Cảnh giác trước những biểu hiện “tự diễn biến” 

Cảnh giác trước những biểu hiện “tự diễn biến”

Thứ sáu - 04/09/2020 10:38
Khi mỗi cán bộ, đảng viên luôn nhận thức rõ mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng vững niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi công cuộc đổi mới, thì dù các thế lực thù địch có tìm mọi mưu ma chước quỷ để thúc đẩy “tự diễn diễn”, “tự chuyển hóa” đến đâu, chúng cũng không thể đạt được ý đồ thâm hiểm làm chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã lựa chọn.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Nhận rõ tính chất nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI chỉ rõ: “Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”.
Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hoá - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng và đầy đủ vào nền kinh tế thế giới, bên cạnh những cơ hội lớn do toàn cầu hóa kinh tế đem lại, chúng ta cũng đang đứng trước không ít khó khăn và thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp; đặc biệt vấn đề “tự diễn biến” đang nổi lên như một nguy cơ gây mất ổn định chính trị - xã hội, mất định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, không thể xem thường. Nếu chúng ta không chủ động phòng ngừa từ trước, ngăn chặn từ xa, lơ là chủ quan, mất cảnh giác với thủ đoạn “tự diễn biến” của các thế lực thù địch, thì tất yếu sẽ dẫn đến những hệ lụy tiêu cực về mặt tư tưởng, tâm lý trong xã hội và hậu quả không lường hết được.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã nêu rõ: “Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”. Tình hình đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nhận rõ thực chất của những biểu hiện “tự diễn biến”, để từ đó đề ra được các biện pháp hữu hiệu làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. “Tự diễn biến” (nói đầy đủ thuật ngữ là “tự diễn biến hòa bình”), đó là quá trình biến đổi, chuyển hóa bên trong mỗi người từ ý thức đến hành động trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa, lối sống… theo xu hướng dần xa rời, từ bỏ hệ tư tưởng, lập trường, giá trị, lợi ích, nguyên tắc… xã hội xã hội chủ nghĩa và “tự chuyển hóa” sang quan điểm, lập trường, giá trị tư sản.
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là chủ thể tác động tạo ra “tự diễn biến”. Đối tượng tác động nằm trong Đảng, trong hệ thống chính trị, trong xã hội, trong đội ngũ đảng viên, công chức, nhưng chủ yếu hướng đích mà các thế lực thù địch muốn tạo ra chính là đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đã và đang giữ những trọng trách cao trong Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an. “Tự diễn biến” bao gồm cả nguyên nhân bên trong và bên ngoài, nguyên nhân khách quan và chủ quan, song quá trình và mức độ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến đâu, vẫn do các nguyên nhân bên trong, nguyên nhân chủ quan; tức là, do chính chúng ta quyết định. V.I.Lênin - lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản thế giới đã cảnh báo: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta… Nếu chúng ta do sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ”. Vì thế, nhận diện đúng các nguyên nhân dẫn đến “tự diễn biến” có ý nghĩa rất quan trọng và cấp thiết, nhằm phát hiện kịp thời và phá vỡ các mầm mống, khả năng “tự diễn biến” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
“Tự diễn biến” trên lĩnh vực tư tưởng chính trị diễn ra rất phức tạp, đa dạng, nhiều cấp độ, trong đó cấp độ cao nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện đó là: phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi Đảng từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phê phán lịch sử cách mạng thiếu khách quan, toàn diện; đòi xét lại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, kêu gọi thay bằng chế độ tư bản chủ nghĩa; xuyên tạc, bôi đen hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an...
Thực tiễn đã cho thấy, khi tư tưởng chính trị chệch hướng sẽ làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của chế độ chính trị là khó tránh khỏi. Vì vậy, các thế lực thù địch luôn đặt trọng tâm thúc đẩy “tự diễn biến” về tư tưởng chính trị, trước hết nhằm vào các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, là nơi hoạch định ra đường lối, chủ trương, chính sách của đất nước. Tùy theo từng đối tượng và phạm vi tác động mà các thế lực thù địch sử dụng những thủ đoạn, nội dung, hình thức và phương pháp thúc đẩy “tự diễn biến” về tư tưởng chính trị khác nhau.
“Tự diễn biến” trên lĩnh vực kinh tế là sự phủ nhận của một số người đối với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hạ thấp, đi đến làm mất vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, vai trò quản lý kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa; đòi tư nhân hóa hoàn toàn nền kinh tế, xóa bỏ chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu để thay thế bằng chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa... Quá trình “tự diễn biến” trên lĩnh vực kinh tế càng trở nên nguy hiểm trong điều kiện các thế lực thù địch có tiềm lực kinh tế mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Chúng đã và đang tìm mọi cách lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, khoét sâu vào những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta để cổ súy, thúc đẩy tư nhân hóa nền kinh tế, nhằm đến một giai đoạn nhất định, khi sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa giữ vai trò chi phối cơ sở hạ tầng kinh tế, thực chất là đã chuyển hóa thành kinh tế tư bản chủ nghĩa, thì kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa và thực sự đã “đổi màu”. Khi đó, chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa được thay bằng chế độ kinh tế tư bản chủ nghĩa.
“Tự diễn biến” trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, đạo đức, lối sống được biểu hiện ở việc sùng bái, chạy theo văn hóa, lối sống tư sản; từ bỏ các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống dân tộc, các giá trị xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc trắng trợn lịch sử, phủ nhận nền văn hóa cách mạng; thương mại hóa các hoạt động văn hóa một cách thái quá, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc; đề cao chủ nghĩa cá nhân, thói đạo đức giả, vị kỷ, xa hoa, trụy lạc... Điều rất nguy hại là “tự diễn biến” về đạo đức, lối sống lại diễn ra ở một bộ phận cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị, bởi nó sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với sự nghiệp cách mạng, thậm chí đối với cả vận mệnh của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, như đã từng diễn ra ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô trước đây.
Cùng với thành tựu đạt được sau 30 năm đổi mới, cũng như khó khăn thách thức mà đất nước đã và đang vượt qua; trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới với quy mô, tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn, phức tạp, hơn bao giờ hết, Đảng cần tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức; gắn bó mật thiết với Nhân dân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển.
Vì vậy, chúng ta cần chủ động, tích cực tiến hành phòng, chống “tự diễn biến” trong nội bộ, trước hết chú trọng thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:
Một là, phải luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; giữ vững và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc...
Hai là, phải chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán mọi biểu hiện “tự diễn biến” cả từ phía các thế lực thù địch và từ phía nội bộ ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ở mọi lúc, mọi nơi, mọi cấp độ, cả ở trong nước và ngoài nước.
Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy "xây" làm cơ sở quyết định để “chống”. Trước hết, phải xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh để “miễn dịch” trước mọi sự tác động tiêu cực từ bên ngoài. Cùng với đó, phải kịp thời phát hiện các nguy cơ “tự diễn biến” từ khi còn ở dạng mầm mống, khả năng thì mới có thể “chống” tốt. Đồng thời, luôn tích cực, chủ động, kiên quyết đấu tranh bài trừ tệ nạn tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu, coi đó như một loại “giặc nội xâm”, không khác gì với đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.
Bốn là, công tác tổ chức cán bộ phải luôn gắn kết với tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Để triệt tiêu mọi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, cần hết sức coi trọng đến công tác tổ chức cán bộ.
Bởi, khi mỗi cán bộ, đảng viên luôn nhận thức rõ mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng vững niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi công cuộc đổi mới, thì dù các thế lực thù địch có tìm mọi mưu ma chước quỷ để thúc đẩy “tự diễn diễn”, “tự chuyển hóa” đến đâu, chúng cũng không thể đạt được ý đồ thâm hiểm làm chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã lựa chọn.

Mộng Hoài Nhung
(Công an tỉnh Kon Tum)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.59.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Lượt xem:129 | lượt tải:61

HD.60.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem:129 | lượt tải:55

HD.61.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lượt xem:130 | lượt tải:55

HD.58.BTGTW

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Lượt xem:45 | lượt tải:23

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ

Lượt xem:569 | lượt tải:254

HD.32.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"

Lượt xem:158 | lượt tải:70

HD.31.BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI

Lượt xem:651 | lượt tải:342
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập96
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm87
  • Hôm nay4,797
  • Tháng hiện tại316,220
  • Tổng lượt truy cập16,141,369
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây