Tăng cường công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới 

Tăng cường công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới

Thứ sáu - 12/07/2019 14:58
“Diễn biến hòa bình” - chiến lược thâm độc của các thế lực thù địch - nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thông qua các hoạt động phá hoại, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước ta, trong đó lĩnh vực tư tưởng, văn hóa luôn được xác định là mục tiêu quan trọng các thế lực thù địch nhắm vào lợi dụng.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị tăng cường thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, sử dụng các biện pháp, tiến hành nhiều hoạt động phức tạp từ âm thầm đến công khai phá hoại tư tưởng, văn hóa đối với Việt Nam thông qua các phương thức, thủ đoạn chủ yếu như: Lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng Internet với các trang mạng xã hội để đăng tải, tán phát hàng triệu bài viết với nội dung phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng, đời tư các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; phủ nhận thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điệu hóa yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế - xã hội.
Ngoài ra, chúng tăng cường móc nối, lôi kéo, mua chuộc, khống chế và lợi dụng các cán bộ, đảng viên, trí thức, chức sắc tôn giáo, các đối tượng có biểu hiện bất mãn, cơ hội chính trị và các phần tử xấu trong nước để tạo dựng “ngọn cờ” trong nội bộ; hậu thuẫn cho việc hình thành, công khai hóa các tổ chức “xã hội dân sự”, “yêu nước”, “phản biện xã hội” để hoạt động chống đối chính trị. Lợi dụng các sự kiện chính trị, xã hội, các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, như các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, họp Quốc hội; các vụ án kinh tế, vụ án có liên quan đến cán bộ, đảng viên; các vụ việc tham nhũng để lồng ghép các nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế….
Nhận thức rõ tính chất và mức độ nguy hiểm của âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực này nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Gần đây nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu rõ: “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”, “Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này phải có các giải pháp đồng bộ nhằm tạo ra sức đề kháng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nêu rõ 03 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ cần đẩy lùi, ngăn chặn trong bối cảnh tình hình mới chịu sự tác động mạnh mẽ của mặt trái nền kinh tế thị trường và sự phát triển bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Trong đó, nhóm biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ là hệ quả trực tiếp của âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cần lưu ý: “(1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”; (2) Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; (3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; (4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; (5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an; (6) Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước; (7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước; (8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng; (9) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.
Đối với tỉnh Kon Tum, thời gian qua công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên địa bàn có những thuận lợi nhất định, tạo nền tảng, điều kiện cho việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, công tác. Trước hết phải kể đến đó là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị; ban hành các văn bản kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94), phân công, phân cấp nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Định kì đánh giá kết quả công tác, trên cơ sở đó khắc phục những sơ hở, thiếu sót còn tồn tại, phát huy ưu điểm, những mặt công tác đã đạt được.
Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, không tạo điều kiện, cơ hội để các đối tượng chống đối lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo chính quyền. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa-tư tưởng trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện tốt; chủ động phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm của các tổ chức, cá nhân (nhất là số văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí) có những biểu hiện sai lệch về tư tưởng chính trị, lợi dụng hoạt động văn hóa-tư tưởng để chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Bên cạnh những thuận lợi, trước sự tác động của những yếu tố khách quan và chủ quan cũng tạo những khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, trong đó: (1) Hiện nay, hoạt động báo chí tham gia đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Công tác biên dịch tài liệu tuyên truyền và xuất bản các ấn phẩm thông tin bằng tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh chưa nhiều, chưa phong phú. Tài liệu chính thống để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phản bác còn chậm, chưa kịp thời. (2) Nhận thức về vấn đề âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là giới trẻ còn khá hạn chế. Sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường cùng sự phát triển bủng nổ của mạng Internet dẫn đến ý thức chính trị trong một bộ phận quần chúng nhân dân hiện nay khá mờ nhạt, không phân biệt được quan điểm chính trị tích cực-tiêu cực, dễ bị tác động, lôi kéo bởi những thông tin sai lệch, xuyên tạc, nhất là thông tin những vụ việc tiêu cực về kinh tế-xã hội nổi lên gần đây. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác của ta nếu không có biện pháp quyết liệt, kịp thời. (3) Sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet là công cụ hữu hiệu để các thế lực thù địch, đối tượng chống đối gia tăng các hoạt động tán phát tài liệu, bài viết tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Cùng với đó, sự bùng nổ khó kiểm soát về mặt thông tin dẫn đến những thông tin xấu-độc xuất hiện ngày càng nhiều và lan truyền với tốc độ nhanh chóng đã tác động không nhỏ đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, điều này đòi hỏi công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng của ta phải chủ động, thường xuyên, liên tục, mạnh mẽ và có phương thức đấu tranh phù hợp với từng đối tượng bảo vệ. (4) Phương thức, thủ đoạn tuyên truyền, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt; trong khi đó việc trao đổi thông tin, tình hình giữa các cơ quan, ban, ngành có lúc có nơi chưa kịp thời, đầy đủ dẫn đến công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu phản động của các thế lực thù địch còn thiếu thống nhất giữa các ban, ngành, còn bị động, thiếu kịp thời, chặt chẽ, nhất là những vấn đề mới nảy sinh. Bên cạnh đó, lợi dụng những đặc điểm còn hạn chế về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh nhà với số lượng người dân tộc thiểu số chiếm đa số cùng một số vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống xã hội, các thế lực thù địch sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá. Yêu cầu trên đòi hỏi sự theo dõi, bám sát tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn, tham mưu xử lý, giải quyết kịp thời của các cơ quan chức năng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác đấu tranh, phản bác âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đảm bảo nhạy bén, linh hoạt, ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
Trên cơ sở tình hình thực tiễn với những thuận lợi, khó khăn trong công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và bài học kinh nghiệm rút ra, thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình hiện nay; củng cố, kiện toàn lực lượng phục vụ yêu cầu công tác đặt ra. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; nắm vững định hướng chính trị, tư tưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, cán bộ chủ trì và vai trò của Ban Chỉ đạo 94 tỉnh (sắp tới là Ban Chỉ đạo 35) trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.
Giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh; nâng cao sức “tự đề kháng”, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, trong đó đảm bảo lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng vai trò nòng cốt trong giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới.
Hai là, sở, ngành, địa phương làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên trong nhận diện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động tác động, chuyển hóa nội bộ, tuyên truyền, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhất là các bài viết, hình ảnh xuyên tạc, bịa đặt lan truyền trên mạng xã hội hiện nay; qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức để xây dựng, hình thành thế trận an ninh vững chắc, làm nền tảng cho cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đồng thời giảm tải áp lực và góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh của ta.
Ba là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đảm bảo số lượng, chất lượng bài viết có tính lan truyền, tác động mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục và tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng trong cộng đồng mạng.

Hồ Thị Khánh Vi
(Công an tỉnh Kon Tum)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.59.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Lượt xem:250 | lượt tải:105

HD.60.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem:249 | lượt tải:93

HD.61.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lượt xem:250 | lượt tải:88

HD.58.BTGTW

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Lượt xem:72 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ

Lượt xem:689 | lượt tải:300

HD.32.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"

Lượt xem:187 | lượt tải:79

HD.31.BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI

Lượt xem:765 | lượt tải:404
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,839
  • Tháng hiện tại353,589
  • Tổng lượt truy cập16,178,738
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

bao chi xdd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây