Kết quả công tác lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Kết quả công tác lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 05/07/2021 13:30
Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, tác động tiêu cực, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường nhưng công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Kết quả đạt được
Đối với công tác học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng từ điểm cầu của tỉnh đến 43 điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, thị trấn, với 2.975 cán bộ, đảng viên tham gia; tổ chức 75 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6.652 cán bộ, đảng viên tham gia; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 99 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thỉ số 05-CT/TW, ngày 15-5-2021; triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa-Chuyên đề năm 2021 với với 4.075 đồng chí là cán bộ chủ chốt các cấp tham dự. Ngoài ra, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Chuyên đề riêng của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ban hành một số văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và các văn bản triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ở cấp huyện, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII. Tổ chức phổ biến các Kết luận số 81-KL/TW, số 82-KL/TW của Bộ Chính trị;...quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khoá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí; tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và giai đoạn 2016-2021. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị như lồng ghép trong các cuộc họp sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; gắn với các hội nghị triển khai công tác của địa phương, đơn vị; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của địa phương, ngành…
Đối với công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; báo cáo việc đổi mới công tác ban hành, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020; báo cáo sơ kết công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01-02-2019 của Ban Bí thư Trung ương; tiến hành khảo sát thực trạng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh; triển khai nghiên cứu đề tài khoa học "Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"; ban hành Hướng dẫn một số vấn đề về công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử các huyện, các xã, công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử địa phương.
Với công tác giáo dục lý luận chính trị: Trường Chính trị tỉnh đã triển khai thực hiện đảm bảo chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 1.228 cán bộ, công chức của tỉnh: 02 lớp Cao cấp Lý luận chính trị (139 học viên), 11 lớp Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính (713 học viên), 01 lớp Bồi dưỡng Hội cựu chiến binh (129 học viên), 01 lớp Bồi dưỡng Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ sở (57 học viên), 03 lớp Bồi dưỡng Cấp uỷ cơ sở (188 học viên).
Cấp huyện, các địa phương, đơn vị trong 6 tháng đầu năm đã mở được 51 lớp với 3.266 học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Các đơn vị lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chính trị, thông tin, đọc báo, nghe đài, xem thời sự, Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật trong cơ quan, đơn vị...
Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
Trong 6 tháng cuối năm 2021, công tác giáo dục lý luận chính trị cần khắc phục khó khăn, hạn chế và tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng sau:
Một là, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh.
Hai là, xây dựng các Kế hoạch học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương mới ban hành; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa.
Ba là, theo dõi, đôn đốc việc triển khai học tập Chuyên đề của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham mưu xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khoá XII, khóa XIII.
Bốn là, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 (dự kiến trong tháng 8-2021); theo dõi việc Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố; ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch của năm 2021; triển khai thực hiện Đề tài "Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh - Những vấn đề lý luận và thực tiễn".
Năm là, xây dựng Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022.


Dương Thị Mộng Thu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:285 | lượt tải:33

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:83 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:316 | lượt tải:143

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:348 | lượt tải:154

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:348 | lượt tải:292

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:829 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1099 | lượt tải:192


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay6,538
  • Tháng hiện tại374,886
  • Tổng lượt truy cập30,906,008
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây