Kết quả sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 

Kết quả sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020

Thứ ba - 01/12/2020 09:16
Sau 10 năm triển khai Kết luận số 16-KL/TW và Chương trình hành động của Chính phủ về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Kon Tum đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương…
Quang cảnh Hội nghị Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh 6 tháng đầu năm 2017
Quang cảnh Hội nghị Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh 6 tháng đầu năm 2017
Thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 (viết tắt là Kết luận 16), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm Kết luận 16 cho cán bộ, đảng viên; đồng thời giao cho các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn tại địa phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21-01-2015 của Bộ Chính trị khóa XI.
Trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của Chính phủ và Bộ TT&TT, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2020; ban hành một số văn bản pháp quy phục vụ cho công tác thong tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, nhất là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước.
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã xây dựng Quy chế hoạt động, trong đó xác định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; duy trì tổ chức các hội nghị sơ kết 6 tháng và tổng kết năm; thường xuyên hướng dẫn và cung cấp tài liệu tuyên truyền để phục vụ công tác thông tin đối ngoại của các địa phương, đơn vị. Công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh được các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai chặt chẽ. Các cơ quan báo chí của tỉnh trong thời gian qua có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền thông tin đối ngoại; kịp thời thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị, hoạt động đối ngoại của tỉnh với các nước, các tổ chức quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Thông qua báo chí, truyền thông đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Kon Tum ra thế giới; tiếp tục khẳng định các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; giúp cho bạn bè quốc tế, Việt kiều xa quê thường xuyên nắm được tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của địa phương; đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta. 
Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thường xuyên phối hợp thực hiện tốt các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới và an ninh quốc gia, phòng chống vượt biên, nhập cư trái phép; tham gia bảo vệ các công trình quốc phòng trên địa bàn. Hằng năm vào các dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tỉnh đã tổ chức gặp mặt kiều bào, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo để thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; qua đó giúp kiều bào xa quê hiểu rõ hơn về tình hình phát triển của đất nước, của tỉnh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước; đồng thời có những đóng góp để xây dựng tỉnh Kon Tum ngày một phát triển.
Những hoạt động tích cực trên đã tạo kết quả đáng khích lệ. Trong 10 năm, tỉnh đã đầu tư, thiết lập 01 Báo Kon Tum điện tử; đầu tư mới 47 đài truyền thanh cơ sở, 01 Bản tin điện tử công cộng; 01 Cổng thông tin điện tử và 31 trang TTĐT thuộc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; đã biên tập, soạn thảo sổ tay công tác thông tin báo chí, sổ tay công tác thông tin đối ngoại để cấp phát cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại địa phương có thêm những thông tin phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực thông tin đối ngoại…góp phần quan trọng để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về chính sách của Đảng, Nhà nước ta; đồng thời đấu tranh phản bác lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế- xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, nên việc đầu tư về cơ sở vật chất, triển khai công tác thông tin đối ngoại có mặt còn hạn chế; công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các phương tiện truyền thông trong nước còn ít; thiếu các ấn phẩm, sản phẩm về thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài; sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan có việc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương về phát triển thông tin đối ngoại trong giai đoạn tiếp theo, cần tập trung lãnh đạo, triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc tổ chức quán triệt và triển khai các nhiệm vụ về công tác thông tin đối ngoại; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động dự báo tình hình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Hai là, quan tâm công tác tổ chức bộ máy; bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; bố trí phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động cần được quan tâm đầu tư hợp lý.
Ba là, huy động mọi nguồn lực xã hội để tham gia công tác thông tin đối ngoại. Quan tâm đầu tư phát triển các loại hình báo chí, truyền thông để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; chú trọng chỉ đạo thông tin đối ngoại thông qua Internet, mạng xã hội để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin hiện nay.
Bốn là, tăng cường trách nhiệm các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh trong công tác phối hợp cung cấp thông tin và triển khai thực hiện thông tin đối ngoại bảo đảm có sự thống nhất, đồng bộ.


Bài, ảnh: Đặng Trần Chung
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.59.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Lượt xem:251 | lượt tải:105

HD.60.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem:251 | lượt tải:94

HD.61.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lượt xem:251 | lượt tải:89

HD.58.BTGTW

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Lượt xem:72 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ

Lượt xem:690 | lượt tải:301

HD.32.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"

Lượt xem:187 | lượt tải:79

HD.31.BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI

Lượt xem:766 | lượt tải:405
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay2,497
  • Tháng hiện tại354,247
  • Tổng lượt truy cập16,179,396
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

bao chi xdd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây