Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

https://www.tuyengiaokontum.org.vn


Kết quả 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh ta

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã đạt được những kết quả tích cực; nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt...
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (tổ chức năm 2019)
Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; hàng năm đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và  kế hoạch thực hiện chuyên đề từng năm; trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.
Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể để thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh.  Lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang  trên địa bàn. Các tổ chức mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phù hợp để phổ biến, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên; các cơ quan báo chí của tỉnh đã có nhiều tin, bài tuyên truyền, góp phần chuyển tải thông tin các hoạt động triển khai và nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch và cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, 100% tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sau 04 năm triển khai việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng; trong đó rõ nét nhất là nhận thức và trách nhiệm  của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan,  đơn vị trên địa bàn tỉnh được nâng lên rõ rệt, vai trò gương mẫu, và tinh thần trách nhiệm đối với chức trách nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, ngành đã phát huy tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, địa phương, đơn vị; tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; nâng cao trách nhiệm trong công tác và ý thức tổ chức kỷ luật...; nghiêm túc thực hiện Quyết định số 1408-QĐ/TU, ngày 25-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đối thoại hằng năm, quan tâm giải quyết các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân quan tâm; có sự đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, có thái độ ứng xử với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với với cấp ủy, chính quyền các cấp, tiêu biểu như đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc niêm yết, công khai minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mỗi cơ quan, đơn vị tại trụ sở làm việc,  nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân như chế độ, chính sách, quy hoạch đất đai, việc đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư tại địa phương; các khoản đóng góp của Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, các thủ tục hành chính; công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân...
Việc sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức luân phiên để đảng viên báo cáo kết quả thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; lồng ghép, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp xã và cấp huyện; phân công đảng viên sưu tầm những bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức kể chuyện những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề “Nhân dân các dân tộc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án;  sinh hoạt công tác tư tưởng vào sáng thứ hai chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chuyên đề hằng tháng, tọa đàm, thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp nến tri ân; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, nội dung sinh hoạt định kỳ của chi đoàn, chi hội, khu dân cư và lồng ghép vào các hoạt động tọa đàm, văn hóa, văn nghệ tại cơ sở...
Trong 04 năm, toàn tỉnh có 258 mô hình đã và đang triển khai. Nhiều mô hình tương trợ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hoá, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư... đã triển khai nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ủy biểu dương, khen thưởng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 01 tập thể, 03 cá nhân  (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí: Lê Thị Kim Đơn, Nguyễn Thị Út, A Hí); Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, khen thưởng cho 44 tập thể, 68 cá nhân; các đơn vị cấp huyện đã biểu dương, khen thưởng 355 tập thể, 751 cá nhân.
Nhìn chung, qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã đạt được những kết quả tích cực; nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó đã tự giác học tập và làm theo; lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được chấn chỉnh một bước; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, đã tạo được niềm tin của nhân dân trong việc chăm lo toàn diện về đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Công tác học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề hằng năm của một số cấp ủy cơ sở còn chậm; có địa phương, đơn vị chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện; chất lượng bản đăng ký cá nhân của một số cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực công tác nên khó theo dõi, đánh giá; một số cấp ủy chưa chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên.
Từ thực tiễn công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh thời gian qua cho thấy, để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện NQTW 4 khoá XII đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là những nội dung trọng tâm, đột phá được xác định tại Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 28-02-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hai là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2020) để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.
Ba là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, đề ra những nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Đảm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây