ chức Hội thảo góp ý nội dung dự thảo sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III (2001-2020)”; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương biên soạn sách “Chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kon Tum” tập II, dự kiến hoàn thành và phát hành trước Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Liên đoàn Lao động tỉnh đang triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống ngành tập 2, giai đoạn 2000-2020; Đảng ủy Công an tỉnh đang tiến hành biên soạn công trình biên niên sự kiện lịch sử sau mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh.
Các huyện ủy, thành ủy đã tích cực chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ (huyện, xã), lịch sử truyền thống cách mạng. Đến nay, hầu hết các huyện, thành phố đều có từ 01 đến 02 xã hoàn thành xuất bản sách lịch sử Đảng bộ xã và một số xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn; tiến hành sưu tầm tài liệu; xây dựng đề cương, biên soạn dự thảo nội dung và tổ chức hội thảo góp ý sách lịch sử Đảng bộ xã. Đảng bộ huyện Đăk Hà: tổ chức Hội thảo lần 1 sách lịch sử Đảng bộ xã Đăk Hring giai đoạn 1987-2015, Hội thảo lần 1 sách lịch sử Đảng bộ xã Ngok Réo giai đoạn 1954-2015; tổ chức biên tập cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Đăk Mar giai đoạn 1997-2015. Đảng bộ huyện  Đắk GLei: Đã cơ bản hoàn thành công trình lịch sử đảng bộ của 02 xã Đắk Long và xã Xốp; cho chủ trương nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đắk Glei giai đoạn 1948-2018. Thành ủy Kon Tum: 05 đảng bộ hoàn thành đề cương và bản thảo (Đảng bộ phường Trường Chinh, phường Nguyễn Trãi, phường Quyết Thắng, xã Ngọc Bay); 13 đảng bộ xã, phường đang xây dựng đề cương, sưu tầm tư liệu để tiến hành biên soạn. Đảng bộ huyện Kon Plông: Đã hoàn thành công tác biên soạn lịch sử xã Đắk Nên và xã Đắk Ring; xã Măng Bút và Đắk Tăng, Ngọc Tem xây dựng đề cương sơ lược. Đảng bộ huyện Sa Thầy, hoàn thành  thẩm định nội dung dự thảo lịch sử Đảng bộ Thị trấn Sa Thầy giai đoạn 1976-2018. Đảng bộ huyện Kon Rẫy, xây dựng Đề cương chi tiết để sưu tầm tài liệu biên soạn sách truyền thống lực lượng vũ trang của huyện giai đoạn 1945-2020. Một số xã đã xuất bản sách lịch sử Đảng bộ xã trong năm 2019 như: xã Sa Nhơn (huyện Sa Thầy), xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông), xã Đăk Kôi và Đăk Ruồng (huyện Kon Rẫy).
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần quan tâm tháo gỡ trong thời gian tới. Công tác biên soạn lịch sử địa phương một số huyện triển khai còn chậm so với kế hoạch, có huyện đến nay chưa có xã nào xây dựng kế hoạch biên soạn lịch sử đảng bộ; Công tác nghiên cứu, biên soạn và thẩm định công trình lịch sử đòi hỏi tính chuyên sâu trong khi hầu hết cán bộ các xã và bộ phận tham mưu thẩm định (Ban Tuyên giáo các huyện, thành) không qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về công tác nghiên cứu lịch sử, do đó chất lượng một số công trình còn hạn chế; Việc bố trí kinh phí dành cho công tác nghiên cứu, biên soạn một số địa phươngchưa kịp thời; Thủ tục thanh quyết toán kinh phí biên soạn lịch sử (theo hướng dẫn số 2866/STC-QLNS ngày 4-10-2019 của Sở Tài chính) khó khăn...
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 73-KH/TUcủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của ban thường vụ cấp ủy đảng các cấp về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ cấp xã; Bố trí kinh phí phù hợp cho công tác này; Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ Ban Tuyên giáo huyện, thành ủy và các xã tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác biên soạn lịch sử, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn và thẩm định các công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử.

Bài, ảnh: Trần Thị Sáu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:50 | lượt tải:16

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:41 | lượt tải:27

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:155 | lượt tải:63

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:165 | lượt tải:45

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:189 | lượt tải:145

KH.23.BTGTU

thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:88 | lượt tải:56

TÀI LIỆU

Thông báo và Quy chế Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết

Lượt xem:373 | lượt tải:111
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay6,473
  • Tháng hiện tại287,540
  • Tổng lượt truy cập12,142,110

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây