Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5-2016 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5-2016

Thứ tư - 27/04/2016 14:07

A. VĂN BẢN MỚI

I. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. Ngày 24-3-2016 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU về công tác thông tin đối ngoại năm 2016. Nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu: (1) Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Đẩy mạnh thông tin về tình hình thế giới, trong nước, về đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, tăng cường thông tin về các chủ trương, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh ra bên ngoài nhằm nâng cao vị thế của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2016. (2) Nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình để tham mưu kịp thời, chính xác, hiệu quả những vấn đề liên quan đến thông tin, tuyên truyền đối ngoại; kịp thời định hướng dư luận xã hội, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. (3) Bảo đảm mối quan hệ gắn kết hai chiều giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan trong hoạt động thông tin đối ngoại.

II. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016: (1) Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh trong việc chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối ngoại. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo các Kế hoạch số 24- KH/TU, ngày 9-5-2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”; Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 03-9-2015 về thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển Thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2020; Nghị định số 72/2015 NĐ-CP, ngày 7-9-2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên cơ sở quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. (2) Tuyên truyền đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam; lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về lãnh thổ, bảo vệ độc lập chủ quyền, về vấn đề Biển Đông. Tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là trong vấn đề biên giới, biển, đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những vấn đề quan trọng khác. (3) Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về hội nhập quốc tế, cung cấp thông tin cho các địa phương, doanh nghiệp về thuận lợi và thách thức của việc tham gia Cộng đồng ASEAN, các hiệp định thương mại, nhất là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). (4) Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện trọng đại của tỉnh; tuyên truyền giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất, con người Kon Tum với cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến thương mại, đầu tư, các hội nghị, hội thảo, các cuộc thăm, tiếp xúc, làm việc với đoàn khách trong và ngoài nước, các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch; gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; tuyên truyền các hoạt động hữu nghị giữa tỉnh Kon Tum với một số tỉnh của nước bạn Lào và Campuchia. (5) Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp kiến thức về thông tin, tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên trách thông tin đối ngoại của các địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh. Tập trung vào những vấn đề thiết thực, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khác nhau. (6) Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài theo phương châm “ Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ngành liên quan, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ:

- Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, địa phương, đơn vị năm 2016. 

- Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại địa phương, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, được dư luận quan tâm; tăng cường phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND, ngày 8-10-2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan báo chí của tỉnh:

- Đổi mới phương thức hoạt động thông tin đối ngoại, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các báo của Trung ương và một số địa phương. Tránh đưa các thông tin thiếu kiểm chứng, giật gân, câu khách ảnh hưởng tới hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

- Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình biên giới, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Thường xuyên chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc cập nhật thông tin, góp phần thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh.

2. Ngày 29/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định 274/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu của Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 được Thủ trướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 là: Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các hình thức phong phú, đa dạng; góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”và trách nhiệm thực hiện Phong trào của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của Phong trào nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn tỉnh, gồm: Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào; Thông tin, tuyên truyền về thực hiện các phong trào cụ thể trong Phong trào; Thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Phong trào.

3. Ngày 01/4/2016, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (Ban chỉ đạo) ban hành Kế hoạch số 50/KH-BCĐ triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016

Với chủ đề “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay được triển khai từ ngày 15/4/2016 đến ngày 15/5/2016, trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngoài các hoạt động thường xuyên bảo đảm an toàn thực phẩm, Tháng hành động là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa tình trạng an toàn thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, đặc biệt là các vụ an toàn thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn nói chung và rau, thịt nói riêng.

Theo đó, các hoạt động trọng tâm được triển khai trong Thánh hành động gồm: Lễ phát động Tháng hành động (tổ chức tại huyện Ngọc Hồi); triển khai Chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra liên ngành.

Kế hoạch giao các cơ quan, đơn vị, địa phương là thành viên Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo các hoạt động trong Tháng hành động. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể liên quan, cơ quan Báo, Đài phối hợp với Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm nhân Tháng hành động.

4. Ngày 07/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 695/UBND-TH chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, để công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự là ngày hội của toàn dân; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền theo kế hoạch đã đề ra; có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tích cực triển khai, thực hiện. Đồng thời có các hình thức kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện theo quy định. Báo cáo bằng văn bản kết quả đợt 1 (gửi về UBND tỉnh) vào ngày 16/4/2016 để chuẩn bị nội dung họp sơ kết đánh giá tình hình triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (dự kiến từ ngày 17-20/4/2016) của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác đưa tin, đăng tin, bổ sung chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, phát hình và tăng diện tích trên các báo.

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động, chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; trên cơ sở các nội dung yêu cầu tại Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 05/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh; Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU ngày 01/02/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 144/KH-STTTT ngày 29/02/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL ngày19/02/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 một cách sáng tạo, có hiệu quả…

5. Ngày 12/4/2016 Sở Thông tin – Truyền thông có văn bản số 271 gửi các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Đài TT-TH các huyện, thành phố đề nghị triển khai 16 hoạt động trọng tâm cần thông tin, tuyên truyền trong năm 2016.

Gồm: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Phòng, chống hạn hán và phòng cháy, chữa cháy rừng; Phòng, chống tội phạm mua bán người; Các hoạt động giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng; Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016; Khai thác sàn giao dịch vận tải thông qua trang điện tử Trucking.vn; Phòng, chống bệnh do vi rút Zika tại tỉnh; Kết luận 120-KL/TW của Bộ chính trị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Tuyên truyền Festival Huế 2016; Tiêm phòng vắc xin và uống bổ sung vắc xin cho trẻ em; Công tác đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh; Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia; Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 năm 2016 tại tỉnh; Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

6. Ngày 13/4/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 729/UBND-KGVX về việc tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt và chịu trách nhiệm về kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2016 - 2017 ở trường thuộc quyền quản lý; đồng thời, thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2016 - 2017 trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh trước ngày 01/9/2015 để theo dõi, chỉ đạo.

7. Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Theo đó, tổng số người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2016 là 763 người, cụ thể: Thành phố Kon Tum 81 người; huyện Đăk Hà 78 người; huyện Đăk Tô 60 người; huyện Ngọc Hồi 68 người; huyện Kon PLông 108 người; huyện Tu Mơ rông 97 người; huyện Kon Rẫy: 59 người; huyện Kon Rẫy 59 người; huyện Đăk Glei 127 người; huyện Sa Thầy 53 người; huyện Ia H’Drai 32 người.

Theo quy định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phải đảm bảo các tiêu chí: là công dân Việt Nam, cư trú hợp pháp, ổn định ở vùng dân tộc thiểu số; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn, bản, buôn, làng, phum, sóc, ấp, tổ dân phố và tương đương, giữ gìn đoàn kết các dân tộc; là người tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc, thôn và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc, hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Những người có uy tín đã được công nhận sẽ được hưởng các chính sách về cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần và khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự được xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.

8. Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 786/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 641/CĐ-TTg ngày 15/4/2016 về việc khắc phục hậu quả tai nạn học sinh đuối nước tại tỉnh Quãng Ngãi.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo tăng cường công tác quản lý học sinh, thiếu nhi; phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp và gia đình các em để tổ chức các hoạt động hè an toàn, thiết thực, bổ ích, không để xảy ra tai nạn như giao thông, đuối nước ... ; trong đó chú ý hướng dẫn kỹ năng bơi.

II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Nghị định gồm 11 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2016. Một số quy định chủ yếu của Nghị định:

- Chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ và chế độ phụ cấp khuyến khích đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ: (1) Ngoài chế độ phụ cấp quân hàm được hưởng theo quy định, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi, hàng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Khoản phụ cấp thêm này không áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học ở các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác; (2) Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ, hàng tháng được hưởng phụ cấp khuyến khích mức 0,2 so với mức lương cơ sở.

- Chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ: a) Khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế thì được trợ cấp mức 3.000.000 đồng/suất/lần; b) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/thân nhân/lần; c) Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất quy định tại điểm a) Khoản này được thực hiện không quá 02 lần/năm đối với một hạ sĩ quan, binh sĩ; chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất quy định tại Điểm b Khoản này được thực hiện không quá 02 lần/năm đối với mỗi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ; d) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/người. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

- Chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ: (1) Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần được hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ; từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở; từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở; (2) Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; (3) Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ; (4) Hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50.000 đồng/người; được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Trong tháng 05-2016, công tác tuyên truyền tập trung vào 02 nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tuyên truyền đậm nét Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong tuyên truyền, cần bảo đảm tính định hướng, nắm vững pháp luật và những quy định về bầu cử; đề cao trách nhiệm công dân trong bầu cử; không để sơ xuất, thiếu sót gây suy diễn theo hướng tiêu cực hoặc bị lợi dụng xuyên tạc, kích động, làm ảnh hưởng đến sự kiện chính trị quan trọng này. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phản động chống phá Cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, các phần tử xấu trong xã hội. Các vấn đề cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tiếp theo cần bám sát Hướng dẫn số 03/HD-BTGTUngày 01-02- 2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để triển khai thực hiện.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 4-2016 và nhiệm vụ kinh tế- xã hội tháng 5-2016, tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống hạn hán trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 86/CV-TU, ngày 07-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01-3-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phối hợp nắm tình hình, phản ánh kịp thời về đời sống Nhân dân tại các vùng đang bị thiệt hại bởi thiên tai để thông tin đến cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác cứu trợ, không để người dân bị đói, bị thiếu nước sinh hoạt, đồng thời tuyên truyền thường xuyên các biện pháp phòng, chống cháy rừng, dịch bệnh ... Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và người dân về hiện tượng El Nino kéo dài, tình hình hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng để chủ động thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện, nước.

- Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm diễn ra trong tháng 5-2016, tập trung tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016); 130 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2016); 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016); 112 năm Ngày sinh Tổng bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2016).

- Tăng cường giới thiệu, biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mình” ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền đậm nét Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016 (15/4/2016 – 15/5/2016) với chủ đề “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn” gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016 theo Kế hoạch số 15/KH-BCĐ, ngày 07-4-2016 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Kon Tum.

2. Công tác tuyên truyền thường xuyên

- Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản, những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu, giải pháp đột phá trong Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; những thành tựu đạt được về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và đối ngoại của tỉnh, của đất nước trong thời kỳ đổi mới, nhất là thành tựu sau 25 năm thành lập lại tỉnh; 30 năm đổi mới của đất nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, nhân rộng các tập thể, gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Thường xuyên tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17- 4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền kết quả nổi bật trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa; các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển ba vùng kinh tế động lực, các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực của tỉnh; về xây dựng nông thôn mới...

- Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. 

- Thường xuyên tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống cháy rừng trong mùa khô; công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông...

C. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG NĂM 2016

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

- Trồng trọt: Tính đến thời điểm ngày 15/4/2016 tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ Đông xuân 2015 - 2016 tỉnh Kon Tum là: 11.342 ha, tăng 0,42% (+47 ha) so với cùng kỳ vụ Đông xuân 2014 – 2015, cụ thể một số loại cây trồng như sau:

Cây lúa DTGT: 7.398 ha, giảm 2,50% (-190 ha) so cùng kỳ vụ Đông xuân 2014 - 2015.

Cây ngô DTGT: 926 ha, tăng 16,62% (+132 ha) so cùng kỳ vụ Đông xuân 2014 - 2015. Diện tích ngô tăng cao do các ngành các cấp đã chủ động hướng dẫn bà con chuyển đổi một số diện tích trồng lúa thiếu nước tưới sang trồng ngô lai để tránh hạn.

Cây mía DTGT mía toàn tỉnh là: 1.771 ha, giảm 2,53% (-46 ha) so cùng kỳ năm trước.

Cây lạc DTGT: 30 ha, giảm 11,76% (-4 ha) so cùng kỳ năm trước.

Rau các loại DTGT: 966 ha, tăng 4,66% (+43 ha) so cùng kỳ năm trước.

Đậu các loại DTGT: 114 ha, tăng 52% (+39 ha) so cùng kỳ năm trước.

Vụ Đông Xuân 2015 – 2016 do dự báo tình hình hạn hán sẽ xảy ra trên địa bàn tỉnh, vì vậy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã có chỉ đạo Phòng Nông nghiệp các huyện hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thiếu nước sang các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế hơn, nên diện tích gieo trồng cây lúa giảm, diện tích gieo trồng cây ngô, rau, đậu các loại đều tăng cao.

Tình hình khô hạn, thiếu nước và công tác khắc phục, phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2015 – 2016:

Tình hình hạn hán: Tính đến ngày 11/4/2016 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra khô hạn, thiếu nước tại một số khu vực với diện tích lên đến 2.471,39 ha gồm: 1.297,69 ha lúa; 1.142,93 ha cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu...) và 30,77 ha rau màu các loại. Trong đó diện tích cây trồng bị mất trắng là: 887,75 ha (gồm lúa: 852,61 ha; cây công nghiệp: 31,6 ha; rau màu: 3,54 ha); Diện tích cây trồng bị giảm năng suất là: 1.583,64 ha (gồm lúa: 445,08 ha; cây công nghiệp: 1.111,33 ha; rau màu các loại: 27,23 ha). Uớc giá trị thiệt hại do hạn hán gây ra đối với sản xuất nông nghiệp tại thời điểm hiện tại khoảng 97 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống hạn: Hiện nay UBND tỉnh  đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp với Công ty khai thác công trình thuỷ lợi lập phương án bơm chống hạn, vận hành các công trình thuỷ lợi để điều tiết và phân phối nước luân phiên. Số diện tích đang được bơm chống hạn là 202,7 ha; Số diện tích này đã được bơm chống hạn và có khả năng được phục hồi nhưng giảm năng suất. Ngoài ra người dân đã chủ động tìm nguồn nước để bơm chống hạn cho một số diện tích cây cà phê. Bên cạnh đó UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Trạm Thuỷ nông và các trạm bơm trên địa bàn, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác tưới tiêu đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, lấy nước đúng theo lịch tưới của trạm quản lý thuỷ nông. Tận dụng tối đa dung tích chết của lòng hồ, sông, suối, các hợp thuỷ trong khu tưới để chống hạn bằng biện pháp như bơm trực tiếp, đào hố trữ nước,... để dẫn nước vào khu tưới tiêu. Nạo vét kênh mương nội đồng, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu tình hình diễn biến thời tiết khô hạn, thiếu nước trong mùa khô, nâng cao ý thức sử dụng nước, tiết kiệm nước.

Tình hình dịch bệnh, sâu hại trên cây trồng: Do tình trạng nắng hạn nên một số diện tích nhỏ lẻ đã xảy ra sâu bệnh cục bộ trên một số diện tích lúa nước khô hạn, thiếu nước, chân ruộng phèn chua như: bệnh vàng lá, khô đầu lá, bệnh tuyến trùng hại rễ, nghẹt rễ sinh lý. Hiện đã được các Trạm Bảo vệ thực vật thông báo hướng dẫn biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi trong tháng: Tổng đàn tương đối ổn định, riêng huyện Ia H’Drai trong tháng đàn bò tăng đột biến 355,1% (+870 con). Nguyên nhân là do: Dự án Chăn nuôi bò giống thịt sinh sản chất lượng cao của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nông nghiệp Ia H’Drai Kon Tum, đã nhập 500 con bò giống Úc về nuôi thí điểm tại huyện.

Tình hình dịch bệnh trong tháng: Ngày 06/4/2016 phát hiện một ổ bệnh Lở mồm long móng tại một hộ trên địa bàn thôn Đông Lốc, xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei, số bò mắc bệnh 05 con trên tổng đàn 06 con. Lực lượng thú y đang điều trị và hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

b) Lâm nghiệp

Tính đến thời điểm 15/4/2016, công tác trồng rừng mới chưa tiến hành. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các chủ dự án thực hiện nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo kế hoạch năm 2016.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang là thời gian cao điểm của mùa khô, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 22/3/2016, về việc phòng cháy, chữa cháy rừng và Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh, về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phân công lực lượng trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ; Bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm, xung yếu có nguy cơ cháy cao; Luôn chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực tại chỗ để kịp thời xử lý khi có cháy rừng; Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cho các đơn vị chủ rừng, chủ vườn cây cao su trên địa bàn... Thường xuyên tiếp nhận và cụ thể hóa thông tin cấp dự báo cháy rừng trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tính đến 15/4/2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy rừng với diện tích là 26,5 ha, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm trước. Chia ra: 26 ha rừng tự nhiên (trong đó: 5 ha thiệt hại về tài nguyên rừng với mức độ thiệt hại là 40%); 0,5 ha rừng trồng mức độ thiệt hại là 10%. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tính đến 15/4/2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ phá rừng làm nương rẫy với diện tích là 0,07 ha, giảm 10 vụ (- 2,76 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Công tác khai thác lâm sản: Tính đến thời điểm 15/4/2016 sản lượng gỗ khai thác được là 3.305 m³, giảm 38,7% (-2.085 m³) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng củi khai thác được là: 75.200 ster, tăng 3,9% (+2.850 ster) so với cùng kỳ năm trước.

c) Thuỷ sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước tính là 614 ha, tăng 7,9% (+45 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng sản phẩm thuỷ sản ước tính là 919 tấn, tăng 11,3 % (+93 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Sản lượng nuôi trồng nước ngọt ước tính là 512 tấn, tăng 15,6% (+69 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

 - Sản lượng khai thác nước ngọt ước tính là 407 tấn, tăng 6,3% (+24 tấn), so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng sản phẩm thuỷ sản tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do diện tích nuôi trồng tăng. Bên cạnh đó thời tiết nắng hạn mực nước các lòng hồ thủy lợi, thủy điện, sông suối giảm thấp thuận lợi cho các hộ khai thác tăng đầu tư phương tiện đánh bắt nên sản lượng thuỷ sản tăng lên.

2. Công nghiệp

Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2016

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2016 ước tính tăng 4,61% so cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao nhất  (tăng 13,49%); Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 7,04%; Ngành công nghiệp khai khoáng tăng nhẹ (tăng 1,79%); Ngành sản xuất và phân phối điện giảm tương đối thấp (giảm 11,52%) so cùng kỳ, nguyên nhân  do hạn hán kéo dài nên lượng nước ở các hồ chứa xuống thấp, các đơn vị sản xuất điện chủ động điều tiết giảm công suất của các nhà máy nhằm ổn định lượng nước trên các hồ chứa để duy trì hoạt động.

So với tháng trước chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2016 ước tính chỉ bằng 81,58%. Nguyên nhân chủ yếu do chỉ số ngành công nghiệp chế biến giảm; đến đầu tháng 4 nguồn nguyên liệu mía đã hết, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum chỉ hoạt động trong 1 thời gian ngắn nên sản lượng đường giảm mạnh; Bên cạnh sản lượng tinh bột sắn của các nhà máy sản xuất tinh bột sắn cũng giảm so tháng trước là do đã vào cuối vụ thu hoạch, nên nguyên liệu khan hiếm hơn đã làm chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm thấp so với tháng trước. 

- Tình hình hoạt động  sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2016

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2016 tăng 3,64% so cùng kỳ năm trước; Trong đó tăng chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 14,79%), ngành khai thác cung cấp nước, thu gom và xử lý rác thải tăng 6,16%; ngành công nghiệp khai thác khoáng sản tăng nhẹ (tăng 0,52%); riêng ngành sản xuất và phân phối điện giảm thấp (giảm 16,61%) so cùng kỳ; Nguyên nhân chủ yếu do từ những tháng cuối năm trước đến nay trên địa bàn tỉnh tình hình nắng hạn kéo dài, lượng nước ở các sông, hồ giảm thấp nên các đơn vị sản xuất điện chủ động điều tiết giảm công suất hoạt động của các nhà máy nhằm ổn định sản lượng điện sản xuất.

Ước tính một số sản phẩm sản xuất trong 4 tháng đầu năm 2016 như sau: Đá xây dựng khai thác 188.093 m³, tăng 0,77% so cùng kỳ năm trước; Tinh bột sắn ước tính sản xuất 90.038 tấn, giảm 0,34% so cùng kỳ năm trước; Lượng đường sản xuất 14.041 tấn, tăng 20,38% so cùng kỳ năm trước; Bàn, ghế ước tính sản xuất 60.047 cái, tăng 25,61% so cùng kỳ năm trước; Điện sản xuất ước tính 162,31 triệu Kwh, bằng 72,57% so cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 03 năm 2016 tăng 27,28% so cùng kỳ năm trước. Trong đó tăng cao nhất thuộc nhóm ngành sản xuất chế biến thực phẩm (tăng 37,79%); Nguyên nhân chính là do sản lượng đường của Công ty Cổ phần đường Kon Tum tiêu thụ mạnh đã làm cho chỉ số tiêu thụ nhóm ngành chế biến thực phẩm tăng cao; Sản phẩm sản xuất thuộc các ngành như sản xuất trang phục, cưa xẻ gỗ, sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại…có thị trường tiêu thụ ổn định và chỉ số tiêu thụ tăng tương ứng theo sản lượng sản xuất ra. Riêng ngành sản xuất hóa chất chỉ số tiêu thụ giảm 48,13%, là do hiện nay sản phẩm cồn của Nhà máy cồn và tinh bột sắn Đắk Tô gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu nên tiêu thụ chậm.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thời điểm 01/03/2016 tăng 0,84% so cùng thời điểm tháng trước; Trong đó chủ yếu do ngành chế biến thực phẩm, nguyên nhân chính do sản phẩm tinh bột sắn hiện nay tiêu thụ chậm do khó khăn về thị trường xuất khẩu (riêng chỉ số tồn kho sản phẩm tinh bột sắn tăng 18,74% so tháng trước); Các ngành sản xuất khác tình hình tiêu thụ sản phẩm trong tháng tương đối thuận lợi nên chỉ số tồn kho sản phẩm đều giảm so cùng thời điểm tháng trước. So cùng thời điểm năm trước chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 9,44%; Trong đó ba ngành có chỉ số tồn kho tăng là ngành sản xuất tinh bột (tăng 17,08%), ngành chế biến gỗ (tăng 12,63%) do lượng xuất khẩu thấp, sản phẩm sản xuất ra chủ yếu bán trong thị trường nội địa nên lượng tiêu thụ chậm và ngành sản xuất bê tông (tăng 27,12%) do sản lượng sản xuất tăng, lượng sản phẩm nhập kho cao chưa tiêu thụ được; Các ngành còn lại có chỉ số tồn kho giảm so cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong 4 tháng đầu năm 2016 hoạt động sản xuất tương đối ổn định, một số nhóm ngành có chỉ số sản xuất tăng cao. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì hoạt động ổn định và phát triển, có mức tăng trưởng khá; Năm nay Công ty Cổ phần Đường Kon Tum ngoài nguồn nguyên liệu mía trong tỉnh còn thu mua thêm nguồn nguyên liệu mía ngoài tỉnh để sản xuất, thời gian hoạt động sản xuất kéo dài hơn so với năm trước nên sản phẩm đường sản xuất tăng cao. Các ngành sản xuất khác như sản xuất trang phục, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại…Tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tương đối ổn định, lượng sản phẩm tồn kho có xu hướng giảm. Đối với ngành sản xuất điện, sản lượng điện sản xuất trong 4 tháng đầu năm 2016 giảm thấp so cùng kỳ năm trước; Nguyên nhân chủ yếu là do từ những tháng cuối  năm trước đến nay trên địa bàn  nắng hạn kéo dài, lượng nước ở các hồ chứa giảm thấp nên các đơn vị sản xuất điện chủ động điều tiết giảm công suất hoạt động của các nhà máy nhằm ổn định sản lượng điện sản xuất. 

3. Vốn đầu tư

- Ước tính thực hiện vốn đầu tư phát triển tháng 4  năm 2016 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum: 107.263 triệu đồng; Chia ra:

Nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp tỉnh: 83.615 triệu đồng, chiếm 77,95%  trong tổng số nguồn vốn; Chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông, giáo dục, y tế, cấp nước sinh hoạt nông thôn, đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới... Trong đó: Nguồn vốn cân đối Ngân sách tỉnh đạt 31.860 triệu đồng, chiếm  38,10%; Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt  44.382 triệu đồng, chiếm 53,08 %; Nguồn vốn ODA  đạt 1.526 triệu đồng, chiếm 1,83%;  Nguồn vốn Xổ số kiến thiết đạt 3.258 triệu đồng, chiếm 3,90% và nguồn vốn khác đạt 2.589 triệu đồng, chiếm 3,10%.

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp huyện: 23.398 triệu đồng, chiếm 21,81% trong tổng số nguồn vốn; Chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... trên địa bàn các  huyện, thành phố thuộc tỉnh; Trong đó: Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện đạt 10.210 triệu đồng, chiếm 43,64%; Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 11.598 triệu đồng, chiếm 49,57% và nguồn vốn khác đạt 1.590 triệu đồng, chiếm 6,80%.

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp xã: 250 triệu đồng, chiếm 0,23% trên tổng số nguồn vốn.

Ước tính thực hiện vốn đầu tư phát triển 4 tháng đầu năm 2016 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt: 379.317 triệu đồng; Chia ra:

Nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp tỉnh: 292.329 triệu đồng, chiếm 77,07% trong tổng số nguồn vốn; Chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông nông thôn, giáo dục, y tế.... Trong đó: Nguồn vốn cân đối Ngân sách tỉnh đạt 113.602  triệu đồng, chiếm 38,86%; Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 156.877 triệu đồng, chiếm 53,66%; Nguồn vốn ODA đạt 3.489 triệu đồng, chiếm 1,19%; Nguồn vốn Xổ số kiến thiết đạt 14.682 triệu đồng, chiếm 5,02% và nguồn vốn khác đạt 3.679 triệu đồng, chiếm 1,26%.

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp huyện: 86.268 triệu đồng, chiếm 22,74% trong tổng số nguồn vốn; Chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh. Trong đó: Nguồn vốn cân đối Ngân sách huyện đạt 41.150 triệu đồng, chiếm 47,70%; Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 42.673 triệu đồng, chiếm 49,47% và nguồn vốn khác đạt 2.445 triệu đồng, chiếm 2,83%.

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp xã: 720 triệu đồng, chiếm 0,19% trên tổng số nguồn vốn.

Trong  4 tháng  đầu năm  2016  nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế… trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh như :  Đường giao thông Đăk côi- ĐăkPXy (Km0-39+060); Kè chống sạt lở bờ sông Đắk Bla - Kon Tum; Đường nông thôn liên xã và cầu Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi; Đường giao thông Tu Mơ Rông - Ngọc Yêu; đường liên xã Đắk Xú - Plei Kần; Trung tâm dạy nghề huyện ĐắkGlei; Cải tạo, sửa chữa Nhà khách Quang Trung, Đường nội bộ văn phòng nhà nghỉ rừng đặc dụng; Bổ sung lưới điện Hà Mòn;  Nhà khách huyện Đắk Hà;  Đường dân sinh thôn Kô Xia 1+2 xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông; Nâng cấp bệnh viện đa khoa Kon Tum từ 400 lên 500 giường;  CBĐT Đường bao quanh khu dân cư phía nam Thành phố Kon Tum; CBĐT  đường bao quanh khu dân cư phía bắc thành phố KonTum; Nâng cấp  Bệnh viện y học cổ truyền  Tỉnh Kon Tum... và một số công trình dự án thuộc  các nguồn vốn chương  trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a, Chương trình 135);  Nguồn vốn đầu tư theo các chương  trình mục tiêu: Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng; Chương trình đầu tư phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo; Chương trình mục tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế  cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;  Chương trình mục tiêu đầu tư hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016-2020; Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa; Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch; Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm...

4.  Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 4 năm 2016 đạt 1.145.371 triệu đồng, tăng 1,97% so với tháng trước. Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 946.868 triệu đồng, chiếm 82,67% trong tổng mức và tăng 2,15% so với tháng trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 127.393 triệu đồng, chiếm 11,12% trong tổng mức và tăng 0,66% so với tháng trước; Ngành dịch vụ đạt 71.111 triệu đồng, chiếm 6,21% trong tổng mức và tăng 1,91% so với tháng trước.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính 4 tháng năm 2016 đạt 4.550.403,6 triệu đồng, tăng 12,75% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 3.767.987 triệu đồng, chiếm 82,81% trong tổng mức và tăng 12,71% so với cùng kỳ năm trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 499.864 triệu đồng, chiếm 10,99% trong tổng mức và tăng 14,86% so với cùng kỳ năm trước; Ngành dịch vụ đạt 282.553 triệu đồng, chiếm 6,20% trong tổng mức và tăng 9,58% so với cùng kỳ năm trước.

b) Xuất, nhập khẩu

- Xuất khẩu

+ Ước tính tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tháng 4 năm 2016 đạt 6.441 ngàn USD, tăng 13,92% so với số thực hiện tháng trước. Chủ yếu kinh tế tư nhân thực hiện xuất khẩu. Sản phẩm chủ yếu: Cao su thô 4.101 tấn; Sắn và các sản phẩm từ sắn (tinh bột sắn) 2.500 tấn; Gỗ xẻ các loại 402 m; Dây thun cao su 190 tấn; Cà phê nhân 57,6 tấn; Sản phẩm từ gỗ (bàn, ghế các loại) 6.007 cái.

+ Ước tính tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn 4 tháng năm 2016 đạt 25.145 ngàn USD, tăng 92,92% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra: thành phần kinh tế Nhà nước 468 ngàn USD, chiếm 1,86% tổng kim ngạch xuất khẩu; Thành phần kinh tế tư nhân 24.677 ngàn USD, chiếm 98,14% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Sản phẩm chủ yếu: Cao su thô 16.129,6 tấn; Sắn và các sản phẩm từ sắn (tinh bột sắn) 9.600 tấn; Gỗ xẻ các loại 2.229,9 m3; Dây thun cao su 609,2 tấn; Cà phê nhân 351,9 tấn; Sản phẩm từ gỗ (bàn, ghế các loại) 33.748 cái.

Tình hình hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 4 tháng năm 2016 tăng so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do: Một số doanh nghiệp trên địa bàn có hoạt động xuất khẩu đã tìm được thị trường, có đơn đặt hàng và ký kết được hợp đồng xuất khẩu các mặt hàng sang các nước.

- Nhập khẩu

+ Ước tính tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tháng 4 năm 2016 đạt 238 ngàn USD, tăng 9,68% so với tháng trước. Chủ yếu kinh tế tư nhân thực hiện nhập khẩu. Sản phẩm chủ yếu: Gỗ và sản phẩm từ gỗ (gỗ xẻ và gỗ các loại) 1.740 m3; Chất dẻo nguyên liệu (Precipitated Silica) 20 tấn.

+ Ước tính tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn 4 tháng năm 2016 đạt 1.026 ngàn USD giảm 65,01% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu kinh tế tư nhân thực hiện nhập khẩu. Sản phẩm chủ yếu: Gỗ và sản phẩm từ gỗ (gỗ xẻ và gỗ các loại) 7.107 m3; Khoá thẻ Adel các loại 200 cái; Chất dẻo nguyên liệu (Precipitated Silica) 70 tấn.

c) Chỉ số giá

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2016 đã tăng 0,22% so với tháng trước; tăng 0,83% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,27% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2016 tăng 0,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 09 nhóm tăng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,05%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,03%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,08%; Nhà ở, điện, nước, chất đốt và Vật liệu xây dựng tăng 0,31%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,02%; Giao thông tăng 1,47%; Giáo dục tăng 0,08%; Văn hóa, giải trí và Du lịch tăng 0,15%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,01%. Có 01 nhóm ổn định: Thuốc và dịch vụ y tế. Có 01 nhóm hàng giảm: Bưu chính viễn thông giảm 0,03%.

Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ trên địa bàn tỉnh: Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới với xu hướng giảm so với tháng trước, hiện giá vàng 9999 trên địa bàn tỉnh tháng 4/2016 được bán với giá khoảng là 3.076.000 đồng/chỉ giảm 1,32% so với tháng trước; Tỷ giá USD/VND bình quân giao dịch tại mức 22.495 đồng/USD tăng 0,64% so với tháng trước.

d) Vận tải

- Hoạt động vận tải, kho bãi ước tính tháng 4 năm 2016

Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính tháng 4 năm 2016 đạt 109.722,67 triệu đồng, tăng 1,07 % so với tháng trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước tính đạt 41.446,01 triệu đồng, tăng    1,08% so với tháng trước; Vận chuyển ước tính đạt 814 nghìn lượt khách, tăng 1,01 % và Luân chuyển ước tính đạt 103.758 nghìn lượt khách.km, tăng 1,06% so với tháng trước.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước tính đạt 67.861,10 triệu đồng, tăng 1,06% so với tháng trước; Vận chuyển ước tính đạt 794 nghìn tấn, tăng 1,04% và Luân chuyển ước tính đạt 39.527 nghìn tấn.km, tăng  2,92 % so với tháng trước.

Hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tính đạt 415,56 triệu đồng, tăng 0,81 % so với tháng trước.

Doanh thu vận tải hành khách, hàng hóa tăng so với tháng trước là do: trong tháng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao; Doanh thu vận chuyển hàng hóa cũng tăng do các đơn vị vận tải đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển hàng hoá cho sản xuất và tiêu dùng phục vụ nhân dân ổn định.

- Hoạt động vận tải, kho bãi ước tính 4 tháng đầu năm 2016

Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính 4 tháng đầu năm 2016 đạt 434.139,34 triệu đồng, tăng 12,84 % so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước tính đạt 164.062,48 triệu đồng, tăng      14,14% so với cùng kỳ năm trước; Vận chuyển hành khách ước tính đạt 3.223 nghìn lượt hành khách, tăng 14,59 %; Luân chuyển hành khách ước tính đạt 411.166 nghìn lượt hành khách.km, tăng 13,04% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước tính đạt 268.421,66 triệu đồng, tăng 12,03% so với cùng kỳ năm trước; Vận chuyển hàng hóa ước tính đạt 3.163 nghìn tấn, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước; Luân chuyển hàng hóa ước tính đạt 155.757 nghìn tấn.km, tăng 12,66 % so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tính đạt 1.655,2 triệu đồng, tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước.

5. Một số vấn đề xã hội 

a) Y tế

- Tình hình dịch bệnh

Bệnh tay - chân - miệng: Trong tháng, ghi nhận 32 ca mắc mới (Kon Rẫy 12, Đăk Glei 11, Đăk Hà 05, Sa thầy 02, TP. Kon Tum 02), tăng 05 ca so với tháng trước, tăng 12 ca so với cùng kỳ năm trước. Lũy tích đến 31/3/2016, ghi nhận 80 ca mắc (Đăk Glei 38, Đăk Hà 14, Kon Rẫy 12, Sa Thầy 07, TP. Kon Tum 04, Đăk Tô 03, Tu Mơ Rông 02), tăng 56 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh sốt xuất huyết: Trong tháng, ghi nhận 27 trường hợp mắc sốt xuất huyết (Đắk Tô 20, TP. Kon Tum 06, Đắk Hà 01), giảm 2 ca so với tháng trước và tăng 26 ca so với 3/2015. Lũy tích đến 31/3/2016, ghi nhận 93 ca mắc (TP. Kon Tum 53, Đắk Tô 28, Sa Thầy 06, Đăk Hà 04, Ngọc Hồi 02), tăng 88 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh thủy đậu: Trong tháng, ghi nhận 231 ca mắc mới (Đắk Tô 59, TP. Kon Tum 42, Đắk Hà 42, Đắk Glei 36, Sa Thầy 17, Ngọc Hồi 17, Tu Mơ Rông 15, Kon Rẫy 02, Kon Plong 01), tăng 124 ca so với tháng trước, tăng 81 ca so với tháng 3/2015. Lũy tích đến ngày 31/3/2016, toàn tỉnh đã ghi nhận 391 ca mắc (Đắk Tô 104, Đắk Hà 67, Sa Thầy 63, TP. Kon Tum 59, Đắk Glei 41, Tu Mơ Rông 29,  Ngọc Hồi 20, Kon Rẫy 06, Kon Plong 02), tăng 47 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh quai bị: Trong tháng, ghi nhận 102 ca mắc, tăng 25 ca so với tháng trước và tăng 34 ca so với tháng 3/2015. Lũy tích đến 31/3/2016, toàn tỉnh đã ghi nhận 216 ca mắc, tăng 91 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh tiêu chảy: Sở Y tế thành lập Đoàn công tác xác minh tình hình thiếu nước sinh hoạt do khô hạn kéo dài và kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh do khô hạn, thiếu nước và các biện pháp phòng chống tại 3 xã Mô Rai, Sa Sơn, Hơ Moong huyện Sa Thầy; Qua giám sát thực địa, phát hiện bệnh tiêu chảy cấp mắc rải rác xảy ra tại xã Mô Rai, ghi nhận có 51 ca mắc, không có trường hợp tử vong.

Sốt rét: Trong tháng ghi nhận 24 ca mắc mới, giảm 01 ca so với tháng trước và giảm 13 ca so với tháng 03/2015. Lũy tích đến 31/3/2016, toàn tỉnh đã ghi nhận 83 ca mắc, giảm 35 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh lao: Tổng số bệnh nhân lao mới phát hiện trong tháng 16 người (AFB(+): 03; AFB(-): 03; lao ngoài phổi 10), tăng 01 bệnh nhân so với tháng trước.    

Bệnh tâm thần: Tổng số bệnh nhân tâm thần mới phát hiện 09 người (tâm thần phân liệt: 05; động kinh: 04).

Nhìn chung, trong tháng 3 tình hình mắc các bệnh tay – chân - miệng, thủy đậu, quai bị tăng so với tháng trước;  Các bệnh sốt xuất huyết, sốt rét giảm không đáng kể so với tháng trước; Không ghi nhận mắc mới các bệnh bạch hầu, cúm A (H5N1, H7N9, H1N1) ở người, hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV), bệnh do vi rút Zika.

Phòng chống HIV/AIDS: Trong tháng ghi nhận 3 trường hợp nhiễm HIV (01 trường hợp nhiễm HIV phát hiện tháng 2/2016). Lũy tích nhiễm HIV/AIDS tính đến ngày 31/3/2016 là 412 người; Trong đó: bệnh nhân AIDS 223 người, tử vong 137 người. Tổng số bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đang được điều trị thuốc ARV 91 người (người lớn: 85 và trẻ em: 06); Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho 68 bệnh nhân.

- An toàn vệ sinh thực phẩm

Tình hình ngộ độc thực phẩm: Trong tháng không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm; Tổng số ca mắc lẻ tẻ: 16 ca (nguyên nhân do ăn uống không bảo đảm vệ sinh).

Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại 425 cơ sở kinh doanh ăn uống, xử phạt vi phạm hành chính 08 cơ sở do không đạt yêu cầu.

- Khám chữa bệnh: Tình hình bệnh nhân đến khám, chữa bệnh trong tháng tăng so với tháng trước; Tổng số lượt khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh 74.351 lượt người, tăng 38% so với tháng trước; Trong đó: bệnh viện tuyến tỉnh tăng 38,9%, bệnh viện tuyến huyện tăng 41%, Phòng khám đa khoa khu vực tăng 34,9% và tuyến xã tăng 37,3% so với tháng trước. Số lượt bệnh nhân điều trị nội trú 6.953 lượt người, tăng 40,4% so với tháng trước; Công suất sử dụng giường bệnh bình quân của các bệnh viện đạt 111,3% (tháng trước 74,1%) và Phòng khám đa khoa khu vực đạt 60,8% (tháng trước 37,8%).

b) Giáo dục

Để chuẩn bị tốt cho các em học sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2015 – 2016; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho các em học sinh lớp 12.

c) Hoạt động văn hóa, thể thao

- Văn hóa

Cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2016 tỉnh Kon Tum đã triển khai các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ ngày 18/3 đến 23/3 tỉnh Kon Tum đã tổ chức liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với tuần Văn hóa - Du lịch lần thứ 3 năm 2016. Tham gia liên hoan gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng. Các tiết mục liên hoan bao gồm: Trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng; Giao lưu trình diễn cồng chiêng và các trò chơi dân gian; Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian; Lễ hội đường phố (Carnaval); Liên hoan ẩm thực.

Đoàn nghệ nhân của tỉnh tham gia trình diễn các hoạt động văn hóa tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

- Thể dục, thể thao

Tổ chức ngày chạy Olympic; Tọa đàm kỷ niệm và Hội thao toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2016).

d) Tình hình an ninh trật tự - an toàn giao thông

- Tháng 3/2016

Phạm pháp hình sự: Phát hiện 27 vụ (giảm 9 vụ so với tháng trước). Trong đó: Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người 01 vụ, trộm cắp tài sản 07 vụ, hiếp dâm trẻ em 02 vụ, cố ý gây thương tích 09 vụ,  đánh bạc 04 vụ, tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy 04 vụ. Hậu quả: Chết 01 người, bị thương 12 người. Thiệt hại:  Mất 01 xe mô tô, 01 ti vi. Thu giữ: 02 xe mô tô, 03 điện thoại di động, 01 mã tấu, 04 gói bột và 02 gói tinh thể rắn (nghi ma túy), 33.790 ngàn đồng tiền mặt.

Tai nạn giao thông: Xảy ra 07 vụ (giảm 01 vụ so với tháng trước). Hậu quả: Chết 08 người (không tăng, giảm so với tháng trước), bị thương 03 người (giảm 05 người so với tháng trước), hư hỏng 03 xe ô tô, 08 xe mô tô.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 1.686 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; Tạm giữ 759 phương tiện, 1.055 giấy tờ xe các loại; Xử phạt hành chính 2.155 trường hợp, thu 1.373.815.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

- Ba tháng đầu năm 2016

Phạm pháp hình sự: Phát hiện 103 vụ. Trong đó: Giết người 01 vụ, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người 01 vụ, cố ý gây thương tích 21 vụ, trộm cắp tài sản 28 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 02 vụ, tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy 11 vụ, đánh bạc 12 vụ, gây rối trật tự công cộng 05 vụ, vận chuyển buôn bán hàng cấm 04 vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản 03 vụ, cướp giật tài sản 02 vụ, trốn khỏi nơi giam giữ 01 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ, hiếp dâm trẻ em 04 vụ, giao cấu với trẻ em 02 vụ, hủy hoại tài sản 03 vụ, cướp tài sản 01 vụ, cưỡng đoạt tài sản 01 vụ. Hậu quả: Chết 01 người, bị thương 18 người. Thiệt hại: mất 12 xe mô tô, 01 ti vi,  12 điện thoại di động, 02 bộ máy tính để bàn, 01 laptop, 313,5 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác trị giá khoảng 595,6 triệu đồng. Thu giữ: 05 xe mô tô, 06 điện thoại di động , 01 mã tấu, 17 gói ma túy, 10,45 kg pháo nổ, 1.540 gói thuốc lá, 09 quả pháo, 01 hộp pháo (loại 36 ống) và 47,82 triệu đồng tiền mặt.

Tai nạn giao thông: Xảy ra 22 vụ. Hậu quả: Chết 23 người, bị thương 12 người, hư hỏng 11 xe ô tô, 31 xe mô tô, 01 máy cày.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 3.905 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; Tạm giữ 1.131 phương tiện, 2.231 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 4.458 trường hợp, thu 2.293.275.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

e) Tình hình cháy, nổ

Trong tháng xảy ra 05 vụ cháy: Trong đó cháy nhà 03 vụ, cháy vườn cây 01 vụ, cháy doanh nghiệp 01 vụ. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 01 tỷ đồng; Nguyên nhân: do sơ suất trong việc sử dụng lửa 01 vụ, đang điều tra 04 vụ. Lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 08 vụ cháy, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1.420 triệu đồng.

D. TIN TỨC- SỰ KIỆN

I. TIN TRONG TỈNH

1. Sáng 1-4, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với Thường trực HĐND các huyện, thành phố về tình hình hạn hán và công tác triển khai phòng, chống hạn hán trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

Tính đến ngày 31/3/2016, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra khô hạn, thiếu nước tại một số khu vực với diện tích 2.106,16 ha gồm: 1.226,38 ha lúa; 857,03 ha cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu...) và 22,75 ha rau màu các loại. Trong đó diện tích cây trồng bị mất trắng: 867,7 ha (lúa: 837,6 ha; cây công nghiệp: 30,1 ha), cây trồng khác bị giảm năng suất: 1.238,5 ha (lúa: 388,8 ha; cây công nghiệp: 826,9 ha; rau màu các loại: 22,75 ha). Uớc giá trị thiệt hại do hạn hán gân nên đối với sản xuất nông nghiệp tại thời điểm khoảng 90 tỷ đồng.  Dự báo  đến cuối vụ Đông xuân năm 2016 trên địa bàn tỉnh số diện tích có thể bị khô hạn, thiếu nước với diện tích 6.930 ha gồm: 1.900 ha lúa; 5000 ha cây công nghiệp (chủ yếu là cà phê, hồ tiêu...) và 30 ha rau màu các loại. Trong đó diện tích cây trồng bị mất trắng: 1.200 ha (lúa: 1000ha; cây công nghiệp: 200 ha), cây trồng khác bị giảm năng suất: 5.730,0 ha (lúa: 900 ha; cây công nghiệp: 4.800 ha; rau màu các loại: 30 ha). Uớc giá trị thiệt hại do hạn hán gây nên đối với sản xuất nông nghiệp khoảng 200 tỷ đồng.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 45 công trình nước sinh hoạt nguồn nước đến của các đầu mối bị cạn kiệt, hạn chế cấp nước sinh hoạt cho khoảng 1.176 hộ dân; có 8.274 giếng nước có khả năng bị thiếu nước do lưu lượng phục hồi sau thời gian bơm rất nhỏ so với nhu cầu sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng đến nước sinh hoạt của 10.389 hộ dân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn 91-CV/TU ngày 18/3/2016 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống hạn hán năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương  chủ động, tích cực  triển khai nhiều biện pháp phòng, chống hạn, tăng cường theo dõi tình hình diễn biến nắng hạn và chủ động ứng phó, nhằm giảm mức đột thiệt hại thấp nhất do ảnh hưởng của hạn hán gây ra. UBND tỉnh đã phân bổ 17.600 triệu đồng từ nguồn Trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương năm 2016 để bổ sung cho các huyện, thành phố và Ban Quản lý - Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông xuân năm 2015-2016, các đơn vị đang triển khai các bước để kịp thời  khắc phục hậu quả hạn hán. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố đã chủ động trích phần kinh phí hỗ trợ, vận động tuyên truyền nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, có hiệu quả,  tiến hành đào giếng, khai thông hệ thống kênh mương đảm bảo nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, …..

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khen ngợi các cơ quan, địa phương đã kịp thời, tích cực triển khai công tác phòng chống hạn hán; đồng chí yêu cầu lãnh đạo các cấp cần nâng cao trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả làm việc; phát huy hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các cấp, ngoài công tác chuyên môn cần ưu tiên cho công tác phòng chống hạn hán. HĐND các cấp tiến hành tiếp xúc cử tri đặc biệt tại các điểm thôn, làng bị hán hạn nặng; rà soát lại từng thôn, xã để điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vụ đông xuân 2016-2017 cho hợp lý; nắm bắt tình hình sản xuất và nguyện vọng nhân dân để đưa ra các chuyên đề giải quyết tình hình hạn hán sắp tới. Hệ thống chính quyền chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu cho HĐND các cấp. Đồng chí nhấn mạnh cần mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng hiệu quả và ứng phó hiệu quả với biển đổi khí hậu; xã hội hóa để thu hút các nguồn lực để thực hiện công tác phòng chống hạn; linh hoạt các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm để phù hợp với hoàn cảnh khô hạn và thay đổi bất thường của thời tiết.

2. Từ ngày 5 đến 9-4, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga cùng Đoàn công tác của tỉnh Kon Tum đã đi  thăm và chúc Tết cổ truyền Bun-pi-may tại các địa phương Lào; thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại các địa phương của Campuchia.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã chúc toàn thể cán bộ và nhân dân tỉnh Stung Treng (Campuchia) đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm; chúc mừng chính quyền và nhân dân tỉnh Stung Treng đã có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, hai tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Stung Treng (Campuchia) có nhiều tiềm năng và nhiều điểm tương đồng, vì vậy mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ sớm rà soát, đánh giá lại kết quả hợp tác phát triển trong thời gian qua, trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể để tiếp tục hợp tác cùng nhau phát triển sâu trên một số lĩnh vực. Đồng thời, đề nghị phía bạn tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia.

Thăm và chúc Tết tại tỉnh Ratanakiri (Campuchia), đồng chí Trần Thị Nga đã chúc toàn thể cán bộ và nhân dân tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) đón tết Chol Thnam Thmay dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, năm mới nhiều thắng lợi mới; đồng chí nhấn mạnh, quan hệ giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia) thời gian qua luôn được chính quyền 2 bên quan tâm duy trì, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp, coi đây là nhân tố quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia nói chung và 2 tỉnh Kon Tum và Ratanakiri nói riêng.

Đi thăm, chúc Tết cổ truyền và làm việc với các tỉnh Nam Lào (Attapư, Chămpasăk, Sê Kông, Salavan), thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, đồng chí Đào Xuân Quí chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Nam Lào đón Tết cổ truyền Bun-pi-may của Nhân dân các bộ tộc Lào vui tươi, đầm ấm và đạt được nhiều thành công trong năm mới; chúc mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Lào đã thành công tốt đẹp, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đất nước Lào nói chung và tỉnh Attapư sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian đến.

3. Sáng 14-4, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác đảm bảo an ninh, TTATXH và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đồng chí Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh đã báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh và những nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới; tình hình triển khai kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự ATXH trong thời gian trước, trong và sau đợt bầu cử trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền về bầu cử... Qua Hội nghị, các địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện và phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị trên địa bàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu các ngành, huyện, thành phố tiếp tục thực hiện những nội dung, công việc theo kế hoạch từ nay đến ngày 22/5/2016 và phải xây dựng phương án cụ thể, chi tiết cụ thể để thực hiện. Chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền, tăng cường cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động tại cơ sở và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp. Đề nghị các lực lượng vũ trang trên địa bàn phối hợp công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

* Trước đó, vào chiều 4-4 Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Lại Xuân Lâm yêu cầu cần nâng cao công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được trách nhiệm và quyền lợi của ngày bầu cử sắp tới;  yêu cầu các cơ quan được giao về công tác tuyên truyền ở tỉnh và địa phương tăng cường hơn nữa công tác này. Các cơ quan truyền thông của tỉnh và trang tin của các đơn vị tăng cường tăng cường số tin bài, hình ảnh, phóng sự về công tác bầu cử. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị bầu cử hoàn thành tốt, đúng thời gian các nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo đầy đủ về Ủy ban bầu cử của tỉnh để chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cư đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum vào chiều 25-4, Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia - Trưởng Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu dương tỉnh Kon Tum đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Nhìn chung, công tác chuẩn bị đã đáp ứng được các yêu cầu và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch của tỉnh.

4. Chiều 15-4, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBMTTQVN các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo kết quả việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội. 10 ứng cử viên được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ 100%. Trong quá trình tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri, không có ý kiến nào đề nghị xác minh những vụ việc về những người ứng cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong thời gian tổ chức các hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, có 02 người gửi đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm của mình, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cơ cấu, thành phần cũng như tiêu chuẩn những người ứng cử đại biểu Quốc hội, vừa đảm bảo tính đại diện, vừa đảm bảo tính thực thi được trọng trách là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước. Hội nghị đã nhất trí hiệp thương giới thiệu lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm 08 người và cho 02 người được rút tên khỏi danh sách. Cùng với 02 đại biểu do Trung ương phân bổ về, tỉnh Kon Tum có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội để cử tri của tỉnh sáng suốt lựa chọn bầu 06 đại biểu Quốc hội của tỉnh vào ngày 22/5/2016 sắp tới.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội nghị hiệp thương lần 2 của tỉnh đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND nhân dân tỉnh gồm 100 người. Tuy nhiên, trong thời gian tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đã có 17 người gửi đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử. Đến thời điểm hiệp thương lần 3 còn 83 người được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội nghị đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo kết quả việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Kết quả sự  tín nhiệm của cử tri đối với 83 người giới thiệu ứng cử có 80 người được cử tri ở nơi cư trú, nơi công tác tín nhiệm 100% và 03 người được cử tri tín nhiệm dưới 100%.

Trong quá trình diễn ra hội nghị lấy ý kiến của cử tri, không có ý kiến nào của cử tri đề nghị xác minh những vụ việc về những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Đa số cử tri đều thể hiện sự tín nhiệm cao đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên đều là những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được cử tri nơi cư trú tín nhiệm và tin tưởng giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

5. Ngày 26-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) tiến hành Hội nghị lần thứ 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến một số tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XV; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Tỉnh ủy; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến những năm tiếp theo; việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và nhân sự Trưởng, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021; nhân sự giới thiệu bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV; bầu bổ sung  Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.

Tại hội nghị, đã có 37 lượt ý kiến góp ý vào các báo cáo, tờ trình hội nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu các ý kiến; đồng thời giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Về Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Hội nghị thống nhất Chương trình lần này chỉ xác định những nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm xác định tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của địa phương để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện. Sau hội nghị này, căn cứ Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ khẩn trương quán triệt cùng với việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và tích cực tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị mình nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt ngay từ những năm đầu thực hiện Nghị quyết; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua sâu rộng, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Đối với Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy, hội nghị thống nhất chương trình mới chỉ cụ thể hóa và xác định những nội dung thuộc thẩm quyền của Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc; các nội dung còn lại, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy sẽ có trách nhiệm cụ thể hóa vào chương trình công tác năm, chương trình công tác tháng; các cấp, các ngành có trách nhiệm cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác của địa phương, đơn vị mình, đảm bảo từng chủ trương, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh được cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cùng với việc thống nhất nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh giai đoạn 2016-2020, hội nghị cũng đã khẳng định các nội dung trong kế hoạch đã cụ thể hóa đầy đủ, sát thực các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đã đề ra với quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh giai đoạn 2011-2015; tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi trong thời gian tới, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh để tập trung xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển bền vững.

Về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến những năm tiếp theo, hội nghị thống nhất cao với các nhiệm vụ và giải pháp được đề cập trong nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, trách nhiệm điều hành, triển khai tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp đối với vấn đề xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; nhân sự Trưởng, Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021; nhân sự giới thiệu bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 là bước chuẩn bị, nhân sự chủ chốt của tỉnh trên tinh thần kế thừa và phát triển, đảm bảo tính liên tục của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng thời chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí cũng đề nghị, sau khi các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy được ban hành, từng đồng chí Tỉnh ủy viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện có kết quả, sớm đưa Nghị quyết của Tỉnh uỷ đi vào cuộc sống.

II. TIN TRONG NƯỚC

1. Một số nội dung chính trong Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 22/3/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp và người đứng đầu có trách nhiệm học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, trực tiếp là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và hằng năm đánh giá kết quả thực hiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Thứ hai, các văn kiện cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền gồm: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội; Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thứ ba, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức, bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng; kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, với thu hoạch, kiểm tra, đánh giá việc học tập, quán triệt Nghị quyết. Thời gian tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đối với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng và cấp ủy trực thuộc Trung ương hoàn thành trong quý II/2016; cấp huyện và cấp cơ sở hoàn thành trong quý III/2016.

Thứ tư, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trường hợp cần thiết, có sự hỗ trợ của báo cáo viên. Đội ngũ báo cáo viên phải là những người nghiên cứu sâu, nắm vững Nghị quyết, có tư duy, quan điểm đúng đắn, có bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm, có kinh nghiệm, nghiệp vụ, kỹ năng, bảo đảm truyền đạt trung thực, chính xác, sinh động nội dung Nghị quyết, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Thứ năm, cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị-xã hội các cấp xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết. 

Thứ sáu, công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội.

Thứ bảy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn về kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, ban hành hướng dẫn tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đối tượng: thường trực cấp ủy, lãnh đạo các ban tuyên giáo, báo cáo viên nòng cốt của các cấp ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật và văn nghệ sĩ, trí thức; giảng viên lý luận chính trị trong các học viện, trường đại học, cao đẳng.

2. Về kết quả Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII diễn ra từ ngày 21/3 đến 12/4/2016 tại thủ đô Hà Nội. Sau 19 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, cùng sự tham gia tích cực, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng.

Về công tác xây dựng pháp luật: Quốc hội xem xét, thông qua 7 dự án luật, gồm: Luật tiếp cận thông tin, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Luật báo chí, Luật trẻ em, Luật dược, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và Nghị quyết phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Về kinh tế - xã hội: Quốc hội đã thảo luận báo cáo của Chính phủ, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; thảo luận và thông qua Nghị quyết việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016- 2020) cấp quốc gia để đáp ứng yêu cầu về đất đai cho các mục tiêu, nhiệm vụ hợp lý.

Về công tác tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016: Quốc hội đã xem xét các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở đó Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước. Đánh giá nhiệm kỳ qua, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch nước đã thể hiện rõ vai trò người đứng đầu nhà nước trong đối nội, đối ngoại, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân. Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong điều hành, quản lý đất nước, quản lý xã hội một cách tập trung, quyết liệt, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống.

Về công tác nhân sự Nhà nước: Để tạo sự đồng bộ trong công tác nhân sự, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 02 Phó Chủ tịch Quốc hội, 07 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm 05 Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 03 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn về danh sách 02 Phó Chủ tịch và 13 ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và danh sách 01 Phó Chủ tịch và 03 ủy viên Hội đồng quốc phòng - an ninh.

Theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, tại kỳ họp này, các đồng chí sau khi trúng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện tuyên thệ trước Quốc hội.

3. Một số nét đáng chú ý về tình hình kinh tế-xã hội quý I năm 2016

Về tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2016 ước tính tăng 5,46% so với cùng kỳ năm 2015, cao hơn mức tăng của quý I các năm 2012, 2014, nhưng có dấu hiệu chững lại so với cùng kỳ năm 2015 (6,12% ).

Cả nước có 23.767 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 186 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% về số doanh nghiệp và tăng 67,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2016 ước tính đạt 859,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2015. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong quý theo giá hiện hành ước tính đạt 273,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 32,2% GDP. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quý I/2016 ước tính đạt 3,5 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 37,9 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2015. Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 37,1 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I năm 2016 tăng 1,25% so với bình quân cùng kỳ năm 2015.

Một số vấn đề xã hội: trong quý I/2016, cả nước có 90,9 nghìn lượt hộ thiếu đói, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng với 365,9 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, tăng 9,4%. Tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong 3 tháng đầu năm 2016 là 4.104 tỷ đồng.

Đánh giá chung, kinh tế - xã hội nước ta trong quý I/2016 mặc dù gặp khó khăn nhưng có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh. Thu hút khách du lịch quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khá. Thị trường trong nước nhìn chung ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm thấp hơn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả quan trọng đạt được, nền kinh tế nước ta đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại, sản xuất công nghiệp và xuất khẩu đạt thấp, tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục diễn biến phức tạp đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân. 

Để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trong thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Hai là, triển khai thực hiện khẩn trương và quyết liệt công tác phòng, chống thiên tai, xâm nhập mặn và hạn hán. Đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi, công trình chống hạn; vận hành các hồ chứa, các công trình thủy điện, điều tiết nước hợp lý để vừa bảo đảm phục vụ sản xuất điện vừa bảo đảm nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho nhân dân.

Ba là, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa. Chủ động có giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Cộng đồng ASEAN và các hiệp định thương mại tự do, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bốn là, tăng cường công tác quản lý, điều hành thị trường, theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu (gạo, xăng dầu, sắt thép, phân bón..), có biện pháp kịp thời, bảo đảm cung, cầu hàng hóa.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Chủ động rà soát, nắm chắc tình hình hộ thiếu đói, thiếu nước ngọt để cứu trợ kịp thời.

4. Cảnh giác trước những thông tin xấu, luận điệu xuyên tạc về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 22/5/2016. Tuy nhiên, gần đây, trên internet xuất hiện nhiều trang mạng núp bóng “truyền thông xã hội”, đưa tin, giật tít rầm rộ, như “giúp phổ biến kiến thức cho người tự ứng cử và cử tri”, “thúc đẩy quá trình dân chủ hóa”, “cung cấp các thông tin hữu ích về ứng cử, bầu cử dành cho các ứng viên tự do và cử tri”... Thực tế nội dung của các bài viết trên là những thông tin mang tính chủ quan cá nhân, thông tin không đúng sự thật… Như một phản ứng dây chuyền, có kịch bản từ trước, một số trang mạng và báo, đài hải ngoại của tổ chức phản động ở nước ngoài (Đối thoại, Đàn chim Việt, …RFI, RFA…, đã từng đăng tải các tin bài xuyên tạc về Đại hội lần thứ XII của Đảng), tăng cường đăng tải những bài viết có nội dung sai trái, xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Một số người tự cho là “cấp tiến” đã hô hào vận động tranh cử trên mạng, có nhóm lập facebook “Vận động ứng cử đại biểu Quốc hội 2016” nhưng hoạt động như một tờ báo điện tử, ngang nhiên cử người xưng là “phóng viên” đi phỏng vấn, viết bài “đánh bóng”, lăng xê một số người tự ứng cử thuộc nhóm “xã hội dân sự”.

Như vậy, các cá nhân này đã vi phạm các quy định của pháp luật: điều 20, Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin điện tử trên internet; điều 65, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND: Về hình thức vận động bầu cử, có hai hình thức: Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử và thông qua phương tiện thông tin đại chúng (được quy định tại điều 67 của Luật này).

- Một số trang mạng và đài, báo nước ngoài đưa ra các luận điệu xuyên tạc: “Cuộc bầu cử này là không chính danh, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”.  Họ bày tỏ rõ ý định phá hoại cuộc bầu cử, “Hãy tranh cử để ít nhất là làm cho Đảng phải mệt hơn, tốn tiền đối phó”(!). Trên trang của cái gọi là “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” họ phát động "thảo luận đầu xuân" về tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đưa ra tuyên bố yêu cầu “xóa cơ chế Đảng cử, dân bầu”…

Theo nhiều ý kiến, chính những người đưa ra các luận điệu trên đã quên mất rằng, mỗi quốc gia có một thể chế chính trị khác nhau và ở Việt Nam, việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cuộc bầu cử đã được hiến định rõ ràng trong điểm 1, điều 4, Hiến pháp năm 2013 “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội

Thông qua việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội ở một số các khóa gần đây cho thấy, tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII (năm 2007) có 30 người tự ứng cử, Quốc hội khóa XIII (năm 2011) có 82 người tự ứng cử. Số người tự ứng cử được lọt vào vòng chính thức để kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (18%) cao hơn kỳ Quốc hội khóa XII (12%). Đáng chú ý là, có người 2 lần liền tự ứng cử đại biểu Quốc hội đều trúng. Tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV này, cả nước đã có hơn 100 người tự ứng cử, tăng nhiều hơn so với các nhiệm kỳ trước. Điều đó đã bác bỏ một số ý kiến quy chụp cho rằng, bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam chỉ là sân chơi “độc diễn” của Đảng, không có cửa cho các ứng cử viên tự do (!).

- Những ngày gần đây, trên mạng xã hội và đài, báo nước ngoài xuất hiện nhiều thông tin về việc những người tự ứng cử bị “gây khó dễ”, “phân biệt đối xử”. Thậm chí có người còn cho rằng “đang có một chiến dịch “tẩy chay”, “đấu tố” những người tự ứng cử”…Vậy, sự thực là gì?

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong một số cá nhân tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV kỳ này, có người là thành viên Đảng Dân chủ Việt Tân, đã tham gia phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ; và đã tụ tập đông người trái pháp luật ở địa bàn công cộng quận Hoàn Kiếm (vi phạm Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 18-3-2005 của Chính phủ). Có người không tham gia tổ chức chính trị xã hội nào, nhưng lại hai lần bị Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính”… Ngoài ra còn có người tự ứng cử có nhiều phát ngôn, bài viết trên mạng xã hội có nội dung thiếu văn hóa, phản cảm, cổ vũ các đối tượng nhân danh và lợi dụng bảo vệ chủ quyền biển đảo, tụ tập đông người gây rối nơi công cộng. Thực tế này đã được chính quyền nơi cư trú ghi nhận xét vào lý lịch của người tự ứng cử không thể coi là gây khó dễ.

Từ nay đến ngày bầu cử, các thế lực thù địch sẽ vẫn tiếp tục xuyên tạc chống phá cuộc bầu cử. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, các cấp ủy đảng cần triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

III. TIN THẾ GIỚI

1. Về chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Thường Vạn Toàn thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 26 đến 28/3/2016.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi về quan hệ hai nước, hai quân đội và nhất trí cho rằng, về tổng thể quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, hợp tác quốc phòng những năm qua được duy trì và đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trên tinh thần xây dựng. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn đã thẳng thắn trao đổi về vấn đề tranh chấp trên biển ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước và nhấn mạnh: Hai bên tiếp tục xử lý thỏa đáng thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị; căn cứ chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc và tinh thần của “Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển đông ” (DOC), tiến tới xây dựng “Bộ quy tắc ứng xử Biển đông ” (COC); xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Hai bên nhất trí cho rằng, quân đội hai nước phải bình tĩnh, kiềm chế, kiểm soát tốt tình hình, không đe dọa sử dụng vũ lực, không để xảy ra xung đột, cùng giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và lợi ích của hai nước, của khu vực và thế giới; tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả, ổn định và bền vững, khẳng định hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột của mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Hai bộ trưởng bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm và cho rằng, chuyến thăm nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước về lĩnh vực quốc phòng trong thời gian qua.

Ngay sau chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã đồng chủ trì hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 3, tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 28 đến 31/3/2016. Tại cuộc giao lưu hữu nghị, các đại biểu hai nước đều khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài, bền vững; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới. Lãnh đạo địa phương hai nước nhất trí ủng hộ và phối hợp với quân đội hai nước tăng cường tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ đường biên, mốc giới, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển thực chất, lành mạnh, ổn định và bền vững.

2. Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

- Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ nhất tổ chức ngày 23/3/2016 tại Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Với chủ đề “Cùng chung dòng sông, cùng chung tương lai”, Hội nghị khẳng định cam kết của 6 nước đối với hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại tiểu vùng Mekong, đồng thời đề ra các định hướng lớn cho hợp tác Mekong - Lan Thương. Các nguyên tắc cơ bản của hợp tác là đồng thuận, bình đẳng, phối hợp và tham vấn lẫn nhau, tự nguyện, cùng đóng góp và chia sẻ lợi ích; tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, các nhà Lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột là hợp tác chính trị - an ninh; hợp tác kinh tế và phát triển bền vững; hợp tác văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân. Hợp tác Mekong - Lan Thương sẽ đặt trọng tâm vào 5 lĩnh vực ưu tiên là quản lý tài nguyên nước; kết nối, hợp tác năng lực sản xuất; hợp tác kinh tế qua biên giới; nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Tam Á “Vì một cộng đồng chung tương lai hòa bình và thịnh vượng giữa các nước Mekong - Lan Thương”, Tuyên bố chung về hợp tác năng lực sản xuất...

Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh hạt nhân (HNTĐ ANHN) lần thứ tư diễn ra ngày 01/4/2016, tại thủ đô Oa-sinh-tơn (Hoa Kỳ) với sự tham gia của Lãnh đạo Cấp cao 52 quốc gia và các tổ chức quốc tế liên quan. Hội nghị đã tập trung thảo luận về các chủ đề: “mối đe dọa đối với an ninh hạt nhân”; “hành động của các quốc gia nhằm tăng cường an ninh hạt nhân”; “các biện pháp thể chế và hành động quốc tế về tăng cường an ninh hạt nhân”; thông qua Thông cáo của Hội nghị Cấp cao và Kế hoạch hành động đối với 5 tổ chức và sáng kiến quốc tế trên lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu đạt được trong sáu năm thực hiện tiến trình của HNTĐ ANHN; vai trò của các tổ chức và sáng kiến quốc tế đa phương, nhất là vai trò hàng đầu của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong việc bảo đảm an ninh hạt nhân toàn cầu. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Thông cáo và 5 Kế hoạch hành động của HNTĐ; kêu gọi cần đẩy mạnh phối hợp hành động và chia sẻ thông tin giữa các cơ chế quốc tế cũng như giữa các quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng, chống khủng bố hạt nhân và tăng cường an ninh hạt nhân phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp của mỗi quốc gia; ủng hộ các nỗ lực giải trừ toàn diện và không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh quyền của các quốc gia trong việc sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân; cam kết tiếp tục đóng góp tích cực vào nền văn hóa an ninh hạt nhân chung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ hạt nhân, trong đó có phát triển điện hạt nhân một cách an ninh và an toàn.

- Việt Nam kiên quyết phản đối các hoạt động trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông: Ngày 03/4/2016, Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã di chuyển đến vị trí có tọa độ 170312 Bắc - 1100418 Đông để tiến hành tác nghiệp. Đây là khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định. Trước sự việc trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: “Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này, không có thêm các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình và có những đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Việt Nam bảo lưu tất cả các quyền và lợi ích pháp lý của mình đối với khu vực nói trên và quyền sử dụng tất cả các biện pháp hòa bình được luật pháp quốc tế cho phép để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp đó”. Ngày 05/4/2016, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối.

Trước việc Trung Quốc đưa vào hoạt động trạm hải đăng xây dựng trái phép trên bãi đá Xu-bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: “Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động nêu trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, là bất hợp pháp và vô giá trị. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có thêm các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông”. Chiều ngày 07/4/2016, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối.

Ngày 11/4/2016, Bộ trưởng Ngoại giao các nước công nghiệp (G7 gồm: (Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh, Hoa Kỳ, Canađa) ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: “Việt Nam hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước công nghiệp G7 về vấn đề an ninh biển theo mục tiêu chung là bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, an ninh biển và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam đề nghị các bên có những đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương”.

3. Về tình hình bầu cứ Tổng thống My-an-ma

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia My-an-ma, ông H.Ki-o, 69 tuổi, thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang My-an-ma, với 360/652 phiếu bầu. Với chiến thắng này, ông H.Ki-o đã trở thành Tổng thống dân sự đầu tiên tại My-an-ma kể từ năm 1962.

Kể từ khi giành độc lập từ Anh năm 1948, My-an-ma liên tục chìm trong các biến cố chính trị và xung đột sắc tộc. Năm 2011 là năm chứng kiến những chuyển biến sâu sắc và có ý nghĩa đột phá trong đời sống chính trị và kinh tế ở My-an-ma. Đó là kết quả của một kế hoạch cải cách lâu dài “Lộ trình dân chủ 7 bước” được công bố triển khai từ đầu năm 2003. Ngày 15/10/2015, chính phủ và 8 trong số 15 nhóm sắc tộc thiểu số có vũ trang đã ký Thỏa thuận Ngừng bắn toàn quốc (NCA) kết thúc hơn 60 năm xung đột dân sự, mở đường xây dựng hòa bình, góp phần tăng cường sự ổn định và phát triển của My-an-ma. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới, Tổng thống My-an-ma H.Ki-o sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức như nâng cao chất lượng y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm tình trạng quan liêu, chống tham nhũng và cải thiện nền giáo dục, thu hút đầu tư,...; cần có giải pháp để chấm dứt các mâu thuẫn sắc tộc và xây dựng sự đoàn kết giữa các chính đảng và lực lượng vũ trang ở My-an-ma. My-an-ma phải thành lập một chính phủ thực sự phục vụ lợi ích của nhân dân. Đây cũng chính là mong muốn và kỳ vọng của người dân, bởi My-an-ma vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á với gần 1/3 trong tổng số 60 triệu dân sống trong cảnh nghèo đói. Ngoài ra, việc đưa ra những quyết sách trong quan hệ đối ngoại, cân bằng lợi ích giữa ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước phương Tây cũng sẽ không phải là điều dễ dàng. Việc lựa chọn một Tổng thống dân sự trong vòng nhiều thập kỷ qua được cho là cơ hội lịch sử đối với Đảng NLD và đất nước My-an-ma.

4. Nguy cơ khủng hoảng lương thực trên toàn cầu do biến đổi khí hậu

El Nino là hiện tượng thời tiết đặc biệt với sự xuất hiện của dòng hải lưu nóng bất thường trên Thái Bình Dương. Các dòng hải lưu nóng thường bị gió Đông chặn lại ở Tây Thái Bình Dương, đẩy xuống khu vực In-đô-nê-xi-a và Ốt-xtrây-li-a. El Nino xảy ra theo chu kỳ từ 2 đến 7 năm, với cường độ khác nhau, khiến nhiệt độ nước ở Tây Thái Bình Dương có thể tăng 4 độ C so với bình thường. Hiện tượng thời tiết cực đoan này đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

Tại Thái Lan, vùng đất nông nghiệp lớn ở Đông Bắc đang thiếu nước trầm trọng. Tính đến thời điểm này, 22/76 tỉnh thành của Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Hiện chỉ có gần 5/21 triệu ha đất trồng trọt của nước này có đủ nước tưới. Trước tình hình trên, Thái Lan đã phải giảm hạn ngạch xuất khẩu gạo xuống còn 4,6 triệu tấn (giảm khoảng 14,5% so với năm 2015). Một số đập nước chính ở Thái Lan đã ngừng xả nước phục vụ tưới cho cây nông nghiệp mà chỉ ưu tiên cho sinh hoạt của người dân và đảm bảo cân bằng sinh thái.

Việt Nam đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực. Hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra và đã ảnh hưởng đến diện tích sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long từ cuối năm 2015, làm giảm năng suất lúa từ 30% đến 70%.

Các quốc gia lưu vực sông Mê Kông khác như Lào, Campuchia, Malayxia, Philippin cũng đang chịu ảnh hưởng tương tự. Hơn 200.000 ha đất nông nghiệp ở Campuchia đang bị thiếu nước tưới tiêu nghiêm trọng. Tại Lào, tình trạng hạn hán đã kéo dài từ năm 2015 đến nay, làm suy giảm năng suất lúa. Nhiều nông dân Lào lo ngại phải đối mặt với nguy cơ đói vì thiếu gạo ăn. Tại Malayxia, những cánh đồng nguyên liệu đang bị thu hẹp dần và sản lượng đầu ra của mặt hàng xuất khẩu này chỉ còn 1,04 triệu tấn thay vì 1,12 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2015. Tại Philippin, hiện tượng El Nino gây thiệt hại ít nhất 206 triệu USD trong sản xuất nông nghiệp trong năm qua. Nông dân Philippin đang có nguy cơ đối mặt với nạn đói nghiêm trọng khi sản lượng lúa đã giảm đáng kể trong năm 2015.

Các chuyên gia cho rằng, tình trạng khô hạn, nắng nóng kéo dài sẽ kéo theo sản lượng lúa và các loại cây lương thực khác sụt giảm mạnh. Như vậy, sản xuất nông nghiệp của các nước Đông Nam Á trong năm 2016 này sẽ cực kỳ khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh lương thực toàn cầu.

5. Quan hệ Nga – Mỹ thời gian gần đây

Ngày 24/3/2016, Ngoại trưởng Mỹ Giôn Kê-ri đã có chuyến thăm Nga. Đây là chuyến thăm Nga lần thứ 3 của Ngoại trưởng Giôn Kê-ri trong vòng 10 tháng qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ Giôn Kê-ri đã có cuộc hội đàm với Tổng thống V. Pu-tin và Ngoại trưởng Nga X.La-vrốp. Tại các cuộc hội đàm, hai bên đã đạt đồng thuận trong nhiều vấn đề:

Về vấn đề Xy-ri, hai bên khẳng định cần tiến hành đối thoại trực tiếp giữa chính quyền của Tổng thống Ba-sa An Át-xát và phe đối lập; tiếp tục phối hợp hành động nhằm củng cố cơ chế ngừng bắn tại Xy-ri, đồng thời ngăn chặn vi phạm cơ chế này. Nga và Mỹ nhất trí tiếp tục mở rộng tiếp cận nhân đạo đến các khu vực bị phong tỏa ở Xy-ri và được thực hiện đồng thời với việc mở rộng phối hợp chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và các nhóm vũ trang cực đoan khác; về thời hạn thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại Xy-ri, cũng như thời hạn soạn thảo dự thảo hiến pháp của nước này. Hai bên cũng ủng hộ việc Xy-ri là một quốc gia thống nhất. 

Về vấn đề U-crai-na, hai bên nhất trí rằng trong các vấn đề mà hai bên không bất đồng ý kiến mà có lợi ích chung, hai nước sẽ hợp tác trên cơ sở bình đẳng và cân bằng lợi ích. Bên cạnh đó, Nga và Mỹ cũng thừa nhận vẫn còn tồn tại những bất đồng giữa hai nước trong nhiều vấn đề an ninh quốc tế như: phòng thủ tên lửa, Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn, và sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại về các vấn đề trên nhằm giải quyết bất đồng.

Theo các chuyên gia, sau những căng thẳng, chuyến thăm Nga lần này của Ngoại trưởng Mỹ Giôn Kê-ri đã cho thấy Nga và Mỹ đã “xích lại gần nhau” hơn để cải thiện quan hệ song phương, sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crim. Trong lịch sử, quan hệ Nga - Mỹ đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Nếu thời kỳ Tổng thống Mỹ Bill Clinton (1993-2001), Nga được coi là “đối tác chiến lược” của Mỹ thì đến thời kỳ Tổng thống W. Bush (2001-2009), Nga lại trở thành “đối thủ cạnh tranh chiến lược”. Năm 2009, Tổng thống Mỹ B.Obama khi mới nhậm chức đã đề nghị tái khởi động quan hệ Mỹ-Nga và được Tổng thống Nga D.Mét-vê-đép hưởng ứng, quan hệ hai nước đã ấm dần lên. Tuy nhiên, về thực chất quan hệ này vẫn tương đối “lạnh”. Hai nước chưa xây dựng được lòng tin thực sự, vẫn còn tồn tại những bất đồng trong cách giải quyết các vấn đề ở Trung Đông, cũng như việc Mỹ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Đặc biệt, quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng kể từ khi cuộc khủng hoảng U-crai-na xảy ra năm 2013, nhất là khi Mỹ và các đồng minh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề chống Nga, nhằm phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo Crim (tháng 3/2014) và cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho phiến quân ly khai và can thiệp quân sự vào cuộc xung đột ở miền Đông U-crai-na.

Tuy quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn còn không ít những bất đồng, nhưng cả hai bên đều hiểu rằng, nếu không có sự hợp tác giữa hai nước thì không thể giải quyết phần lớn những vấn đề quốc tế quan trọng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CV.435.BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III-2021

Lượt xem:37 | lượt tải:39

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:69 | lượt tải:67

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:180 | lượt tải:180

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:82 | lượt tải:82

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:82 | lượt tải:71

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:50 | lượt tải:39

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:41 | lượt tải:39
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm71
  • Hôm nay7,601
  • Tháng hiện tại335,902
  • Tổng lượt truy cập10,923,178
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây