Kon Tum: Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật 
banner 1
 

Kon Tum: Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật

Thứ ba - 15/05/2018 18:13
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16-06-2008 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới ...góp phần quan trọng phục vụ hiệu quả chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.
Độc đáo nhạc cụ dân tộc của người Giẻ - Triêng
Độc đáo nhạc cụ dân tộc của người Giẻ - Triêng
Kết quả đạt được…
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Kon Tum trong công tác xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chống xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, nội dung tư tưởng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân. Mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa được cải thiện. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật đối với sự nghiệp phát triển của đất nước; đồng thời định hướng cho Nhân dân đấu tranh phê phán các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phòng chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 125 hội viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên trong đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ. Hiện nay, tổng số đảng viên trong đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh là 91 đảng viên. Với 43 Nghệ nhân được công nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, 02 nhạc sĩ được công nhận Nghệ sĩ ưu tú; đang đề nghị Nhà nước công nhận 36 Nghệ nhân ưu tú và 01 Nghệ sĩ ưu tú.
Hàng năm, đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh được quan tâm tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trên 140 lượt hội viên thuộc Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh tham dự các lớp tập huấn, trại sáng tác do Trung ương tổ chức; phối hợp cùng Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương mở lớp tập huấn công tác lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật cho đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh. Đồng thời, đã tạo điều kiện cho Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam mở Trại sáng tác Ảnh Nghệ thuật toàn quốc năm 2017 tại Kon Tum nhằm khuyến khích năng lực sáng tạo của các nhiếp ảnh gia cả nước và tỉnh Kon Tum.
Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được đẩy mạnh. Đã hỗ trợ sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm phát triển về văn hóa và văn học, nghệ thuật đối với 07 dân tộc thiểu số tại chỗ như: Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ-Triêng, H'rê, Rơ Măm và Brâu. Thường xuyên cử nghệ nhân có kinh nghiệm tham gia các lớp truyền dạy các loại hình âm nhạc, văn nghệ dân gian: Cồng chiêng dân tộc Bana, Xơ Đăng tại các huyện Sa Thầy, Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông, thành phố Kon Tum. Tổ chức các đoàn nghệ nhân dân tộc Ba Na, Xơ Đăng và Giẻ-Triêng tham gia biểu diễn khu vực, trong nước và Quốc tế.
Bên cạnh đó, công tác bảo tồn, phát huy các loại hình văn học, nghệ thuật truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh được chú trọng. văn hóa phi vật thể trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật đạt được nhiều kết quả quan trọng như: bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; “Homon” (sử thi) của người Ba Na- Rơ Ngao tỉnh Kon Tum thuộc loại hình ngữ văn dân gian được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tái hiện phục dựng 28 lễ hội truyền thống do cộng đồng làng đứng ra tổ chức tái bản và xuất bản gần 20 đầu sách… với 350 đội nghệ nhân cồng chiêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đã có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu nhân các ngày hội văn hóa các dân tộc; tuần văn hóa, thể thao và du lịch; liên hoan dân ca dân vũ, liên hoan nghệ thuật quần chúng. Triển khai thực hiện Công trình nghiên cứu, sưu tầm, chế tác và truyền dạy nhạc cụ truyền thống và phục dựng lễ hội truyền thống của dân tộc Brâu…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động văn học – nghệ thuật có bước phát triển nhưng chưa đồng bộ, chưa đều ở các lĩnh vực; công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật và hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật các dân tộc tỉnh Kon Tum còn hạn chế. Còn thiếu những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật viết về Kon Tum. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh chưa thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Nhiệm vụ thời gian tới...
Để tiếp tục thực hiện tốt nội dung, tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, thời gian tới cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ sau:
Một là, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình số 86-CTr/TU, ngày 11-3-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển văn học nghệ thuật.
Hai là, quan tâm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh và cử cán bộ tham gia các lớp quán triệt, nghiên cứu học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các lớp tập huấn về lý luận phê bình văn hoá, nghệ thuật; tham dự trại sáng tác văn học, nghệ thuật do Trung ương tổ chức. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật; tổ chức các cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật tại tỉnh và khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Ba là, tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, nhất là trong những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Chú trọng công tác bảo tồn, truyền bá các loại hình văn học nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Bốn là, tiếp tục quán triệt và tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức lối sống theo tinh thần Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về chống xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ; kịp thời phát hiện các vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong quản lý và hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch để đề xuất các phương án giải quyết.
Năm là, Chú trọng công tác đào tạo tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Quan tâm phát triển chi hội chuyên ngành, phát triển hội viên tại các địa phương trong tỉnh.
Bài, ảnh: Đinh Thị Như Trang 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.664.BTGTU

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:316 | lượt tải:82

HD.14.BTGTU

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:125 | lượt tải:61

TÀI LIỆU

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi

Lượt xem:230 | lượt tải:106

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:438 | lượt tải:73

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:495 | lượt tải:96

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:160 | lượt tải:66

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:576 | lượt tải:139
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay12,250
  • Tháng hiện tại297,138
  • Tổng lượt truy cập12,504,550
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây