Vững tin trước thời cơ mới, vận hội mới 

Vững tin trước thời cơ mới, vận hội mới

Thứ ba - 20/02/2018 08:36
Năm 2017 đánh dấu bước phát triển khá toàn diện của Kon Tum, với việc hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo thế và lực mới cho năm tiếp theo. "Dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng những kết quả đạt được trong năm qua thật đáng khích lệ, tạo đà thuận lợi cho tỉnh Kon Tum bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, vận hội mới" là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Kon Tum trước thềm Xuân Mậu Tuất 2018.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú TGrongj thăm Công ty cổ phần Đường Kon Tum. Ảnh: T.Q
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú TGrongj thăm Công ty cổ phần Đường Kon Tum. Ảnh: T.Q

Phóng viênKính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Kon Tum đã đi qua non nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được?

Đ/c Nguyễn Văn Hùng: Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Trung ương, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể:

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; nội dung, hình thức tuyên truyền từng bước đổi mới, tính chiến đấu và thuyết phục ngày một nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời chỉ đạo xử lý có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đã chủ động và tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Việc quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ được tiến hành bài bản, có tính chiến lược. Đã rà soát, bổ sung, phê duyệt và đề nghị phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; sau bầu cử, đã tiến hành kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 8/8/2016 về "Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở", trong đó đã tăng cường phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, phân công cấp ủy viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn (làng), tổ dân phố; chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Từ đầu năm 2016 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1.926 đảng viên, đạt 38,52% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 26.473 đảng viên; 874/874 thôn (làng) đều có tổ chức đảng, đảng viên; đã phân công 10.799 đảng viên phụ trách 117.918 hộ, nhóm hộ; có 407/874 thôn trưởng là đảng viên (đạt 46,57%), 44 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời làm thôn trưởng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế thôn Mô Pả, xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông). Ảnh: T.Q

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 17 cuộc kiểm tra, 10 cuộc giám sát, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm, như công tác quản lý, bảo vệ rừng; khai thác khoáng sản trái phép... Qua kiểm tra, giám sát đã giúp tổ chức đảng và đảng viên nhận thấy ưu điểm để phát huy; khắc phục khuyết điểm, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; trong đó cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật 08 tổ chức đảng và 309 đảng viên.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến; các phong trào hành động cách mạng được nhân dân tích cực tham gia. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng hướng mạnh về cơ sở, làm nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… Từ đó đã tạo dựng niềm tin và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tỉnh ủy đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, trong đó xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí cấp ủy viên trong việc thảo luận, quyết định và tổ chức lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Kịp thời rà soát, sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, Quy định về chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; Quy định về xây dựng đề án trình cấp ủy và ban hành văn kiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý; Quy định về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định về Quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các ban chỉ đạo thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đổi mới việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương và việc ban hành nghị quyết của cấp ủy theo hướng ngắn gọn, cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện, đảm bảo tính khả thi cao.  

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng lãnh đạo thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU, ngày 6/1/2017 thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với tiếp tục thực hiện Chương trình số 58-CTr/TU, ngày 29/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Trình Ban Tổ chức Trung ương xem xét, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, đã giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế khối chính quyền của tỉnh; các cấp ủy đảng chỉ đạo tiến hành triển khai xây dựng đề án (hoặc kế hoạch) tinh giản biên chế trong từng năm và cho cả giai đoạn 2015-2021; tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, các quy chế, quy định về quy trình công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, về quan hệ lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy.

Kết quả đến nay, Bộ Nội vụ đã thẩm tra, phê duyệt tinh giản 186 trường hợp biên chế thuộc khối chính quyền, gồm 60 biên chế công chức hành chính, 126 biên chế sự nghiệp. Thống nhất phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế của 06/27 đơn vị khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể với 9 trường hợp đề nghị thuộc đối tượng tinh giản biên chế trong đợt 1-2017, gồm Tỉnh đoàn, Báo Kon Tum và Huyện uỷ các huyện: Ngọc Hồi, Đăk Hà, Kon Plông, Đăk Glei. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế cơ bản đúng thời hạn quy định (06 tháng/lần).

Phóng viênThưa đồng chí, ngày 24/4/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 1663-KL/TU về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh", với quyết tâm chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường kỷ luật, nâng cao hiệu quả công việc... Vậy sau gần 3 năm thực hiện, tình hình đã có chuyển biến như thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Văn Hùng: Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, ngăn chặn tình trạng lạm dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn khác ảnh hưởng đến hiệu quả công tác và uy tín của cán bộ, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24/4/2015 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh".

Căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn. Qua đó, đã thực sự làm chuyển biến về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã chấp hành nghiêm quy định không sử dụng rượu bia và các đồ uống có cồn khác trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao uy tín của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm, như: Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông tổ chức liên hoan nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện có sử dụng rượu bia vào buổi trưa ngày làm việc; nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tu Mơ Rông uống rượu, bia buổi trưa của ngày làm việc và điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông...

Những trường hợp trên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng tinh thần của Kết luận số 1663-KL/TU, góp phần giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Phóng viênThưa đồng chí, thời gian qua, tỉnh ta đã nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể nào?

Đ/c Nguyễn Văn Hùng: Cần khẳng định rằng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đấu tranh, ngăn chặnđẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra các cấp ủy trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW. Qua kiểm tra cho thấy các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, xác định các nội dung trọng tâm, trọng điểm cơ bản sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị...

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; khắc phục triệt để các khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng bản cam kết cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên". Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Khuyến khích, phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát, phát hiện, tố giác những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm, công khai, minh bạch các vụ việc nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cán bộ, đảng viên. Có biện pháp phản bác, đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; đánh giá, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả khắc phục qua kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Chú trọng công tác theo dõi, giúp đỡ cán bộ sau khi được điều động, luân chuyển hoặc bổ nhiệm mới. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý kiên quyết đối với một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chậm khắc phục các khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm.

Phóng viênTrước thềm xuân mới Mậu Tuất 2018, trong niềm hân hoan và kỳ vọng về một sự khởi đầu mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có điều gì nhắn gửi đến cán bộ, đảng viên, nhân dân?

Đ/c Nguyễn Văn Hùng: Năm Đinh Dậu vừa đi qua, cánh cửa Xuân Mậu Tuất đã mở. Thời cơ, vận hội đối với tỉnh ta trong năm 2018 rất lớn nhưng dự báo cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Tôi tin tưởng và mong rằng, từng cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hăng say thi đua lao động sản xuất và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững.

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp đang làm ăn, sinh sống trên địa bàn tỉnh lời chúc mừng năm mới MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, ANH KHANG, THỊNH VƯỢNG.

Phóng viênXin trân trọng cảm ơn đồng chí. Nhân dịp năm mới kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng gia đình đón xuân vui tươi, hạnh phúc và thành đạt!

Tú Quyên (thực hiện)

Nguồn tin: baokontum.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:16 | lượt tải:7

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:36 | lượt tải:9

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:16 | lượt tải:5

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:48 | lượt tải:9

CV.326.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:131 | lượt tải:32

CV.323.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 05-2021

Lượt xem:36 | lượt tải:23

HD.09.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 02-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Lượt xem:78 | lượt tải:14
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay631
  • Tháng hiện tại71,458
  • Tổng lượt truy cập10,219,023
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây