Ban Tuyên giáo Trung ương: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

Ban Tuyên giáo Trung ương: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thứ năm - 23/07/2020 08:28
Sáng 22-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, điểm cầu tỉnh Kon Tum
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, điểm cầu tỉnh Kon Tum
Tham dự tại điểm cầu của tỉnh, có đồng chí Huỳnh Quốc Huy, TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc khối tuyên giáo trong tỉnh; cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tại hội nghị các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo đánh giá kết quả công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến rất phức tạp, khó lường, đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây hệ lụy nhiều mặt trên phạm vi toàn cầu…tình hình đó tác động sâu sắc tới tư tưởng chính trị cán bộ, đảng viên và nhân dân; đặt công tác tuyên giáo trước nhiều tình huống phức tạp, chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn Ngành đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, đổi mới sáng tạo về phương thức tổ chức, điều hành, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo theo kế hoạch đề ra và những nhiệm vụ mới, đột xuất, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong 6 tháng đầu năm. Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và triển khai thực hiện công tác tuyên giáo đạt hiệu quả.
Đối với tỉnh Kon Tum, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, do thiên tai hạn hán kéo dài, dịch bệnh ở gia súc,… làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, nhưng hệ thống ngành tuyên giáo của tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo trong tỉnh, góp phần ổn định, phát triển kinh tế-xã hội. Đã tham mưu cho cấp ủy các cấp ban hành các văn bản thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sơ tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 26-11-2019 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu Kế hoạch tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu chống phá đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng.
Đã tích cực tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh theo phương châm linh hoạt, phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị, diễn biến tình hình trong từng thời điểm cụ thể. Phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo, đài của tỉnh với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan, giai đoạn 2020-2025. Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 tỉnh); hằng tháng xây dựng báo cáo về tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và phần tử xấu. Phát huy tốt hoạt động diễn đàn facebook "Ngọc Linh Xanh" của tỉnh để phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái thù địch.
Ban tuyên giáo các cấp và các sở, ngành trong khối Khoa giáo đã tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ Khoa giáo; đồng thời tổ chức thẩm định, góp ý các văn bản, báo cáo, đề án liên quan lĩnh vực Khoa giáo.
Về tăng cường công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, đã tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Kịp thời định hướng, cung cấp các tài liệu tuyên truyền thông tin đối ngoại cho các địa phương, đơn vị, cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh; phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam năm 2020.
Tham mưu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử, đã tiến hành nghiên cứu, tổ chức sưu tầm, biên soạn, biên tập Sách các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kon Tum tập 2; Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập III (giai đoạn 2001-2020); tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng”; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh; hỗ trợ nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử  đối với các địa phương, đơn vị.
Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị cần thực hiện kịp thời, có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp tỉnh và Đại hội XIII của Đảng theo chức năng của ngành. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm sâu, rộng, có hệ thống và hiệu quả; trọng tâm là tuyên truyền kết quả Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng tuyên truyền nội dung cơ bản các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng tham mưu, góp ý các dự thảo Văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý phải đầy đủ, qua đó, chắt lọc được tâm tư, nguyện vọng và hiến kế của các tầng lớp Nhân dân, để báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chỉ đạo, định hướng tổ chức có chất lượng cao các nội dung hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng. Triển khai hiệu quả Trang thông tin điện tử và Trung tâm báo chí Đại hội XIII.
Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Chủ động tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.Tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo,bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Tham mưu, chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và của các ngành, địa phương trong 6 tháng cuối năm 2020. Trước hết là tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo bảo đảm chu đáo, thiết thực. Hoàn thiện các ấn phẩm sách; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Di tích Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam; tổng kết cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; tổ chức tốt các hội thảo, sinh hoạt chuyên đề… đúc kết các bài học kinh nghiệm, bổ ích nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của công tác tuyên giáo. Tiếp tục tham mưu cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để làm tốt công tác tham mưu các vấn đề về tư tưởng trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
Thứ ba, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở các cấp; chú trọng đổi mới công tác học tập, bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức; triển khai có hiệu quả Đề án thực hiện thí điểm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet; triển khai thực hiện tốt Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tăng cường công tác biên soạn lịch sử Đảng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.
Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đấu tranh, gỡ bỏ, vô hiệu hóa các trang xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; xử lý các trang Web, tài khoản mạng xã hội của cán bộ, đảng viên đăng tải, chia sẻ thông tin sai trái. Chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến văn kiện đại hội Đảng các cấp để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Phát huy, đa dạng hóa các hình thức truyền thông tiếp cận rộng rãi, trực tiếp, hiệu quả tới mọi người dân để lan tỏa các thông tin tích cực chiếm lĩnh không gian mạng; tạo môi trường chính trị ổn định để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Thứ tư, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương diễn ra trong 6 tháng cuối năm; tập trung tuyên truyền phục vụ và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền sâu, rộng về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, về Đại hội thi đua yêu nước; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của các ngành, các địa phương, trọng tâm là kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, nhất là các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh mới để kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy những giải pháp xử lý phù hợp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong việc đảm nhiệm vai trò kép Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Tăng cường thông tin đối ngoại về các nội dung liên quan đến tình hình Biển Đông; đổi mới phương thức tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, kịp thời cung cấp thông tin, tạo sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lãnh thổ của Tổ quốc. Đẩy mạnh thông tin, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí, xuất bản. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng giao ban công tác báo chí; tích cực phối hợp rà soát, chấn chỉnh hoạt động, xử lý nghiêm những vi phạm của phóng viên, các cơ quan báo chí. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư khóa XII về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, thông báo kết luận mới của Ban Bí thư liên quan đến công tác báo chí, xuất bản.
Triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04-6-2020 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Chú trọng tham mưu giải pháp xây dựng văn hóa, con người của từng ngành, từng địa phương với những chuẩn mực đạo đức, giá trị sống phù hợp với đạo lý, tính nhân bản, nhân văn, yêu nước, yêu hòa bình, khát vọng dân tộc.
Tăng cường nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đặc biệt là tư tưởng, dư luận xung quanh việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời xử lý các vấn đề bức xúc, nổi cộm, không để phát sinh “điểm nóng”.
Thứ năm, đổi mới tham mưu, đưa công tác khoa giáo theo hướng gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đơn vị. Tăng cường tham mưu cấp ủy chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và các vấn đề xã hội. Chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện, xây dựng các chương trình, kế hoạch để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong lĩnh vực khoa giáo. Tham mưu các cấp ủy chỉ đạo khắc phục rõ nét một số vấn đề nổi cộm về giáo dục; môi trường, an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, bảo hiểm xã hội, dân số, gia đình…
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa ngành tuyên giáo với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo trong tình hình mới.
Thứ sáu, đổi mới công tác tuyên giáo, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiến hành kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp sau đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.


Tin, ảnh: Lê Văn Châu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:753 | lượt tải:173

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:1570 | lượt tải:180

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:913 | lượt tải:652

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:146 | lượt tải:206

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:983 | lượt tải:138

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:1281 | lượt tải:129

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:281 | lượt tải:65
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay11,457
  • Tháng hiện tại443,914
  • Tổng lượt truy cập31,569,182
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây