Chức năng, nhiệm vụ 
banner 1
 

Chức năng, nhiệm vụ

Thứ bảy - 07/06/2014 19:20
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
(Theo Quy định số 04-Qđi/TU, ngày 28-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy )
 
I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUNG
1. Chức năng:
1.1- Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.
1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy.
2. Nhiệm vụ:
2. Nhiệm vụ
2.1- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng chính trị có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
b) Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách, giải pháp trong lĩnh vực tuyên giáo trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức thực hiện; sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.
c) Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước. Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng.
d) Nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền, các hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo ở địa phương đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết, chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản ... thuộc phạm vi phụ trách.
đ) Giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên theo phân cấp.
e) Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.
g) Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.
h) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.
2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
a) Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.
b) Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Tỉnh ủy; bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
c) Hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, thành phố thuộc tỉnh và đảng bộ xã, phường, thị trấn.
2.3- Thẩm định, thẩm tra
Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
2.4- Phối hợp
a) Với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương; quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.
b) Với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan trong khối tuyên giáo trực thuộc Tỉnh ủy.
c) Với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.
d) Với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực tuyên giáo.
đ) Với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.
 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG
(Theo Quy định số 30-Qđi/BTGTU, ngày 11-8-2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
1. Văn phòng
* Tham mưu lãnh đạo Ban:
- Thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp của Ban (bao gồm công tác tổng hợp; hành chính-quản trị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng, xét duyệt sáng kiến); công tác quốc phòng - an ninh và công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan.
- Xây dựng các quy chế, quy định trong cơ quan; giúp lãnh đạo Ban triển khai, đôn đốc, giám sát việc thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc, báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, hàng năm và đột xuất của cơ quan; đôn đốc các phòng chuyên môn về tiến độ triển khai, thực hiện các kế hoạch, chương trình đã đề ra.
- Liên hệ với các cơ quan về công việc liên quan đến hoạt động của Lãnh đạo Ban và của cơ quan. Tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng chuyên môn và cán bộ, chuyên viên, nhân viên cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Tiến hành in ấn và phát hành các văn bản, tài liệu của cơ quan. Tiếp nhận, phân phối, theo dõi văn bản, tài liệu, báo chí hằng ngày của cơ quan.
- Quản lý, lưu trữ văn bản, tài liệu gửi đi, gửi đến của cơ quan. Tổ chức, quản lý tốt phòng lưu trữ của cơ quan; tham mưu mua các tài liệu nghiên cứu, sách, báo, tạp chí cần thiết liên quan đến công tác tuyên giáo phục vụ cho cán bộ, công chức của Ban và bạn đọc của các ban xây dựng Đảng, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
- Quản lý, bố trí phương tiện, trang thiết bị phục vụ thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu công tác của lãnh đạo Ban và cơ quan.
- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho các cuộc họp và hội nghị, hội thảo của Ban.
- Xây dựng dự toán ngân sách hằng năm; xây dựng kế hoạch công tác tài chính hằng tháng, quý, năm. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan.
2. Phòng Tuyên truyền - Văn hóa, Văn nghệ
* Tham mưu lãnh đạo Ban:
- Chủ trì (hoặc phối hợp) xây dựng dự thảo (hoặc thẩm định) nội dung các chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết, thông báo, quy định, báo cáo... của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có liên quan đến lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản và văn hóa, văn nghệ trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Đôn đốc, giám sát, khảo sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản và văn hóa, văn nghệ.
- Chỉ đạo định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản và văn hóa, văn nghệ; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền về các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, của tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Theo dõi, nhận xét, đánh giá về tư tưởng chính trị của các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ diễn ra trên địa bàn; nội dung thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động xuất bản ở địa phương.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh để quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ phóng viên, văn nghệ sỹ của tỉnh.
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và Ban chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh.
- Phối hợp với UBND tỉnh triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân (theo Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27-4-2009 của Ban Bí thư).
3. Phòng Khoa giáo
* Tham mưu lãnh đạo Ban:
- Chủ trì (hoặc phối hợp) xây dựng dự thảo (hoặc thẩm định) nội dung các chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết, thông báo, quy định, báo cáo... của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có liên quan đến công tác khoa giáo[1] trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Đôn đốc, giám sát, khảo sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác khoa giáo.
- Chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương.
-  Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học; đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.
4. Phòng Thông tin công tác tuyên giáo
* Tham mưu lãnh đạo Ban:
- Chủ trì (hoặc phối hợp) xây dựng dự thảo (hoặc thẩm định) nội dung các chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết, thông báo, quy định, báo cáo... của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có liên quan đến công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Đôn đốc, giám sát, khảo sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng.
- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, dư luận xã hội trong địa bàn tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra; kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết
- Tổ chức và đánh giá hoạt động, cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; định hướng, theo dõi, đánh giá hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.
5. Phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng
* Tham mưu lãnh đạo Ban:
- Chủ trì (hoặc phối hợp) xây dựng dự thảo (hoặc thẩm định) nội dung các chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết, thông báo, quy định, báo cáo... của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có liên quan đến lĩnh vực lý luận chính trị và lịch sử Đảng trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khảo sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng.
- Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và các đối tượng khác. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo sơ kết, tổng kết các đợt nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố. Kiểm tra những vấn đề phức tạp nảy sinh trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội-nhân văn trong hệ thống trường chính trị, hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo, tuyên huấn cấp uỷ cấp dưới, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện...
- Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, thành phố và đảng bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh; lịch sử các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.
- Thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ các huyện, thành phố; lịch sử các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; nội dung các ấn phẩm và các công trình liên quan đến yếu tố lịch sử trong tỉnh trước khi xuất bản.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.
6. Một số bộ phận hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm:
- Ban Biên tập các ấn phẩm thông tin (Trang Thông tin điện tử của Ban; Bản tin Thông báo nội bộ; Tài liệu sinh hoạt chi bộ): Thực hiện theo Quy chế hoạt động xuất bản các ấn phẩm thông tin do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành.
- Tổ công tác 04: Thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban và hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04 Tỉnh ủy.
 

[1] Bao gồm cả lĩnh vực thể dục-thể thao, gia đình.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2021

Lượt xem:3 | lượt tải:1

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:22 | lượt tải:12

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:74 | lượt tải:25

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:48 | lượt tải:30

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:176 | lượt tải:70

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:181 | lượt tải:47

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:206 | lượt tải:156
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Hôm nay7,814
  • Tháng hiện tại300,878
  • Tổng lượt truy cập12,155,448

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây