Kon Rẫy: Bảo tồn, phát huy Không gian văn hóa cồng chiêng 

Kon Rẫy: Bảo tồn, phát huy Không gian văn hóa cồng chiêng

Chủ nhật - 11/07/2021 16:38
Việc gìn giữ, bảo tồn, khai thác và phát huy có hiệu quả những giá trị của “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên – kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của thế giới” (2005) trước những tác động của đời sống xã hội hiện đại là một vinh dự to lớn, đồng thời cũng là thử thách không hề nhỏ của không chỉ riêng đối với những người làm công tác văn hóa, ngành văn hóa trên địa bàn Tây nguyên nói chung, huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) nói riêng…
Tuổi trẻ xã Đăk Tờ Re trong hoạt động giữ gìn, phát huy Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên (Ảnh của Đoàn xã Đăk Tờ Re)
Tuổi trẻ xã Đăk Tờ Re trong hoạt động giữ gìn, phát huy Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên (Ảnh của Đoàn xã Đăk Tờ Re)
Để tiếp tục đưa chủ trương của Đảng trên lĩnh vực gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên vào cuộc sống, đặc biệt sau khi Quyết định số 1183/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020” được ban hành, những năm qua huyện Kon Rẫy đã tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp, việc làm cụ thể và đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng.
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về vị trí vai trò của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng luôn được quan tâm triển khai thực hiện. Tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động gìn giữ, bảo tồn và phát huy có hiệu quả những giá trị của di sản Không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ trước những tác động của đời sống xã hội hiện đại; giới thiệu, quảng bá giá trị di sản văn hóa cồng chiêng hiện có của huyện; gắn việc phát triển kinh tế với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng, góp phần phát triển văn hóa - du lịch trong thời kỳ hội nhập. Qua đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
Qua khảo sát, thống kê tại các khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 07 xã, thị trấn hiện có 142 bộ cồng chiêng (chủ yếu trong cộng đồng dân cư, do các hộ gia đình gìn giữ). Cùng với đó, đã mua sắm và cấp mới 02 bộ cồng chiêng cho 02 thôn, làng; 07 nghệ nhân thuộc các lĩnh vực được Nhà nước công nhận nghệ nhân ưu tú; 13 hồ sơ đang được đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trên các lĩnh vực; 36 nhà Rông được xây dựng và khôi phục; tổ chức nghiên cứu (năm 2020), lập hồ sơ đề nghị “Tập quán xã hội và tín ngưỡng LỄ “ÉT ĐÔNG” CỦA NHÓM GIƠ LÂNG (BA NA) huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum” để đề nghị Nhà nước công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (hiện đã được Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận); các lễ hội truyền thống khác (như ăn lúa mới, cúng máng nước, bắn trâu bằng ná...), những bài chiêng có giá trị... đang được bà con tiếp tục duy trì, gìn giữ, phát huy. Cồng chiêng, nghệ nhân, bài chiêng, Nhà Rông, lễ hội truyền thống… cũng chính là những thành tố của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên, nội dung quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Kon Rẫy trong thời gian qua.
Ngoài ra, huyện đã tổ chức được 12 lớp truyền dạy cồng chiêng kết hợp múa xoang cho 384 thanh, thiếu niên là đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn làng trên địa bàn. Trong quá trình tổ chức lớp học truyền dạy kiến thức, kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, đã phát huy được tài năng, trí tuệ của những nghệ nhân ưu tú là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, nhất là những nghệ nhân đã được Nhà nước công nhận nghệ nhân ưu tú; đồng thời đã khơi dậy được niềm đam mê của giới trẻ (thanh, thiếu niên) đối với nhạc cụ dân tộc (cồng chiêng) của cha ông để lại trước tác động của đời sống xã hội hiện đại.
Huyện tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn hằng năm có diễn tấu cồng chiêng; tổ chức 04 Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện kết hợp Liên hoan cồng chiêng, Hội thi cồng chiêng; cử các đoàn tham gia Ngày hội văn hóa, Tuần lễ văn hóa tỉnh; cử 02 đoàn nghệ nhân của huyện thuộc các lĩnh vực như: Cồng chiêng, dệt thổ cẩm... tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức trong và ngoài tỉnh. Qua các sự kiện, đã thúc đẩy quá trình giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong huyện, tỉnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong việc truyền dạy cồng chiêng, thì kỹ thuật chỉnh âm thanh cồng chiêng là tương đối khó khăn, số nghệ nhân chỉnh chiêng hiện có rất ít (01 nghệ nhân). Việc truyền dạy kinh nghiệm chỉnh âm thanh được các nghệ nhân chủ động truyền dạy từ thế hệ này đến thế hệ khác. Qua đó, giúp cho nghệ nhân, người học xử lý, khắc phục được những nhược điểm phát sinh trong quá trình sử dụng cồng chiêng như: lạc âm, rè, đục, âm thanh không vang... Ngoài ra, một số nghệ nhân cho biết thêm là những bài chiêng cổ sẽ dần mai một, mất đi nếu không được gìn giữ, trao truyền cho thế hệ trẻ.
Thời gian đến, huyện Kon Rẫy tiếp tục xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên, như sau:
Một là, tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng trong mọi tầng lớp trong xã hội nhận thức một cách sâu sắc về giá trị to lớn của di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên; nâng cao ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy các giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng trước xu thế phát triển của xã hội hiện nay; hạn chế đến mức thấp nhất nạn “chảy máu cồng chiêng”.
Hai là, phục hồi và giữ gìn các sinh hoạt văn hóa, các lễ hội truyền thống để tạo môi trường diễn xướng cho cồng chiêng, thúc đẩy sinh hoạt văn hóa cộng đồng và sinh hoạt văn hóa cồng chiêng.
Ba là, tiếp tục củng cố, đảm bảo 100% làng đồng bào các dân tộc tại chỗ trên địa bàn toàn huyện có cồng chiêng. 100% cán bộ văn hoá xã, thị trấn được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo tồn cồng chiêng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm văn hoá tại địa phương. Các xã, thị trấn đều được tổ chức các lớp truyền dạy diễn tấu cồng chiêng và chỉnh chiêng cho thanh niên người dân tộc thiểu số tại địa phương. Đối tượng và phạm vi áp dụng: (1) Các thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn huyện. (2) Thế hệ trẻ của các dân tộc thiểu số tại chỗ, các em học sinh trong trường Phổ thông Dân tộc nội trú và hệ thống các trường học có con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ theo học trên địa bàn huyện.
Việc gìn giữ, bảo tồn, khai thác và phát huy những giá trị của “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên – là kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của thế giới”, thường xuyên tổ chức biểu diễn cồng chiêng, múa xoang tại các sự kiện văn hóa; giữ gìn, phát huy lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (Ét đông, ăn lúa mới, cúng máng nước…),… sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên Nhân dân thi đua lao động sản xuất, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện nhà.


Bài, ảnh: Phạm Viết Thạch
(Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:285 | lượt tải:33

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:83 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:316 | lượt tải:143

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:348 | lượt tải:154

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:348 | lượt tải:292

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:829 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1099 | lượt tải:192


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập98
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm84
  • Hôm nay6,441
  • Tháng hiện tại374,789
  • Tổng lượt truy cập30,905,911
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây