Kết quả tích cực sau hơn 10 năm thực hiện phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ theo Chỉ thị 10-CT/TU 

Kết quả tích cực sau hơn 10 năm thực hiện phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ theo Chỉ thị 10-CT/TU

Thứ hai - 17/10/2022 23:11
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU và các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhiều cấp ủy xã và chi bộ thôn ở tỉnh ta có nhiều cách làm hay, thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong việc thực hiện phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương;...
Đảng viên Phan Văn Học (áo xanh), Đảng ủy xã Đăk Pxy (huyện Đăk Hà) thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn phương thức trồng trọt, chăn nuôi khoa học, hiệu quả cho bà con dân tộc thiểu số địa phương.
Đảng viên Phan Văn Học (áo xanh), Đảng ủy xã Đăk Pxy (huyện Đăk Hà) thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn phương thức trồng trọt, chăn nuôi khoa học, hiệu quả cho bà con dân tộc thiểu số địa phương.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, ngày 04-9-2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về “về đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ” (Chỉ thị số 10-CT/TU).
Tổng kết sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU và các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, như: Nghị quyết “về xây dựng xã đặc biệt khó khăn”; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) “về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thôn, làng vững mạnh”; Đề án “xóa thôn, làng chưa có đảng viên đến năm 2010, tiến tới xóa thôn, làng chưa có tổ chức đảng”; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) “về công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên, tổ chức đảng”; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) “về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) “về tăng cường lãnh đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh”;…đã đem lại những hiệu quả tích cực, nhiều cấp ủy xã và chi bộ thôn đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, mang lại hiệu quả cao; giúp cho đảng viên phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hộ, nhóm hộ chấp hành, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương; thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức đảng, đảng viên với Nhân dân trên địa bàn và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU, cấp uỷ các cấp đã kịp thời tổ chức quán triệt những nội dung, nhiệm vụ cơ bản của đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ và giải pháp để triển khai, qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố và quần chúng nhân dân về vai trò, ý nghĩa, nội dung cơ bản của việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển Đảng ở khu dân cư.
Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy đã xây dựng kế hoạch, ban hành 225 văn bản và các đảng ủy cấp xã ban hành 2.046 văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU. Trong đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện, đảm bảo sát với tình hình thực tế của từng địa phương. Hằng năm, tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ để xác định rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp cho thời gian tiếp theo; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ phụ trách hộ, nhóm hộ làm tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Trên cơ sở đánh giá việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ hằng năm, kịp thời lãnh đạo điều chỉnh, phân công đảng viên phụ trách sát với trình độ, năng lực, uy tín, sức khỏe của từng đảng viên gắn với rà soát, phân loại hộ, nhóm hộ theo các tiêu chí như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có kinh tế khá giả, theo tôn giáo, có vấn đề về an ninh trật tự… để lập danh sách, phân công đảng viên phụ trách và thông báo cho các hộ, nhóm hộ biết; qua đó, xây dựng mối quan hệ ngày càng gắn bó mật thiết giữa đảng viên với Nhân dân trên địa bàn.
Đồng thời, xây dựng đề cương hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể về phụ trách hộ, nhóm hộ để đảng viên thực hiện. Đã tổ chức 1.322 buổi tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng cho đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ; Cung cấp 127.265 quyển sách và tờ rơi bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt và Xê Đăng) hướng dẫn về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng những mô hình kinh tế mới theo hướng sản xuất hàng hoá và tài liệu về xây dựng gia đình văn hóa, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do các sở, ban, ngành biên soạn để Nhân dân học tập, áp dụng.
Đến cuối tháng 7-2022, toàn tỉnh có 1.379 chi bộ trực thuộc 102 đảng ủy xã, phường, thị trấn, gồm: 756 chi bộ thôn, tổ dân phố; 314 chi bộ giáo dục; 101 chi bộ trạm y tế, 102 chi bộ quân sự, 102 chi bộ công an và 04 chi bộ thuộc loại hình doanh nghiệp phân công 15.191/19.382 đảng viên ở xã, phường, thị trấn phụ trách 137.461/140.156 hộ và 7.576 nhóm hộ. Đảng viên được phân công đã tự giác nêu gương, tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động các thành viên trong gia đình và trong hộ, nhóm hộ chấp hành, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước ở khu dân cư. Nhiều đảng viên đang công tác, sinh hoạt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động các thành viên trong hộ, nhóm hộ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xóa bỏ tà đạo Hà Mòn. Đến nay, có 134.960/140.156 hộ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 101.447/140.156 hộ được công nhận là gia đình văn hóa; 27.005 hộ xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp.
Đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các hộ, nhóm hộ vay vốn ưu đãi của Nhà nước; chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, cho sản lượng, giá thành cao; áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất gắn với sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu an toàn, hiệu quả; đổi công, trợ giúp lẫn nhau trong sản xuất, thu hoạch mùa màng... để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó, đã xây dựng được 408 mô hình kinh tế, 7.876 hộ, nhóm hộ thực hiện hiệu quả việc phát triển các mô hình kinh tế, 53.024 hộ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, 893 ha cây ăn trái, rau, hoa… được sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao; thành lập được 133 tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, hoa, cà phê, cao su; 14.829 hộ phát triển ngành nghề dịch vụ và có 31.465 hộ vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ có mức sống khá.
Hầu hết đảng viên được phân công đã thực hiện tốt công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Từ năm 2009 đến năm 2015 đã thành lập 56 chi bộ thôn; từ năm 2016 đến nay, tất cả các thôn, tổ dân phố đều có đảng viên là người tại chỗ, giữ vững 100% thôn, tổ dân phố có tổ chức đảng; từ năm 2008 đến nay, đã giới thiệu 8.315 quần chúng để chi bộ, cấp ủy có thẩm quyền xem xét, đề nghị kết nạp vào Đảng, góp phần quan trọng trong việc xóa thôn “trắng” đảng viên, “trắng” tổ chức đảng và tạo nguồn cán bộ ở cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh;...
Những chuyển biến tích cực trong công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU đã góp phần to lớn trong việc tuyên truyền, vận động và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức đảng, đảng viên với Nhân dân trên địa bàn và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.


Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 02-2024

Lượt xem:42 | lượt tải:16

TÀI LIỆU

gửi kèm Công văn số 2246.BTGTU về phổ biến CT, NQ tháng 02-2024

Lượt xem:63 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

Tài liệu gửi kèm Công văn số 2203-CV/BTGTU, ngày 25-01-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:617 | lượt tải:989

TB.101.BTGTU

về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:661 | lượt tải:200

BỘ TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi và tài liệu phục vụ Cuộc thi Tân Cảng Sài Gòn - 35 năm vươn tầm thế giới

Lượt xem:656 | lượt tải:215

CV.2183.BTGTU

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tân Cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”

Lượt xem:1841 | lượt tải:216

TÀI LIỆU

phục vụ HN tổng kết báo chí năm 2023

Lượt xem:422 | lượt tải:75


giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập119
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm118
  • Hôm nay19,157
  • Tháng hiện tại409,982
  • Tổng lượt truy cập29,471,777
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây