Tỉnh Kon Tum hoàn thành đại hội đảng các cấp 

Tỉnh Kon Tum hoàn thành đại hội đảng các cấp

Thứ tư - 30/09/2020 09:20
Thành công của đại hội đảng các cấp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu vì mục tiêu đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
Đảng bộ tỉnh Kon Tum hiện có 14 đảng bộ trực thuộc (10 đảng bộ cấp huyện và 04 đảng bộ tương đương); 660 tổ chức cơ sở đảng (197 đảng bộ cơ sở, 463 chi bộ cơ sở); 1.845 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Toàn Đảng bộ tỉnh có trên 29.000 đảng viên.
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các quy định, hướng dẫn của Trung ương liên quan đến công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội.
Sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, ngày 03-7-2019, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 100-KH/TU “về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai; xác định thời gian tổ chức đại hội điểm, đại hội ra diện rộng cấp huyện và cơ sở; thống nhất thành lập các tổ chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương; dự kiến số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập các tiểu ban giúp việc Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt; ban hành Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy đại hội trực thuộc Tỉnh ủy và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; chọn 02 đảng bộ để chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện (Đảng bộ huyện Ia H’Drai và Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông). Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã kịp thời hướng dẫn các cấp ủy thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; thành lập các tổ chỉ đạo đại hội các tiểu ban (bộ phận) giúp việc đại hội; chọn 05 đảng bộ cơ sở để thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư tại đại hội, chọn 10 chi bộ cơ sở đảng trực thuộc đại hội điểm để rút kinh nghiệm…
Với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương, đơn vị, từ ngày 07-01-2020 đến 11-3-2020, 05 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư và 10 chi bộ cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm theo đúng thủ tục, quy trình và nội dung quy định. Đến ngày 22-6-2020, toàn Đảng bộ tỉnh có 660/660 tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội. Đến ngày 14-8-2020, 14/14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức xong đại hội cấp mình; trong đó, có 02 đại hội điểm. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khai mạc vào sáng 22-9, bế mạc vào sáng ngày 25-9-2020. Đây là đại hội đảng bộ cấp tỉnh được tổ chức đầu tiên ở Tây Nguyên và là một trong những địa phương tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước.
Đại hội đảng các cấp đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đưa ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong tham gia góp ý đối với nội dung các văn kiện trình đại hội cấp trên.
Đại hội cấp cở sở đã bầu ban chấp hành gồm 3.234 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên gồm 3.250 đồng chí, trong đó có 2.593 đại biểu chính thức và 657 đại biểu dự khuyết. Đại hội của 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã bầu 461/469 cấp ủy viên (Trong đó: (1) có 02 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh theo Điều lệ Đảng: Bí thư Tỉnh ủy và Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh. (2) Bầu khuyết tại Đại hội 06 đồng chí, trong đó: huyện Tu Mơ Rông khuyết 01; huyện Đăk Hà khuyết 01; huyện Đăk Glei khuyết 01; huyện Sa Thầy khuyết 02; Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khuyết 01); bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông; bầu 299 đại biểu chính thức và 27 đại biểu dự khuyết dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị lần thứ nhất của ban chấp hành đảng bộ cấp huyện và tương đương khoá mới bầu 131/133 ủy viên ban thường vụ cấp ủy; bầu 12 bí thư cấp ủy, 25 phó bí thư cấp ủy; bầu 87 ủy viên và 14 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy. Ủy ban kiểm tra cấp ủy bầu 22 phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI bầu Ban Chấp hành gồm 50 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đồng chí (15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết). Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu các đồng chí: A Pớt, Nguyễn Văn Hòa, Lê Ngọc Tuấn tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu đồng chí Y Thị Bích Thọ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Thành công của đại hội đảng các cấp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu vì mục tiêu đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.


Bài, ảnh: Ngô Đức Hải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

Lượt xem:16 | lượt tải:9

TÀI LIỆU

Hội nghị sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Lượt xem:40 | lượt tải:24

CV.550.BTGTU

đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

Lượt xem:37 | lượt tải:20

HD.16.BTGTW

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Lượt xem:88 | lượt tải:61

TÀI LIỆU

phục vụ HN thông báo nhanh kết quả HNTW3 khóa XIII và phổ biến CT, NQ của TW

Lượt xem:98 | lượt tải:72

HD.14.BTGTW

về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Lượt xem:140 | lượt tải:44

HƯỚNG DẪN

triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Lượt xem:69 | lượt tải:40
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay8,769
  • Tháng hiện tại18,283
  • Tổng lượt truy cập11,477,377
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây