Lực lượng vũ trang Tu Mơ Rông tham gia xây dựng thế trận lòng dân trong tình hình mới 

Lực lượng vũ trang Tu Mơ Rông tham gia xây dựng thế trận lòng dân trong tình hình mới

Thứ tư - 12/06/2019 14:00
Phát huy sức mạnh của toàn dân tộc xây dựng tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, trong đó xây dựng “thế trận lòng dân” là một chủ trương chiến lược, có tầm quan trọng đặc biệt. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Tu Mơ Rông.
Ban CHQS huyện Tu Mơ Rông diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã
Ban CHQS huyện Tu Mơ Rông diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, LLVT huyện Tu Mơ Rông đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần độc lập, tự lực tự cường, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là tầng lớp thanh niên, học sinh trên địa bàn; nâng cao cảnh giác cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giữa Quân đội với nhân dân...
Ý thức được trách nhiệm chính trị trong xây dựng “thế trận lòng dân”, dù  bất kì hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn bám dân, bám địa bàn, kiên trì xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; động viên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khả năng sáng tạo của nhân dân, khích lệ đồng bào ra sức đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia phong trào giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn đóng quân, tạo uy tín, tình cảm trong quần chúng nhân dân; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng “thế trận lòng dân” ở địa phương ngày càng vững chắc.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm như: Nhận thức về lòng dân và “thế trận lòng dân” của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân còn mơ hồ, còn có biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác. Việc tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố và giữ vững mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, Quân đội với nhân dân còn có mặt hạn chế. Chất lượng cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở không đồng đều, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa; tác phong, lề lối, phương pháp làm việc của cán bộ chủ chốt của một số xã, thôn, làng chưa thuyết phục, không lôi cuốn được quần chúng. Công tác vận động quần chúng có mặt còn hạn chế; nội dung, hình thức tuyên truyền vận động còn đơn điệu, còn có biểu hiện xa rời quần chúng, ngại khó, ngại khổ. Việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn chưa thật sự hiệu quả...
Những hạn chế nêu trên đã tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng đến kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và việc phát huy sức mạnh của “thế trận lòng dân” trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách đối với LLVT huyện trong xây dựng “thế trận lòng dân”. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài phải được tiến hành kiên trì, chủ động bằng các nội dung và giải pháp đồng bộ, trong đó cần tập trung vào các nội dung, biện pháp sau:
Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh (QP-AN) trong tình hình mới
LLVT huyện cần chủ động phối hợp với các tổ chức, các lực lượng thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giáo dục, tuyên truyền; tập trung phổ biến những quy định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực QP-AN gắn với tính đặc thù của từng địa bàn, nhất là khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo; khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc; giáo dục mục tiêu, lý tưởng của Đảng, xây dựng lòng tin cho nhân dân vào thắng lợi của công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, vào mục tiêu chủ nghĩa xã hội.
Phối hợp tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, trong đó tập trung vào lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25.10.2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22.9.2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP về KVPT. Thông qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng tiềm lực KVPT vững mạnh, chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hai là, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phát huy dân chủ ở cơ sở
Đây là nội dung giải pháp mang tính đột phá, quyết định kết quả xây dựng “thế trận lòng dân”, tiềm lực KVPT. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị phụ thuộc trước hết vào năng lực và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền và mối quan hệ của hệ thống chính trị với nhân dân.
Cơ quan quân sự các cấp cần tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể; đổi mới tác phong công tác, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ các cấp. Chỉ có xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trước hết là các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực tốt, tận tâm tận lực phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả mới tạo được niềm tin yêu của nhân dân, phát huy sức dân cho quá trình phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN ở địa phương.
Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ động, tích cực ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc làm tốt công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng những bức xúc của nhân dân, tạo sự ổn định, đoàn kết, thống nhất để mọi công dân tự giác, trách nhiệm trong xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, thực sự là của dân, do dân và vì dân.
Ba là, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân
Phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là trực tiếp xây dựng nền tảng vật chất của “thế trận lòng dân”. Khi lợi ích của nhân dân được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao thì lòng tin của nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới được củng cố, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được thắt chặt.
LLVT địa phương phải luôn chủ động, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố, tăng cường QP-AN, xây dựng KVPT vững chắc, trong đó chú trọng công tác quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình, dự án bảo đảm mục tiêu, yêu cầu gắn phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN; thực hiện tốt chính sách phát triển KT-XH gắn với thực hiện công bằng, tiến bộ, giải quyết được các vấn đề bức xúc trong xã hội, củng cố nâng cao lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” thực sự vững mạnh và bền vững.
Bốn là, xây dựng LLVT huyện vững mạnh, củng cố mối quan hệ gắn bó quân dân
LLVT địa phương là lực lượng chính trị, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong KVPT; đây cũng là đối tượng quan trọng mà các thế lực thù địch tập trung chống phá với mưu đồ tách LLVT ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, chia rẽ quân đội với công an và nhân dân. Vì vậy, xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong mọi điều kiện hoàn cảnh là nội dung quan trọng trong xây dựng “thế trận lòng dân” hiện nay.
Thời gian đến, LLVT huyện cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ có kiến thức cần thiết về công tác dân vận, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tham gia đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đây là hoạt động trực tiếp xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” trên địa bàn ngày càng vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: Thượng tá Nguyễn Hữu Trí
(CHT Ban CHQS huyện Tu Mơ Rông)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.59.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Lượt xem:250 | lượt tải:105

HD.60.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem:249 | lượt tải:93

HD.61.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lượt xem:250 | lượt tải:88

HD.58.BTGTW

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Lượt xem:72 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ

Lượt xem:689 | lượt tải:300

HD.32.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"

Lượt xem:187 | lượt tải:79

HD.31.BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI

Lượt xem:765 | lượt tải:404
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay1,935
  • Tháng hiện tại353,685
  • Tổng lượt truy cập16,178,834
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

bao chi xdd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây