Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://www.tuyengiaokontum.org.vn


BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 12-2023)

BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 12-2023)
A. ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG  
* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 12-2023 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung:
- Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27-10-2023 của Bộ Chính trị "về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán"; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27-10-2023 của Bộ Chính trị "về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án"; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Trung ương, địa phương năm 2023. Tuyên truyền Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25-10-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới"; Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 27-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ "về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp".
- Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Đại hội diễn ra từ ngày 01-03/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội)[1]. Trong đó, khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 12 kỳ đại hội; những thành tựu, đóng góp nổi bật của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028[2] (dự kiến Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 15-17/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội). Tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn 2018 - 2023, đặc biệt là những kết quả quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước của nông dân như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
  - Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU, ngày 02-12-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI "về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023"; 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023 do Hội đồng bình chọn của tỉnh công bố; Thông tin đối ngoại Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào - Campuchia lần thứ nhất, tại tỉnh Kon Tum.
- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 12-2023; tập trung tuyên truyền kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-  06/12/2023); 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023); Ngày Dân số Việt Nam (26/12); 92 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931- 12/12/2023).
B. TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
I. Thông tin thời sự
1. Thế giới
2. Trong nước
(Tin Thế giới và Trong nước xin xem TẠI ĐÂY
3. Trong tỉnh
3.1. Tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh
Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt; các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...
(1) Trong tháng 10-2023, hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tập trung thu hoạch cây trồng vụ mùa; các ngành chức năng thường xuyên triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Hoạt động sản xuất lâm nghiệp tập trung chủ yếu vào công tác trồng rừng mới và chăm sóc rừng. Ngành chăn nuôi tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật, quản lý chặt chẽ tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cho động vật, đặc biệt là bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, như: cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục...(2) Tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước, hầu hết các ngành sản xuất đều có chỉ số sản xuất tăng. Tính chung 10 tháng năm 2023 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 8,25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 9,56%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,21%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,64%; Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,39%. (3) Tháng 10-2023, toàn tỉnh có 26 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 89,4 tỷ đồng, tăng 44,44% về số doanh nghiệp và tăng 39,10% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, có 347 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 30,74% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký khoảng 2.637 tỷ đồng, giảm 53,08% so với cùng kỳ. Cũng trong tháng 10-2023, vốn đầu tư từ nguồn NSNN tiếp tục được các cơ quan, địa phương nỗ lực đẩy mạnh thực hiện triển khai, giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đặc biệt là các dự án chuyển tiếp. Tính chung 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý trên địa bàn ước đạt 3.722,97 tỷ đồng, tăng 49,81% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động ngân hàng, ước đến ngày 31/10/2023, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 21.000 tỷ đồng, tăng 0,9% (+186 tỷ đồng) so với tháng trước, tăng 5,7% (+1.125 tỷ đồng) so với cuối năm 2022, mức tăng trưởng nguốn vồn huy động cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước (+0,9%); Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt 45.200 tỷ đồng, tăng 0,9% (+419 tỷ đồng) so với tháng trước, tăng 5,3% (+2.273 tỷ đồng) so với cuối năm 2022. (4) Về thương mại, dịch vụ: Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh thuận lợi hơn so với tháng trước, sức mua hàng hoá tăng nhẹ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước tháng 10/2023 tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 19,44% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 10 tháng 2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,75% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa đều giảm so với tháng trước; tính chung 10 tháng năm 2023, tăng 14,88% về lượng khách vận chuyển và tăng 7,24% lượng hàng hóa vận chuyển so với cùng kỳ năm trước. (5) Về giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2023 tăng 0,06% so với tháng trước, tác động chính là do giá gas và giá gạo tăng. So với tháng 12/2022 CPI tháng 10 tăng 1,73% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,46%. Bình quân 10 tháng năm 2023, CPI tăng 4,94%.
3.2. Công tác cán bộ
- Quyết định số 1038-QĐ/TU, ngày 23-10-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn y Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Kon Plông khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Xin xem tại đây
- Chiều 30-10, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 348/QĐ-UBND, ngày 21-7-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kể từ ngày 01-11-2023.
- Chiều 6-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 1019-QĐNS/TW, ngày 25-10-2023 Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Mân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày 17-11, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã có các Quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể:
+ Tại Quyết định số 573/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao bà Nguyễn Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực thuộc Sở Y tế phụ trách, điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho đến khi có Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
+ Tại Quyết định số 575/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với ông Võ Thanh Hải. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25-11-2023.
+ Tại Quyết định số 672/QĐ-UBND, UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Cương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy; thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Đồng thời, giao ông Vũ Văn Cương phụ trách, điều hành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy cho đến khi có Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
+ Tại Quyết định số 676/QĐ-UBND, UBND tỉnh bổ nhiệm lại ông Lê Viết Bẩy giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy. Thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm, kể từ ngày 10-11-2023.
- Quyết định số 1041-QĐ/TU, ngày 8-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028. (Xin xem tại đây
- Quyết định số 1042-QĐ/TU, ngày 8-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phân công lại các Tổ Tỉnh uỷ viên khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 phụ trách các huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc. (Xin xem tại đây
3.3. Công tác thi đua, khen thưởng
- Thông báo số 855a-TB/TU, ngày 13-10-2023 thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 06 tập thể năm học 2022-2023 và tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho 15 cá nhân từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023. (Xin xem tại đây
- Thông báo số 879-TB/TU, ngày 10-11-2023 thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thống nhất đề nghị Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương tự do (Itxala) hạng III cho 02 cá nhân thuộc tỉnh Kon Tum đã có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Sê-kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Xin xem tại đây
- Ngày 16-11-2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 566/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 01 hộ gia đình và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (tại đây)
3.4. Tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền
 Các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghe Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Kỳ họp.
Sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo tóm tắt các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận vào nội dung các dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, đảm bảo các nghị quyết HĐND được ban hành đúng quy định của pháp luật, sát với thực tiễn và có tính khả thi cao. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 14 nghị quyết của Kỳ họp (tại đây); trong đó, có một số nội dung quan trọng như Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương cho một số dự án; Nghị quyết phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia…  
3.5. Ngày 01-11, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh về một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 và công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. 
Theo báo cáo tóm tắt của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và công tác chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 30-9-2023, đã có 9 chỉ tiêu đạt kế hoạch và vượt kế hoạch, 33 chỉ tiêu dự kiến đến cuối năm đạt kế hoạch và vượt kế hoạch và có 5 chỉ tiêu dự kiến khó đạt trong tổng số 47 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02-12-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đề ra. Các chỉ tiêu dự kiến đến cuối năm 2023 khó đạt gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dân số trung bình; chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở; chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất. 
Về công tác chuyển đổi số: Trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả, cụ thể: Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến gần 50% hộ gia đình; mở rộng vùng phủ và nâng cao chất lượng sóng di động 4G; triển khai thí điểm sóng 5G tại thành phố Kon Tum; kết nối thành công 13 cơ sở dữ liệu quốc gia của các Bộ, ngành Trung ương. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh tiếp tục được duy trì, mở rộng, đảm bảo kết nối liên thông, thông suốt với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh hoạt động ổn định, phục vụ tốt các cuộc họp trực tuyến từ Trung ương đến địa phương; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được tái cấu trúc theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24-6-2022 của Chính phủ; Triển khai Hệ thống tự động giải đáp thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đã thành lập 566 Tổ công nghệ số cộng đồng với 2.519 thành viên tham gia. Tỷ lệ tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và cấp thôn trên địa bàn tỉnh đạt 100%. Toàn tỉnh có 2.651 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, đứng thứ 25 toàn quốc; có 15.383 giao dịch trên sàn thương mại điện tử; số hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số là 143.472 hộ. 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý trường học, phần mềm Quản lý nhà trường SMAS. 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Trong đó, quyết tâm phấn đấu thực hiện đến cuối năm 2023 tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 8,3% trở lên, thu ngân sách nhà nước đạt 4.200 tỷ đồng. 
Về giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương là chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Nếu các chủ đầu tư không giải ngân được vốn đầu tư công mà không có lý do chính đáng, không phải yếu tố khách quan thì tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư sẽ được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023. Đồng thời, đề nghị Kho bạc nhà nước tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cơ quan, đơn vị là các chủ đầu tư không giải ngân hết vốn đầu tư công trong năm 2023. 
Đối với công tác chuyển đổi số, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 18-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao nhất. 
3.6. Sáng 02-11, UBND tỉnh tổ chức Chương trình “Gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với phụ nữ năm 2023” bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh và các điểm cầu cấp huyện. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Chương trình.
Các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của các hội viên phụ nữ tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Tạo điều kiện để phụ nữ nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với phụ nữ và thực tế cần thiết phải có sự chỉ đạo, phối hợp giải quyết của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho công tác phát triển phụ nữ trên địa bàn; phụ nữ hiến kế với lãnh đạo UBND tỉnh về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển quê hương.
Phát biểu bế mạc tại Chương trình, đồng chí Lê Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ: (1) tiếp thu các ý kiến của các hội viên phụ nữ và ý kiến giải đáp của lãnh đạo tỉnh, nội dung trao đổi của các sở, ngành; trên cơ sở đó, chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ. (2) Các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2684/KH-UBND ngày 2/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ; tiếp tục nghiên cứu triển khai tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hoạt động tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương để phụ nữ có cơ hội bày tỏ chính kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng và đề xuất ý kiến. Cấp ủy, chính quyền kịp thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, từ đó có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. (3) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, phụ nữ các huyện, thành phố tiếp tục đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho các tầng lớp phụ nữ, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiếp tục giáo dục, bồi đắp cho hội viên phụ nữ truyền thống cách mạng, những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm mọi mặt đến hội viên phụ nữ, để phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh của tỉnh.
3.7. Chiều 02-11, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 10 nhằm đánh giá tình hình kinh tế -xã hội tháng 10 và 10 tháng qua, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế-xã hội của 2 tháng cuối năm 2023.
Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 10 tháng qua, các cấp, các ngành của tỉnh tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, qua đó đạt được những kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 10 tháng khoảng 2.369 tỷ đồng, đạt 73% dự toán Trung ương. Sản xuất nông nghiệp ổn định, diện tích gieo trồng các cây chủ lực của tỉnh cơ bản đảm bảo tiến độ như cây mắc ca trồng mới được 1.093,64ha, cây ăn quả trồng mới được 1.391,3ha, sâm Ngọc Linh trồng mới được 287,03ha, cây dược liệu khác 2.373ha... So với cùng kỳ năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng của năm 2023 tăng 8,25% so, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,75%, kim ngạch xuất khẩu ước tăng 8,3%, tổng lượng khách du lịch tới tỉnh tăng 20,39%. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Từ đầu năm đến nay đã thu hút 9 dự án đầu tư (ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế) với tổng vốn đăng ký khoảng 1.560 tỷ đồng; thành lập mới 245 doanh nghiệp và 59 hợp tác xã. Lĩnh vực văn hóa- xã hội, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; công tác phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo. Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. Quốc phòng- an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
3.8. Toàn tỉnh có khoảng 8.000ha sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao
Việc đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp không chỉ là giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề trên mà còn là một tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông phẩm, bảo đảm cho kinh tế nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững.
Tính đến nay, toàn tỉnh có khoảng 8.000ha sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, trong đó diện tích sản xuất rau, củ quả, hoa khoảng 300ha; diện tích cà phê, tiêu áp dụng công nghệ tưới tiên tiến 7.057ha; diện tích cây ăn quả gần 600ha. Đã thành lập và đưa vào hoạt động khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Kon Plông, Đăk Hà; đang đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Kon Tum; hình thành 2 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nhận 2 doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Kon Plông và huyện Đăk Hà.
Giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản ứng dụng công nghệ cao tính đến năm 2022 đạt trên 583 tỷ đồng, chiếm gần 18% tổng giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản toàn tỉnh. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lao động nông thôn, từng bước phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững.
Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ trong nuôi cấy mô tế bào nhân giống đảng sâm, ngũ vị tử, chuối, dâu tây, lan kim tuyến; ứng dụng công nghệ thụ tinh ống nghiệm sản xuất giống vật nuôi để phối giống bò lai; công nghệ viễn thám trong quản lý và phòng trừ dịch sâu, bệnh hại cây trồng nông lâm nghiệp; ứng dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động trên cây rau, cà phê; công nghệ nhà kính, nhà lưới, nhà màng có hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động trồng rau, củ, quả; công nghệ tự động hóa, bán tự động trong quá trình chăn nuôi heo, dê, gia cầm quy mô công nghiệp.
Việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sẽ tạo những bước đột phá trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của quá trình sản xuất nông nghiệp, là một trong những nguồn động lực quan trọng để thực hiện và hoàn thành tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.                             
II. Thông tin chuyên đề
Chuyên đề 1. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023". (Xin xem tại đây).
Chuyên đề 2. Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khi đến thăm, gặp mặt thầy cô giáo, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thuộc ĐHQG TP. Hồ Chí Minh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). (Xin xem tại đây).
Chuyên đề 3. Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. (Xin xem tại đây).
Chuyên đề 4. Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Xin xem tại đây).
III. Văn bản nghiên cứu
1. Văn bản khối Đảng
1.1. Văn bản của Trung ương
- Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10-10-2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. (Xin xem tại đây)
- Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25-10-2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. (Xin xem tại đây)
- Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27-10-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. (Xin xem tại đây)
- Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27-10-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. (Xin xem tại đây)
- Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Xin xem tại đây)
1.2. Văn bản của tỉnh
- Thông báo số 856-TB/TU, ngày 16-10-2023 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 17-10-2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia HDrai. (Xin xem tại đây
- Thông báo số 857-TB/TU, ngày 16-10-2023 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 17-10-2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Kon Tum. (Xin xem tại đây
- Quy định số 799-QĐ/BCSĐ, ngày 30-10-2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ. (xin xem tại đây)
- Thông báo số 861-TB/TU, ngày 7-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023. (xin xem tại đây)
- Thông báo số 878-TB/TU, ngày 8-11-2023 của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây)
- Quyết định số 1045-QĐ/TU, ngày 8-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển tỉnh Kon Tum nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. (Xin xem tại đây
- Quyết định số 1046-QĐ/TU, ngày 9-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho Báo Kon Tum. (Xin xem tại đây
- Công văn số 1107-CV/TU, ngày 15-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. (Xin xem tại đây
- Thông báo số 885-TB/TU, ngày 16-11-2023 của Thường trực Tỉnh ủy về phê duyệt báo cáo quyết toán ngân sách đảng tỉnh năm 2022. (xin xem tại đây
2. Văn bản khối chính quyền
2.1. Văn bản của Trung ương 
- Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 27-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. (Xin xem tại đây)
- Quyết định số 1269/QĐ-TTg, ngày 29-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định 447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19; bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành. (Xin xem tại đây)
- Nghị định 76/2023/NĐ-CP, ngày 01-11-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. (Xin xem tại đây)
- Nghị định số 77/2023/NĐ-CP, ngày 2-11-2023 của Chính phủ về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) quy định rõ quy trình cấp Mã số tân trang hàng hóa. (Xin xem tại đây)
- Nghị định số 78/2023/NĐ-CP, ngày 7-11-2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP, ngày 31-3-2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. (Xin xem tại đây)
- Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, ngày 17-11-2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, ngày 01-11-2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. (Xin xem tại đây)
2.2. Văn bản của tỉnh
- Công văn số 3772/UBND-KGVX, ngày 01-11-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 5-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3774/UBND-NNTN, ngày 01-11-2023 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3776/UBND-NC, ngày 2-11-2023 của UBND tỉnh về xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3809/UBND-KGVX, ngày 6-11-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3820/UBND-NNTN, ngày 6-11-2023 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3823/UBND-TTHCC, ngày 6-11-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai. (xin xem tại đây)
- Quyết định số 546/QĐ-UBND, ngày 6-11-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Kon Tum. (xin xem tại đây)
- Quyết định số 625/QĐ-UBND, ngày 6-11-2023 của UBND tỉnh thành lập Tổ điều phối cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng Tây Nguyên tại tỉnh Kon Tum (Tổ điều phối). (xin xem tại đây)
- Quyết định số 548/QĐ-UBND, ngày 7-11-2023 của UBND tỉnh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3832/UBND-NNTN, ngày 7-11-2023 của UBND tỉnh ban hành về việc tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3845/UBND-KTTH, ngày 7-11-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP, ngày 26-9-2023 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3851/UBND-KGVX, ngày 8-11-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 thuộc nhóm B. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3868/UBND-KGVX, ngày 9-11-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3881/UBND-NNTN, ngày 10-11-2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh trong việc chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã nêu tại Kết luận số 1595/KL-TTCP, ngày 14-9-2022 của Thanh tra Chính phủ. (xin xem tại đây)
- Kế hoạch số 3903/KH-UBND, ngày 10-11-2023 của UBND tỉnh triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3931/UBND-KGVX, ngày 14-11-2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3933/UBND-HTKT, ngày 14-11-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3946/UBND-KGVX, ngày 14-11-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 31-3-2021 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21-3-2023. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3948/UBND-KGVX, ngày 14-11-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phát triển kinh tế số và xã hội số. (xin xem tại đây)
- Công văn số 3981/UBND-NNTN, ngày 16-11-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây)
- Công văn số 4022/UBND-TTHCC, ngày 20-11-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 27-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả cắt giảm, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. (xin xem tại đây)
- Công văn số 4049/UBND-KTTH, ngày 20-11-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023. (xin xem tại đây)
- Kế hoạch số 4042/KH-UBND, ngày 20-11-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Bản thỏa thuận hợp tác phát triển KT-XH giữa TP. Hồ Chí Minh với tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023-2025. (xin xem tại đây)
- Kế hoạch số 4032/KH-UBND, ngày 20-11-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (xin xem tại đây)
IV. Một số gương người tốt, việc tốt
- Anh A Đang (36 tuổi), ở thôn Đăk Dơn, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, vì mê chiêng, đã tự học và biết đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng từ bé. Nhiều năm qua, A Đang là “đầu tàu" của đội cồng chiêng trong xã, và là người tích cực dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ. (xin xem tại đây).
- Từ một gia đình nông dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng nhờ sự cần cù, chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào chăn nuôi và trồng trọt, đến nay gia đình bà Y Đoan dân tộc Xơ Đăng, thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi vươn lên thoát nghèo và trở thành một nông dân sản xuất giỏi. (Xin xem tại đây)
- Hơn 10 năm gắn bó với nghề giáo, cô giáo trẻ Y Lầu (33 tuổi) ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học Đăk Pne (xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy) luôn yêu nghề, bám làng, trường lớp để mang con chữ đến các em học sinh. Với sự nỗ lực của mình, cô luôn được đồng nghiệp quý trọng, các em học sinh dành nhiều tình cảm yêu thương. (Xin xem tại đây)


Phòng Tổng hợp thông tin thực hiện
 

[1] Theo Công văn số 2012-CV/BTGTU, ngày 12-10-2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
[2] Theo Công văn số  2064-CV/BTGTU, ngày 10-11-2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây