Từ chuyến đi lịch sử cách đây 110 năm đến đường lối đổi mới, sáng tạo trong Đại hội XIII của Đảng 
banner 1
 

Từ chuyến đi lịch sử cách đây 110 năm đến đường lối đổi mới, sáng tạo trong Đại hội XIII của Đảng

Thứ bảy - 05/06/2021 13:59
Sự kiện Nguyễn Tất Thành – Bác Hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước là dấu ấn lịch sử vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Bởi đó là tiền đề cho những biến đổi lớn lao, có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam về sau.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Từ chuyến đi lịch sử của 110 năm trước…
Ngày này, cách đây vừa tròn 110 năm, vào ngày 05/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn - Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí Minh), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành mang theo hoài bão cứu nước, cứu dân mãnh liệt đã lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville, ra đi tìm đường cứu nước. Ở tuổi 21 với sự mẫn cảm chính trị và tầm nhìn xa không phải ai cũng có, Người đã không cầu viện, ỷ lại, không ngồi chờ người khác đến cứu mình, ra đi tìm một con đường mới cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc.
Khi rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm một con đường mới cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, người thanh niên Nguyễn Tất Thành chỉ nung nấu một ý chí với quyết tâm cháy bỏng đó là: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.
Năm 1917, có một sự kiện rung chuyển thế giới, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử loài người: Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, đưa học thuyết cách mạng của C.Mác từ sách vở trở thành hiện thực đầu tiên. Cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra thời kỳ mới cho lịch sử thế giới. Nhưng không phải ai cũng nhận ra ngay ý nghĩa thời đại, ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc cách mạng này. Cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đã có tác động mạnh mẽ đến Nguyễn Tất Thành. Người đã đi đến kết luận cơ bản: Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, ở nước Nga, những người lao động đã nắm được chính quyền. Bắt gặp “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin”, Người đã khẳng định: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Ngay khi đọc được Sơ thảo luận cương của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã nhận ra con đường duy nhất đúng đắn cho các cuộc cách mạng giải phóng thuộc địa đó là con đường cách mạng vô sản.
Mùa Xuân năm 1941, sau 30 năm bôn ba nước ngoài, rời xa Tổ quốc, Người về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công; ngày 02/9/1945, Người đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á - đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; minh chứng cho sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập rèn luyện.
Với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, kết thúc 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, chấm dứt chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam, giang sơn thu về một mối, hai miền Nam - Bắc sum họp một nhà, đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Cuộc hành trình của Người đã qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia trên thế giới, đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, học thuyết cách mạng tiên phong của thời đại và tìm ra con đường đúng đắn, sáng tạo cho cách mạng Việt Nam - “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.
… Đến đường lối đổi mới, sáng tạo trong Đại hội XIII của Đảng
Chuyến đi lịch sử của 110 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội luôn được Đảng và Nhân dân ta kiên định giữ vững. Đảng và Nhân dân Việt Nam luôn quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đã đạt được những thành tựu rực rỡ cho đến ngày nay. Vững vàng trên con đường đã chọn, tại Đại hội XIII của Đảng, một lần nữa tính đúng đắn của “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhân dân ta đã chọn. Tại Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Kế thừa các kỳ Đại hội trước, Đại hội XIII của Đảng đã trình bày hệ thống quan điểm chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, quan điểm về kiên định và sáng tạo được đặt lên hàng đầu; đây là quan điểm có ý nghĩa xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp đổi mới. Đảng ta xác định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua là nhờ Đảng ta kiên định, trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định con đường “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Đi cùng với kiên định, Đảng yêu cầu phải vận dụng và phát triển sáng tạo. Với sự phát triển và biến đổi không ngừng của tình hình thế giới đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng không chỉ cần nhận thức sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nắm thật vững bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, có bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn phải kịp thời nắm bắt, hiểu rõ sự thay đổi của tình hình thực tiễn.
Trải qua chặng đường hơn 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng ta luôn kiên trì, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội luôn là quan điểm cốt lõi, nền tảng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối phát triển của Đảng. Tùy vào từng giai đoạn lịch sử và tình hình cụ thể, Đảng ta đã đề ra chiến lược, sách lược, mục tiêu phù hợp để phát triển đất nước theo đúng đường lối, đạt mục tiêu đưa đất nước ngày một phát triển, thịnh vượng. Trải qua quá trình 35 năm, nhờ có đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo với nhiều đột phá, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu quan trọng, đáng tự hào. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991), lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Đại hội XIII của Đảng cũng xác định phương hướng trong thời gian tới: “Tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Có thể khẳng định, quan điểm của Đảng về kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã được Đảng ta xác định là “vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”.
Từ “cuộc gặp gỡ lịch sử” giữa tư tưởng của Người với tư tưởng của Lê-nin, cuộc gặp của hai trái tim yêu nước vĩ đại, Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giải phóng chúng ta: Giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Sự kiện Nguyễn Tất Thành – Bác Hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước là dấu ấn lịch sử vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Bởi đó là tiền đề cho những biến đổi lớn lao, có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam về sau. Sau 35 năm đổi mới, đến nay đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Bằng việc lựa chọn con đường đúng đắn là “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” và bằng thực tế phát triển của cách mạng Việt Nam trong 110 năm qua đã chứng minh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta.


Đào Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.664.BTGTU

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:316 | lượt tải:82

HD.14.BTGTU

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:125 | lượt tải:61

TÀI LIỆU

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi

Lượt xem:230 | lượt tải:106

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:438 | lượt tải:73

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:495 | lượt tải:96

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:160 | lượt tải:66

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:576 | lượt tải:139
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay12,319
  • Tháng hiện tại297,207
  • Tổng lượt truy cập12,504,619
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây