Những thành tựu trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, chống lại diễn biến hòa bình ở nước ta thời gian qua. 

Những thành tựu trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, chống lại diễn biến hòa bình ở nước ta thời gian qua.

Thứ hai - 08/06/2020 15:33
Việc đề cao cảnh giác thể hiện bằng việc quan tâm đến công tác lãnh đạo, quản lý trong đấu tranh phê phán quan điểm sai trái, thù địch cho thấy sự đúng đắn của chúng ta trong cuộc chiến chống lại kẻ thù tư tưởng.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Thất bại trong việc dùng vũ lực, sức mạnh quân sự chống lại chủ nghĩa xã hội, các nước đế quốc đã chuyển hướng chiến lược với hy vọng “chiến thắng không cần chiến tranh”, chúng ra sức tấn công toàn diện các nước xã hội chủ nghĩa và các đảng cộng sản, trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa xã hội, an ninh, đối ngoại…bằng tất cả các phương tiện, thủ đoạn nhằm chống phá, đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.
Báo cáo chính trị tại Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa VII, nêu rõ: “trong khi tập trung xây dựng đất nước, chúng ta không một chút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc,…giữ vững ổn định chính trị - xã hội và định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa”. “Tiến hành cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện, lâu dài nhằm làm thất bại âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của kẻ thù”.
Đề cao cảnh giác cách mạng trong hai nhiệm kỳ Đại hội vừa qua (Nghị quyết Trung ương 4  khóa XI và khóa XII), Đảng ta liên tục và thường xuyên cảnh báo, chỉ ra các nguy cơ, những phương thức thủ đoạn mà các thế lực thù địch cũng như bọn cơ hội chống phá thông qua diễn biến hòa bình (DBHB)  cũng như sự “suy thoái về tư tưởng chính trị; suy thoái về đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tính đến nay, cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, chống lại diễn biến hòa bình ở nước ta đã đạt được những thành tựu cơ bản như:     
Một là, chúng ta đã bước đầu khẳng định và bảo vệ được chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, giữ vững được định hướng XHCN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó khẳng định tính đúng đắn của con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.        
Việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, một mặt, khẳng định quan điểm mang tính nguyên tắc củaViệt Nam là: "Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn; đổi mới không phải là xa rời mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng". Mặt khác, góp phần bổ sung, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng HCM, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam cho phù hợp với thực tế ngày càng phát triển mau lẹ, nhưng cũng đầy phức tạp.     
Khẳng định giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh trọng tâm là đổi mới kinh tế và từng bước kết hợp đổi mới chính trị, không chấp nhận đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập đã thể hiện bản lĩnh chính trị và nhận thức đúng đắn của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới theo định hướng XHCN.
Hai là, nâng cao nhận thức của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.   
Thông qua việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội dung về tăng cường cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhận thức của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch được nâng lên; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội bước đầu có chuyển biến tích cực. 
Trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới...đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển tốt đẹp của đất nước. Thực tiễn chính trị thế giới thời gian qua làm cho nhân dân ta nhận rõ hơn bản chất và mưu đồ của chủ nghĩa đế quốc, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước tư tưởng muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, lái đất nước đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa. Và, thành tựu trong cuộc chiến chống Covid-19 càng làm nhân dân ta tự hào, tin tưởng vào chế độ xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng.
Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng quan tâm trước các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong và ngoài nước, việc theo dõi nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nội bộ và tâm trạng xã hội nhất là công tác thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, về âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch được tăng cường dưới nhiều hình thức: thông tin đại chúng, thông báo nội bộ, hội thảo...công tác bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ về đấu tranh chống diễn biến hòa bình bước đầu được chú trọng.   
Chúng ta đã chủ động tấn công có hiệu quả hơn vào các hoạt động vi phạm pháp luật của bọn cơ hội chính trị, phản  động. Tổ chức cho quần chúng ở cơ sở đấu tranh, cô lập và phân hóa kẻ xấu, góp phần ổn định chính trị củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh của Đảng, Nhà nước và nhân dân.    
Ba là, chúng ta đã phân định rõ hơn chủ thể của những tư tưởng phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Trên thực tế, chủ thể của các quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có hai loại chính. Trước tiên là các lực lượng của chủ nghĩa đế quốc, những thế lực đang ráo riết triển khai chiến lược DBHB, những phần tử lưu vong phản động. Đây là những kẻ thù tư tưởng của CNXH, cần kiên quyết đấu tranh. Thứ hai là, những người nhẹ dạ, non yếu về bản lĩnh chính trị, cả tin và hùa theo những luận điệu sai trái. Họ đã sai lầm khi nghi ngờ, công kích con đường đi lên CNXH ở nước ta, vô hình chung tạo ra những điểm nóng trong dư luận chính trị xã hội, ảnh hưởng không tốt đến lòng tin và đồng thuận xã hội. Nhiều người trong số đó khi được thảo luận, chia xẻ, thuyết phục đã nhận ra chân lý, từ bỏ quan niệm sai lệch và trở về với đội ngũ chúng ta. 
Việc phân định rõ các đối tượng trên đã góp phần tăng hiệu quả của cuộc đấu tranh chống những quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà vẫn tuân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là “thêm bạn, bớt thù”.
Bốn là, công tác lãnh đạo, quản lý cuộc đấu tranh với các quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ngày càng được nâng cao.   
Chúng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết như Kết luận Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư ban hành ngày 04-01-2002 về tăng cường cuộc đấu tranh chống các luận điệu sai trái và hoạt động tán phát tài liệu chống Việt Nam; Thông báo Kết luận số 94-KL/TW, ngày 30-12-2002 của  Ban Bí thư về nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu DBHB trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng lý luận trong tình hình mới; về Chiến lược Công tác tư tưởng của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2008; Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư, ngày 24-4-2009, về Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, cũng như 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ ra... góp phần nâng cao sự cảnh giác, đấu tranh với các thế lực chống phá bên ngoài cũng như "giặc nội xâm" từ bên trong.      
Việc đề cao cảnh giác thể hiện bằng việc quan tâm đến công tác lãnh đạo, quản lý trong đấu tranh phê phán quan điểm sai trái, thù địch thể hiện sự đúng đắn của chúng ta trong cuộc chiến chống lại kẻ thù tư tưởng. Trong thực tế, sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng các cấp, sự vào cuộc của các bộ, ban ngành Trung ương kết hợp với các địa phương đã nắm chắc hoạt động của các lực lượng thù địch chống phá Việt Nam. Chúng ta đã thành lập các Ban chỉ đạo chuyên môn (Ban chỉ đạo 94 thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương) để theo dõi, báo cáo, tìm hiểu các hoạt động và dự đoán được các tình huống, các chiêu thức mà các lực lượng thù địch có thể dùng để chống phá chúng ta.
Dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự tham gia của các ban ngành, giữa trung ương và địa phương đã nắm chắc hơn các động thái phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, công tác đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần quản lý các phương tiện truyền thông, nhất là các hoạt động kinh doanh internet, các trang báo điện tử: yêu cầu hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, chú trọng tính tư tưởng góp phần làm lành mạnh xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng XHCN.
Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng của đất nước, góp phần lành mạnh hóa đời sống tư tưởng, nâng cao lòng tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới và con đường đi lên CNXH của Việt Nam.                   

TS. Ngô Hoàng Anh - Tô Hữu Chí
(Trường Chính Trị  tỉnh Kon Tum)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:52 | lượt tải:40

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:121 | lượt tải:115

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:64 | lượt tải:63

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:66 | lượt tải:60

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:41 | lượt tải:28

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:35 | lượt tải:27

KL.81.BCT

về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Lượt xem:108 | lượt tải:155
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay7,765
  • Tháng hiện tại252,845
  • Tổng lượt truy cập10,840,121
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây