Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh 

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh

Thứ ba - 01/08/2017 10:42
Từ sau khi thành lập lại tỉnh (1991), tuy còn nhiều khó khăn song ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh đã tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Có được kết quả đó là nhờ sự cố gắng, nổ lực của cán bộ, công chức toàn ngành cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy các cấp mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, đặc biệt là việc xây dựng, kiện toàn, phát triển đối với công tác tổ chức cán bộ.
Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Ngày 14-10-1991, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 03-QĐ/TU thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum. Khi mới thành lập, bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chưa được ổn định. Đồng chí Trưởng ban còn là kiêm nhiệm. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên còn thiếu, chủ yếu là cán bộ được tách ra từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum và một số đồng chí được điều động từ các cơ quan khác. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (1992), tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được kiện toàn tương đối. Tuy nhiên, do thiếu cán bộ nên Ban chỉ mới thành lập Văn phòng Ban và phân công cán bộ trực tiếp tham mưu các mảng công tác: tuyên truyền và văn hóa văn nghệ; huấn học; khoa giáo; lịch sử Đảng. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cho chủ trương tiếp nhận thêm sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, tiếp nhận cán bộ từ các huyện, thị về nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm về số lượng và nâng dần chất lượng, đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nâng tổng số cán bộ, công chức của Ban lên 19 đồng chí. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chú trọng, quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ về lý luận chính trị cho cán bộ, chuyên viên làm công tác tuyên giáo.
Từ những khó khăn ban đầu, đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có 29 cán bộ, công chức, nhân viên; tổ chức bộ máy gồm 05 bộ phận trực thuộc, đảm bảo theo Quy định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định 1173-QĐ/TU, ngày 28-02-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó, trình độ chuyên môn thạc sĩ 02 đồng chí, đại học 23 đồng chí, trung cấp 01 đồng chí, trình độ khác có 02 đồng chí; 12 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị, 05 đồng chí trung cấp lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản phù hợp với công việc được giao; nhiều đồng chí có kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần đoàn kết, đồng thuận với sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Ban; đa số chịu khó nghiên cứu, học hỏi, có tinh thần, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.
Đối với tổ chức bộ máy ban tuyên giáo cấp huyện, từ sau khi thành lập lại tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh mới có 04 huyện (Đăk Glei, Đăk Tô, Sa Thầy, Kon Plông) và thị xã Kon Tum. Các huyện ủy, thị ủy đều có ban tuyên giáo cùng cấp. Tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy đều có trưởng, phó ban chuyên trách và cán bộ, chuyên viên phụ trách các lĩnh vực: giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, khoa giáo, lịch sử Đảng. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có Ban Tuyên huấn với nhiệm vụ giúp cấp ủy trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền… Hệ thống tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy cũng từng bước được củng cố và đi vào hoạt động ổn định. Số lượng tổ chức tuyên giáo cấp huyện được tăng dần do chia tách, thành lập mới các huyện mới. Đến nay, toàn tỉnh có 10 đơn vị ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy và 05 ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Số lượng cán bộ, chuyên viên của ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy được bố trí từ 4-6 biên chế, đảm bảo theo Quy định 220-QĐ/TW, ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong tổng số cán bộ, công chức ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có 27 đồng chí lãnh đạo, 22 đồng chí chuyên viên; trong đó, 100% lãnh đạo có trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, 100% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn là cử nhân, đại học.
Lực lượng làm công tác tuyên giáo các xã, phường, thị trấn cũng từng bước được quan tâm xây dựng. Khi mới chia tách tỉnh, nhiệm vụ tuyên giáo ở cơ sở là do bí thư các tổ chức cơ sở đảng đảm nhiệm. Công tác tuyên giáo cơ sở chủ yếu do ban tuyên giáo cấp huyện xuống triển khai. Thực hiện theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22-10-2009 của Chính phủ và Quyết định số 36/2014/QĐ/-UBND, ngày 21-7-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Đến nay, 102 đảng ủy xã, phường, thị trấn đã phân công 01 đồng chí trong thường trực hoặc cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo. Một số đảng ủy có quyết định thành lập bộ máy ban tuyên giáo đảng ủy.
Nhìn chung, tình hình bộ máy tổ chức của ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh ngày càng được xây dựng theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt nhiệm vụ tuyên giáo trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ, công chức được bổ sung qua các năm và từng bước được ổn định. Trình độ cán bộ và chất lượng tham mưu được nâng lên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ tuyên giáo cơ sở; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ tuyên giáo huyện ủy, thành ủy tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
Tuy nhiên, trong những năm qua, tình trạng sáp nhập, chia tách lặp đi, lặp lại nhiều lần; cán bộ lãnh đạo của ngành tuyên giáo tỉnh nhà có sự thay đổi liên tục. Khi thay đổi về cán bộ lãnh đạo thì thường kéo theo việc bố trí, sắp xếp lại bộ máy, tổ chức, sắp xếp lại cán bộ, đây là yếu tố có ảnh hưởng nhất định đến sự ổn định của bộ máy tổ chức. Việc bố trí cán bộ tuyên giáo của các đảng ủy xã, phường, thị trấn không thống nhất, nơi thì bố trí cán bộ thường trực đảng ủy kiêm nhiệm; có nơi cử cấp ủy viên là cán bộ chính quyền, đoàn thể, nhà trường … kiêm nhiệm; có nơi lại cử 01cấp uỷ viên kiêm nhiệm nhiều chức  danh bán chuyên trách khác nhau như: tuyên giáo, văn phòng, dân vận…; do đặc thù công tác kiêm nhiệm, nên hiệu quả hoạt động của cán bộ không chuyên trách hầu như không cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tuy được quan tâm thực hiện song vẫn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Tỷ lệ cán bộ có trình độ trên đại học trong toàn ngành còn quá thấp (03 đồng chí); một số cán bộ lãnh đạo cấp phòng ở tỉnh và lãnh đạo cấp huyện chưa tham gia chương trình cao cấp lý luận chính trị; tỷ lệ cán bộ, công chức đã qua đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị còn thấp (09 đồng chí)… Một số cán bộ, công chức còn trẻ, kinh nghiệm trong công tác còn ít; tinh thần chịu khó, chí tiến thủ trong công tác chưa cao; chưa thực sự toàn tâm, toàn ý cho công việc; kỹ năng nói, viết vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tuyên giáo trong tình hình mới, cấp ủy các cấp cần quan tâm, chú trọng:
Một là, xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý công tác tuyên giáo do ban thường vụ quản lý cho cả nhiệm kỳ và nhiệm kỳ tiếp theo; chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý do cơ quan mình quản lý.
Hai là, lập kế hoạch dài hạn và hằng năm, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; luôn tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tuyên giáo được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; trong đào tạo, bồi dưỡng phải chú ý đào tạo, bồi dưỡng cả về chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm bảo đảm cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo phải được đào tạo bài bản, chính quy, có khả năng phát triển lâu dài bằng nghề nghiệp.
Ba là, bảo đảm tính khoa học trong xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, có sự nối tiếp, đan xen giữa các thế hệ; chọn lựa, điều động cán bộ về làm công tác tuyên giáo có uy tín với quần chúng nhân dân, giỏi về kỹ năng nói, viết.
Bốn là, có chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách; chú trọng công tác luân chuyển cán bộ,  tạo động cơ, ý chí phấn đầu vươn lên cho cán bộ, công chức tuyên giáo.
Bài và ảnh: Ngô Đức Hải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.59.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Lượt xem:250 | lượt tải:105

HD.60.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem:249 | lượt tải:93

HD.61.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lượt xem:250 | lượt tải:88

HD.58.BTGTW

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Lượt xem:72 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ

Lượt xem:689 | lượt tải:300

HD.32.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"

Lượt xem:187 | lượt tải:79

HD.31.BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI

Lượt xem:765 | lượt tải:404
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay1,792
  • Tháng hiện tại353,542
  • Tổng lượt truy cập16,178,691
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

bao chi xdd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây