Hiệu quả tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều 
banner 1
 

Hiệu quả tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều

Thứ ba - 28/09/2021 09:02
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24-8-2016 của Tỉnh ủy Kon Tum về “giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020”(Nghị quyết 06-NQ/TU), toàn tỉnh có 26.390 hộ thoát nghèo và 11.570 hộ thoát cận nghèo,...đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.
Sở LĐTB&XH tổ chức Ngày hội việc làm và khởi nghiệp hàng năm cho người lao động
Sở LĐTB&XH tổ chức Ngày hội việc làm và khởi nghiệp hàng năm cho người lao động
Đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết: Các cấp, các ngành đã tổ chức quán triệt và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Công tác tuyên truyền về giảm nghèo bền vững được quan tâm, đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo đã tạo điều kiện, cơ hội cho người dân khu vực nông thôn được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Kinh tế, xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển; cơ sở hạ tầng các huyện, xã nghèo, khó khăn được cải thiện, các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường lớp học đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Tỷ lệ hộ nghèo, thất nghiệp, thiếu việc làm và các tệ nạn xã hội giảm dần; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâng lên... Kết quả tích cực đó được thể hiện qua các số liệu cụ thể sau:
Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức  phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, đã đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách về giảm nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đã triển khai thực hiện có hiệu quả 05 Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và 06 chính sách hỗ trợ giảm nghèo, góp phần tạo điều kiện, cơ hội cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện, nâng cao chất lượng sống và giảm nghèo bền vững. Đã hoàn thành đầu tư cấp điện cho 20 thôn, làng trên địa bàn các huyện: Ia H’Drai, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Đăk Hà, Đăk Tô, Sa Thầy; hỗ trợ đào tạo nghề cho 14.469 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chung đến năm 2020 đạt 52%. Việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ được thực hiện có hiệu quả, nhất là hỗ trợ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả cao; một số cơ quan, đơn vị đã đóng góp nhiều ngày công để tu sửa các công trình đường giao thông nông thôn, đường vào các khu sản xuất, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho các hộ nghèo...
Tính đến ngày 31-12-2020, bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,84%/năm. Từ 26,11% cuối năm 2015 xuống còn 10,29% cuối năm 2020, đạt 109,7% mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong 05 năm, tổng số hộ thoát nghèo là 26.394 hộ. Trong đó, có 23.856 hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo, bình quân tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 6,67%/năm, đạt 148,22% mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng số hộ thoát cận nghèo là 11.570 hộ, giảm từ 6,64% vào cuối năm 2015 xuống còn 5,90% vào cuối năm 2020.
Về giảm tỷ lệ thiếu hụt các dịch vụ cơ bản của Nhân dân: Tính đến 31-12-2020, đã giảm từ 3.074 hộ xuống còn 318 hộ được tiếp cận dịch vụ y tế; từ 3.728 hộ xuống còn 865 hộ được bảo hiểm y tế; từ 11.105 hộ xuống còn 3.031 hộ trình độ giáo dục người lớn; từ 3.726 hộ xuống còn 553 hộ tình trạng đi học của trẻ em; từ 12.490 hộ xuống còn 4.637 hộ chất lượng nhà ở; từ14.496 hộ xuống còn 5.666 hộ về diện tích nhà ở; từ 8.441 hộ xuống còn 2.452 hộ về nguồn nước sinh hoạt; từ 22.893 hộ xuống còn 9.974 hộ có hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; từ 13.238 hộ xuống còn 5.267 hộ được sử dụng dịch vụ viễn thông; từ 11.063 hộ xuống còn 4.049 hộ có tài sản tiếp cận thông tin;…100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và kinh nghiệm sản xuất thông qua báo chí, các xuất bản phẩm và phương tiện truyền thông khác. Tăng thu nhập bình quân của hộ nghèo là 644.000 đồng/người/tháng, đạt 122% so với mục tiêu tăng thu nhập bình quân hàng năm của hộ nghèo theo Nghị quyết đề ra.
Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh đạt nhiều kết quả tích cực, như: Có 93% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; 100% xã có trạm y tế, có đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,60%; có 100% các huyện, thành phố có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; có 178 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia; có 89% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hằng năm trên địa bàn; có 100% đường liên xã và đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 65% đường thôn xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.
Đến ngày 30-6-2021, toàn tỉnh có 28 xã được công nhận xã nông thôn mới, tăng 20 xã so với năm 2015. Hiện có 02 xã đạt từ 8 đến 9 tiêu chí, 04 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 50 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 41 xã so với năm 2016). Số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn/xã là 14,15 tiêu chí, tăng 5,15 tiêu chí so với năm 2015. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã thực hiện đạt toàn bộ các chỉ tiêu giảm nghèo đã đề ra được xác định tại Nghị quyết 06-NQ/TU, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch, như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 3,84%/năm, đạt 109,7%; tăng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo là 644 nghìn đồng/người/tháng đạt 122%; Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo được đảm bảo; cơ bản đáp ứng khả năng tiếp cận của hộ nghèo với các dịch vụ cơ bản; Kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện, xã, thôn đạt, trong đó có 02 chỉ tiêu vượt (số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 111%; các hộ dân thuộc địa bàn xã đặc biệt khó khăn được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luận của Đảng, nhà nước đạt 111%).
Có được kết quả tích cực trên, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân trong việc phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 06-NQ/TU, qua đó đã từng bước cải thiện, nâng cao đời sống kinh tế- xã hội của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh.


Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:62 | lượt tải:63

HD.17.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy khóa XVI về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lượt xem:46 | lượt tải:42

HƯỚNG DẪN

của BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022

Lượt xem:135 | lượt tải:94

HD.16.BTGTU

về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”

Lượt xem:70 | lượt tải:47

KH.29.BTGTU

công tác lý luận chính trị năm 2022

Lượt xem:159 | lượt tải:46

CV.746.BTG

V/v tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị

Lượt xem:134 | lượt tải:54

QC.05.TU

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Lượt xem:192 | lượt tải:40
cuoc thi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay17,900
  • Tháng hiện tại38,042
  • Tổng lượt truy cập13,096,448
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây