Công an Nhân dân Việt Nam – Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Công an Nhân dân Việt Nam – Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ hai - 17/08/2020 15:10
Những quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của người cán bộ công an nhân dân là tài sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam trong công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
CB-CS Công an huyện Đăk Glei, Phòng CSGT CA tỉnh Kon Tum phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid 19 tại các địa điểm cách ly trên địa bàn huyện.
CB-CS Công an huyện Đăk Glei, Phòng CSGT CA tỉnh Kon Tum phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid 19 tại các địa điểm cách ly trên địa bàn huyện.
Cách đây 75 năm, trong không khí hân hoan và đầy tự hào với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, các tổ chức của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam được thành lập, đánh dấu mốc quan trọng đối với nền an ninh quốc gia của dân tộc.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, người thầy vĩ đại của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đặc biệt quan tâm, giáo dục, phát triển đội ngũ cán bộ cách mạng, trong đó có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân. Người khẳng định: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”[i]
Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ vị trí, vai trò đặc biệt, quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân trong mối tương quan với Đảng, Chính phủ. Cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân không chỉ là bộ phận cấu thành, là nhân tố hạt nhân vận hành bộ máy công an mà còn là lực lượng chuyên trách, một mắt xích không thể thiếu, là cầu nối quan trọng để thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Trong mối quan hệ với Nhân dân, người công an vừa là “đày tớ trung thành” vừa là người chỉ huy, hướng dẫn nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh. Đây là mối quan hệ tác động qua lại, gắn bó để cùng thực hiện một nhiệm vụ chung là bảo vệ nền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Song, với đặc thù nghề nghiệp của mình, lực lượng Công an Nhân dân là nòng cốt, tiên phong, trực tiếp đề ra chủ trương, biện pháp, cách thức phòng ngừa và đấu tranh với các thế lực thù địch và bọn tội phạm để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ Nhân dân. Để các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đặc biệt phải làm sao để dân tin, dân phục, dân yêu. Do đó, phải luôn ghi nhớ và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mình, hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và Nhân dân đã tin tưởng giao phó, phải là những cán bộ dân vận giỏi nhất, cán bộ dân vận tốt nhất.
Để thực hiện tốt vị trí, vai trò của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ công an nhân dân phải có đủ những phẩm chất sau:
Thứ nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Điều này thể hiện ở chỗ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Chính phủ, chế độ và Tổ quốc trong mọi tình huống, mọi điều kiện, hoàn cảnh dù là khó khăn, hiểm nguy nhất. Sự trung thành thể hiện trước hết ở sự phục tùng sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, thống nhất về mọi mặt của Đảng. Sự trung thành phải thể hiện trong cả tư tưởng và hành động, bởi sự lãnh đạo của Đảng chính là yếu tố tiên quyết đảm bảo cho các chiến sĩ công an luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đấu tranh đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch và bọn tội phạm.
Thứ hai, lập trường tư tưởng phải rõ ràng, vững chắc. Đây là một yêu cầu không thể thiếu của người cán bộ công an. Đó chính là việc thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nghĩ đến lợi ích chung, lợi ích của toàn dân trước. Để làm được điều đó, trước hết luôn tu dưỡng, rèn luyện, thấm nhuần đạo đức cách mạng; thường xuyên đấu tranh chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; đề cao tính tổ chức, kỷ luật, can đảm bảo vệ chính nghĩa, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.
Thứ ba, phải có đạo đức cách mạng. Đối với cán bộ, đảng viên nói chung, đạo đức cách mạng là gốc của người cán bộ, là sức mạnh vượt qua mọi hiểm nguy, khó khăn. Đạo đức cách mạng của người cán bộ, chiến sĩ công an không nằm ngoài những yêu cầu đạo đức đối với cán bộ nói chung. Tuy nhiên, tính chất, nhiệm vụ, chuyên môn, nghiệp vụ có đặc thù riêng. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đến những phẩm chất đạo đức của người công an. Đó là:
“Đối với tự mình, phải: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH.
Đối với đồng sự, phải: THÂN ÁI, GIÚP ĐỠ.
Đối với chính phủ, phải: TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH
Đối với nhân dân, phải: KÍNH TRỌNG, LỄ PHÉP.
Đối với công việc, phải: TẬN TỤY
Đối với địch, phải: CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO"[ii]
Thứ tư, phải có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi. Bên cạnh yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh cũng yêu cầu người cán bộ công an phải có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi bởi sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh là sự nghiệp khó khăn, phức tạp. Các thế lực thù địch và bọn tội phạm không từ thủ đoạn nào để chống phá chúng ta. Vì vậy, cán bô, chiến sĩ công an phải có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi mới có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Ngoài những yêu cầu trên, Người còn nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ công an phải có phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, tận tụy, khoa học; có tinh thần cố gắng, trách nhiệm; có ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; gần dân, trọng dân, lễ phép với nhân dân; đoàn kết, thân ái, giúp đỡ đồng chí, đồng đội.
Là cán bộ công an cách mạng, theo Hồ Chí Minh từ tư tưởng đến hành động phải hướng đến mục tiêu vì nhân dân. Trong quá trình thực hiện chức trách của mình, người cán bộ, chiến sĩ công an phải nhận thức rõ ràng, đầy đủ giữ vững an ninh, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ, phát huy vai trò của nhân dân trong việc bảo vệ, xây dựng nền an ninh nhân dân của ta khác về bản chất so với nền an ninh thực dân, phong kiến.
Những quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của người cán bộ công an nhân dân là tài sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam trong công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trong những năm qua, lực lượng Công an Nhân dân đã được Đảng ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện trở thành lực lượng chuyên chính sắc bén, vững vàng về chính trị, tư tưởng, ngày càng chặt chẽ về tổ chức, phát triển mạnh mẽ, chính quy, từng bước hiện đại; tuyệt đối trung thành với Đảng, với cách mạng, gắn bó mật thiết với Nhân dân; trở thành lực lượng trụ cột, nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Từ khi ra đời cho đến nay, lực lượng Công an đã góp phần cùng với Nhân dân làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cuộc kháng chiến chống Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc; phá nhiều vụ án quan trọng của bọn tội phạm, phản động góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm nền an ninh quốc gia, tạo lập môi trường ổn định cho công cuộc đổi mới toàn diện, mở cửa và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.
Chúng ta đang sống trong hòa bình, đổi mới và hội nhập. Bình yên ấy được đổi bằng mồ hôi và máu của bao lớp cha anh, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, can thiệp lật đổ ở nước ta với quy mô ngày càng mở rộng, cường độ ngày càng quyết liệt, tính chất ngày càng nguy hiểm, thâm độc, tinh vi. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến nền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực tiễn ấy đặt ra cho lực lượng Công an những nhiệm vụ rất khó khăn, nặng nề, đòi hỏi phải rèn luyện, phải dũng cảm, phải hi sinh.
Đất nước hòa bình nhưng vẫn còn những người mẹ mất con, người vợ mất chồng bởi các anh đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ đấu tranh với bọn tội phạm. Trên khắp mọi nẻo đường, miền quê, những chiến công và sự hi sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân vẫn mãi để lại niềm tự hào và tiếc thương vô hạn: đó là các chiến sỹ Cảnh sát đã ngã xuống trong vụ án ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đầu năm 2020; 2 chiến sỹ Cảnh sát của Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng hy sinh trong khi truy bắt nhóm đối tượng cướp giật, đua xe giữa bối cảnh chống dịch Covid - 19; đồng chí Đại úy Sầm Quốc Nghĩa, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đấu tranh với những tên tội phạm ma túy…và rất nhiều cán bộ, chiến sỹ của lực lượng vũ trang trong đó có lực lượng Công an đang ngày đêm không quản ngại mưa nắng, khó khăn, thiếu thốn để xông pha nơi tuyến đầu trong trận chiến với đại dịch Covid - 19 thời gian qua: ở các sân bay, cửa khẩu, các chiến sỹ Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện xuất, nhập cảnh (chủ yếu là nhập cảnh) để kịp thời khoanh vùng, cách ly; tại các xã, phường, cảnh sát khu vực, cảnh sát quản lý hành chính tiến hành kiểm tra, rà soát từng hộ, từng nhân khẩu để phối hợp với cơ quan y tế điều tra dịch tễ; Cảnh sát giao thông có mặt trên khắp các tuyến đường, các chốt kiểm dịch để tuần tra, kiểm soát đảm bảo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm yêu cầu về khai báo y tế, cách ly xã hội…
Để đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của công tác phòng, chống dịch, đồng thời không quên vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ duy trì, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc gia, thời gian qua mỗi cán bộ, chiến sỹ công an đã phải nỗ lực và trách nhiệm hơn rất nhiều để vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những hình ảnh đẹp về các anh trong những lúc làm nhiệm vụ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhiều kênh thông tin đã góp phần lan tỏa những cảm xúc tích cực, niềm tự hào về người chiến sỹ công an cách mạng nói riêng, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung.
Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Lực lượng Công an nhân dân, chúng ta cùng ôn lại những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân. Kính chúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã và đang phục vụ, công hiến trong ngành Công an sức khỏe, bản lĩnh, trí tuệ, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tổ quốc mãi mãi vinh danh các anh - những người anh hùng luôn sẵn sàng cống hiến, hi sinh quên mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, bảo vệ và giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Bài, ảnh: Lê Thị Minh Phượng
(Trường Chính trị tỉnh Kon Tum)
 
[i] Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.2011, tập 5, tr.498
[ii] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.498-499

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:17 | lượt tải:7

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:37 | lượt tải:9

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:17 | lượt tải:5

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:49 | lượt tải:9

CV.326.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:132 | lượt tải:32

CV.323.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 05-2021

Lượt xem:36 | lượt tải:23

HD.09.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 02-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Lượt xem:78 | lượt tải:14
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay1,538
  • Tháng hiện tại72,365
  • Tổng lượt truy cập10,219,930
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây