Kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh 

Kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Thứ tư - 11/05/2022 16:28
Trong 10 năm qua, với trách nhiệm được giao, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã tích cực nghiên cứu, đổi mới tư duy trong nhận thức và hành động, thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa và hội nhập quốc tế.
Hội thảo sản xuất nông nghiệp sinh thái  rừng - rẫy - ruộng gắn với trồng cây dược liệu tại huyện Kon Plông
Hội thảo sản xuất nông nghiệp sinh thái rừng - rẫy - ruộng gắn với trồng cây dược liệu tại huyện Kon Plông
Ngay khi Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa XI) “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” ban hành, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (viết tắt Liên hiệp hội) đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; cử cán bộ dự họp tiếp thu nghị quyết, tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan để nâng cao nhận thức, thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết 20 Trung ương (khóa XI) trong cơ quan, chi bộ, toàn thể đảng viên, viên chức và lãnh đạo các Hội thành viên theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Trong 10 năm qua, với trách nhiệm được giao, Liên hiệp hội đã tích cực nghiên cứu, đổi mới tư duy trong nhận thức và hành động, thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của nghị quyết về nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa và hội nhập quốc tế, đạt được những kết quả cụ thể sau:
Về đổi mới cơ chế và đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ; Liên hiệp hội thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh; Hội đồng quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh; Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh; Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Hội đồng nhận xét và bầu chọn sản phẩm OCOP; Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Đã tham dự họp và tham giá ý kiến 296 Đề án, Kết luận, Chương trình, Kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Văn phòng Tinh ủy và các Ban của Tỉnh ủy tổ chức, các Sở ngành đề nghị; 245 dự án về đánh giá tác động môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức; 103 sản phẩm OCOP cấp tỉnh do Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức; hơn 20 đề tài, dự án về Khoa học công nghệ và Giáo dục đào tạo do Sở KH&CN, Sở GD&ĐT tổ chức; Bình chọn hơn 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Sở Công Thương tổ chức.
Triển khai các định hướng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu: (1) Liên hiệp hội và các Hội thành viên thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tham vấn, tham gia ý kiến và tư vấn, phản biện vào các đề tài, dự án, các sáng kiến khoa học và công nghệ của tỉnh, các chương trình công tác của địa phương có ứng dụng khoa học và công nghệ về sản xuất nông nghiệp bền vững, quản lý và khai thác tài nguyên, khoán sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, về nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến trên địa bàn tỉnh, về đẩy mạnh truyền thông khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân, về cơ chế chính sách đối với đề tài, dự án khoa học, công nghệ của tỉnh…theo yêu cầu, tham gia ý kiến với các ngành chức năng, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ ở địa phương theo nghị quyết của Đảng. (2) Hàng năm đã biên tập và xuất bản từ 4 đến 5 số (300 bản/số) Bản tin khoa học kỹ thuật và đời sống, để phục vụ cho các trường phổ thông cơ sở, UBND, Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn và cơ sở. (3) Liên hiệp hội đã phối hợp với Liên hiệp hội các tỉnh Tây nguyên; thực hiện việc điều tra, nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng các báo cáo chuyên đề về: Hiện trạng chất lượng nguồn nhân lực, cơ chế chính sách khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp (thuộc Chương trình KHCN vùng Tây Nguyên) để có điều kiện thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. (4) Thành lập Câu lạc bộ Trí thức KH&CN tỉnh; để tạo lập diễn đàn trao đổi học thuật, giao lưu của đội ngũ trí thức KHCN, qua đó phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về KH&CN; nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ trí thức KHCN đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Câu lạc bộ đã kết nạp hội viên, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học về biến đổi khí hậu và sản xuất bền vững, về sản xuất nông nghiệp trong công nghiệp 4.0, về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và quảng bá các mô hình sản xuất sản phẩm sạch phục vụ đời sống nhân dân …được sự đồng thuận cao.
Về Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng, với trách nhiêm là cơ quan thường trực Hội đồng của tỉnh, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng trong tỉnh được tổ chức theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh; trong những năm qua Hội thi đã tổ chức 9 lần, xét chọn được 50 giải pháp đạt giải; Cuộc thi đã tổ chức 13 lần, xét chọn được 98 giải pháp đạt giải, trong đó đã chọn một số giải pháp có kết quả tốt gửi tham dự và đạt giải cao ở Cuộc thi quốc gia. Qua việc tổ chức Hội thi, Cuộc thi hàng năm, đã lan tỏa sâu rộng và được đông đảo người dân tham gia, nhất là lực lượng thanh, thiếu niên và nhi đồng ở các trường học tích cực hưởng ứng.
Phối hợp với Viên Tư vấn phát triển Hà Nội, Trung tâm tư vấn quản lý Bền vững Tài nguyên và phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện thực hiện dự án hỗ trợ giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư đồng bào dân tộc thiểu số kết hợp bảo vệ nguồn nước sinh hoạt gắn với văn hóa truyền thống ở 6 xã của các huyện Sa Thầy, Kon Plông, Đăk Hà, Tu Mơ Rông đạt được những kết quả bước đầu rất phấn khởi. Qua đó xác lập và phổ biến các mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng để phát triển sinh kế cho người dân nơi có rừng, sản xuất gắn kết Rừng-Rẩy-Ruộng với xây dựng nông thôn mới…
Tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học về bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, về phát triển năng lượng sạch, giao đất giao rừng cho công đồng…Tổ chức Hội nghị để tham gia ý kiến thực hiện tư vấn phản biện và giám định xã hội “Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; “Đề án đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các giải pháp về bảo vệ phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP trong kinh tế nông nghiệp và nông thôn của tỉnh.
Phát huy và tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ: Liên hiệp hội đã tham dự và tham gia ý kiến tại các Hội nghị, các cuộc họp do UBND tỉnh, các ngành của tỉnh tổ chức; để xây dựng các giải pháp phát huy tiềm lực KHCN hiện có và đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, các loại cây, con giống mới phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh. Qua đó tuyên truyền, quảng bá khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng xuất chất lượng hàng hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; góp phần quãng bá thương hiệu, nâng cao giá trị các loại hàng hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh kịp thời và thường xuyên.
Từ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết trong thời gian qua, Liên hiệp hội đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo:
Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện Chương trình số 47-CTr/TU ngày 09-4-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa XI) “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” để các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ sát đúng với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương theo nghị quyết của Đảng; phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế từng năm và dài hạn trên địa bàn tỉnh;
Hai là, tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm trao đổi các giải pháp và kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở địa phương với nhiều hình thức phong phú khác nhau; qua đó tạo lập phong trào thi đua rộng lớn trong nhân dân về áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, có thương hiệu và giá trị sử dụng trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới;
Ba là, thực hiện xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ; gắn kết trách nhiệm giữa doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông với sự định hướng và quản lý của nhà nước trong sản xuất, kinh doanh, để tạo nên những chuỗi giá trị hàng hóa tốt từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Nhất là các sản phẩm OCOP, những sản phẩm chủ lực của tỉnh như sâm Ngọc Linh, Các loại cây dược liệu, cà phê, cao su…đáp ứng điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế;
Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với các ngành, các cấp chính quyền trong việc tham mưu, đề xuất các kế hoạch, chương trình, các đề tài, dự án và giải pháp về đầu tư công nghệ, về nghiên cứu triển khai và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống đồng bộ, toàn diện, để khoa học và công nghệ vừa là mục tiêu vừa là động lực tác động và phát triển xã hội phục vụ tốt sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở địa phương.

Lê Văn Hùng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Văn bản của TW, của Tỉnh phục vụ HN (đăng ngày 25-5-2023)

Lượt xem:39 | lượt tải:34

TÀI LIỆU

Gợi ý trả lời Câu hỏi 2 Cuộc thi viết tìm hiểu về “Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống BĐBP tỉnh”

Lượt xem:421 | lượt tải:73

CV.1720.BTGTU

Mời dự HN tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Lượt xem:531 | lượt tải:41

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Lượt xem:1211 | lượt tải:142

TÀI LIỆU

Gợi ý trả lời Câu hỏi 1 (Tuần 1) Cuộc thi viết tìm hiểu về “Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống BĐBP tỉnh”

Lượt xem:1276 | lượt tải:104

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 (gửi kèm KH số 114 của Ban TCTW)

Lượt xem:616 | lượt tải:276

CV.1692.BTGTU

V/v báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023

Lượt xem:1955 | lượt tải:194
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay3,843
  • Tháng hiện tại562,194
  • Tổng lượt truy cập24,194,997
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây