Cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư: Chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân! 

Cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư: Chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân!

Thứ tư - 25/01/2023 16:34
Việc ban hành Quy định cấp uỷ viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy cấp trên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn tỉnh; đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng gần dân, sát việc, giúp cấp ủy viên cấp trên có điều kiện lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nắm chắc tình hình cơ sở.
Cấp uỷ cấp trên dự Đại hội Chi bộ thôn Nông Nội, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi
Cấp uỷ cấp trên dự Đại hội Chi bộ thôn Nông Nội, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi
Đảng bộ tỉnh Kon Tum hiện có 14 đảng bộ trực thuộc với 667 tổ chức cơ sở đảng (gồm 209 đảng bộ cơ sở và 458 chi bộ cơ sở); 1.864 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó có 756 tổ chức đảng ở khu dân cư (chi bộ thôn, làng, tổ dân phố), chiếm 40,6% tổng số chi bộ trong toàn tỉnh.
Thời gian qua, các chi bộ khu dân cư trong Đảng bộ tỉnh đã phát huy tinh thần dân chủ, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất; luôn nêu cao vai trò của chi ủy, chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh. Các chi bộ luôn quan tâm bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên; chú trọng việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên vào điều kiện thực tế của khu dân cư; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Nhiều chi bộ đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, giữ vững vai trò nòng cốt, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Nhân dân; đã coi trọng việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Vai trò của các chi bộ khu dân cư càng được thể hiện rõ nét hơn qua việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Cuộc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đặc biệt là trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19...
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy cấp trên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn tỉnh; đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng gần dân, sát việc, giúp cấp ủy viên cấp trên có điều kiện lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nắm chắc tình hình cơ sở, ngày 16-01-2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Quy định số 776-QĐ/TU về “cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi  bộ khu dân cư” (Quy định số 776), áp dụng đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ủy viên ban chấp hành các đảng bộ huyện, thành phố; ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, phường, thị trấn với quy định tần suất các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự ít nhất 02 lần/năm; các ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thành phố dự ít nhất 06 lần/năm; các ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, phường, thị trấn dự ít nhất 06 lần/năm (trường hợp cấp ủy viên cấp xã đang sinh hoạt định kỳ tại chi bộ khu dân cư thì phân công dự sinh hoạt ở chi bộ khu dân cư khác).
Tại Quy định này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định cấp ủy viên được phân công dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:
- Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ theo nội dung Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư Trung ương “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 17-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về quy định khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, quan tâm củng cố, giúp đỡ các chi bộ khu dân cư, nhất là các chi bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đông đồng bào theo đạo; nắm tình hình tư tưởng đảng viên và Nhân dân; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những khó khăn, vướng mắc của chi bộ; công tác quản lý đảng viên; việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; nhận xét, góp ý việc tổ chức sinh hoạt chi bộ; kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong sinh hoạt chi bộ khu dân cư để rút kinh nghiệm; khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư.
- Thông qua dự sinh hoạt chi bộ, cung cấp cho chi bộ khu dân cư những thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, địa phương; thông tin chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của địa phương, lĩnh vực công tác mà mình được phân công phụ trách.
- Ngoài ra, theo chức trách, nhiệm vụ được giao, các cấp ủy viên được chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, định hướng giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở hoặc báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền và có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có).
Việc cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ phải được thực hiện nền nếp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy cơ sở và chi bộ khu dân cư. Ngoài việc nắm bắt tình hình của chi bộ khu dân cư, các cấp ủy viên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; phải trực tiếp định hướng chủ trương của cấp ủy cấp trên, giải quyết những vấn đề mà đảng viên quan tâm, kiến nghị; tập hợp những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của các cấp ủy cấp trên, báo cáo lại cấp ủy có thẩm quyền xem xét. Việc dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư của cấp ủy viên không thay thế nhiệm vụ sinh hoạt đảng của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. 
Các cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ khu dân cư trong toàn Đảng bộ tỉnh có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ theo quy định. Các cấp ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở, chi bộ khu dân cư tổ chức sinh hoạt theo đúng quy định; tổng hợp các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh của cơ sở, những vấn đề đảng viên, quần chúng, Nhân dân quan tâm để thông tin, phản ánh cho các đồng chí cấp ủy viên đến dự sinh hoạt. Các chi bộ khu dân cư phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Đảng; thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; thực hiện tốt công tác chuẩn bị, dự thảo nghị quyết và tổ chức sinh hoạt theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng lưu ý, việc phân công cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư phải phù hợp, đảm bảo các chi bộ khu dân cư đều có cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ, tránh trường hợp nhiều cấp ủy viên các cấp hoặc nhiều đồng chí trong một tổ cấp ủy cùng dự sinh hoạt với một chi bộ trong cùng một kỳ họp. Căn cứ đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được giao, các đồng chí cấp ủy viên được phân công dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư lựa chọn một hoặc nhiều chi bộ khu dân cư để dự sinh hoạt, thông báo cho cấp ủy địa phương biết để bố trí thời gian dự sinh hoạt và không dự sinh hoạt 2 kỳ liên tục với một chi bộ (trừ trường hợp đặc biệt).
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”. Sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên của chi bộ đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với việc ban hành Quy định số 776-QĐ/TU cho thấy, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum luôn coi trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác của đội ngũ lãnh đạo các cấp với chủ trương hướng mạnh về cơ sở. Đây là một chủ trương đúng đắn, thiết thực, hiệu quả, được cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ và rất hợp với lòng dân. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định này sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Kon Tum ngày càng trong sạch, vững mạnh; giúp các cấp ủy lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.


Bài, ảnh: Nguyễn Quang Thuỷ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:753 | lượt tải:173

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:1572 | lượt tải:180

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:913 | lượt tải:652

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:146 | lượt tải:206

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:983 | lượt tải:138

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:1281 | lượt tải:129

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:281 | lượt tải:65
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập160
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm157
  • Hôm nay12,199
  • Tháng hiện tại444,656
  • Tổng lượt truy cập31,569,924
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây