Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở Kon Tum với nhiệm vụ tham gia cuộc Bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở Kon Tum với nhiệm vụ tham gia cuộc Bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ bảy - 03/04/2021 10:10
Việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Nhân dân, là dịp để cử tri lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở trung ương và địa phương.
Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 28/HD-MTTQ-BTT, ngày 02/02/2021 về Tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Với nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tham gia bầu cử đã được quy định tại Điều 19 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử như: tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; tổ chức hội nghị cử tri; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; tổ chức các hoạt động giám sát bầu cử; tổ chức tuyên truyền, vận động về bầu cử để ngày bầu cử thành công tốt đẹp.
Đến nay, công tác tuyên truyền về bầu cử của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã bám sát nội dung, tiến độ triển khai công tác bầu cử ở các cấp; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử; tập hợp, phản ánh tâm tư tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền và Ủy ban bầu cử các cấp; hướng dẫn các nội dung tuyên truyền trong bầu cử, các bước của quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các cơ quan báo chí ở địa phương tổ chức đưa nhiều tin bài phản ánh tuyên truyền kịp thời về các hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử. Các tin, bài đã nêu bật được sự thay đổi mạnh mẽ theo hướng dân chủ trong công tác chuẩn bị bầu cử; dân chủ trong quá trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử; nêu bật những điểm mới của cuộc bầu cử, đáp ứng được mong mỏi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, phản ánh rõ nét không khí phấn khởi, sự tin tưởng và ý thức trách nhiệm của cử tri và Nhân dân trong quá trình chuẩn bị bầu cử, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2021…thể hiện rõ ở các nội dung sau: (i) tuyên truyền, phổ biến các văn bản về bầu cử tại các hội nghị tập huấn triển khai công tác bầu cử. Tại các hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử các cấp trực tiếp phổ biến các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, hướng dẫn nội dung tuyên truyền về bầu cử trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; đối thoại, trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan đến công tác bầu cử. (ii) ban hành nhiều văn bản về MTTQ Việt Nam tham gia công tác tuyên tuyền và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. (iii) tổ chức tuyên truyền về bầu cử trên các báo chí, trang thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, phối hợp với các cơ quan báo chí ở địa phương, hệ thống truyền thanh ở cơ sở đưa tin bài phản ánh hoạt động tham gia bầu cử của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. (iv) tuyên truyền về bầu cử trong các cuộc họp, tập huấn, các buổi sinh hoạt của Nhân dân, phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, người có nhiều uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động về bầu cử. Tại cơ sở, địa bàn khu dân cư, cán bộ Mặt trận đã đi trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các nội dung về bầu cử đến Nhân dân; vận động cử tri, nhất là các đối tượng đặc thù hiểu rõ về công tác bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc tham gia bầu cử. (v) lồng ghép nội dung tuyên truyền về bầu cử gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động. Đồng thời, động viên Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tích cực đấu tranh với các phần tử lợi dụng dân chủ, có hành vi gây rối trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (vi) tổ chức nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong Nhân dân có liên quan đến công tác bầu cử. Mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội của hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung nắm tình hình Nhân dân về công tác bầu cử để phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp và báo cáo cấp trên theo quy định. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi lãnh đạo Đảng, và chính quyền xử lý theo thẩm quyền. 
Để làm tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021 sắp tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những nội dung trọng tâm sau: 
Một là, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia công tác bầu cử; nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND; ĐBQH, đại biểu HĐND; nhấn mạnh những kết quả đạt được của Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh. Phát huy dân chủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác nhân sự để giới thiệu được những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, uy tín, trí tuệ, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, có trình độ, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử, có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND; liên hệ chặt chẽ với Nhân dân lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập của đát nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hai là, tuyên truyền để mọi cử tri nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội vào HĐND các cấp. 
Ba là, kịp thời đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch. Phê phán, uốn nắn những biểu hiện mất dân chủ, chống những hành vi, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi, vi phạm Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, các quy định khác của pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử, bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. 
Bốn là, tập trung tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử địa phương về bầu cử; đi sâu phân tích bản chất Nhà nước ta là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; quyền dân chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng; vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới; các nguyên tắc bầu cử; đặc biệt là tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử. 
Năm là, phát huy tối đa các phương thức tuyên truyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động bầu cử như: Tuyên truyền trên các báo chí, trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố; phối hợp tuyên truyền trên báo, đài của Trung ương và địa phương, đài Truyền thanh - Truyền hình ở cơ sở; các hội nghị lấy ý kiến cử tri, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở cơ sở.
Với những nhiệm vụ trên, tin rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân sẽ lựa chọn được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân địa phương tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại HĐND các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Bình
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 02-2024

Lượt xem:26 | lượt tải:8

TÀI LIỆU

gửi kèm Công văn số 2246.BTGTU về phổ biến CT, NQ tháng 02-2024

Lượt xem:37 | lượt tải:12

TÀI LIỆU

Tài liệu gửi kèm Công văn số 2203-CV/BTGTU, ngày 25-01-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:569 | lượt tải:883

TB.101.BTGTU

về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:604 | lượt tải:177

BỘ TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi và tài liệu phục vụ Cuộc thi Tân Cảng Sài Gòn - 35 năm vươn tầm thế giới

Lượt xem:623 | lượt tải:195

CV.2183.BTGTU

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tân Cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”

Lượt xem:1774 | lượt tải:195

TÀI LIỆU

phục vụ HN tổng kết báo chí năm 2023

Lượt xem:412 | lượt tải:74


giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay7,377
  • Tháng hiện tại384,020
  • Tổng lượt truy cập29,445,815
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây