Sự cần thiết ban hành văn bản chỉ đạo mới về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử ở địa phương 

Sự cần thiết ban hành văn bản chỉ đạo mới về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử ở địa phương

Thứ sáu - 04/08/2017 14:07
Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam", công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử nói chung, lịch sử Đảng nói riêng ở Kon Tum và cả nước nói chung đạt nhiều kết quả.
Một số sách lịch sử của tỉnh Kon Tum đã xuất bản thời gian qua
Một số sách lịch sử của tỉnh Kon Tum đã xuất bản thời gian qua
Theo đánh giá sơ bộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội thảo Khoa học “Công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam- thực trạng, giải pháp và các vấn đề đặt ra hiện nay ở các tỉnh phía Nam” tổ chức giữa tháng 7 năm 2017, thì: Rất nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn ở các tỉnh, thành trong cả nước được triển khai, hoàn thành. Đến nay, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản Lịch sử Đảng bộ ở các cấp độ, thời gian khác nhau. Trong đó: 53/63 tỉnh, thành phố xuất bản lịch sử Đảng bộ đến năm 2000, 2005 hoặc 2010; 95 % quận, huyện xuất bản lịch sử Đảng bộ và gần 50% xã, phường, thị trấn biên soạn lịch sử Đảng bộ hoặc lịch sử truyền thống. Các công trình biên soạn lịch sử nhìn chung đảm bảo tính đảng và tính khoa học; vận dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp, tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa lịch sử Đảng bộ và lịch sử dân tộc, giữa lịch sử toàn Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương và giữa lịch sử Đảng với lịch sử các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể. Quá trình nghiên cứu đã làm sáng tỏ sự ra đời, quá trình lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng bộ các cấp; đúc rút kinh nghiệm, bài học quý báu trong quá trình lãnh đạo của Đảng, góp phần hiệu quả vào công tác lý luận và tổng kết thực tiễn lịch sử.
Ở tỉnh Kon Tum, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII đã ban hành Thông tri 03-TT/TU ngày 08-5-2006 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư. Tiếp sau đó, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các địa phương, đơn vị quan tâm bố trí kinh phí và nhân lực để sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử ở địa phương, đơn vị mình theo chỉ đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhờ đó, nhiều công trình biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cấp tỉnh và các huyện, thành phố đã và đang được triển khai thực hiện. Tính chung đến thời điểm hiện nay, Tỉnh đã có 2 tập sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh (giai đoạn 1930-1975 và 1975-2000) và một số sách khác, đáng chú ý là cuốn "Kon Tum-100 năm Lịch sử và phát triển”, sách ảnh "Đảng bộ tỉnh Kon Tum qua các kỳ Đại hội”; đã có 15 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hoàn thành nghiên cứu, biên soạn và xuất bản công trình tổng kết lịch sử, lịch sử truyền thống ngành, như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ban Liên lạc tù chính trị tỉnh, Bưu điện tỉnh...; có 09/10 huyện ủy, thành ủy hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn xuất bản sách lịch sử Đảng bộ đến năm 2000, 2005 hoặc 2010, 2015; một số xã, phường đã xuất bản hoặc hoàn thành biên soạn bản thảo lịch sử Đảng bộ hoặc lịch sử truyền thống đấu tranh.
Song song với những kết quả đạt được, theo đánh giá của Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ý kiến của đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực phía Nam tại Hội thảo vừa qua, việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW thời gian qua còn nhiều hạn chế, bất cập đồng thời cũng là những khó khăn cần được tháo gỡ trong thời gian tới, đó là:
Thứ nhất, chất lượng các công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử, một số sách lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống ngành, đoàn thể đã xuất bản chất lượng chưa cao, nội dung còn dàn trải, mang tính liệt kê sự kiện, một số ấn phẩm lịch sử có sai sót, chưa kịp bổ sung, chỉnh sửa. Hạn chế trên một phần do khả năng sưu tầm, khai thác, tổng hợp tư liệu lịch sử, nghiên cứu biên soạn sách của một số cán bộ còn hạn chế, nhất là ở cơ sở.
Thứ hai, sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn các cấp trong quá trình triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử, nhất là mối quan hệ phối hợp giữa Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố chưa được thường xuyên, chặt chẽ. Các lớp tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác dành cho đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiên cứu lịch sử các tỉnh trong những năm gần đây ít được tổ chức.
Thứ ba, công tác sưu tầm tài liệu, công tác thẩm định công trình biên soạn lịch sử chưa được quy định rõ ràng, dẫn đến quá trình thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW chưa được thống nhất. Về công tác sưu tầm tài liệu lịch sử, một số tỉnh, thành, cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo theo đó hàng năm tỉnh bố trí kinh phí để Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy tiến hành sưu tầm và hệ thống hóa tài liệu lịch sử phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn nhưng nhiều tỉnh chỉ tiến hành sưu tầm tài liệu khi biên soạn công trình cụ thể. Về công tác thẩm định, ở một số tỉnh, thành ủy đã ban hành quy chế hoặc đề án về công tác nghiên cứu, biên soạn và thẩm định lịch sử, nhưng nhiều tỉnh chỉ thực hiện theo Chỉ thị 15-CT/TW mang tính chung chung... Do đó mà số lượng, chất lượng công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử nhiều hay ít, tốt hay chưa tốt phụ thuộc vào mức độ quan tâm của cấp ủy địa phương đối với công tác này.
Thứ tư, về đội ngũ tham mưu công tác nghiên cứu, biên soạn và thẩm định lịch sử cấp tỉnh. Theo Chỉ thị 15-CT/TW, Phòng Lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nghiên cứu, biên soạn, thẩm định, tuyên truyền, giáo dục lịch sử trên địa bàn tỉnh, được bố trí từ 3 đến 4 cán bộ chuyên môn (riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ 4 đến 6 cán bộ). Tuy nhiên, thực hiện theo Quy định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, hiện nay hầu hết các tỉnh, thành đã sáp nhập Phòng Lịch sử Đảng và Phòng Lý luận chính trị thành một phòng. Theo đó, có tỉnh số cán bộ chuyên môn công tác lịch sử Đảng vẫn giữ nguyên nhưng nhiều nơi thì giảm, thậm chí có nơi chỉ có 01 đồng chí phụ trách công tác lịch sử Đảng. Như vậy, quy định về đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ chuyên môn công tác lịch sử Đảng theo Chỉ thị 15-CT/TW hiện nay không còn hiệu lực.
Thứu năm, về vấn đề kinh phí tổ chức nghiên cứu biên soạn nói chung, trong đó có kinh phí biên soạn, biên tập nội dung: Công tác này đòi hỏi nghiệp vụ mang tính chuyên sâu, nhưng do không có quy định thống nhất mà hiện nay nhiều tỉnh đang gặp khó khăn trong việc thuê khoán chuyên môn, nhất là biên soạn lịch sử cấp xã. Dẫn đến tình trạng, cùng một công trình biên soạn lịch sử cấp xã nhưng có nơi chi phí lên đến 200, 300 triệu đồng nhưng có nơi chỉ 50 hay 60 triệu đồng. Vì thế mà một thực tế đang diễn ra là, những nơi có kinh phí nhiều thì người không có chuyên môn nghiệp vụ vẫn tham gia biên soạn lịch sử với mức thuê khoán cao; ngược lại, có nơi cán bộ chuyên môn nghiên cứu, biên soạn làm việc thực sự mà không có một khoản bồi dưỡng kinh phí nào (vì không có văn bản quy định cụ thể nên đơn vị không thể thanh, quyết toán).
Với những tồn tại và khó khăn, bất cập nêu trên đang diễn ra ở nhiều, tỉnh, thành cũng như ở tỉnh Kon Tum, thiết nghĩ cùng với việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT-TW của Ban Bí thư, Trung ương cần có văn bản chỉ đạo mới về công tác này. Theo đó, quy định thống nhất, cụ thể hơn về chỉ tiêu, chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống các cấp; về công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ từ Trung ương đến cơ sở; về định mức kinh phí sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử; về bố trí cán bộ chuyên môn cấp tỉnh; về quy trình công tác thẩm định...làm cơ sở để các địa phương triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảm bảo yêu cầu chung và phù hợp với tình hình thực tế của mỗi tỉnh.
Bài, ảnh: Trần Thị Sáu

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Lượt xem:12 | lượt tải:6

CV.1225.BTGTU

Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 8 và 9-2022

Lượt xem:94 | lượt tải:66

KH.43.BTGTU

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (kèm QĐ T.lập BTC Cuộc thi)

Lượt xem:193 | lượt tải:74

KH.67.TU

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/2/1913-09/2/2023)

Lượt xem:66 | lượt tải:46

KH.63.TU

học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lượt xem:889 | lượt tải:350

HD.32.BTGTU

Tuyên truyền năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022 và năm Hữu nghị VN-CPC 2022 kèm phụ lục

Lượt xem:1172 | lượt tải:393

HD.65.BTGTW

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết HNTW5 khoá XIII

Lượt xem:1415 | lượt tải:485
bao chi xdd
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay8,326
  • Tháng hiện tại263,962
  • Tổng lượt truy cập16,944,861
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Thắng Lợi, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: 
bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây