Kết quả 03 năm triển khai Chỉ thị 20 của Ban Bí thư Trung ương ở tỉnh ta 

Kết quả 03 năm triển khai Chỉ thị 20 của Ban Bí thư Trung ương ở tỉnh ta

Thứ năm - 08/10/2020 13:59
Qua các đợt tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền, cấp ủy và người đứng đầu các cấp ủy đã nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng Đảng, tích cực chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử đảng bộ cấp mình và cấp cơ sở, lịch sử truyền thống ở các ban, ngành.
Đảng bộ xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) tổ chức Hội thảo “Lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân và Đảng bộ xã Tê Xăng”
Đảng bộ xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) tổ chức Hội thảo “Lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân và Đảng bộ xã Tê Xăng”
Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có Kế hoạch số 331/KH-HVCTQG, ngày 30-7-2018 triển khai thực hiện Chỉ thị 20, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 17-10-2018 về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư; đồng thời chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch sưu tầm tài liệu lịch sử hằng năm, tham mưu rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các công trình lịch sử Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm quy trình, quy định về nghiên cứu, biên soạn, thẩm định, xuất bản lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các ấn phẩm có yếu tố lịch sử trên địa bàn tỉnh. Định hướng các địa phương, đơn vị chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử Đảng, nhất là lịch sử đảng bộ địa phương trong hệ thống Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng cộng đồng, trung tâm Chính trị các huyện, thành phố và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử của tỉnh… tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng Đảng; chủ động đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử của Đảng nói chung và của các đảng bộ địa phương nói riêng.
Qua các đợt tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền, cấp ủy và người đứng đầu các cấp ủy đã nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng Đảng, tích cực chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử đảng bộ cấp mình và cấp cơ sở, lịch sử truyền thống ở các ban, ngành. Một số địa phương, đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn sách lịch sử của địa phương, đơn vị…Ở cấp tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử, triển khai biên soạn mới và rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các công trình lịch sử như: tái bản lần 3 sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)” (đã phát hành cuối tháng 12-2019); biên soạn, xuất bản sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III (2001-2020)”; biên soạn cuốn sách ảnh “Đảng bộ tỉnh Kon Tum, một chặng đường phát triển, 2015-2020”; đồng thời, thống nhất chủ trương cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn sách “Chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kon Tum” tập 2...Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Hội đồng giải mật mã tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử Đảng bộ cấp tỉnh; thống nhất chủ trương và chỉ đạo ngành chức năng xây dựng hồ sơ đề nghị phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tù chính trị bị giam giữ tại Ngục Kon Tum những năm 1930-1931; chuẩn bị chu đáo và báo cáo tham luận tại Hội thảo “Chiến thắng Tây Nguyên-mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975” với chủ đề “Quân và dân Kon Tum trong chiến dịch Tây Nguyên”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hàng năm đã định hướng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống với nhiều hình thức tuyên truyền; Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các chi đoàn, đoàn trường hàng năm tổ chức thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm nhân ngày thành lập Đoàn Thanh niên, ngày thương binh-liệt sĩ, Tết Nguyên đán...Để chào mừng Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh Kon Tum và hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930- 25/9/2020)”...các hoạt động trên đã góp phần tuyên truyền, phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong quá trình xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị cấp huyện và trường học trên địa bàn nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống cho cán bộ, đảng viên và học sinh; tích hợp các nội dung lịch sử địa phương vào giảng dạy....
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử địa phương ở một số huyện triển khai còn chậm so với kế hoạch; vẫn còn có huyện chưa có xã nào tiến hành biên soạn lịch sử Đảng bộ xã (huyện Đắk Tô); một số công trình lịch sử cấp xã chất lượng nội dung chưa cao; ở một số địa phương, công tác thẩm định lịch sử Đảng bộ cấp xã chưa đảm bảo, còn để sai sót về sự kiện, nội dung. Nguyên nhân, một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức về việc lãnh đạo công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử; do nguồn tài liệu (cả tài liệu thành văn và hồi ký) khan hiếm; năng lực chuyên môn, phương pháp biên soạn lịch sử của công chức được phân công còn hạn chế dẫn đến nội dung nhiều công trình chưa thực sự chất lượng.
Để công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trong những năm tới được tốt hơn, các cấp ủy các cấp, các địa phương, đơn vị  cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương; Kế hoạch số 331/KH-HVCTQG, ngày 30-7-2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hướng dẫn hằng năm của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 17-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; việc thông tin, tuyên truyền phải gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm của dân tộc, của đất nước và của địa phương; thực hiện tốt việc đưa nội dung lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống vào giảng dạy trong Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh; phát huy các kênh sinh hoạt chi bộ, internet, mạng xã hội trong việc tuyên truyền lịch sử. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử ở cấp tỉnh; tiếp tục hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn, in ấn, phát hành sách “Chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kon Tum” tập 2 và nghiên cứu, triển khai một số công trình mới như: Dư địa chí tỉnh Kon Tum; rà soát, bổ sung biên niên sự kiện của tỉnh Kon Tum.  Chỉ đạo các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử truyền thống ngành, địa phương; đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị.


Bài, ảnh: Nguyễn Thị Đảm
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:402 | lượt tải:116

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:914 | lượt tải:115

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:575 | lượt tải:495

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:112 | lượt tải:155

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:649 | lượt tải:118

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:954 | lượt tải:103

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:239 | lượt tải:52
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay5,050
  • Tháng hiện tại254,663
  • Tổng lượt truy cập31,379,931
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

thongtin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây