Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://www.tuyengiaokontum.org.vn


BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 04-2024)

BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 04-2024)
A. ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG  
* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 4-2024 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung: 
1. Tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31-01-2024 của Bộ Chính trị "về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới"; Kết luận 72-KL/TW, ngày 23-02-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16-01-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 05-02-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về công tác truyên truyền miệng trong tình hình mới"; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 07-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh"; Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 04-03-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh "về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum".
2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; kết quả 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh.
3. Tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"; các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là các cuốn sách mới: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam””, “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững”; “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.
4. Tuyên truyền Kế hoạch số 130-KH/TU, ngày 01-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa Liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV-năm 2024; tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 (theo Công văn 2260-CV/BTGTU, ngày 29-02-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
5. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm quan trọng trong tháng 4-2024: Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 -02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024); Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
B. TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
I. Thông tin thời sự
1. Thế giới
2. Trong nước
(Tin Thế giới và Trong nước xin xem TẠI ĐÂY)
3. Trong tỉnh
3.1. Theo báo cáo của UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ, cho biết: Tính đến 2 tháng đầu năm 2024 và so với cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông-Xuân 2023-2024 trên địa bàn tỉnh là 9.465,7 ha, đạt 81% kế hoạch, bằng 102%; tổng đàn gia súc 281.361 con, đạt 88,67% kế hoạch, tăng 6,67%; tổng sản lượng thủy sản 481 tấn, đạt 5,81% kế hoạch và tăng 7,85%; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng 12,07%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,89%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,69%; tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6.116,05 tỷ đồng, tăng 8,77%; hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, thu hút hơn 575.000 lượt khách, đạt 33,82% kế hoạch, tăng 12,69%, doanh thu ước đạt 110 tỷ đồng, đạt 18,18% kế hoạch, bằng 48,57%.
Tổng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh giao là 3.904,3 tỷ đồng và đã giải ngân được 228,4 tỷ đồng, đạt 9,86% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 địa phương đã giao và đạt 8,41% so với Trung ương giao. Các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh giải ngân 134,5 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương, đạt 16,85% kế hoạch.
Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 51 triệu USD, đạt 16,19% kế hoạch và tăng 8,14%, với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như: cao su thô, tinh bột sắn, cà phê nhân, cà phê hòa tan, dây thun khoanh, bàn ghế gỗ các loại…. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 0,29 triệu USD, giảm 6,5%, với các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là hóa chất, chất dẻo nguyên liệu…
3.2. Công tác cán bộ
- Quyết định số 1085-QĐ/TU, ngày 07-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Trọng Dũng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 990, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- Quyết định số 1086-QĐ/TU, ngày 07-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Mai Công Thơ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon Plông.
- Chiều 15-3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh kể từ ngày 13/3/2024; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
- Chiều 08-3, UBND tỉnh trao Quyết định số 118/QĐ-UBND, bổ nhiệm ông Trần Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giam đốc Sở Nội vụ và trao Quyết định số 119/QĐ-UBND, bổ nhiệm ông Tạ Văn Lực, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
3.3. Chiều 19-3, Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025) trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng điều hành Hội nghị.
Đảng bộ tỉnh hiện có 14 đảng bộ trực thuộc (10 đảng bộ cấp huyện, 1 đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp và 3 đảng bộ lực lượng vũ trang); 3 ban cán sự đảng và 7 đảng đoàn; 660 tổ chức cơ sở đảng (206 đảng bộ cơ sở, 454 chi bộ cơ sở), 1.844 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 1 đảng ủy bộ phận, với 31.951 đảng viên.
Theo đánh giá tại Hội nghị, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm chính trị cao nhất và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp được nâng lên; đã thực hiện tốt dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh; các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến tích cực; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.
Tuy nhiên, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa theo kịp yêu cầu trong tình hình mới.
Đối với 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025), các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Điều lệ Đảng còn một số khó khăn, vướng mắc như quy định về độ tuổi kết nạp Đảng là phải đủ 18 tuổi trở lên gây khó khăn cho việc kết nạp Đảng đối với học sinh; Trung ương chưa quy định, hướng dẫn cụ thể về thời gian dự bị đối với đảng viên dự bị bị kỷ luật; việc quy định ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện xét khen thưởng cùng mức cho tổ chức đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền gây khó khăn trong xác định thẩm quyền khen thưởng.
3.4. Sáng 13-3, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kon Tum về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
Trường Cao đẳng Kon Tum được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01-01-2018. Hiện, Trường có 7 phòng chức năng và 7 khoa chuyên môn với số lượng viên chức, người lao động là 239 người (220 biên chế, 19 hợp đồng lao động). Nhà trường đang được giao quản lý, sử dụng 4 cơ sở, địa điểm với tổng diện tích khoảng 29,3ha và được phép đào tạo 46 mã ngành, nghề (13 CĐ, 17 TC và 16 sơ cấp). Ngoài ra, Trường còn được Bộ GD&ĐT cấp phép, giao chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
Trong giai đoạn 2020-2023, kết quả tuyển sinh ổn định và có bước tăng trưởng tích cực với tỷ lệ bình quân đạt 77,8%, trong đó, cao nhất năm 2023 đạt 84,5% chỉ tiêu được giao. Đến nay, Trường đã đào tạo, liên kết đào tạo bồi dưỡng theo nhu cầu của xã hội (vừa làm vừa học, sơ cấp, đào tạo, bồi dưỡng dưới 3 tháng) cho hơn 10.500 HV và đã xét, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ cho 9.051 HSSV, HV; đã phối hợp với các trường CĐ, đại học đào tạo và công nhận tốt nghiệp cho 2.284 SV...
Trường Cao đẳng Kon Tum đề nghị với tỉnh kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền để đưa Trường Cao đẳng Kon Tum vào danh sách các trường chất lượng cao; ban hành danh mục ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; bố trí nguồn lực đầu tư cho Trường thành cơ sở GDNN chất lượng cao vào năm 2025, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp nguồn nhân lực cho địa phương và khu vực Tam giác phát triển CLV; kiến nghị Bộ GD&ĐT rà soát, tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và bất cập trong triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo, thực hiện chế độ chính sách và bố trí công tác giáo viên trình độ CĐ ngành Giáo dục mầm non. Đề nghị Ủy ban Dân tộc hướng dẫn phân định 2 huyện và 14 xã/phường thuộc huyện Ia H’Drai và huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum chưa được công nhận là miền núi, vùng cao. Đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sửa đổi, bổ sung các vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý tương đương của của Trường; xem xét, kiện toàn thành viên Hội đồng Trường Cao đẳng Kon Tum; chỉ đạo các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ phân bổ vốn sự nghiệp bảo đảm quy định, phù hợp với điều kiện thực tế GDNN của địa phương từ 2 CTMTQG (Giảm nghèo bền vững, Phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN) cho Trường; xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ CĐ, TC trên địa bàn tỉnh và đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm, phối hợp với nhà trường trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo nghề, nhằm giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn...
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trường Cao đẳng Kon Tum tiếp tục phát huy thành tích đạt được; chú trọng đào tạo, đa dạng hóa ngành nghề cho học sinh DTTS trên địa bàn; phối hợp cùng các đơn vị, địa phương tiến hành đào tạo những ngành nghề theo nhu cầu thực tế ở tại địa phương; chú ý đào tạo phát triển nguồn nhân lực về du lịch, phát triển cây dược liệu và định hướng, hướng dẫn nghề nghiệp đối với con em đồng bào DTTS trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nhà trường và các sở, ngành cần làm tốt công tác quan hệ, phối hợp chặt chẽ hơn để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, điều hành xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường và các sở ngành để giải quyết những vướng mắc, khó khăn, tồn tại...từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
3.5. Chiều 13-3, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tổ chức họp chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng từ đầu năm 2024 đến nay, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo cuộc họp.
Theo báo cáo trình bày tại cuộc họp, từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc, hiệu quả và kịp thời các văn bản của các cấp liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp.
Trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024, các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Từ ngày 20/12/2023-29/2/2024, các đơn vị, địa phương tổ chức 1.046 đợt tuần tra, truy quét với 6.309 lượt người tham gia; phát hiện 11 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với khối lượng gỗ vi phạm 35,138m3, diện tích rừng bị thiệt hại 1,12ha; so với cùng kỳ năm 2023, số vụ vi phạm tăng 4 vụ, khối lượng gỗ vi phạm tăng 29,179m3 và diện tích rừng bị thiệt hại tăng 0,858ha. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng có liên quan cũng đã tiếp tục điều tra, xác minh xử lý 16 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp từ năm 2023 chuyển sang. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã xử lý 12 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.
Nhằm chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, các đơn vị, địa phương tiến hành xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, xác định các khu vực trọng điểm cháy, phân công lực lượng trực 24/24 giờ, thông báo cấp dự báo cháy rừng, tổ chức tuần tra rừng, kiểm tra khu vực rừng trồng, sẵn sàng thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy tại huyện Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum, các vụ cháy được các lực lượng phát hiện và dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại về tài nguyên rừng.
Năm 2024, UBND tỉnh giao chỉ tiêu trồng mới 3.000ha rừng, 500ha cây sâm Ngọc Linh, 1.560ha cây dược liệu khác và 598.800 cây phân tán cho các đơn vị, địa phương. Đến thời điểm này, các đơn vị, địa phương đã triển khai việc rà soát đất đai, lập dự án, chuẩn bị nguồn giống và vận động người dân tham gia đăng ký trồng rừng, cây dược liệu và cây phân tán. Theo thống kê ngành chức năng, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khoán bảo vệ 135.323,9ha rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh gần 2.000ha rừng và khai thác gần 11.000m3 gỗ rừng trồng.
3.6. Sáng 13-3, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn tỉnh. 
Qua 03 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ về Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" gắn với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch". Chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, hoạt động trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động trong hệ thống Hội một cách kịp thời, có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên Phụ nữ vùng đồng bào DTTS tham gia hưởng ứng tích cực.
Những kết quả đạt được của Cuộc vận động đã góp phần quan trọng, thiết thực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, trong quá trình tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Số hội viên DTTS được tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc vận động: 44.796 người; Số hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ giúp đỡ của nhà nước, tự vươn lên thoát nghèo bền vững thông qua công tác tuyên truyền của các cấp Hội phụ nữ: 44.796 người; Số hội viên DTTS biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất thông qua công tác tuyên truyền của các cấp Hội phụ nữ: 8.777 người; Số hội viên DTTS có đời sống vật chất tinh thần được cải thiện thông qua công tác tuyên truyền của các cấp Hội phụ nữ: 5.703 người; Số hội viên DTTS tham gia tổ liên kết, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, mô hình do Hội LHPN các cấp vận động, hỗ trợ: 1.927 người, hỗ trợ, giúp đỡ  cho 1.750 hộ thoát nghèo.
3.7. Theo Báo cáo của UBND tỉnh, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh luôn quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, đặc biệt là vùng DTTS và miền núi.
Theo đó, đã kịp thời ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tranh chấp của công dân. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân. Kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm một số tồn tại, khuyết điểm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giữa cơ quan hành chính và cơ quan tư pháp đã có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…Vì vậy, tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát, giải quyết theo quy định pháp luật, tình hình an ninh, trật tự về cơ bản vẫn được giữ ổn định.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội vẫn phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo ở lĩnh vực đất đai. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất thực hiện dự án; tranh chấp đất lấn chiếm.
3.8. Trong những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết, bức bách nhất của đời sống nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm.
Theo đánh giá của UBND tỉnh, tổng vốn Trung ương phân bổ, giao kế hoạch đầu tư thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh ta 2.888,334 tỷ đồng (Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 1.741,871 tỷ đồng, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 637,726 tỷ đồng, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 508,737 tỷ đồng); ngân sách địa phương đối ứng thực hiện là 688,377 tỷ đồng. Việc giải ngân vốn các chương trình MTQG, tính đến ngày 31/1/2024, toàn tỉnh giải ngân 1.251,384 tỷ đồng. Theo đó, đến nay, việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 48/85 xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới; Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỷ lệ hộ DTTS trên địa bàn tỉnh có đất ở đạt 98,56%, tỷ lệ hộ DTTS có đất sản xuất đạt 98,6%. Ở Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, năm  2023 có 6.258 hộ thoát nghèo, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,19%. 
Kết quả thực hiện các chương trình MTQG cho thấy, tỉnh ta tạo được những bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo người dân. Cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội đối với người dân được nâng cao, môi trường ngày càng được cải thiện, đồng thời góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng môi trường văn hóa phong phú lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa của các tầng lớp nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật của người dân được nâng lên. Kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển; tỷ lệ hộ đói nghèo, thất nghiệp, thiếu việc làm và các tệ nạn xã hội giảm dần; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâng cao; chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ sở hạ tầng các huyện, xã nghèo, khó khăn được cải thiện; diện mạo nông nghiệp, nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống người dân ngày càng ổn định và nâng lên.
II. Thông tin chuyên đề  
Chuyên đề 1: Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV. (tại đây).
Chuyên đề 2: Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Chương trình "Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết - Sự hy sinh thầm lặng lần thứ VI". (tại đây).
Chuyên đề 3: Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024. (tại đây).
Chuyên đề 4: Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10. (tại đây).
III. Văn bản nghiên cứu
1. Văn bản khối Đảng
1.1. Văn bản của Trung ương 
- Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23-2-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16-01-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. (tại đây
- Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới. (tại đây)
- Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (tại đây).
- Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (tại đây).
1.2. Văn bản của tỉnh  
- Kế hoạch số 130-KH/TU, ngày 01-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV - năm 2024. (tại đây
- Quyết định số 1084-QĐ/TU, ngày 01-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV – năm 2024. (tại đây
- Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 07-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. (tại đây
- Kế hoạch số 132-KH/TU, ngày 07-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (tại đây
- Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 14-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” tại các thôn (làng) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. (tại đây
- Chương trình số 77-CTr/TU, ngày 15-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. (tại đây
- Kết luận số 1770-KL/TU, ngày 20-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) tại xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (tại đây
2. Văn bản khối chính quyền
2.1. Văn bản của Trung ương  
- Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 23-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới. (tại đây
- Nghị định số 18/2024/NĐ-CP, ngày 21-2-2024 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. (tại đây
- Quyết định số 211/QĐ-TTg, ngày 01-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025. (tại đây)
- Quyết định số 222/QĐ-TTg, ngày 5-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. (tại đây)
- Nghị định số 27/2024/NĐ-CP, ngày 6-3-2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. (tại đây)
- Nghị định số 28/2024/NĐ-CP, ngày 6-3-2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. (tại đây)
- Công điện số 21/CĐ-TTg, ngày 12-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. (tại đây)
- Quyết định số 227/QĐ-TTg, ngày 12-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg. (tại đây)
- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP, ngày 15-3-2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. (tại đây
- Công điện số 23/CĐ-TTg, ngày 20-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. (tại đây)
2.2. Văn bản của tỉnh
- Công văn số 711/UBND-KTTH, ngày 01-3-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. (tại đây)
- Công văn số 709/UBND-KTTH, ngày 01-3-2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. (tại đây)
- Công văn số 719/UBND-KGVX, ngày 02-3-2024 của UBND tỉnh về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. (tại đây)
- Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 04-3-2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. (tại đây)
- Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 04-3-2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (tại đây)
- Công văn số 727/UBND-KGVX, ngày 04-3-2024 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và tổ chức bình chọn, công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 762/UBND-NC, ngày 05-3-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2024 và trong thời gian tới. (tại đây)
- Công văn số 750/UBND-NNTN, ngày 05-3-2024 của UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. (tại đây)
- Kế hoạch số 748/KH-UBND, ngày 05-3-2024 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2024. (tại đây)
- Kế hoạch số 749/KH-UBND, ngày 05-3-2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2024. (tại đây)
- Quyết định số 112/QĐ-UBND, ngày 06-3-2024 của UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh được quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10-4-2019 của Chính phủ. (tại đây)
- Công văn số 783/UBND-NNTN, ngày 07-3-2024 của UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý các vườn Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 807/UBND-KTTH, ngày 11-3-2024 của UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá năm 2024. (tại đây)
- Công văn số 810/UBND-KGVX, ngày 12-3-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai có hiệu quả Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. (tại đây)
- Công văn số 819/UBND-KGVX, ngày 12-3-2024 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy du lịch phát triển bền vững trong thời gian tới. (tại đây)
- Công văn số 851/UBND-KGVX, ngày 14-3-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. (tại đây)
- Công văn số 861/UBND-KGVX, ngày 15-3-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 857/UBND-KGVX, ngày 15-3-2024 của UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: Lao động-TBXH, Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Quyết định số 116/QĐ-UBND, ngày 15-3-2024 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025. (tại đây)
- Kế hoạch số 925/KH-UBND, ngày 20-3-2024 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác gia đình năm 2024. (tại đây)
- Công văn số 917/UBND-NNTN, ngày 20-3-2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024. (tại đây)
IV. Một số gương người tốt, việc tốt
- Nhiều năm qua, già làng A Dua (49 tuổi, ở thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) không chỉ là cầu nối tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, mà còn làm tốt vai trò trong vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh ở khu dân cư. (tại đây)
- Bao năm nay, các thế hệ ở thôn Kon Klốc, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà bảo ban nhau gìn giữ tiếng chiêng, tiếng cồng qua các sự kiện, hoạt động của địa phương. Bởi với họ, nhịp chiêng, tiếng cồng là một phần máu thịt không thể thiếu…(tại đây)
- Đã qua tuổi 70, bà Y Rưa (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy) vẫn nhanh nhẹn, khỏe khoắn, tích cực tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Bà xứng đáng là Nữ nghệ nhân tiêu biểu của người Hà Lăng. (tại đây)


Phòng Thông tin-Tổng hợp thực hiện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây