Giá trị của Di chúc trong công tác xây dựng Đảng hiện nay 

Giá trị của Di chúc trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Thứ sáu - 16/04/2021 13:23
Bản Di chúc là một trong 5 tác phẩm bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia đợt 1 (năm 2012).
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Cùng với thời gian, chúng ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Khoảng tầm 9 giờ sáng, ngày 15/5/1965, trước ngày sinh nhật 75 tuổi, tại căn nhà sàn trong Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu ngồi viết Di chúc, mà Bác gọi là "để sẵn mấy lời". Lần cuối, Người chỉnh sửa lại Di chúc là vào đúng ngày sinh nhật 19/5/1969.  Hơn 4 năm luôn có chỉnh sửa ít nhiều nhưng điều đầu tiên cũng là điều Bác chú trọng nhất vẫn là nói về Đảng. Bác đã dùng hình ảnh "con ngươi" của mắt mình để nói tới việc cần thiết phải giữ gìn đoàn kết trong Đảng từ trung ương tới các cấp chi bộ.
Nói về Đảng là lời dặn đầu tiên của Hồ Chí Minh. Người khẳng định: Vấn đề đoàn kết có tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Đoàn kết là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam là do sự đoàn kết chặt chẽ mà “Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
Đoàn kết là một nội dung tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người khẳng định, đoàn kết là một truyền thống cực kì quý báu của Đảng và của dân tộc ta. Người tâm huyết căn dặn: “Các đồng chí  từ Trung ương Đảng đến các chi bộ cần  phải giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Để thực hiện đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Hồ Chí Minh yêu cầu phải thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên là nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”. Theo Người, đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.
Trong Di chúc, Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh nhân tố đạo đức khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Theo Người, Đảng cầm quyền là bước chuyển trọng đại trong sinh hoạt Đảng. Đảng cầm quyền có sứ mạng lãnh đạo giai cấp và  dân tộc xây dựng thành công xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa. Để hoàn thành sứ mạng đó, Đảng ta phải “là đạo đức, là văn minh”. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Sáng tạo trong quan niệm về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh. Di chúc là tác phẩm duy nhất, trong đó Hồ Chí Minh sử dụng chính thức khái niệm Đảng cầm quyền với các tiêu chí rất cụ thể như là các phẩm chất sống còn của Đảng: Đoàn kết thống nhất; vì nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc; thực hành dân chủ rộng rãi; tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh; đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Những phẩm chất này làm nên bản chất đặc trưng, tính ưu việt, sức mạnh và uy quyền, uy tín của Đảng trong nhân dân, đảm bảo cho Đảng nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, giữ vững vai trò cầm quyền trong toàn bộ tiến trình cách mạng nước ta.
Những phẩm chất của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền không từ trên trời rơi xuống, không tự nhiên mà có; chúng được hình thành, dần dần, được củng cố làm thành nội dung văn hoá Đảng trong thực tiễn hoạt động cách mạng vô cùng phong phú, khó khăn nhưng cũng rất oanh liệt, hào hùng, thông qua việc làm thường xuyên: Tự xây dựng, tự chỉnh đốn Đảng. Tự xây dựng, tự chỉnh đốn làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng ta. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh lo lắng đến tương lai, tiền đồ của dân tộc, sự tha hoá, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên khi đã có chức, có quyền. Bởi vậy, Người chỉ rõ: "việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.
Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ vững tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định về tư cách của Đảng cầm quyền, trong đó nền tảng là đạo đức của đảng viên. Người đã nói rõ cách mạng muốn thành công trước hết phải có “Đảng Cách mệnh”, tuy nhiên: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Muốn gánh vác được trách nhiệm nặng nề đó, đảng viên cần có đạo đức cách mạng, đó là: “Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình”. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thường xuyên nhắc nhở: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”.
Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, theo Hồ Chí Minh, phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện trên cả bốn nội dung: Tư tưởng, chính trị, tổ chức - cán bộ và đạo đức. Trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức và cần khẳng định xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng “nền gốc” tinh thần vững chắc của Đảng, là xây dựng sức mạnh nội sinh của cách mạng. Xây dựng nền tảng đạo đức của Đảng là giải pháp cơ bản, lâu dài và rất quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, biến chất, bệnh quan liêu, tham nhũng. Biểu tượng cao đẹp, sức cuốn hút của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc thực hiện các chỉ thị của Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều năm qua, có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; là vấn đề mấu chốt để đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Trải qua hơn nửa thế kỷ quyết tâm thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vững vàng lãnh đạo đất nước nước ta đến những thành công to lớn về mọi mặt: chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, ngoại giao… Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta đã đưa ra nhiều giải pháp để giữ vững vai trò tiên phong lãnh đạo, đó là: Xác định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu lâu dài; dựa vào dân để xây dựng Đảng; Bộ Chính trị ra Chỉ thị 05-CT/TW để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ra Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và kể từ đó đến nay cuộc chiến đấu chống tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thoái hóa trong tổ chức Đảng diễn ra quyết liệt, nóng hổi, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận làm cho quần chúng nhân dân hồ hởi, phấn khởi, ủng hộ, dõi theo từng ngày và qua đó đã củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào Đảng.
Với chỉ khoảng hơn 1.000 từ, nhưng được Bác viết và chỉnh sửa trong hơn 4 năm, đó là sự kết tinh cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh gắn với tổng kết cách mạng Việt Nam. Bản Di chúc của Người đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị và là "Quốc bảo" để xây dựng đất nước, trong đó đặc biệt là những lời dặn của Người về công tác xây dựng Đảng trong quá trình hội nhập để phát triển. Chúng ta có quyền tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng với những hành động thiết thực và hiệu quả trong thời gian qua, đất nước đã, đang phát triển theo đúng mong muốn của Người lúc sinh thời và thể hiện khát vọng của cả dân tộc nhằm vươn lên trong ổn định và thịnh vượng.
Lưu ý: Tác phẩm "Di chúc" được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, NXB chính trị Quốc gia - sự thật, H . 2011, Tập 15, Trang ....619


Chu Mai Phong
Khoa Lý luận cơ sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Lượt xem:57 | lượt tải:21

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc

Lượt xem:508 | lượt tải:205

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Lượt xem:377 | lượt tải:137

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Lượt xem:432 | lượt tải:213

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)

Lượt xem:303 | lượt tải:58

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris

Lượt xem:828 | lượt tải:463

TÀI LIỆU

Một số nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương, Tỉnh uỷ phục vụ công tác phổ biến, quán triệt (LẦN 1)

Lượt xem:1943 | lượt tải:2061
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm84
  • Hôm nay20,325
  • Tháng hiện tại623,954
  • Tổng lượt truy cập19,950,980
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây