Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030” 

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”

Thứ tư - 03/11/2021 09:13
Ngày 28-10-2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch số 31 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”. BBT đăng tải toàn văn Kế hoạch.
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”
TỈNH ỦY KON TUM
              *
     Số 31-KH/TU
                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                                         Kon Tum, ngày 28 tháng 10 năm 2021
KẾ HOẠCH
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo
 bền vững đến năm 2030
-----
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030(Chỉ thị số 05-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay.
2. Yêu cầu: Việc cụ thể hóa phải bám sát nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, các chủ trương, nghị quyết của Đảng có liên quan và tình hình thực tế của địa phương; xác định rõ nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, thời gian hoàn thành.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững
- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và chỉ đạo quán triệt đến các chi bộ; hoàn thành trong quý IV-2021.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội; rà soát, bổ sung, đưa việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững vào Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; phát huy và lan tỏa truyền thống đùm bọc, đoàn kết, "tương thân, thương ái" của dân tộc với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 229-KL/TU, ngày 11-8-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24-8-2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 22-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “thực hiện Kết luận số 92-KL/TW, ngày 05-11-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”.
* Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện thường xuyên.
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy xem xét, ban hành Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, đảm bảo tập trung, thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay sau khi Trung ương ban hành các Chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Tham gia hoàn thiện chính sách giảm nghèo; thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững
- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình về giảm nghèo hiện có và cập nhật, triển khai kịp thời các chính sách mới; trong đó ưu tiên các chính sách hỗ trợ có điều kiện, tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động.
- Thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm toàn diện, bao trùm và bền vững, vừa có sự thống nhất chung, vừa có yếu tố đặc thù với từng vùng, từng địa phương nhằm hạn chế và ngăn chặn nguy cơ tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới, suy giảm mức sống và thu nhập của người dân trên địa bàn.
Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh đối với người nghèo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Rà soát, nghiên cứu, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, cận nghèo, nhất là các hộ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để vươn lên thoát nghèo bền vững.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ đào tạo nghề gắn với tạo việc làm; đảm bảo các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo; bảo đảm sinh kế bền vững và an toàn cho người dân tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, khu vực gần rừng...
* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo thực hiện thường xuyên.
3. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo
- Tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng nguồn ngân sách Trung ương, kết hợp với việc phân bổ, cân đối ngân sách địa phương cho công tác giảm nghèo; đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội, nhất là khuyến khích các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao; vận động hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo về cách thức sản xuất, cải tạo vườn tạp, xây dựng kinh tế hộ gia đình.
- Ưu tiên nguồn lực để phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, sinh kế cho người nghèo; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn để giải quyết nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho người dân.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển kinh tế.
* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo thực hiện thường xuyên.
4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo
- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các cấp về giảm nghèo theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác giảm nghèo; quan tâm bố trí cán bộ có phẩm chất và năng lực làm công tác chuyên trách giảm nghèo ở cơ sở; tiếp tục duy trì đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo cấp xã để thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng, đăng ký triển khai mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ tự quản, hộ gia đình thoát nghèo, sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi tiêu biểu.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm đảm bảo theo đúng quy trình, chính xác, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định. Thực hiện tốt việc phân loại hộ nghèo theo từng nhóm nguyên nhân để có giải pháp hỗ trợ phù hợp hoặc đề xuất các chính sách, cơ chế ưu tiên cho nhóm đối tượng hộ nghèo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo, tăng cường cung cấp thông tin, giúp người nghèo kết nối với thị trường lao động, thị trường hàng hoá…
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác giảm nghèo bền vững, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi trục lợi chính sách giảm nghèo; xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về giảm nghèo.
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, sáng kiến hay, điển hình tiên tiến, kết quả hoạt động nghiên cứu lý luận, thực tiễn liên quan đến giảm nghèo bền vững phù hợp với từng địa bàn, nhằm tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện uỷ, thành uỷ lãnh đạo triển khai thực hiện thường xuyên.
5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai, thực hiện công tác giảm nghèo
- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, đảm bảo phù hợp, hiệu quả nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững của người dân và cộng đồng.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ một số hủ tục lạc hậu; thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.
* Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện uỷ, thành uỷ lãnh đạo thực hiện thường xuyên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, cụ thể hóa và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.
2. Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; đồng thời tham mưu sơ kết, tổng kết theo quy định và yêu cầu của Trung ương.
 
 Nơi nhận:
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện ủy, thành ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
       PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
    Nguyễn Văn Hòa
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Văn bản của TW, của Tỉnh phục vụ HN (đăng ngày 25-5-2023)

Lượt xem:39 | lượt tải:34

TÀI LIỆU

Gợi ý trả lời Câu hỏi 2 Cuộc thi viết tìm hiểu về “Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống BĐBP tỉnh”

Lượt xem:421 | lượt tải:73

CV.1720.BTGTU

Mời dự HN tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Lượt xem:531 | lượt tải:41

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Lượt xem:1211 | lượt tải:142

TÀI LIỆU

Gợi ý trả lời Câu hỏi 1 (Tuần 1) Cuộc thi viết tìm hiểu về “Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống BĐBP tỉnh”

Lượt xem:1276 | lượt tải:104

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 (gửi kèm KH số 114 của Ban TCTW)

Lượt xem:616 | lượt tải:276

CV.1692.BTGTU

V/v báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023

Lượt xem:1955 | lượt tải:194
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay3,811
  • Tháng hiện tại562,162
  • Tổng lượt truy cập24,194,965
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây