Kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 13/12/2023 13:52
Năm 2023, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Hội thảo kết quả rà soát, biên tập, bổ sung, chỉnh sửa sách lịch sử Đảng bộ huyện Kon Plông
Hội thảo kết quả rà soát, biên tập, bổ sung, chỉnh sửa sách lịch sử Đảng bộ huyện Kon Plông
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 17-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng", cấp uỷ các cấp đã nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, xem việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Một số cấp ủy đã đưa nội dung lãnh đạo việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử vào các nghị quyết, chương trình công tác để triển khai thực hiện; sử dụng đội ngũ cộng tác viên nguyên là cán bộ chuyên môn làm công tác lịch sử; tranh thủ ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng... để tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử. Năm 2023, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.
Toàn tỉnh đã có 17 tập sách lịch sử được xuất bản, gồm: Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk Glei (1945-2020); Lịch sử Đảng bộ xã Ngọk Wang, giai đoạn 1996-2020 (Đăk Hà); Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Tờ Re, giai đoạn 1975-2020 (Kon Rẫy); Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Pờ Y, giai đoạn 1930-2020 và Lịch sử Đảng bộ xã Sa Loong, tập I, giai đoạn 1981-2020 (Ngọc Hồi); Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng - xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân xã Đăk Plô, giai đoạn 1945-2020 và Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng - xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân xã Đăk Pek, giai đoạn 1930-2020 (Đăk Glei). Lịch sử Đảng bộ xã Sa Bình, tập I, giai đoạn 1979-2020; Lịch sử Đảng bộ xã Ya Xiêr, tập I, giai đoạn 1979-2020; Lịch sử Đảng bộ xã Sa Nghĩa, tập I, giai đoạn 1979-2020; Lịch sử Đảng bộ xã Rờ Kơi, tập I, giai đoạn 1978-2020; Lịch sử Đảng bộ xã Ya Tăng, tập I, giai đoạn 1978-2020 (Sa Thầy). 05 cuốn sách Biên niên các sự kiện lịch sử của các Đồn Biên phòng Dục Nông, Sa Loong, Ia Đal; Biên niên các sự kiện lịch sử của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Phòng Chính trị thuộc Đảng bộ Biên phòng tỉnh. Ngoài ra, Thường trực Tỉnh uỷ đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tham mưu, biên tập 02 chuyên đề thuộc khối kiến thức Chuyên đề bồi dưỡng lịch sử Đảng - “Đảng ta thật vĩ đại”, phần lịch sử địa phương gồm: Chuyên đề 4. "Lịch sử cách mạng địa phương” và Chuyên đề 5. “Bối cảnh tình hình và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới” để triển khai thực hiện giảng dạy tại các Trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh vào năm 2024.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 38 công trình lịch sử đang được biên soạn. Trong đó, có 10 công trình lịch sử cấp tỉnh (“Biên niên các sự kiện lịch sử tỉnh Kon Tum, giai đoạn 1471-2021”; “Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh, giai đoạn 1945-2020”; “Biên niên sự kiện Trung đoàn bộ binh 990, giai đoạn 1997-2022”; “Một số trận đánh điển hình của lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum”; “Biên niên các sự kiện lịch sử Công an tỉnh, giai đoạn 2000-2020”; “Tổng kết Lịch sử Công an tỉnh Gia Lai - Kon Tum, giai đoạn 1975-1986”; tái bản lần thứ nhất sách “Lịch sử truyền thống cách mạng của phụ nữ tỉnh Kon Tum tập 1 (1930-2001)” và biên soạn tập 2, giai đoạn 2002-2020; “Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và công đoàn tỉnh Kon Tum, tập II 2000-2020”; “Lịch sử Trường Cao đẳng Kon Tum 1968-2023”); 07 công trình lịch sử cấp huyện, thành phố (“Lịch sử Đảng bộ thành phố Kon Tum, tập III (2000-2020)” (đã tiến hành thẩm định); “Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà, tập II, giai đoạn 2000-2020” (đã Hội thảo lần 2); “Lịch sử Đảng bộ huyện Ngọc Hồi, tập II, giai đoạn 2005-2025”; “Lịch sử truyền thống Lực lượng vũ trang huyện Ngọc Hồi giai đoạn 1954-2020”; “Lịch sử Đảng bộ huyện Kon Plông, tập I (1930-2002)” tái bản có bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ huyện Kon Plông tập I, II (đã tổ chức Hội thảo); “Lịch sử Lực lượng vũ trang huyện Kon Plông, giai đoạn 1945-2020”; “Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tu Mơ Rông (giai đoạn 1945-2020)” (dự kiến tổ chức Hội thảo vào cuối năm 2023) và 21 công trình lịch sử cấp xã và tương đương đang được triển khai biên soạn, dự kiến sẽ xuất bản trong giai đoạn 2024-202 (“Lịch sử Đảng bộ phường Thống Nhất, giai đoạn 1991-2020” và “Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Cấm, giai đoạn 1975-2020” (thành phố Kon Tum); “Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Pne (1975-2020)” (Kon Rẫy); “Lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn, giai đoạn 1985-2020” và “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1994-2020” (Đăk Hà); “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đăk Tô (1972-2920)” và “Lịch sử Đảng bộ xã Diên Bình (1972-2020)” (Đăk Tô); “Lịch sử Đảng bộ xã Mường Hoong” và “Lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Linh” (Đăk Glei); “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Plei Kần, giai đoạn 1991-2020” (Ngọc Hồi); “Lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân và Đảng bộ xã Ngọc Lây (giai đoạn 1945-2020)”, “Lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân và Đảng bộ xã Đăk Tờ Kan (giai đoạn 1945-2020)”, “Lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân và Đảng bộ xã Đăk Na (giai đoạn 1945-2020)” (Tu Mơ Rông); “Lịch sử Đảng bộ xã Ya Ly, giai đoạn 1975-2020” và “Lịch sử Đảng bộ xã Hơ Moong, giai đoạn 2006-2022” (Sa Thầy); 06 cuốn sách Biên niên các sự kiện lịch sử của các Đồn Biên phòng Sông Thanh, Rơ Long, Đăk Xú, Hồ Le, Mô Rai, Sê San thuộc Đảng bộ Biên phòng tỉnh)
Để công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trong thời gian tới tiếp tục đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tại Báo cáo số 461-BC/TU, ngày 29-11-2023) đã chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW; chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử truyền thống ngành, địa phương; tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử ở cơ sở; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân triển khai thực hiện tốt Chỉ thị.


Bài, ảnh: Dương Thị Mộng Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:401 | lượt tải:116

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:910 | lượt tải:115

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:574 | lượt tải:494

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:112 | lượt tải:155

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:648 | lượt tải:118

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:953 | lượt tải:103

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:239 | lượt tải:52
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay3,852
  • Tháng hiện tại253,465
  • Tổng lượt truy cập31,378,733
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

thongtin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây