Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh 

Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh

Thứ bảy - 19/11/2022 15:03
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Một số tập sách lịch sử xuất bản trong thời gian qua (ảnh Trần Thị Sáu)
Một số tập sách lịch sử xuất bản trong thời gian qua (ảnh Trần Thị Sáu)
Ngày 18-01-2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng" (Chỉ thị 20). Để triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 17-10-2018; đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ở địa phương, đơn vị. Hầu hết các cấp ủy đã xem việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Một số cấp ủy đã đưa nội dung lãnh đạo việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử vào các nghị quyết, chương trình công tác để triển khai thực hiện; sử dụng đội ngũ cộng tác viên nguyên là cán bộ chuyên môn làm công tác lịch sử; tranh thủ ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng... để tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử.
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:
Toàn tỉnh đã có 36 tập sách lịch sử được xuất bản. Trong đó, 10 công trình sách lịch sử cấp tỉnh, gồm: Sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)” (Tái bản lần thứ 2), “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III (2001-2020)”, “Đảng bộ tỉnh Kon Tum, một chặng đường phát triển (2015-2020)”, “Chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kon Tum (tập 2)”, “Lịch sử Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum (1963-2018)”, "Lịch sử Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum (1963-2018)”, “Phong trào chiến tranh du kích trên chiến trường tỉnh Kon Tum (1945-1975)”, “Lịch sử công tác dân tộc tỉnh Kon Tum (1930-2015)”, “Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và công đoàn tỉnh Kon Tum, tập I (1930-2000)” (tái bản lần thứ nhất), “Trường Chính trị tỉnh Kon Tum quá trình hình thành và phát triển, giai đoạn 1954-2020”.
Có 02 công trình cấp huyện, gồm: “Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk Hà (1945-2020)” và “Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Kon Rẫy (1945-2020)”.
Có 24 tập sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống đơn vị cấp xã và tương đương được xuất bản, gồm: “Biên niên các sự kiện lịch sử Đồn Biên phòng Dục Nông giai đoạn 1995-2022”; “Biên niên các sự kiện lịch sử Đồn Biên phòng Sa Loong giai đoạn 2002-2022”; “Biên niên các sự kiện lịch sử Đồn Biên phòng Ia Đal giai đoạn 1997-2022”; “Biên niên các sự kiện lịch sử Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động giai đoạn 1975-2022” (Biên phòng tỉnh); “Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Ui, giai đoạn 1945-2020”; “Lịch sử Đảng bộ xã Ngok Réo, giai đoạn 1954-2020”; “Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Hring, giai đoạn 1983-2020”; “Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Mar, giai đoạn 1998-2020”; “Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Pxi, giai đoạn 1954-2020” (Huyện Đăk Hà); “Lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân và đảng bộ xã Tê Xăng (1930-2015)”; “Lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Măng Ri (1930-2015)” (Tu Mơ Rông); “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ và Nhân dân xã Đăk Long (Giai đoạn 1930-2020)”; “Lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân và Đảng bộ xã Xốp (giai đoạn 1930-2015)” (Đăk Glei); “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân và Đảng bộ xã Đăk Nông” (Ngọc Hồi); “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân xã Hiếu, giai đoạn 1930-1945”; “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân và sự ra đời của Đảng bộ xã Ngọc Tem, Tập 1, giai đoạn 1930-1976”; “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân xã Đăk Nên, Tập 1, giai đoạn 1930-1975”; “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân và Đảng bộ xã Đăk Tăng, Tập 1, giai đoạn 1930-2015” (Kon Plông); “Lịch sử Đảng bộ xã Sa Nhơn tập I, giai đoạn 1978-2018”; “Lịch sử Đảng bộ Thị trấn tập I, giai đoạn 1976-2016”; “Lịch sử Đảng bộ xã Sa Sơn tập I, giai đoạn 1976-2020”; “Lịch sử Đảng bộ xã Mô Rai tập I, giai đoạn 1976-2020” (Sa Thầy); “Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Ruồng, giai đoạn 1930-2015”; “Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Kôi, giai đoạn 1930-2010” (Kon Rẫy).
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 41 công trình lịch sử đang được biên soạn. Trong đó, có 06 công trình lịch sử cấp tỉnh (“Biên niên các sự kiện lịch sử tỉnh Kon Tum, giai đoạn 1471-2021”; “Biên niên các sự kiện lịch sử Công an tỉnh, giai đoạn 2000-2020”; “Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh 1945-2020”; “Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và công đoàn tỉnh Kon Tum, tập II 2000-2020”; “Lịch sử Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 1968-2023”; “Lịch sử ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum 1945-2020”); 06 công trình lịch sử cấp huyện, thành phố (“Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 1945-2020”; “Lịch sử truyền thống Lực lượng vũ trang huyện Đăk Glei, giai đoạn 1945-2000”; “Lịch sử Đảng bộ huyện Ngọc Hồi tập 2, giai đoạn 2005-2025; Lịch sử Đảng bộ Thành phố Kon Tum tập 3 giai đoạn 2000-2020”; “Lịch sử Đảng bộ huyện Kon PLông giai đoạn 1930-2002”; “Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang huyện Kon PLông giai đoạn 1945-2020”) và 29 công trình lịch sử cấp xã và tương đương đang được triển khai biên soạn, dự kiến sẽ xuất bản trong giai đoạn 2023-2025.
Nhìn chung, qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 20, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đạt kết quả về số lượng, chất lượng nghiên cứu, biên soạn cơ bản đảm bảo tính Đảng, tính khoa học và tính giáo dục. Để công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trong thời gian tới tiếp tục đạt hiệu quả cao, cấp uỷ các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:
Một là, tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 20; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử truyền thống ngành, địa phương.
Hai là, tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng. Chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử ở cơ sở. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.
Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân triển khai thực hiện tốt Chỉ thị.


Bài, ảnh: Dương Thị Mộng Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:70 | lượt tải:52

TÀI LIỆU

Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản

Lượt xem:374 | lượt tải:21

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Công văn số 6609-CV/BTGTW, ngày 20/9/2023).

Lượt xem:344 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2023

Lượt xem:80 | lượt tải:61

HD.116.BTGTW

Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:162 | lượt tải:117

CV.1962.BTGTU

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 9-2023

Lượt xem:174 | lượt tải:79

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 8-2023

Lượt xem:3742 | lượt tải:90

pxyk2023 2
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay19,934
  • Tháng hiện tại70,269
  • Tổng lượt truy cập26,962,748
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây