Tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTDT thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh, tiến bộ và giàu mạnh 
banner 1
 

Tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTDT thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh, tiến bộ và giàu mạnh

Thứ tư - 11/11/2020 15:18
Cách đây 90 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành “Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh” hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất (DTTN) Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó đến nay, với mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận DTTN Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình là đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân các dân tộc, các tôn giáo thăm Tỉnh ủy
Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân các dân tộc, các tôn giáo thăm Tỉnh ủy
Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước cộng hoà dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, lập lại hoà bình ở Đông Dương, đưa miền Bắc tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, nhân dân ta đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Giang sơn thu về một mối, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận DTTN Việt Nam, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. MTTQ Việt Nam các cấp đã không ngừng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về Đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”..., MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo; xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp ý tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; nhất là nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần thiết thực chăm lo đời sống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người có công với nước; thông qua phong trào thi đua để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, để xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh, tiến bộ và giàu mạnh. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh ngày càng mở rộng thêm các thành viên. MTTQ Việt Nam các cấp luôn chú ý tới công tác vận động, phát huy vai trò các nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác vận động, đoàn kết, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhất là những năm gần đây, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, ở hầu khắp các khu dân cư trong tỉnh, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận DTTN Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Ngày hội đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tăng cường sự đồng thuận ở cộng đồng dân cư; là biểu hiện sinh động tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.
Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X; sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân cần tăng cường quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”..., qua đó tiếp tục tăng cường sự đồng thuận xã hội, tăng cường và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Trong giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh có vai trò và nhiệm vụ trong việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện giám sát của nhân dân đối với công tác và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, đại biểu dân cử và các cơ quan Nhà nước; giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân... Đồng thời, quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước ổn định kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, bảo đảm anh sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường tình đoàn kết quốc tế giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.
Tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tự hào về truyền thống 90 năm vẻ vang của Mặt trận DTTN Việt Nam; hướng về tương lai tươi sáng của dân tộc ta, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTDT thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), tin tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí, muôn người như một, mang hết tài năng, trí tuệ và công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh, tiến bộ và giàu mạnh.


Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2021

Lượt xem:19 | lượt tải:3

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:34 | lượt tải:14

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:88 | lượt tải:29

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:55 | lượt tải:33

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:186 | lượt tải:73

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:192 | lượt tải:48

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:211 | lượt tải:159
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay1,223
  • Tháng hiện tại308,827
  • Tổng lượt truy cập12,163,397

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây