Xây dựng Đảng về đạo đức – Từ Hồ Chí Minh đến Đại hội XIII của Đảng 
banner 1
 

Xây dựng Đảng về đạo đức – Từ Hồ Chí Minh đến Đại hội XIII của Đảng

Thứ tư - 06/10/2021 18:07
Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng một chính đảng “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng với vai trò lãnh đạo, cầm quyền, làm tròn trọng trách trước Nhân dân và Dân tộc.
Xây dựng Đảng về đạo đức – Từ Hồ Chí Minh đến Đại hội XIII của Đảng
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đảng cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới lãnh đạo được cách mạng, mới làm tròn nhiệm vụ vẻ vang. Đạo đức cách mạng là cơ sở tạo nên sức mạnh, uy tín của Đảng, “người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”[i]. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu vận động thành lập Đảng, trong tác phẩm Đường Cách mệnh (1927), Nguyễn Ái Quốc đã đặt lên hàng đầu 23 tiêu chí về tư cách một người cách mệnh như: Cần kiệm liêm chính, Cả quyết sửa lỗi mình, Không hiếu danh, Không kiêu ngạo, Nói thì phải làm, Hy sinh, Ít lòng tham muốn về vật chất…
Theo Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về đạo đức trước hết là xây dựng tư cách đạo đức của cán bộ đảng viên bởi vì trong điều kiện Đảng cẩm quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng thể hiện qua tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng, “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”[ii].
Nói về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh yêu cầu phải: trung với nước, hiếu với dân; phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; yêu thương con người, sống có tình có nghĩa và phải có tinh thần quốc tế trong sáng. Đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên không phải tự nhiên mà có, mà do sự tu dưỡng, rèn luyện bền bỉ hằng ngày, “như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Cho nên, Hồ Chí Minh đề ra các nguyên tắc để rèn luyện đạo đức cách mạng, đó là: Tu dưỡng đạo đức suốt đời, nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức, thực hiện xây đi đôi với chống.
Mặt khác, Đảng là một tổ chức, là nơi sinh hoạt chính trị của đội ngũ đảng viên, là nơi tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng, là nơi kiểm điểm, phê bình, góp ý đảng viên, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về các mặt trong đó có đạo đức. Do vậy, xây dựng Đảng về đạo đức còn hàm chứa nội dung xây dựng đạo đức của tổ chức đảng. Hồ Chí Minh đã chỉ ra những quy tắc, chuẩn mực đạo đức của tổ chức đảng cần phải xây dựng để trở thành “một đảng chân chính cách mạng”, thể hiện qua 12 điều trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947)[iii]. Đồng thời, Người cũng nhấn mạnh, trong xây dựng đạo đức của tổ chức đảng, việc phát huy vai trò của cấp ủy, nhất là tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu hết sức quan trọng.
Trước khi “về với ông bà, tổ tiên”, Chủ tịch Hồ Chí Minh không quên căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[iv].
Thực hiện Di chúc của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam suốt hơn 91 năm qua, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, trong những nhiệm kỳ trước đây, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức chưa được chính thức ghi vào văn kiện. Tại Đại hội XII, lần đầu tiên trong văn kiện Đảng đã đánh giá nội dung công tác xây dựng Đảng về đạo đức: “Coi trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả bước đầu quan trọng”[v]. Đồng thời xác định: “Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng”[vi] là một trong những phương hướng, nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng những năm tiếp theo. “Tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức””8. Đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ  đã chỉ ra chín biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và coi đó “là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”[vii]
Có thể nói, suốt nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức ngang với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Quan điểm đó tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng kế thừa, bổ sung, hoàn thiện với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Đại hội XIII đã đánh giá: “Công tác xây dựng Đảng được Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý có chuyển biến tích cực”[viii], việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trong đó, vấn đề nêu gương được chú trọng thực hiện.
Trong phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa Đảng, Đại hội XIII của Đảng xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”[ix]. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”. “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình…Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức. Cổ vũ, biểu dương các gương sáng đạo đức, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong Đảng và xã hội”[x]
Phải thấy rằng, công tác xây dựng Đảng về đạo đức những năm qua và hiện nay được thúc đẩy mạnh mẽ khi toàn Đảng chủ trương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Nhiều tấm gương, điển hình về học và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần quan trọng không chỉ trong xây dựng Đảng mà còn thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, lành mạnh hóa các quan hệ xã hội.
Tỉnh Kon Tum so với các tỉnh khác trong khu vực Tây Nguyên vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Có được những thành quá đó là do sự đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” đã đánh giá toàn diện về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua, trong đó nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, đó là: “Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định nêu gương đạt hiệu quả thiết thực, tạo được sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”[xi]. Theo đó, trong phần nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ đã nhấn mạnh: “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ địa phương, đơn vị…Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ được giao”[xii]. Đồng thời rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ không đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp.
Những nhận thức mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cụ thể là coi trọng nội dung xây dựng Đảng bộ về đạo đức, chú trọng đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên chính là điểm mới của nhiệm kỳ đại hội lần này. Đó cũng chính là sự kế thừa và phát triển những quan điểm, chỉ dẫn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Với tinh thần đó, rất hy vọng trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, Đảng bộ tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Ths. Lê Thị Minh Phượng
(Trường Chính trị tỉnh)
 
[i] Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.292
[ii] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr..292 – 293
[iii] Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.289-290
[iv] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 15, tr 625
[v] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, VPTW Đảng, Hà Nội, 2016, tr.187
[vi],8 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, VPTW Đảng, Hà Nội, 2016, tr.202
[vii] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tr. 23.
[viii] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, tập II, tr.173, HN, 2021
[ix] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, tập I, tr.180, HN, 2021
[x] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, tập I, tr.184, HN, 2021
[xi] Tỉnh ủy Kon Tum: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tr.45.
[xii] Tỉnh ủy Kon Tum: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tr.87.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:33 | lượt tải:22

HD.17.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy khóa XVI về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lượt xem:21 | lượt tải:19

HƯỚNG DẪN

của BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022

Lượt xem:107 | lượt tải:73

HD.16.BTGTU

về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”

Lượt xem:44 | lượt tải:26

KH.29.BTGTU

công tác lý luận chính trị năm 2022

Lượt xem:139 | lượt tải:37

CV.746.BTG

V/v tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị

Lượt xem:119 | lượt tải:49

QC.05.TU

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Lượt xem:172 | lượt tải:36
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập97
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm92
  • Hôm nay11,476
  • Tháng hiện tại404,309
  • Tổng lượt truy cập13,054,708
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây