BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 6-2024) 

BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 6-2024)

Thứ hai - 27/05/2024 14:52
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 6-2024)
A. ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG  
* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 6-2024 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung: 
1. Tuyên truyền Quy định 144-QĐ/TW, ngày 09-5-2024 của Bộ Chính trị "về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 68-NQ/CP, ngày 09-5-2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24-11-2023 “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 69-NQ/CP, ngày 11-5-2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị "về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Chương trình số 83-CTr/TU, ngày 06-5-2024 của Tỉnh ủy "thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới". Công điện số 47/CĐ-TTg, ngày 13-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ "về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng" và Kế hoạch số 1809-KH/BCĐ, ngày 17-5-2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh về tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 đến 31-5-2024.
2. Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới"; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ  Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.
3. Tiếp tục tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa Liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV-năm 2024; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024; Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.
4. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm tháng 6-2024: Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01-6); Ngày Môi trường thế giới (05-6); Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14-6); Ngày Gia đình Việt Nam (28-6). Kỷ niệm 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2024) và 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); các hoạt động kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1948- 21/6/2024) trên dịa bàn tỉnh. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
B. TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
I. Thông tin thời sự
1. Thế giới
2. Trong nước
(Tin Thế giới và Trong nước xin xem TẠI ĐÂY)
3. Trong tỉnh
3.1. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024.
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Các ngành, địa phương tập trung triển khai và theo dõi sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân; tăng cường phòng chống khô hạn, thiếu nước tưới cho cây trồng và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả; hoạt động chăn nuôi gia cầm tương đối ổn định; Sản xuất lâm nghiệp diễn ra tương đối thuận lợi; công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm.
2. Sản xuất công nghiệp: Tình hình hoạt động sản xuất của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá cao so cùng kỳ năm trước. Hầu hết các ngành sản xuất đều có chỉ số sản xuất tăng; một số nhóm ngành tăng cao như ngành chế biến thực phẩm, sản xuất bàn ghế, chế biến gỗ... do năm nay tình hình tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn, các doanh nghiệp nhận nhiều đơn hàng, một số doanh nghiệp đang mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất máy móc để đáp ứng sản xuất. Một số ngành như sản xuất đường, tinh bột sắn, chế biến gỗ nguồn cung cấp nguyên liệu tương đối đảm bảo, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu không còn xảy ra. Ngành sản xuất, phân phối điện; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải hoạt động ổn định. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 9,31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 10,91%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,38%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,23%; cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,94%...
3. Thương mại, dịch vụ: Trong tháng 4, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh thuận lợi hơn so với tháng trước, sức mua hàng hoá tăng nhẹ. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân, thị trường nhìn chung bình ổn, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, nguồn cung luôn được bảo đảm, nhu cầu mua sắm tăng, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm hàng lương thực, thực phẩm, đồ dùng gia đình, vật phẩm, văn hoá, giáo dục...Hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tăng so với cùng kỳ năm trước là do trong 4 tháng đầu năm 2024, đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, văn nghệ, thể thao truyền thống; trải nghiệm, trò chơi dân gian; giới thiệu các tour, tuyến tham quan du lịch … sinh động, hấp dẫn mang sắc thái Xuân, ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố Kon Tum,… hấp dẫn phục vụ du khách dịp Tết, Lễ hội. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước tháng 4/2024 tăng 0,94% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024 tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,02% so với cùng kỳ năm trước.
4. Trong tháng 4-2024, vốn đầu tư từ nguồn NSNN tiếp tục được các Sở, ngành và địa phương nỗ lực đẩy mạnh thực hiện triển khai, giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đặc biệt là các dự án chuyển tiếp. Công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024 vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý trên địa bàn ước đạt là 699,73 tỷ đồng, tăng 6,54% so với cùng kỳ năm trước. Các TCTD trên địa bàn chấp hành tốt các quy định về lãi suất huy động, mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định; mức lãi suất huy động tiếp tục được duy trì khá ổn định. Trong tháng 4-2024, toàn tỉnh có 27 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 109,3 tỷ đồng, tăng 3,85% về số doanh nghiệp và tăng 25,34% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Có 4 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 5 doanh nghiệp đã giải thể; 16 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, có 166 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 46,11% kế hoạch và tăng 23,88% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký khoảng 920,6 tỷ đồng, đạt 23,02% kế hoạch và tăng 76,08% so với cùng kỳ năm trước. Có 29 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 45,28% so với cùng kỳ năm trước; 39 doanh nghiệp đã giải thể, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; 216 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 71,43% so với cùng kỳ năm trước.
5. Giá cả thị trường tháng 4-2024 trên địa bàn tỉnh ổn định, không có sự biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng ghim hàng tăng giá. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2024 tăng 0,07% so với tháng trước; tăng 2,90% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,15% so với tháng 12 năm trước. CPI bình quân 4 tháng đầu  năm 2024, CPI tăng 1,87% so với cùng kỳ năm trước.
3.2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định tặng Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-05-2024 cho đảng viên trong toàn tỉnh
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Thi hành Điều lệ Đảng"; xét danh sách đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng của Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai; Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quyết định tặng Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-05-2024 cho 206 đảng viên trong toàn tỉnh Kon Tum.
Trong đó, tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho 80 đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng 40 năm cho 54 đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng 45 năm cho 10 đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng 50 năm cho 25 đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng 55 năm cho 23 đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng 60 năm cho 08 đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng 65 năm cho 02 đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng 75 năm cho 01 đảng viên, truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho 01 đảng viên,truy tặng Huy hiệu Đảng 40 năm cho 01 đảng viên, truy tặng Huy hiệu Đảng 55 năm cho 01 đảng viên.
Mức tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng 30 năm là 1,5 lần mức tiền lương cơ sở, Huy hiệu Đảng 40 năm là 2,0 lần mức tiền lương cơ sở, Huy hiệu Đảng 45 năm là 2,5 lần mức tiền lương cơ sở, Huy hiệu Đảng 50 năm là 3,0 lần mức tiền lương cơ sở, Huy hiệu Đảng 55 năm là 3,5 lần mức tiền lương cơ sở, Huy hiệu Đảng 60 năm là 5,0 lần mức tiền lương cơ sở, Huy hiệu Đảng 65 năm là 6,0 lần mức tiền lương cơ sở, Huy hiệu Đảng 75 năm là 10,0 lần mức tiền lương cơ sở được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của Đảng bộ tỉnh.
3.3. Sáng 02-5, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền
Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông đến năm 2045; xem xét việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 đối với 90 dự án thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh và cấp huyện; sửa đổi, bổ sung Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 và cơ chế thu, sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh; quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công; quyết định công tác nhân sự của UBND tỉnh...
Kỳ họp cũng đã tiến hành xem xét miễn nhiễm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trên cơ sở các tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trịnh Ngọc Trọng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lý do nghỉ hưu. Đồng thời, với 100% số phiếu tán thành, HĐND tỉnh thống nhất bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026.
HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 cũng đã thống nhất biểu quyết thông qua 21 nghị quyết chuyên đề và 2 nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (tại đây).
3.4. Sáng 14-5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024.
Thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị: (1) cấp ủy các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo đưa nội dung sinh hoạt Chuyên đề của tỉnh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội, khu dân cư để lãnh đạo thực hiện thường xuyên. (2) Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân. Trong năm 2023, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã tổ chức 2.631 cuộc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân với 1.749 lượt người tham gia; Chủ tịch UBND các cấp đã tiếp 319 lượt với 364 lượt người tham gia. Riêng trong quý I năm 2024, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã tổ chức 672 cuộc tiếp dân, đối thoại với dân với 39 lượt người tham gia; xử lý, giải quyết 73 vụ việc người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. (3) Công tác giáo dục, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nội dung. Năm 2023, toàn tỉnh đã đăng tải 7.653 tin, bài và 303 chương trình, sự kiện, phóng sự lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác trên các chuyên trang, chuyên mục. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng cao.
Ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của các tập thể, cá nhân có thành tích  trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy có Thư khen cho 24 tập thể, 39 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể, 35 cá nhân; đồng thời đề  xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân và đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân.
3.5. Chiều 21-5, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc triển khai thực hiện Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum (huyện Tu Mơ Rông) và Dự án sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra (huyện Sa Thầy).
1. Đến nay, Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum đã giải ngân được trên 56% vốn giao, tương đương trên 8,7 tỷ đồng. Theo đó, cơ bản hoàn thành 10 hạng mục theo hồ sơ thiết kế; còn lại đang tiếp tục triển khai các phần việc, hạng mục bổ sung như chỉnh sửa đối với bếp Hoàng Cầm; gia công thép hàng rào cự mã chòi nghỉ chân; phát sinh tấm đá granite khắc chữ Khu di tích trong hạng mục cụm vườn hoa. UBND huyện Tu Mơ Rông đề nghị xin chủ trương nâng cấp Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum thành di tích cấp quốc gia.
Đối với Dự án này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: (1) yêu cầu tiếp tục trồng kín cây phù hợp trong khu căn cứ, trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đảm bảo nguồn giống cây. Cùng với đó, xác định rõ, mục đích, ý nghĩa các hạng mục, tiếp tục hoàn chỉnh các hạng mục; chú trọng sưu tầm, trưng bày các vật dụng sinh hoạt, trang phục, thiết bị, máy móc một cách chi tiết nhất trong các hạng mục nhà sinh hoạt, làm việc, nhà cơ yếu, để tái hiện chân thực nhất. Đồng thời, bổ sung thêm hạng mục Hội trường họp của Tỉnh ủy; rà soát các quy định của pháp luật, nếu đúng quy định thì làm đường nội bộ lên Khu căn cứ Tỉnh ủy. (2) Yêu cầu nghiên cứu, huy động, bố trí lực lượng dân quân làm nhiệm vụ túc trực, giữ gìn, bảo vệ, đồng thời trả kinh phí theo quy định; đề nghị huyện Tu Mơ Rông nghiên cứu, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ văn hóa làm nhiệm vụ thuyết minh khi có đoàn hoặc du khách đến tham quan. (3) Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch trồng cây, đồng thời, triển khai đến các cơ sở đoàn, ít nhất mỗi tháng một lần tổ chức các hoạt động cắm trại, về nguồn, trồng cây, chăm sóc cây cối, hoa, tổng vệ sinh trong khuôn viên, đảm bảo càng ngày càng gọn, sạch, đẹp; giao Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền các trường THCS, THPT tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan, học lịch sử tại khu di tích.
2. Dự án Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674 xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sữa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra có tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng. Dự án gồm gồm 2 hạng mục chính: Sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra (gồm các hạng mục phụ trợ khác như cải tạo nhà tưởng niệm; 2 nhà bia; nhà vệ sinh; cổng tưởng rào; sân; cải tạo, trồng hoa, cây xanh) và hạng mục đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra, xã Ya Xiêr. Dự kiến khởi công cuối tháng 5/2024, hoàn thành vào tháng 10/2025. Hiện tại, UBND huyện Sa Thầy đã lựa chọn nhà thầu và triển khai làm các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Đối với dự án này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Sa Thầy hoàn thiện hạng mục sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra trước ngày 27/7/2024; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hạng mục còn lại. Trong quá trình thực hiện, cần chú trọng cải tạo cảnh quan sạch, đẹp, trang trọng; làm đá khắc tên di tích đảm bảo đầy đủ các thông tin, rõ ràng.
3.6. Chiều 25-4, đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người DTTS ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã chủ trì buổi tọa đàm lần thứ I thực trạng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người DTTS tỉnh Kon Tum
Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người DTTS các cấp nói riêng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ này ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ DTTS trong nguồn quy hoạch, trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng lên; phần lớn trưởng thành từ thực tiễn, đã và đang được đào tạo cơ bản về các mặt, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đến nay, cấp tỉnh có 85/541 đồng chí là cán bộ trẻ giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương trở lên; cấp huyện có 176/645 đồng chí là cán bộ trẻ giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên; cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có 446/591 đồng chí là cán bộ trẻ giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND và cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị, xã hội.
Về đội ngũ cán bộ nữ, cấp tỉnh có 182/541 đồng chí là cán bộ nữ giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên; cấp huyện có 263/645 đồng chí là cán bộ nữ giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên; cấp xã có 367/591 đồng chí là cán bộ nữ giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư, chú tịch, phó chủ tịch HĐND và cấp trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội.
Về đội ngũ cán bộ DTTS, cấp tỉnh có 82/541 đồng chí là cán bộ người DTTS giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên; cấp huyện có 225/645 đồng chí là cán bộ người DTTS giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên; cấp xã có 397/591 đồng chí là cán bộ người DTTS giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư, chủ tịch, chủ tịch HĐND, UBND, UBND và cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội.
3.7. Sáng 03-5 tại TP. Kon Tum, Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Sở Ngoại vụ các tỉnh Kon Tum và Gia Lai tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ năm 2024
Hội nghị được các đồng chí lãnh đạo của Bộ Ngoại giao thông tin, truyền đạt nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác biên giới lãnh thổ như: Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong giải quyết vấn đề biên giới đất liền; Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam; quan hệ Việt Nam- Campuchia và quy trình giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia; thông tin về tình hình Biển Đông và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề Biển Đông…
Hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai có tổng trên 373km đường biên giới quốc gia với 20 xã và 7 huyện biên giới. Hội nghị lần này là dịp để các cán bộ, công chức phụ trách công tác tuyên truyền, công tác biên giới lãnh thổ của hai tỉnh có dịp củng cố, nắm chắc các nội dung thông tin về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giải quyết, xử lý các vấn đề về biên giới quốc gia trên bộ, trên biển; từ đó vận dụng để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền cũng như công tác bảo vệ biên giới quốc gia trong thời gian tới. 
3.8. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn xác định phát triển nguồn nhân lực, trong đó có nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DTTS là một trong những nhiệm vụ mang tính chiến lược. Theo đó, Ngày 06-5-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Nghị quyết 02-NQ/TU xác định mục tiêu chung cho cả giai đoạn 2021-2030 là: “Tạo bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS; rút ngắn khoảng cách và chênh lệch về điều kiện, chất lượng giáo dục giữa vùng DTTS với các vùng khác”.
Sau 3 năm triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU, đến nay: (1) 100% trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo; 94,9% học sinh DTTS cấp tiểu học hoàn thành chương trình học; 95,5% học sinh DTTS cấp THPT có học lực từ trung bình trở lên; 97,2% học sinh DTTS tốt nghiệp THPT (vượt 1,36% so với mục tiêu) và 50,8% học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đào tạo nghề. (2) Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có đồng bào DTTS được nâng cao, với mạng lưới trạm y tế phủ kín các xã. Đến cuối năm 2023, tỷ suất tử vong trẻ em DTTS dưới 1 tuổi giảm còn 35,5‰; tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em DTTS dưới 5 tuổi giảm còn 36,1%; tuổi thọ bình quân của đồng bào các DTTS đạt 67 tuổi. (3) Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ là người DTTS được quan tâm đặc biệt. Từ đó, đội ngũ này ngày càng củng cố, được đào tạo cơ bản về các mặt, từng bước trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Theo số liệu thống kê, hiện nay ở cấp tỉnh có 82/541 cán bộ người DTTS, giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên; cấp huyện có 225/645 cán bộ người DTTS, giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên; cấp xã có 397/591 cán bộ người DTTS, giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư, chủ tịch, chủ tịch HĐND, UBND và cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội.
Phát triển nhân lực là nhân tố cơ bản quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, đồng thời là yếu tố đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DTTS. Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy; chú trọng thúc đẩy giải quyết việc làm cho lao động DTTS; rà soát xây dựng cơ chế đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS phù hợp với tình hình cụ thể, theo hướng gắn đào tạo với sử dụng; đào tạo theo địa chỉ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; có chính sách đặc thù tuyển dụng công chức, viên chức đối với người DTTS, nhất là nhóm DTTS rất ít người, nhóm DTTS còn nhiều khó khăn. Sắp xếp, bố trí việc làm kịp thời, hợp lý đúng chuyên môn đào tạo cho sinh viên DTTS tốt nghiệp cao đẳng, đại học; chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là người đồng bào DTTS để xây dựng đội ngũ cán bộ toàn diện, đồng bộ, có chất lượng, đảm bảo tính kế thừa và liên tục trong đội ngũ cán bộ vùng đồng bào DTTS, làm tiền để cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.      
3.9. Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), thời gian qua, công tác này được chú trọng triển khai đạt nhiều kết quả tốt.
Thông tin từ Sở LĐ,TB&XH cho biết, trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ, tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ cho 5.964 người, tăng 5,13% số người so với năm 2022. Cụ thể, Sở Công thương tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho 27 người; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 11 lớp tập huấn cho 597 người, tổ chức 58 cuộc tư vấn trực tuyến cho 1.571 đoàn viên, người lao động; Hội Nông dân tỉnh tổ chức 1.470 buổi tuyên truyền ATVSLĐ cho 52.230 lượt cán bộ, hội viên. Việc kiểm tra công tác ATVSLĐ cũng được ngành LĐ,TB&XH tỉnh và các cấp, các ngành chức năng quan tâm thực hiện thường xuyên.
Trong năm 2023, Sở LĐ,TB&XH phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra 19 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, xử lý 4 doanh nghiệp vi phạm hành chính về ATVSLĐ với số tiền 12 triệu đồng. Các cấp công đoàn tổ chức 33 cuộc giám sát; các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tự kiểm tra 15 cuộc, kiến nghị 5 đơn vị thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội quy, quy trình làm việc an toàn. Sở Xây dựng kiểm tra 6 công trình đang thi công, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn lao động. Ngành Giao thông Vận tải kiểm tra việc đăng ký, kiểm định và quản lý thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.
Hiện toàn tỉnh có 1.990 đơn vị tham gia đóng bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp cho 38.973 người với số tiền thu mỗi năm trên 12,6 tỷ đồng. Trong năm 2023, ngành LĐ,TB&XH phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận, xét duyệt và chi trả chế độ TNLĐ hàng tháng cho 3 người, nâng tổng số người hưởng hàng tháng lên 135 người với số tiền chi trả 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, còn chi trả chế độ TNLĐ một lần với số tiền 242,9 triệu đồng, chế độ bệnh nghề nghiệp hàng tháng cho người lao động 33,5 triệu đồng. Trong Tháng Công nhân 2023, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương tặng 332 suất quà với tổng số tiền 195,5 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 21 đoàn viên, trị giá 910 triệu đồng.
II. Thông tin chuyên đề
Chuyên đề 1: Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (tại đây)
Chuyên đề 2: Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (tại đây)
Chuyên đề 3: Thông báo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (tại đây)
Chuyên đề 4: Thông báo kết quả làm việc cuộc họp lãnh đạo chủ chốt. (tại đây)
Chuyên đề 5: Diễn văn của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). (tại đây)
Chuyên đề 6: Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ phát động phong trào "Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người – Cho đi là còn mãi". (tại đây)
Chuyên đề 7: Phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. (tại đây)
III. Văn bản nghiên cứu
1. Văn bản khối Đảng
1.1. Văn bản của Trung ương
- Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23-4-2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. (tại đây
- Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. (tại đây
- Hướng dẫn số 155 -HD/BTGTW, ngày 14-5-2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. (tại đây)
- Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (tại đây)
- Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (tại đây)
1.2. Văn bản của tỉnh
- Chương trình số 83-CTr/TU, ngày 06-5-2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới". (tại đây
- Quyết định số 1170-QĐ/TU, ngày 07-5-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi bổ sung một số điều của quy định số 776-QĐ/TU ngày 16-01-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư". (tại đây
- Kết luận số 1806-KL/TU, ngày 13-5-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. (tại đây
- Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 20-5-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị "về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy" trên địa bàn tỉnh. (tại đây
- Kế hoạch số 149-KH/TU, ngày 23-5-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới”. (tại đây
2. Văn bản khối chính quyền
2.1. Văn bản của Trung ương
- Công điện số 43/CĐ-TTg, ngày 01-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước. (tại đây)
- Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 02-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tín chỉ các bon nhằm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định. (tại đây)
- Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 02-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. (tại đây)
- Công điện số 44/CĐ-TTg, ngày 03-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm. (tại đây)
- Công điện số 47/CĐ-TTg, ngày 13-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. (tại đây)
- Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 16-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. (tại đây)
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP, ngày 17-5/2024 của Chính phủ quy định rõ các yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông. (tại đây)
- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP, ngày 16-5-2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. (tại đây)
- Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. (tại đây)
- Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 20-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. (tại đây)
- Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 22-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. (tại đây)
2.2. Văn bản của tỉnh
- Công văn số 1477/UBND-NNTN, ngày 01-5-2024 của UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình tổ khuyến nông cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. (tại đây)
- Công văn số 1481/UBND-NNTN, ngày 01-5-2024 của UBND tỉnh về việc phổ biến và phát động phong trào thi đua "Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới". (tại đây)
- Công văn số 1482/UBND-KGVX, ngày 02-5-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin. (tại đây)
- Công văn số 1483/UBND-KGVX, ngày 02-5-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. (tại đây)
- Công văn số 1490/UBND-HTKT, ngày 02-5-2024 của UBND tỉnh về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024. (tại đây)
- Công văn số 1494/UBND-KTTH, ngày 02-5-2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện số 26/CĐ-TTg, ngày 26-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. (tại đây)
- Quyết định số 238/QĐ-UBND, ngày 02-5-2024 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển KT-XH tại xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (tại đây)
- Quyết định số 239/QĐ-UBND, ngày 03-5-2024 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích (Hạng mục: Cắm mốc giới các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Đăk Hà, huyện Kon Rẫy và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). (tại đây)
- Công văn số 1505/UBND-KGVX, ngày 03-5-2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”. (tại đây)
- Kế hoạch số 1508/KH-UBND, ngày 03-5-2024 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1523/UBND-KTTH, ngày 04-5-2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP, ngày 05-4-2024 của Chính phủ và Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 28-3-2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1529/UBND-KGVX, ngày 06-5-2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác chuyển đổi số. (tại đây)
- Công văn số 1568/UBND-NNTN, ngày 08-5-2024 của UBND tỉnh chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. (tại đây)
- Công văn số 1579/UBND-TTHCC, ngày 08-5-2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp và đẩy mạnh thanh toán trực tuyến TTHC trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND, ngày 09-5-2024 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. (tại đây)
- Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 10-5-2024 của UBDN tỉnh về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1623/UBND-KTTH, ngày 13-5-2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông báo số 22/TB-TTHĐND, ngày 07-5-2024 của Thường trực HĐND tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1677/UBND-KTTH, ngày 16-5-2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. (tại đây)
- Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND, ngày 17-5-2024 của UBND tỉnh Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (tại đây)
- Kế hoạch 1711/KH-UBND, ngày 17-5-2024 của UBND tỉnh triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2024. (tại đây)
- Công văn số 1710/UBND-NC, ngày 17-5-2024 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 02-4-2024 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02-10-2023 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. (tại đây)
- Công văn số 1722/UBND-KGVX, ngày 20-5-2024 của UBND tỉnh tăng cường công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1725/UBND-KGVX, ngày 20-5-2024 của UBND tỉnh triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao. (tại đây)
- Công văn số 1735/UBND-KGVX, ngày 20-5-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1760/UBND-HTKT, ngày 21-5-2024 của UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1768/UBND-KGVX, ngày 22-5-2024 của UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. (tại đây)
- Công văn số 1782/UBND-NNTN, ngày 23-5-2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (tại đây)
IV. Một số gương người tốt, việc tốt
- Nhiều năm qua, ông Trần Tuấn Thép (62 tuổi), Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1 (xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum) đã làm nhiều việc có ích cho đời, góp phần xây dựng thôn trở thành thôn nông thôn mới vùng đồng bào DTTS. (tại đây)
- Dù đã 64 tuổi nhưng ông A Neng ở thôn Đăk Viên (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông) vẫn miệt mài chế tác nhạc cụ truyền thống; đồng thời miệt mài truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Xơ Đăng. (tại đây)
- Hàng chục năm qua, ông A Nuy (68 tuổi, dân tộc Xơ Đăng) sinh sống ở làng Đăk Giá 2 (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi) vẫn miệt mài đan từng cái gùi, cái đơm, cái nia, cái rổ… vừa để sử dụng trong gia đình, hoặc bán cho người khác tăng thêm thu nhập, vừa góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát triển nghề đan lát truyền thống của người Xơ Đăng. (tại đây)
- Với niềm đam mê văn hóa truyền thống dân tộc, nghệ nhân A Sứp (63 tuổi, ở làng Bar Gốc, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy) nỗ lực giữ gìn, phát huy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cồng chiêng, đan lát và hát dân ca người Gia Rai. (tại đây)
 
Phòng Thông tin - Tổng hợp thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:205 | lượt tải:107

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:304 | lượt tải:191

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1001 | lượt tải:2110

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1323 | lượt tải:209

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:2730 | lượt tải:356

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1471 | lượt tải:755

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:218 | lượt tải:229
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập130
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm124
  • Hôm nay12,382
  • Tháng hiện tại248,039
  • Tổng lượt truy cập31,920,832
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây