Huyện Tu Mơ Rông phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo chủ trương của Đảng 

Huyện Tu Mơ Rông phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo chủ trương của Đảng

Thứ bảy - 22/10/2022 15:03
Trong những năm qua, huyện Tu Mơ Rông phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo chủ trương của Đảng, mang lại hiệu quả to lớn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo anh ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn.
Cán bộ Đồn Biên phòng Sa Loong trò chuyện với Người có uy tín trong đồng bào DTTS tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi (ảnh trên Iner).
Cán bộ Đồn Biên phòng Sa Loong trò chuyện với Người có uy tín trong đồng bào DTTS tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi (ảnh trên Iner).
Từ rất sớm, Đảng và Nhà nước ta đã rất coi trọng “người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, xem đây là lực lượng quần chúng đặc biệt, có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần đắc lực giúp các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, Nhà nước tổ chức thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao. Nói cách khác, người có uy tín chính là cầu nối gắn kết giữa ý Đảng với lòng Dân.
Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số công tác ở vùng dân tộc Mông đã yêu cầu: “Ban Tổ chức Trung ương cùng với Ban Tổ chức và Cán bộ của Chính phủ xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ đối với cán bộ cơ sở, trưởng bản, già làng, trưởng dòng họ, cán bộ nghỉ hưu, lực lượng vũ trang… tham gia hoạt động trong vùng dân tộc Mông”. Như vậy có thể thấy, nhóm người già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, cán bộ nghỉ hưu (nòng cốt của người tiêu biểu, có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sau này) lần đầu tiên đã được nêu lên trong một văn bản quan trọng của Đảng với tư cách như một bộ phận chủ thể có vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển tình hình kinh tế - xã hội của vùng dân tộc Mông.
Tại Đại hội IX của Đảng (1996), lần đầu tiên cụm từ “người tiêu biểu, có uy tín trong đồng bào dân tộc và ở địa phương” đã được nêu đích danh trong văn kiện của Đảng, làm căn cứ chính trị cho các văn kiện khác sau này chính thức sử dụng. Từ Đại hội IX cho đến nay, khái niệm người có uy tín ngày càng được hoàn thiện và chỉ rõ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng (2021) tiếp tục khẳng định: “Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”[1]. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng tiếp tục đặt ra để công tác phát huy vai trò của người có uy tín đạt hiệu quả cao và thực chất; quan tâm có chiều sâu đối với đội ngũ người có uy tín góp phần thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc.
Tỉnh Kon Tum nói chung, huyện Tu Mơ Rông nói riêng là địa phương vùng núi cao, biên giới, có đông người dân tộc thiểu số sống xen kẽ. Theo số liệu thống kê, hiện nay trên toàn huyện có 89 người có uy tín, tiêu biểu, được bình xét công nhận hằng năm.
Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp của chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các ban ngành chức năng đã xây dựng đội ngũ người có uy tín, tiêu biểu, thực hiện tốt chính sách đối với người uy tín, tiêu biểu, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ này phát huy vai trò tại cộng đồng dân cư, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trong tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đội ngũ người có uy tín đã đóng góp một phần hết sức quan trọng vào việc tuyên truyền, giải thích để bà con dân tộc thiểu số tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng, tự nguyện tham gia thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, gắn với Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiể số vươn lên thoát nghèo bền vững”; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, người có uy tín còn là nhân tố quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong các thôn làng, nơi cư trú, vận động bà con nhân dân đoàn kết, chống bạo lực gia đình, kế hoạch hóa gia đình, hôn nhân cận huyết thống, các tác hại về nghiện rượu, ma túy, các hoạt động chống phá, chia rẽ của các thế lực thù địch, di cư tự do, tranh chấp đất đai... Nhiều người có uy tín đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương; là trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa Đảng với nhân dân.
Trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới: đội ngũ người có uy tín ở các cộng đồng dân cư đã tham gia cùng với địa phương tuyên truyền, vận động bà con nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các công trình như đường giao thông, nhà rông văn hóa, các công trình phúc lợi xã hội khác; ngoài ra, người có uy tín còn vận động nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm giảm chi phí, nhân công lao động, đem lại hiệu quả cao, tăng thu nhập cho hộ gia đình.
Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc và trong giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội: Đa số người có uy tín là Già làng, trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn, Ban công tác Mặt trận thôn … trước tiên bản thân và gia đình họ là lực lượng tiên phong chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có nhận thức chính trị - xã hội vững vàng, họ có khả năng tập hợp lòng dân, vận động nhân dân chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, cảnh giác, không nghe các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia phong trào bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trong giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp; bài trừ những hủ tục lạc hậu, góp phần bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đội ngũ người có uy tín ở địa phương luôn có ý thức đi đầu trong hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người bản địa như ẩm thực, các lễ hội truyền thống: Lễ hội bắt máng nước hàng, Lễ hội ăn lúa mới, Lễ hội cồng chiêng ... đồng thời nhắc nhở các thế hệ phải biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó bao gồm cả việc bài trừ những hủ tục, tập quán lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện các quy ước, hương ước cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định do tuổi tác cao, vùng sâu vùng xa khó khăn trong tiếp cận thông tin nên ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền vận động. Tuy vậy, đội ngũ người có uy tín, tiêu biểu đã thực sự trở thành cầu nối giữa các cơ quan ban ngành với đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.
Với huyện Tu Mơ Rông, để có thể phát huy tối đa vai trò của đội ngũ các “già làng, trưởng bản” - những người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng cốt cán, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kiến thức an ninh, quốc phòng tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín, tiêu biểu tham gia các phong trào hoạt động xã hội, các cuộc vận động của địa phương. Triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn huyện. Kịp thời thăm hỏi, động viên và biểu dương, khen thưởng những đóng góp của người có uy tín; đồng thời hỗ trợ kịp thời khi người có uy tín khó khăn trong cuộc sống. Luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người có uy tín; thường xuyên trao đổi thông tin giữa các cấp, các ngành với người có uy tín. Tạo điều kiện để hàng năm tổ chức đưa người có uy tín, tiêu biểu đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh khác; đồng thời mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tại các huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi đối với những người có uy tín lớn tuổi có điều kiện tham gia.


Th.s Lê Thị Minh Phượng
(Trường Chính trị tỉnh)
 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2021, tr.170

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:402 | lượt tải:116

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:914 | lượt tải:115

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:575 | lượt tải:495

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:112 | lượt tải:155

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:649 | lượt tải:118

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:954 | lượt tải:103

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:239 | lượt tải:52
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay4,667
  • Tháng hiện tại254,280
  • Tổng lượt truy cập31,379,548
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

thongtin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây