Kết quả sau 5 năm thực hiện Quy định 285-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước” ở tỉnh ta 
banner 1
 

Kết quả sau 5 năm thực hiện Quy định 285-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước” ở tỉnh ta

Thứ hai - 04/05/2020 14:32
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, việc thực hiện Quy định 285 trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định trên các phương diện về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu lý luận chính trị; về việc sử dụng kết quả nghiên cứu và định hướng, tạo điều kiện cho nghiên cứu lý luận chính trị.
Trường chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Đăk Hà tổ chức lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại huyện
Trường chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Đăk Hà tổ chức lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại huyện
Ngày 25-02-2015, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 285-QĐ/TW “về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước” (Quy định 285) chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân được tự do sáng tạo, độc lập suy nghĩ, kiến nghị; được tôn trọng tiếp thu ý kiến, vận dụng, sử dụng kết quả nghiên cứu trong các hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị.
Sau khi có Quy định 285, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị theo đúng Quy định. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị trực thuộc triển khai học tập, quán triệt Quy định 285 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, người lao động và lực lượng vũ trang với nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, việc thực hiện Quy định 285 trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định trên các phương diện về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu lý luận chính trị; về việc sử dụng kết quả nghiên cứu và định hướng, tạo điều kiện cho nghiên cứu lý luận chính trị.
Để phục vụ hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị, các cấp, các ngành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên tiếp cận, khai thác, sử dụng các tư liệu, tài liệu theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quyền phát huy dân chủ trong hội họp, mỗi cán bộ, đảng viên đều được thảo luận, bàn bạc, tham gia ý kiến, phê bình, chất vấn. Người chủ trì luôn tôn trọng, bình đẳng đối với từng cá nhân tham gia và phát biểu kết luận  đảm bảo tập trung, dân chủ. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại, giải quyết các vấn đề cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm được cấp ủy chú trọng. Các cuộc tiếp xúc, đối thoại mang tính chất cởi mở, thực sự lắng nghe, tiếp thu có chọn lọc ý kiến của các tầng lớp nhân dân trên tinh thần dân chủ, đảm bảo theo định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng. Việc xây dựng nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định, chương trình, kế hoạch... được các cấp, ngành tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tối đa tinh thần và trí tuệ của tập thể cũng như sáng kiến của cá nhân, khắc phục được biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, độc đoán trong lãnh đạo quản lý, góp phần quan trọng trong việc định ra chủ trương phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, các hội thảo khoa học từ cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp ngành được tổ chức trên địa bàn tỉnh như: Hội thảo “Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường tại khu vực Tây Nguyên”; Hội thảo “Thực trạng hoạt động và tác động của các “hiện tượng tôn giáo mới” ở khu vực Tây Nguyên hiện nay”; Hội thảo “Khoa học và triển khai nghiên cứu tư vấn chính sách nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công”; Hội thảo “Góp ý nội dung dự thảo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III”; Hội thảo “Phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên”; Hội thảo ”Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum”... đều được các cơ quan, đơn vị chủ trì mời đông đảo các tổ chức, cá nhân liên quan tham dự và tham gia thảo luận; các ý kiến tham gia thảo luận đều bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng; góp phần nâng cao chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học.
Việc sử dụng kết quả nghiên cứu lý luận chính trị được cấp ủy các cấp tiến hành chặt chẽ, chu đáo. Nhiều kết quả nghiên cứu được áp dụng vào thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Các ý kiến phát biểu, báo cáo tham luận tại các hội nghị, hội thảo, tiếp xúc, đối thoại... của các tổ chức, cá nhân được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, tham mưu điều chỉnh, xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 05 đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến công tác nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh: (1) “Nghiên cứu công tác tư tưởng trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới - Thực trạng và giải pháp”; (2) “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh ở tỉnh Kon Tum”; (3) “Giải pháp xử lý có hiệu quả một số vấn đề chủ yếu có nguy cơ gây mất ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong tình hình mới”; (4) “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các Trường phổ thông dân tộc bán trú tại tỉnh Kon Tum, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; (5) “Phòng chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tại địa bàn tỉnh Kon Tum”. Các đề tài đã được phổ biến, ứng dụng rộng rãi ở các cấp, ngành, lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực về các mặt an ninh chính trị, văn hóa giáo dục, khoa học - công nghệ… trên địa bàn tỉnh.
Để định hướng công tác nghiên cứu lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 09-4-2018 “về việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 18-7-2018 thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 19-11-2018 “về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 2018-2020”. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu hướng dẫn việc thực hiện nội dung lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, cấp ủy các cấp luôn quan tâm và thực hiện công khai, minh bạch trong việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; thực hiện nghiêm quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ để cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch cử cán bộ tham gia đào tạo chương trình cao cấp lý luận chính trị; mở các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính và lớp sơ cấp lý luận chính trị ở địa phương đảm bảo theo nguyện vọng của cán bộ, công chức và nhu cầu công việc của đơn vị, địa phương. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, có 428 đồng chí tham gia đào tạo chương trình cao cấp lý luận chính trị; 1.363 đồng chí tham gia đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính; trên 900 đồng chí tham gia đào tạo chương trình sơ cấp lý luận chính trị.
Quy định 285 của Bộ Chính trị là quy định về công tác nghiên cứu lý luận chính trị. Đây là nội dung khó, đòi hỏi đầu tư có chiều sâu, tiềm lực... Song ở tỉnh ta, lực lượng tham gia nghiên cứu lý luận và khoa học còn ít, chưa có trình độ chuyên sâu. Chính vì vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quy định 285 trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: chưa có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học có tính lý luận thực tiễn cao về các lĩnh vực kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; một số đề tài, đề án, sáng kiến sau khi nghiệm thu không phát huy tác dụng, tính thực tiễn thấp...
Để tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ trong hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 285-QĐ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 09-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh”. Chú trọng xây dựng môi trường dân chủ đối với hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân khi tham gia nghiên cứu lý luận chính trị. Thường xuyên, định hướng, hướng dẫn công tác nghiên cứu lý luận chính trị, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm nhằm cung cấp các luận cứ khoa học sát với tình hình thực tiễn địa phương. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu lý luận chính trị các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.


Bài, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.664.BTGTU

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:316 | lượt tải:82

HD.14.BTGTU

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:125 | lượt tải:62

TÀI LIỆU

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi

Lượt xem:230 | lượt tải:106

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:439 | lượt tải:73

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:496 | lượt tải:96

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:160 | lượt tải:66

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:576 | lượt tải:139
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay157
  • Tháng hiện tại297,848
  • Tổng lượt truy cập12,505,260
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây