Giám sát công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng sau Đại hội đảng bộ các nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh 

Giám sát công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng sau Đại hội đảng bộ các nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh

Thứ năm - 13/07/2023 13:07
Trong 2 ngày (10 và 11-7), Đoàn Giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát trực tiếp tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Hà và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tu Mơ Rông (giám sát gián tiếp tại 12 huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy) về công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng sau Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đoàn Giám sát làm việc tại Huyện ủy Đăk Hà
Đoàn Giám sát làm việc tại Huyện ủy Đăk Hà
Đoàn Giám sát làm việc tại Huyện ủy Tu Mơ Rông
Tại mỗi địa phương được giám sát trực tiếp, Đoàn Giám sát lựa chọn hai tổ chức cơ sở đảng để giám sát trực tiếp công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tình hình triển khai một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Kết quả cụ thể như sau:
Tại Huyện ủy Đăk Hà: Qua giám sát trực tiếp tại đảng ủy xã Ngọk Wang, đảng ủy xã Đăk Hring và Ban Tuyên giáo huyện ủy, Đoàn Giám sát ghi nhận, sau đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bằng nhiều hình thức phù hợp; phân công cấp ủy phụ trách, thường xuyên sâu sát cơ sở để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình hành động của cấp ủy; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên để triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ban Tuyên giáo và các cơ quan chức năng đã tham mưu Huyện ủy ban hành 20 chương trình, 32 kế hoạch, 6 nghị quyết chuyên đề; tổ chức 31 hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho trên 17 ngàn cán bộ, đảng viên học tập và tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến tại 84 thôn, làng, tổ dân phố cho gần 60 ngàn lượt quần chúng nhân dân tham gia học tập; tổ chức mở 28 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 2.767 học viên; tổ chức 7 đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị tại 23 tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chính trị, tư tưởng sát với thực tiễn của cơ sở; tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kịp thời trong toàn đảng bộ; chỉ đạo biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và học sinh trên địa bàn;...
Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội chú trọng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trước các sự kiện thời sự, chính trị trong nước và quốc tế; chỉ đạo nắm bắt tâm tư, nguyên vọng của quần chúng nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân. Với nhiều giải pháp linh hoạt, đúng trọng tâm trọng điểm, Huyện ủy Đăk Hà đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy đảng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương.
Tại Huyện ủy Tu Mơ Rông: Qua giám sát trực tiếp tại đảng ủy xã Tu Mơ Rông, đảng ủy xã Đăk Hà và Ban Tuyên giáo huyện ủy, Đoàn Giám sát ghi nhận: Từ đầu nhiệm kỳ (2020-2025) đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kịp thời tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện; đã tổ chức 1.062 hội nghị trực tuyến, trực tiếp và sinh hoạt chi bộ, thôn, làng để phổ biến, quán triệt, tuyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cho trên 91.319 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức cơ sở đảng trong việc tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị ở địa phương, đơn vị; các tổ chức cơ sở đảng bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện tại địa phương, đơn vị mình; thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; chỉ đạo "tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” và "tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" và tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kịp thời trong toàn đảng bộ; chỉ đạo Trung tâm Chính trị mở 33 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho 1.678 học viên; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; thành lập và kiện toàn đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội của huyện để nắm bắt, định hướng kịp thời tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng nhân dân; thành lập và kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên của huyện với 16 đồng chí để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng ở địa phương; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học-nghệ thuật huyện Tu Mơ Rông năm 2022; tổ chức Phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với du lịch và các sản phẩm đặc hữu huyện Tu Mơ Rông năm 2022, 2023; chỉ đạo Ban Tuyên giáo theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc khối khoa giáo thực hiện có hiệu quả công tác Giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, môi trường, Lao động - Thương binh - xã hội, Bảo hiểm xã hội, văn hóa, thể dục thể thao ở địa phương.
Đối với các địa phương, đơn vị tự giám sát, như: Thành ủy Kon Tum; Huyện ủy: Đăk Tô, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H'Drai, Kon Plông, Kon Rẫy;…qua giám sát gián tiếp tại báo cáo của các địa phương, đơn vị, hầu hết cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và công tác tuyên giáo ở cấp mình; đã thành lập, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội để thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội ở địa phương, đơn vị; chỉ đạo Ban Tuyên giáo, tuyên huấn hướng dẫn kịp thời các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định công tác biên soạn, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương, đơn vị; chỉ đạo các binh chủng tuyên truyền thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác khoa giáo ở địa phương, đơn vị; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ;…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và công tác tuyên giáo của các địa phương, đơn vị trong thời gian qua, qua kết quả giám sát trực tiếp tại hai huyện Đăk Hà, Tu Mơ Rông và giám sát gián tiếp tại 12 địa phương, đơn vị còn lại, Đoàn Giám sát nhận thấy vẫn còn những hạn chế tồn tại, đó là: Việc tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng chất lượng chưa cao; một số cán bộ, đảng viên nhất là cấp cơ sở chưa nghiêm túc trong việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; đội ngũ báo cáo viên còn hạn chế về trình độ, kỹ năng, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở chưa được thành lập nên hiệu quả công tác tuyên truyền miệng còn hạn chế; Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và tham gia xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở có lúc chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế; Một số tổ chức cơ sở đảng chưa triển khai việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội ở các địa phương, đơn vị còn hạn chế; Công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc chưa hiệu quả; Việc chia sẻ tin, bài về gương người tốt, việc tốt, nhân tố điển hình còn hạn chế; Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ xã triển khai còn chậm;...
Từ những hạn chế tồn tại trên, để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và công tác tuyên giáo trong thời gian tới ở các địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất các cấp ủy đảng cần thực hiện có hiệu quả một số giải pháp sau:
Thứ nhất: Quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên giáo nói chung, công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nói riêng ở địa phương, đơn vị; quan tâm củng cố, kiện toàn, thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội có đủ phẩm chất chính trị, trình, độ, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao; quan tâm chỉ đạo, đầu tư công tác biên soạn lịch sử đảng bộ cơ sở;...
Thứ hai: Lãnh chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý, tạo đột phá trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ công nhằm thu hút đầu tư phát triển, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;…
Thứ ba: Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và bố trí đầy đủ biên chế cho Trung tâm Chính trị để tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị của địa phương, đơn vị; quan tâm về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ thôn, làng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ ở địa phương;…
Thứ tư: Quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị "về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng" để nâng cao trình độ lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tham gia đấu tranh có hiệu quả với những thông tin xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch;…


Tin, ảnh: Lê Văn Châu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:283 | lượt tải:32

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:83 | lượt tải:28

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:313 | lượt tải:142

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:346 | lượt tải:153

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:346 | lượt tải:290

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:828 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1098 | lượt tải:192


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập78
  • Hôm nay5,505
  • Tháng hiện tại373,853
  • Tổng lượt truy cập30,904,975
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây