Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 05-2019 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 05-2019

Thứ sáu - 26/04/2019 08:22
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 05-2019
- Lãnh đạo tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2019 ở các địa phương, đơn vị. 
Tuyên truyền Kỷ niệm: 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) và những kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường sơn (19/5/1959-19/5/2019); tuyên truyền về hoạt động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (từ 01 đến 31-5-2019).
Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em, đặc biệt là Luật trẻ em; công tác triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số” (tháng 6-2019). Kịp thời phát hiện và nêu gương những cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn.
- Ngoài ra, (1) Tiếp tục tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (theo Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU, ngày 23-01-2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). (2) Tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội Hội LHTNVN các cấp nhiệm kỳ 2019-2014; Đại hội dân tộc thiểu số lần III năm 2019; về Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ III năm 2019; về chuẩn bị tổng kết năm học 2018- 2019. (3) Tuyên truyền Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019 (theo Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU, ngày 01-02-2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; nêu bật, khẳng định những kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (theo Công văn số 215/BTTTT-TTCS, ngày 23-01-2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông). (4) Tuyên truyền những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  của các địa phương, cơ quan, đơn vị. (5) Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. (6) Thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các địa phương, đơn vị; về phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh; triển khai nông nghiệp công nghệ cao; bảo tồn và phát triển thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh; xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống dịch bệnh;  công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại, thực phẩm bẩn, thực phẩm kém an toàn. (7) Tuyên truyền Giải báo chí Búa liềm vàng năm 2019 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài THVN và Hội Nhà báo Việt Nam phát động; Giải báo chí với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí do Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp Hội Nhà báo, Đài THVN tổ chức.
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Ngày 18-3-2019, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị (số 33-CT/TW) về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
Chỉ thị nêu rõ, để tăng cường phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế này, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vai trò, vị trí cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong đơn vị kinh tế tư nhân.
Giáo dục, động viên người lao động chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề; tích cực tham gia các đoàn thể nhân dân và phấn đấu trở thành đảng viên.
Các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở và cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Cùng với các cấp chính quyền, chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng: Các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng, đánh giá kỹ thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, đề ra giải pháp cụ thể để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Căn cứ Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp để hướng dẫn nội dung, hình thức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng loại hình doanh nghiệp. Hướng dẫn tổ chức đảng tại doanh nghiệp xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp; trong đó, quy định rõ việc tổ chức đảng tham gia xây dựng, phát triển doanh nghiệp và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để tổ chức đảng hoạt động, việc phát hiện, giới thiệu, tiến cử đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp và việc phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của người lao động.
Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, cấp ủy cấp huyện và tương đương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp, nhưng vẫn sinh hoạt đảng ở nơi khác, nếu có đủ ba đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thì thành lập chi bộ. Nếu chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ. Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên, nhưng có tổ chức công đoàn, cấp ủy cơ sở nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính phân công cấp ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.
Tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề, các cơ sở y tế ngoài nhà nước để bổ sung cả về số lượng và chất lượng đảng viên cho các doanh nghiệp tư nhân.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở giáo dục, y tế ngoài khu vực nhà nước; phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng.
Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thường xuyên tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng, nhất là chủ doanh nghiệp, người trong bộ máy quản lý và ban chấp hành các đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
Rà soát quy mô, số lượng doanh nghiệp, số lượng tổ chức đảng và đảng viên trong từng doanh nghiệp để xây dựng mô hình tổ chức đảng phù hợp. Phân cấp cho đảng ủy khu công nghiệp, khu chế xuất trực tiếp quản lý đối với các tổ chức đảng trong doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của khu công nghiệp, khu chế xuất. Đối với cấp huyện, tùy theo quy mô, số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn để giao cho cấp ủy cơ sở quản lý hoặc thành lập tổ chức cơ sở đảng thuộc cấp ủy cấp huyện…
Ban Bí thư cũng chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ của các ban Đảng T.Ư, các cấp ủy, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan liên quan trong việc triển khai, thực hiện những yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị.
Chuyên đề 2: Đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Hướng dẫn số 85-KH/BTGTW, ngày 08-3-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương "về báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tại văn bản số 753-CV/TU, ngày 16-4-2019, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:
Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả lãnh đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị số 05-CT/TW); 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, gắn với tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là NQTW 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng. Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh thành tích trong xã hội.... nhằm cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Hình thức thông tin, tuyên truyền đảm bảo đa dạng, phong phú, thiết thực và hiệu quả; tổ chức giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm mô hình mới, cách làm hiệu quả qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền phải đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố, các trang thông tin điện tử, tạp chí của các đơn vị, ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền các gương điển hình, tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung tuyên truyền đậm nét nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), kỷ niệm Ngày Quốc khánh (2/9) hằng năm.
Riêng Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố phải xây dựng chuyên mục riêng và phát sóng định kỳ, ít nhất 2 tuần/lần.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm cung cấp thông tin tư liệu, các gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả cho các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan báo chí triển khai thực hiện nội dung trên, định kỳ 06 tháng, 01 năm đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm; đồng thời giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Ngày 18-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến đánh giá báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy (khóa XV) về “Tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới” và một số nội dung về công tác cán bộ.
Hội nghị thống nhất đánh giá: Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành trong tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tập trung hướng mạnh về cơ sở, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ ở các xã đặc biệt khó khăn, nhất là đầu tư giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường học, trạm y tế, đáp ứng nhu cầu đời sống, sinh hoạt của nhân dân.
Đến nay, các xã đặc biệt khó khăn có 87,6% đường liên thôn được cứng hóa; 97,4% số thôn và 96,6% số hộ được sử dụng điện; 26/51 xã có trạm y tế đạt chuẩn; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với biến đổi khí hậu; công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đội ngũ đảng viên phát triển cả về số lượng và chất lượng… Đến nay, có 5 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, đạt 31% mục tiêu Nghị quyết; 42/51 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU còn những hạn chế: tỷ lệ hộ nghèo ở các xã còn cao, một số thôn (làng) ở các xã đặc biệt khó khăn chưa có điện; một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc giúp các hộ nghèo xây dựng các mô hình kinh tế để thoát nghèo bền vững...
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung đẩy mạnh việc quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TU đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết; quan tâm, đầu tư mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là điện sinh hoạt, giao thông, trường học, trạm y tế gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn; xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá, phân loại xã thoát khỏi đặc biệt khó khăn gắn với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kết nghĩa, xây dựng xã, giúp cấp ủy, chính quyền các xã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"…
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo tốt hơn nữa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch khác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành, để hoàn thành nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019 và hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI...
* Chiều cùng ngày (18-4), đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cán bộ.
Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Phục thông qua Báo cáo kết quả làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2016 – 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Trung Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đối với kết quả rà soát nguồn bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2016 – 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu bổ sung 01 nhân sự vào nguồn quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bổ sung 01 nhân sự vào nguồn quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh. Nhiệm kỳ 2021 – 2026, giới thiệu 02 nhân sự bổ sung vào nguồn quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh; 02 nhân sự bổ sung vào nguồn quy hoạch chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và 01 nhân sự bổ sung vào nguồn quy hoạch chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Tại Hội nghị, 90 đại biểu đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2016 – 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Ngày 17-4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện ủy, thành ủy về đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Về đột phá lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Kon Tum đã tiến hành rà soát để công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khảo sát hình thành, đưa vào hoạt động 3 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 5 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến 5 sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tăng cường tìm kiếm, xúc tiến kêu gọi đầu tư cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh rất chú trọng thu hút đầu tư phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu tập trung với quy mô lớn; đẩy mạnh việc giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất, làm cơ sở xem xét cho doanh nghiệp thuê trên 7.310 ha rừng để trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng. Một số huyện đã triển khai rà soát, thực hiện tốt việc dồn đổi, tích tụ đất, hình thành cánh đồng lớn để phát triển nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao và phát triển dược liệu ở những nơi có điều kiện; từng bước hình thành các vùng chuyên canh trồng dược liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo ra thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh và từng địa phương.
Về đột phá lĩnh vực đô thị, tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉnh trang, phát triển đô thị kết hợp với thương mại, dịch vụ; chấn chỉnh tình trạng lần chiếm vỉa hè, lòng đường; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm triển khai đầu tư các dự án lớn; rà soát, điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn cho phù hợp tình hình thực tế về kinh tế – xã hội. Các huyện, thành phố đã tập trung nhiều giải pháp nhằm thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thiểu thủ công nghiệp; triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị.
Về đột phá lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, đến nay cơ bản tất cả các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã triển khai thử nghiệm kết nối Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice, đảm bảo an toàn thông tin trong việc gửi, nhận văn bản điện tử. Công tác đơn giản hóa các thủ tục hành chính được chú trọng, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Việc xây dựng Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đang được khẩn trương thực hiện; công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp được duy trì thường xuyên. Đến nay, tất cả các xã, phường, thị trấn và UBND các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa.
Hội nghị đã tập trung thảo luận về khó khăn, hạn chế trong thực hiện các lĩnh vực đột phá, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian đến.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá của tỉnh là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng; đề nghị toàn thể Đảng bộ, hệ thống chính trị tập trung trí tuệ, công sức, nguồn lực, thời gian để lãnh đạo tổ chức thực hiện trong thời gian đến. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương phải thực hiện tiên phong trong 3 lĩnh vực đột phá. Về cải cách thủ tục hành chính, tạo tiền đề để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Các địa phương học hỏi lẫn nhau cách làm hiệu quả để triển khai thực hiện trong thời gian đến. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, các địa phương chủ động hướng dẫn người dân phát triển kinh tế để nâng cao năng suất, linh động trong việc liên kết với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm, xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực của từng địa phương nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Về phát triển đô thị, mỗi địa phương phấn đấu phải có 1 khu đô thị mới trong năm 2019, tạo điều kiện để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đối với các khó khăn, vướng mắc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thành phố chủ động kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền, kịp thời giải quyết để thực hiện thắng lợi 3 lĩnh vực đột phá trong thời gian đến.
3. Tối 10-4, tại Quảng trường 16/3, Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN thành phố Kon Tum đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập (10/4/2009 – 10/4/2019).
Dự  lễ có đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HDND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Về phía thành phố có đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; nguyên lãnh đạo thị xã, thành phố qua các thời kỳ; Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố và 21 xã, phường; các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình có công với cách mạng; đại diện chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp; cán bộ và Nhân dân thành phố Kon Tum.
Thành phố Kon Tum được thành lập vào năm 2009 theo Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 10/4/2009 của Chính phủ. Qua 10 năm xây dựng và phát triển với sự đoàn kết thống nhất và tinh thần nỗ lực, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Kon Tum đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
Kinh tế có sự tăng trưởng khá, bình quân đạt 19%/năm; thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn đạt hơn 1.700 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng qua các năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch cơ bản đúng hướng. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, trở thành những điểm nhấn quan trọng về kiến trúc và cảnh quan đô thị.
Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể từ 6,5% năm 2009 xuống còn 4% năm 2019. Hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo tiếp tục được mở rộng; chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng nâng lên.
An ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước ngày càng có hiệu lực, hiệu quả hơn….
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 10 năm qua là cơ sở để chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó quyết tâm xây dựng thành phố Kon Tum ổn định, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Đồng chí lưu ý, năm 2019 cũng là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố Kon Tum. Việc thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra trong năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Do đó, đề nghị Thành ủy và UBND thành phố Kon Tum cần khẩn trương lựa chọn những việc trọng tâm, bức xúc; xác định rõ các giải pháp đột phá, có tính khả thi cao và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các nhà khoa học đến tìm hiểu, đầu tư và nghiên cứu khoa học nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.
Ghi nhận và biểu dương những thành tích Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc thành phố Kon Tum đã đạt được trong thời gian qua, tại buổi Lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng Bức trướng cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum với nội dung “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển - Văn minh”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 05 cá nhân; UBND thành phố tặng giấy khen cho 32 tập thể, 39 cá nhân.
Nhân dịp này, Quỹ Xã hội từ thiện tấm lòng vàng (Báo Lao động) tặng 100 phần quà, trị giá 100 triệu đồng cho công chức, viên chức, người lao động thành phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Sau phần lễ là phần hội với Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Kon Tum với chủ đề “Kon Tum - Huyền thoại thành phố bên dòng Đăk Bla”.
4. Chiều 04-4, tại huyện Kon Plông, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn phối hợp cùng Ban Tuyên giáo các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2018 và ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2019.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; Thượng tá Nguyễn Năng Toàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đồng chủ trì Hội nghị.
Trên cơ sở chương trình phối hợp năm 2018, Quân cảng Sài Gòn cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn Tây Nguyên và cán bộ, chiến sĩ binh chủng Hải quân. Trong đó, Quân cảng Sài Gòn đã cử 23 lượt báo cáo viên trực tiếp đến các địa phương của 3 tỉnh Tây Nguyên, kịp thời thông tin về tình hình biển đảo, tuyên truyền về quá trình xây dựng, lớn mạnh của Quân chủng Hải quân. Tại tỉnh Kon Tum, đã phối 2 đợt tuyên truyền biển đảo cho cán bộ chủ chốt tại 2 huyện Ia H’Drai, Sa Thầy và Sở GD&ĐT, thu hút 900 người tham gia.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Gia Lai, Đăk Nông, Kon Tum đã chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền hình địa phương mở chuyên mục Truyền hình Hải quân, Biển, đảo Việt Nam, Hướng về Biển đảo quê hương, Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam; qua đó giúp cán bộ, nhân dân các dân tộc Tây Nguyên hiểu thêm về đời sống, điều kiện công tác và những hi sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các huyện đảo và nhà giàn để góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thông qua chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giúp nhân dân các tỉnh Tây Nguyên hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của biển đảo đối với phát triển kinh tế – xã hội, về thành quả củng cố quốc phòng – an ninh của đất nước; đặc biệt hiểu rõ cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta.
Trong công tác phối hợp, Quân cảng Sai Gòn còn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Trong năm 2018 và quý 1/2019 đơn vị thực hiện công tác dân vận, quân vận xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa tại 3 tỉnh Tây Nguyên với kinh phí gần 1,7 tỉ đồng. Tại tỉnh Kon Tum, đơn vị nhận phụng dưỡng 6 Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho 20 gia đình chính sách và 50 suất học bổng Thắp sáng ước mơ với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng; đã hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi với kinh phí 240 triệu đồng.
Phát biểu tại Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa Quân cảng Sài Gòn với các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông.
Trên cơ sở kết quả đạt được, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn và Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông thống nhất ký kết phối hợp tuyên truyền trong năm 2019 với nhũng nội dung trọng tâm như tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết Trung ương 8 – khóa XII; Luật Biển Việt Nam năm 2012. Đồng thời, các bên tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền biển, đảo kết hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hoạt động dân vận; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phê phán các hành vi sai trái, các quan điểm thù địch, kích động gây chia rẽ; đồng thời động viên, cổ vũ kịp thời những gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển, đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân trao Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông và Quân cảng Sài Gòn. UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 2 tập thể là Phòng Chính trị Quân cảng Sài Gòn và Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum; trao khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về biển đảo năm 2018. Trong dịp này Quân cảng Sài Gòn tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách, tặng 20 suất học bổng cho trẻ em vượt khó và tặng 03 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại huyện Kon Plông.
* Chiều 5-4, tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tỉnh đoàn và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2019.
Tại hội nghị, đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã thông tin về tình hình Biển Đông; sự phát triển của lực lượng Hải quân thời gian qua; sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.
Nhân dịp này, đoàn công tác của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trao tặng 10 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” (mỗi suất trị giá 01 triệu đồng) cho con em học sinh gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
5. Sáng 5-4, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.
Làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 
Trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (có bổ sung, phát triển năm 2011), tỉnh Kon Tum đã triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư và phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa trên địa bàn đúng theo quy định; việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng; 100% xã, phường, thị trấn đều có trường học đáp ứng tốt việc dạy và học cho học sinh. Công tác khoa học, công nghệ tập trung vào ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.
Đối với công tác xóa đói giảm nghèo, tỉnh đã triển khai tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,29% vào cuối năm 2018. Nhân dân đã được tiếp cận nhiều dịch vụ cơ bản về bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, nguồn nước sạch... Các chính sách dân tộc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
Đặc biệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (giai đoạn 2016-2020), tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2016-2018, lĩnh vực kinh tế có tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh là 8,78%/năm (đạt 97,59% so với Nghị quyết đề ra); thu ngân sách nhà nước đạt 2.808 tỷ đồng (đạt 80,23% Nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người từ 1.406 USD tăng lên 1.704 USD; tổng sản phẩm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3.205 tỷ đồng (tăng 451,75 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt 17.003 tỷ đồng (tăng gấp 1,5 lần so với cuối năm 2015); công nghiệp có bước phát triển, giá trị sản xuất đạt 5.850 tỷ đồng (tăng 40,59% so với đầu nhiệm kỳ)...  
Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và việc dồn điền, tích tụ đất nông nghiệp ở vùng có điều kiện với tổng diện tích 4.522ha để xây dựng những “cánh đồng lớn” tại các địa phương; đã tạo ra vùng chuyên canh sâm Ngọc Linh Kon Tum 500ha và bước đầu có sản phẩm công nghiệp chế biến liên quan.
Công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục được nâng lên. Tỉnh đã chủ động, tích cực trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác đối ngoại ở tỉnh đạt kết quả tốt, việc thiết lập quan hệ và ký kết bản hợp tác thành công ban đầu với một số địa phương của Hàn Quốc, Nhật Bản; chỉ đạo triển khai đảm bảo đúng tiến độ công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Toàn Đảng bộ tỉnh có 684 tổ chức cơ sở đảng (tăng 1,03% so với đầu nhiệm kỳ) và 1.947 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (tăng 8,53%). Đến nay, 874/874 thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ độc lập...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị các cơ quan Trung ương chỉ đạo các bộ ngành sớm ban hành hướng dẫn thi hành một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công về khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng; đề nghị hướng dẫn mô hình tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy; sớm ban hành hướng dẫn về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; sớm có hướng dẫn về kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý và kiến nghị một số nội dung khác...
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận định: Tỉnh Kon Tum đã quán triệt, cụ thể hóa và có nhiều cách làm phù hợp để triển khai thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (có bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và công tác giữ vững, ổn định quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Tỉnh Kon Tum cũng đã thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và các nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Qua đó, niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền ngày càng được nâng lên...
Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra một số hạn chế cần có giải pháp sớm khắc phục, như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc, chưa huy động tốt các nguồn lực, động lực tăng trưởng; giảm nghèo chưa thật sự bền vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn một số khó khăn. Đồng thời, gợi mở cách tiếp cận mới, cách làm mới để địa phương phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tới; và ghi nhận những kiến nghị của Kon Tum, báo cáo Tiểu ban Văn kiện.
6. Sáng 02-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Giao ban báo chí quý I/2019. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Tại điểm cầu cấp tỉnh, tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; đại diện Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh); cơ quan chủ quản các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan báo chí của tỉnh và phóng viên các cơ quan báo chí đăng ký thường trú tại địa phương.
Tại điểm cầu cấp huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy; đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa - Thông tin và Ban biên tập trang thông tin điện tử các huyện, thành phố Kon Tum.
Hội nghị đã được đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác báo chí quý I/2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019; thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội của quí I/2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019; công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản; việc kiểm tra, xử lý, phản hồi thông tin báo chí phản ánh trong quý I/2019.
Trong quý I/2019, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định; các vấn đề báo chí phản ánh được tổng hợp và đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, kiểm tra làm rõ và xử lý; các địa phương, các sở, ban, ngành đã thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.
Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm từng tháng; tích cực thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền các địa phương, đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các khâu đột phá của tỉnh trong năm 2019 và tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là việc sắp xếp tổ chức bộ máy.
Các cơ quan báo chí có đại diện thường trú tại địa phương thường xuyên thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; phát hiện, phản ánh những khó khăn, hạn chế, bất cập trong các lĩnh vực, nhất là công tác quản lý, bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên... của tỉnh, qua đó giúp cho các cấp, các ngành chỉ đạo, khắc phục kịp thời.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh và báo chí Trung ương thường trú tại địa phương, trong quý II/2019 tiếp tục tập trung tuyên truyền thường xuyên các nội dung về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 của các địa phương, cơ quan, đơn vị...
Bên cạnh các nội dung tuyên truyền thường xuyên, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II/2019 ở các địa phương, đơn vị; việc tổ chức đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp; công tác tổng kết năm học 2018-2019 và việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019; tuyên truyền các hoạt động nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I.Lênin, 115 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú - nguyên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi và rà soát lại việc cử người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí.
* Trước đó, ngày 03-4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 4-2019. Kon Tum tham dự với 18 điểm cầu, 330 đại biểu.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia báo cáo các chuyên đề: “Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tình hình cung cấp điện thời gian gần đây; những khó khăn và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới”; “Tình hình tai nạn giao thông và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thời gian gần đây; những giải pháp trọng tâm, đột phá để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới”. Nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng tuyên truyền thời gian tới.
7. Một số hoạt động khác trên địa bàn:  
* Chiều 23-4, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành và kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn thời gian qua, đặc biệt là công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các DTTS; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là đồng bào ở các xã vùng sâu, vùng xa.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong thời gian tới đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và quy chế chi tiêu nội bộ, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc làm tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mình.
Lưu ý Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần sớm khắc phục khó khăn về nhân sự và có phương án đổi mới cơ chế hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh; nhanh chóng xây dựng Đề án phát triển phong trào thể dục - thể thao...
* Trong 02 ngày (03 và 04-4), Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc tết tại các tỉnh Nam Lào. Cũng trong ngày 03-4, Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết chính quyền và nhân dân tỉnh Rattanakiri (Campuchia).
* Sáng 05-4, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2019” hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4 hàng năm.
Sau lễ phát động, các đoàn viên công đoàn đã đăng ký, tham gia hiến máu và đơn vị tổ chức tiếp nhận được 163 đơn vị máu.
* Sáng 21-4, huyện Sa Thầy tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao tặng Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Điểm cao 1015 và 1049.
Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đã trao Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Điểm cao 1015 và 1049 cho cán bộ, nhân dân huyện Sa Thầy, đồng thời công bố Quyết định số 112 ngày 9/3/2019 về việc xếp hạng Điểm cao 1015 và điểm cao 1049 là di tích lịch sử cấp tỉnh.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Một số nội dung cần tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn quan trọng trong tháng 5 năm 2019
(1) Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)
- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.
- Tuyên truyền thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; tuyên truyền phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.
(2) Kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)
- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta.
-  Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.                  
- Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc 65 năm qua kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa các tỉnh Tây Bắc cùng cả nước ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh.
(3) Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
Theo Hướng dẫn số 88-HD/BTGTW ngày 27/3/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: (1) Tuyên truyền sâu rộng, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta, đặc biệt là của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; qua đó góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; (2) Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, của bộ đội “Cụ Hồ”, nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước năm 2019; (3) Tổ chức hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng, thiết thực và hiệu quả, bảo đảm đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, gắn kết với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Nội dung tuyên truyền, giáo dục:
Thứ nhất, tuyên truyền về đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy trong việc thiết lập phòng tuyến ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam qua tuyến vận tải Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;  khẳng định quyết định mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và Quân đội ta.
Thứ hai, tuyên truyền nghệ thuật tổ chức, xây dựng và chiến đấu cùng những chiến công vang dội trên trận tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; nêu bật tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hữu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là của bộ đội Trường Sơn.
Thứ ba, tuyên truyền, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn và những bài học kinh nghiệm xây dựng tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. 
Thứ tư, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, bộ, ngành và địa phương; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam.
2. Những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
(1) Nội dung cơ bản của Di chúc:
 - Trước hết nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và “cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người yêu cầu “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” để củng cố và phát triển đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch.
Nói về đoàn viên và thanh niên, Bác nhấn mạnh, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ - những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.
Nói về nhân dân lao động, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.
Dự báo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài nhưng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, sau khi kháng chiến thắng lợi, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
Về phong trào cộng sản thế giới, Người bày tỏ sự đau lòng vì sự bất hòa của các đảng anh em. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý, có tình.
Nói về một số việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tiếc rằng không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Người căn dặn “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.
Mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
(2) Giá trị cốt lõi của Di chúc:
Thứ nhất, Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng
Di chúc là Tâm nguyện của Người: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Ý chí, niềm tin, tinh thần lạc quan cách mạng, trách nhiệm với nhân dân của Người thể hiện sâu sắc ở dự báo về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và ngày thống nhất đất nước, ở những chỉ dẫn về công việc của sự nghiệp cách mạng còn dang dở. Di chúc là tâm sự của một người đã suốt đời hy sinh hạnh phúc riêng tư, hiến dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc và nhân dân; là tấm lòng chung thuỷ với “các nước anh em” và “bầu bạn khắp năm châu”.
Thứ hai, Di chúc là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền
- Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ta là Đảng cầm quyền”. Để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng nâng cao bản chất giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Di chúc nêu những vấn đề cốt yếu của công tác xây dựng Đảng, đó là: Giữ gìn mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chiến lược, là công việc thường xuyên để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.
- Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp bền bỉ, dài lâu, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đảng cầm quyền phải chăm lo phát triển lực lượng cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai một thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”, có như vậy mới thực hiện thành công lý tưởng xây dựng một xã hội mới, tiến bộ, văn minh. Bác dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, đó là công việc bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.
- Cách mạng Việt Nam không thể tách rời cách mạng thế giới. Sự vững mạnh của Đảng còn được khẳng định trong mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ với các đảng cộng sản và bè bạn quốc tế. Điều Bác dặn trong Di chúc “về phong trào cộng sản thế giới” chỉ dẫn định hướng quan trọng cho quan hệ đối ngoại của Đảng, đó là nguyên tắc đoàn kết quốc tế dựa trên “nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”.
Thứ ba, Di chúc là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta
- Di chúc là điểm kết tinh tư tưởng của Bác về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, mối quan hệ giữa công bằng và tiến bộ xã hội, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá trong xây dựng xã hội mới, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh thời đại, động lực lợi ích và chăm lo chu đáo tới cuộc sống con người, tư tưởng trọng dân, coi dân là gốc, là chủ thể của sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.
- Di chúc như một kế hoạch, một chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân về sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh với những chỉ dẫn về quản lý xã hội như: đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp hoàn cảnh mới; khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế; phát triển công tác vệ sinh, y tế; chính sách miễn thuế nông nghiệp cho nông dân; chính sách xã hội, công bằng xã hội...
- Giá trị văn hoá của Di chúc chỉ dẫn con đường, mục tiêu phát triển của nền văn hoá Việt Nam; trù tính, dự liệu về những cuộc vận động lớn giáo dục văn hoá trong toàn dân, toàn xã hội, lấy văn hoá chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền và văn hoá trong thể chế nhà nước - một nhà nước dân chủ pháp quyền của dân, do dân, vì dân làm sức mạnh tiêu biểu nêu gương thuyết phục nhân dân. Qua lời dặn dò về việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề cập đến việc xây dựng một đời sống văn hoá mới; một lối sống tiết kiệm, không lãng phí; mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, môi trường sinh thái.
- Di chúc phác thảo những vấn đề quan trọng của sự nghiệp đổi mới đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm, đổi mới là một tất yếu để phát triển; đổi mới là một cuộc đấu tranh bền bỉ, một quá trình xây dựng gian khổ, "là một công việc cực kỳ to lớn, nặng nề và phức tạp”, là “cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Người yêu cầu, Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.
- Theo Hồ Chí Minh, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh, điều kiện nước ta phải đặc biệt chú trọng phát huy khả năng sáng tạo của dân, động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”. 
3. Về một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian gần đây
(1) Vụ việc xảy ra  ở chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)
Trong thời gian dài vừa qua, dưới chiêu bài “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ”, “giải nghiệp tiền kiếp” của một số cá nhân ở chùa Ba Vàng núp dưới danh nghĩa chức sắc, Phật tử, ngang nhiên tổ chức các hoạt động truyền bá một số quan điểm lệch lạc, gieo rắc sự sợ hãi trong cộng đồng. Họ đã khai thác tâm lý bi quan, lo lắng, thậm chí là sự sợ hãi của một số người dân gặp bất hạnh, rủi ro trong cuộc sống và công việc mưu sinh, muốn tìm đến cửa Phật để cầu an; những người này đã dựng lên cái gọi là “nợ vong” tiền kiếp, người “nợ vong” phải “trả nợ” nếu muốn yên ổn, còn không sẽ bị “vong” đeo đuổi trả thù, v.v... Điều khiến dư luận quan tâm hơn là các hoạt động như: rao giảng một số luận điểm phi lý, đi ngược lại giáo lý Phật pháp, “thỉnh vong báo oán”, “giải nghiệp tiền kiếp” ở chùa Ba Vàng; nhà chùa sẵn sàng nhận tiền cúng dường, hoặc phải “giải nghiệp” bằng tiền với hình thức công đức bằng tiền mặt hoặc làm công quả - lao động cho nhà chùa… không phải mới phát sinh, mà đã xảy ra từ nhiều năm nay và nhận được sự ủng hộ, tiếp tay rất tích cực của một số cá nhân chức sắc tôn giáo, nhất là vị sư chủ trì chùa Ba Vàng - Đại đức Thích Trúc Thái Minh.
Trước sự việc trên, lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vào cuộc và đưa ra các kết luận, hình thức xử lý, răn đe, kỷ luật bước đầu có phần nghiêm khắc đối với các vi phạm và quy kết trách nhiệm đối với vị sư trụ trì chùa Ba Vàng[1].
Qua vụ việc tại chùa Ba Vàng lại một lần nữa cảnh báo cho chúng ta thấy thực trạng của việc lợi dụng núp bóng trong các hoạt động nghi lễ của Phật giáo truyền thống để trục lợi, hành nghề mê tín dị đoan đang diễn ra ở nhiều địa phương có đền, chùa, công trình thờ tự, khu du lịch tâm linh… nổi cộm là tình trạng cúng lễ “dâng sao, giải hạn”… năm nào cũng diễn ra, thậm chí diễn ra ngang nhiên, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, gây cản trở giao thông... và bị dư luận phê phán, nhưng tình trạng đó không có chuyển biến, giảm bớt; thậm chí cứ năm sau rầm rộ, hoành tráng hơn năm trước, nhưng vẫn không bị các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các cơ quan chức năng nào nhắc nhở và dẹp bỏ. Một số hoạt động mê tín dị đoan núp bóng cửa Phật cần phải được giải quyết triệt để. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng lập “BOT” thu tiền ở một số ngôi chùa là di sản của ông cha để lại, hay trào lưu xây chùa hoành tráng, hào nhoáng, đại "kỷ lục", vô đối... không phải là những giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc. Cần công khai, minh bạch và tuân thủ quy định tài chính về việc quản lý tiền, vật chất của phật tử thập phương tiến cúng, công đức ở các chùa.
Hiện nay các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước đang lợi dụng vụ việc ở chùa Ba Vàng để vu cáo, xuyên tạc sự thật (có nhiều suy diễn, bình luận xuyên tạc ác ý qua ý kiến của nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ). Sắp tới vụ việc ở chùa Ba Vàng tiếp tục được dư luận quan tâm, theo dõi; nhất là dịp Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesack Liên hợp quốc (ICDV) lần thứ 16 năm 2019 (tháng 5/2019), theo đó các thế lực phản động, thù địch, bất mãn tiếp tục lợi dụng vụ việc ở chùa Ba Vàng để xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo nhằm hạ thấp vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực tôn giáo, hoạt động tôn giáo nói chung, từ đó sẽ hướng dư luận sang các lĩnh vực khác trong đời sống văn hóa, tinh thần, niềm tin tôn giáo cũng như lĩnh vực tư tưởng, chính trị, xã hội; đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí cần thận trọng trong thông tin, đảm bảo tính chính xác, khách quan, toàn diện về vụ việc. Không đăng tải các bài viết, hình ảnh, clip mang tính chất suy diễn một chiều, thiếu tính khoa học và căn cứ thực tiễn; nhất là các bài viết có nội dung gây chia rẽ, mất đoàn kết; quy chụp, nhìn nhận đánh giá không đúng, chưa đúng về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo; kiểm soát tốt bình luận của độc giả trên các báo điện tử có liên quan đến bài viết phản ánh về chùa Ba Vàng; không để xảy ra tình trạng lợi dụng báo chí làm diễn đàn để kích động, bài xích phật giáo; gây mâu thuẫn tôn giáo, mâu thuẫn xã hội, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
(2) Về các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em
Thời gian qua, mặc dù đã được các lực lượng chức năng, các ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác phối hợp trong việc phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế và đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng, phức tạp ở nhiều địa phương mà dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan thông tấn, báo chí theo dõi sát sao và đăng tải đậm nét, như: vụ học sinh 10 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội; vụ hiếp dâm tập thể bạn học lớp 10 ở Quảng Trị, vụ bố đẻ hiếp dâm con gái 10 tuổi, 14 tuổi ở Long An, Bắc Giang; vụ nhóm học sinh Trung học cơ sở đánh bạn ở Hưng Yên, Nghệ An; vụ cô giáo đánh nhiều học sinh Trung học cơ sở ở Bà Rịa - Vũng Tàu[2]… đang gây hoang mang trong dư luận và bức xúc, phẫn nộ trong xã hội.
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, ngay trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, các đoàn thể, các cơ quan chức năng tăng cường và làm rõ trách nhiệm trong vấn đề này. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vụ bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em theo đúng quy định của pháp luật; các cơ quan báo chí đưa thông tin phải đảm bảo tính trung thực, định hướng tốt cho dư luận xã hội, đưa thông tin đúng bản chất vụ việc, không làm phức tạp thêm tình hình…
Để không xảy ra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau: (i) Thúc đẩy việc phát triển Hệ thống bảo vệ trẻ em trên toàn quốc bao gồm cả việc hoàn thiện chính sách, luật pháp; các loại hình dịch vụ và mạng lưới tổ chức, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em. (ii) Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vấn đề bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em và hậu quả của nó. (iii) Các cơ quan chức năng cần chủ động xác minh, nắm tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em kết hợp với công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh và vận động nhân dân tố giác kịp thời các hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Đối với người phạm tội cần xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật, kiên quyết đấu tranh không để lọt tội phạm.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 01/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 691/UBND-NCXDPL chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tổ chức xây dựng, triển khai kế hoạch, đảm bảo kinh phí, phương tiện để thực hiện có hiệu quả Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 170/QĐ-BYT ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đồng thời, giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan và Công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch.
Trước đó, Bộ Trưởng Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế với mục tiêu: Đến hết năm 2020, giảm từ 15 - 20% số vụ phạm tội, vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến công tác an ninh trong cơ sở y tế so với thời điểm năm 2017; 100% bệnh viện kiện toàn về tổ chức, tăng cường về lực lượng làm công tác an ninh trật tự; trên 90% bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh có giao ước, cam kết phối hợp liên ngành với đơn vị Công an, dân phòng sở tại; trên 90% lực lượng bảo vệ bệnh viện được tập huấn kiến thức, kỹ năng đảm bảo duy trì an ninh trật tự tại các cơ sở y tế. Đến năm 2030, hoàn thiện hệ thống các văn bản QPPL về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong các cơ sở y tế; duy trì 100% bệnh viện  kiện toàn về lực lượng công tác an ninh trật tự và có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp…
Các hoạt động chính được tập trung triển khai, đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhận viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân cũng như toàn xã hội về công tác an ninh trật tự tại cơ sở y tế. Tiếp tục củng cố, tổ chức nhân sự, lực lượng, tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự; trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự và có chế độ chính sách cho lực lượng làm công tác an ninh trật tự tại các cơ sở y tế. Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện, chấp hành nghiêm các văn bản QPPL, các quy chế chuyên môn trong các sở y tế. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ sở y tế với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng, từ trung ương đến địa phương...
2. Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 695/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020....
UBND tỉnh giao Sở Lao động - TBXH tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết tại Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng chống, đuối nước trẻ em.
Giao UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa lũ; cung cấp thông tin kịp thời, cảnh báo những địa điểm khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống, đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy; phòng chống, đuối nước trẻ em tại cơ sở trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm; quan tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em và tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước tại địa phương...
3. Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 734/UBND-NCXDPL chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến hết năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tập trung triển khai các nhiệm vụ, như:
Ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2019, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu Kế hoạch số 1181/KH-UBND và phù hợp với tình hình thực tế tại ngành, địa phương mình, đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án được triển khai đầy đủ, đạt hiệu quả.
Tổ chức hội nghị tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn, cán bộ quản lý, theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên. Tổ chức truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật cho thanh, thiếu niên; biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tăng cường bảo vệ và tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên, trong đó chú trọng tập trung thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, sự nghiệp; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân; thanh, thiếu niên đặc thù (vùng sâu, vùng xa, biên giới, khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình, người lao động trong các doanh nghiệp...); thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú; thanh niên trước khi đi làm việc ở nước ngoài...
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên thông qua tổ chức hoặc hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh, thiếu niên là học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng, thực hiện chương trình thông tin, giải đáp pháp luật, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài về phổ biến pháp luật phù hợp với thanh, thiếu niên thuộc phạm vi quản lý...
Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn lấy ý kiến, trao đổi về dự thảo các chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên và công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; tổng hợp vướng mắc, bất cập trong thực thi các chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên và thông qua việc kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, góp ý các dự thảo văn bản liên quan đến thanh, thiếu niên và công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên cũng như đề xuất các biện pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên.
Chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả và chỉ đạo điểm về phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên để các ngành, địa phương học hỏi...
4. Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 812/KH-UBND về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn.
Theo kế hoạch, phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung vào 03 nhóm nội dung:
1. Phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống: Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống để phát triển ngành nghề nông thôn theo hướng gắn với thị trường tiêu thụ và thương hiệu sản phẩm, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;
Củng cố, hỗ trợ làng nghề, làng nghề truyền thống, nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền; làng nghề của đồng bào dân tộc thiểu số; làng nghề có thị trường tiêu thụ tốt; làng nghề gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới; làng nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương; làng nghề gắn với việc bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa thông qua các nghề truyền thống.
2. Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xem xét về tiêu chí, lập hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống theo tiêu chí quy định tại Điều 5, 6 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
3. Phát triển các nhóm ngành nghề ưu tiên:
Đối với nhóm ngành nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản: Tổ chức kiểm tra các nghề, làng nghề chế biến nông, lâm, thủy sản theo hướng các cơ sở chế biến phải gắn với vùng nguyên liệu, có công nghệ phù hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGap.
Ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ: Phát triển các sản phẩm hiện có của tỉnh như sơn mài, mộc mỹ nghệ, phát triển và du nhập nghề mới. Nghề dệt thổ cẩm: Phát triển duy trì và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của người Xê Đăng, Ba Na, Giẻ Triêng…ở các huyện, thành phố.
Nhóm ngành nghề xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn: Ngành nghề sản xuất gạch ngói; Nhóm ngành nghề khai thác cát, sỏi, đất sét; Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; Ngành nghề sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh; Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn.
Các ngành nghề nông thôn nằm trong kế hoạch phát triển được hưởng ưu đãi chính sách khuyến khích như: Hỗ trợ mặt bằng sản xuất;đầu tư, tín dụng; xúc tiến thương mại; khoa học công nghệ;đào tạo nhân lực; hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các làng nghề.
5. Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 874/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.
Theo đó, yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số nhằm giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức về quyền lợi trong việc thực hiện đúng chính sách dân số; tiếp tục rà soát, lập danh sách đối tượng, thực hiện chi trả kinh phí, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách trên kịp thời, đúng đối tượng...
Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan để tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh vào dự toán ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện, nhằm thực hiện đúng quy định theo phân cấp ngân sách hiện hành.
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn người làm công tác lao động-thương binh và xã hội cấp huyện, xã phối hợp với cán bộ dân số trong việc xác định tiêu chí, đối tượng thực hiện chính sách hỗ trợ và tổ chức triển khai thực hiện. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh theo đúng qui định...
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư gồm 02 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/5/2019. Một số nội dung chủ yếu của Thông tư:
Năm 2019, quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia có một số điểm mới như sau:
(1) Nội dung thi được mở rộng ra toàn chương trình học cấp THPT, trong đó chủ yếu là chương trình lớp 12;
(2) Thí sinh tự do, thí sinh học chương trình giáo dục từ xa được bố trí dự thi chung với thí sinh học chương trình giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi tại một số Điểm thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thay vì thi riêng như năm 2018;
(3) Những người tham gia Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham gia Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận; Đổi mới thành phần ban chấm thi trắc nghiệm (trước đây là Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm), cụ thể gồm các bộ phận: Trưởng ban, Phó trưởng ban, các tổ chuyên môn như tổ thư ký, tổ chấm bài thi và tổ giám sát;
(4) Quy trình ra đề thi cũng được sửa đổi như sau:
- Soạn thảo đề thi, thẩm định, tinh chỉnh: Căn cứ yêu cầu của đề thi, mỗi Tổ ra đề thi có trách nhiệm soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi (chính thức và dự bị) cho một bài thi/môn thi. Việc soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 15 của Quy chế;
- Riêng đối với đề thi trắc nghiệm, Ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là nguồn tham khảo quan trọng để soạn thảo đề thi theo quy trình sau: i) Chủ tịch Hội đồng ra đề thi giao cho một thư ký vòng trong của Hội đồng dùng phần mềm chuyên dụng rút ngẫu nhiên các câu hỏi thi trắc nghiệm từ Ngân hàng câu hỏi thi và chuyển cho các Trưởng môn đề thi; ii) Trưởng môn đề thi của từng môn thi phân công các thành viên trong Tổ ra đề thi thẩm định từng câu hỏi thi trắc nghiệm; iii) Tổ ra đề thi làm việc chung, lần lượt tinh chỉnh từng câu trắc nghiệm và tổ hợp thành đề thi theo đúng yêu cầu về nội dung đề thi được quy định tại Điều 15 của Quy chế này; sau khi tinh chỉnh lần cuối, Trưởng môn đề thi ký tên vào các đề thi và bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng ra đề thi; iv) Cán bộ Hội đồng ra đề thi thực hiện khâu trộn đề thi thành nhiều phiên bản khác nhau; v) Tổ ra đề thi rà soát từng phiên bản của đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi và ký tên vào từng phiên bản của đề thi.
Ngoài ra, điểm xét tốt nghiệp cũng được tính theo công thức mới kể cả chương trình giáo dục THPT và giáo dục từ xa...
 
 
_________
 
Nguyễn Phi Em thực hiện
 

[1] Như: tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Giáo hội cũng yêu cầu sư Thái Minh sám hối Đại tăng (là hình thức kỷ luật nặng, chỉ sau việc trục xuất tăng ni khỏi Giáo hội), giao Thượng tọa Thích Thanh Quyết làm thầy giáo giới.
[2]. Trong giai đoạn 2011 - 2018, cả nước có 18.571 vụ việc vi phạm pháp luật, bạo lực học đường liên quan cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên với 32.418 người. Trong đó, có 9.961 vụ (chiếm 53,6%) diễn ra trong nhà trường. Trong số các vụ việc, có 11.888 vụ đánh nhau gây thương tích, 256 vụ xâm hại tình dục, 915 vụ uy hiếp tinh thần, còn lại là các hình thức vi phạm khác...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Các văn bản: CT12TW, NQ10TW, KH58TU, CTr32TU, HD46BTGTW

Lượt xem:34 | lượt tải:60

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban KL01

Lượt xem:124 | lượt tải:66

CV.1089.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW

Lượt xem:143 | lượt tải:68

CV.1068.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:202 | lượt tải:125

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022

Lượt xem:157 | lượt tải:109

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đc Phạm Hùng

Lượt xem:1144 | lượt tải:328

TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Lượt xem:99 | lượt tải:56
truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay622
  • Tháng hiện tại279,505
  • Tổng lượt truy cập15,674,488
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây